WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«У статті наведено рекомендації щодо виконання к о м п л е к с у о р г а н і з а ц і й н и х р о б і т т а о с н о в н і агротехнічні вимоги на процес збирання коренеплодів ...»

У Д К 631.356.2

В.М. КРИЖКО, П.Ю. ЗИКОВ, M.I. САГАНОВ, О М. ГАНЖЕНКО

Інститут цукрових буряків УААН

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ З Б И Р А Н Н Я КОРЕНЕПЛОДІВ МАТОЧНИХ

ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

У статті наведено рекомендації щодо виконання

к о м п л е к с у о р г а н і з а ц і й н и х р о б і т т а о с н о в н і агротехнічні

вимоги на процес збирання коренеплодів маточних ц у к р о в и х б у р я к і в. Р о з г л я н у т о р я д т е х н і ч н и х з а с о б і в, які після відповідного доопрацювання можуть бути використані д л я з б и р а н н я к о р е н е п л о д і в маточних буряків з м і н і м а л ь н и м и п о ш к о д ж е н н я м и т а в т р а т а м и, щ о сприяє п о л і п ш е н н ю зберігання коренеплодів у з и м о в и й період.

В с т у п. Технологія збирання маточних буряків, у порівнянні з фабричними, характеризується цілим рядом особливостей, які необхідно враховувати під час організації збиральних робіт.

Головні з них такі:

• пізні та стислі строки збирання, коли значно погіршуються погодні умови, а більша частина листя гички полягає і відмирає;

• спеціальні вимоги до зрізування гички і підвищені вимоги до якості коренеплодів, що надходять від збиральних агрегатів до місця укладання на зберігання;

• необхідність перебирання та ретельного бракування коренеплодів при укладанні на зберігання.

Перелічені особливості потребують високої злагодженості у робо всіх ланок, що приймають участь у збиранні - збиральних агрегатів, транспорту, технічних засобів для підготовки коренеплодів до зберігання, а також для укладання їх у кагати, обслуговуючого персоналу, що працює біля кагатів.

Вся організаційна робота в господарствах повинна бути підпорядкована основній задачі збирання маточних буряків, яка полягає в тому, щоб виключити або звести до мінімуму втрати коренеплодів від підв'ялювання, підморожування, механічних пошкоджень, а також підготовити до зберігання здорові коренеплоди з високим тургором.

Головною передумовою виконання цієї задачі є впровадження елементів збирання маточних буряків, які дозволяють виключити розрив у часі між збиранням і кагатуванням коренеплодів, максимально скоротити строки збирання і втрати врожаю, збільшити вихід коренеплодів, придатних до садіння.

Коренеплоди маточних буряків збирають у I-Il декаді жовтня за 10 календарних днів при стійкому похолоданні (середньодобова температур} повітря не перевищує 6...8 0C), але до перших заморозків. Вологість грунту в горизонті 0...10см звичайно досягає 25...30 %. На цей час основна маса листя у 50...70 % рослин знаходиться у формі розетки, а у 20...30 % напіврозетки. Врожай ікормова цінність гички на час збирання маточних буряків суттєво знижується. Відношення маси гички до маси коренеплодів дорівнює 0,2...0,9.

До основних вимог, що ставляться до збиральних машин, необхідно віднести наступні. У воросі зібраних маточних буряків кількість коренеплодів з черешками гички довжиною до 50 мм повинна бути 75...80 %, а з черешками вище 50 мм або із окремими незрізаними листками - не більше 20%, коренеплодів зі зрізаною головкою (діаметр зрізу 15 мм) або із сильними механічними пошкодженнями (глибина пошкодження більше 5 мм, відрив хвостової частини діаметром більше 20 мм) - до 4 % [1].

Допускається наявність у воросі зібраних коренеплодів вільного і зв'язаного грунту до 20 %, вільної гички до 1,5 % (за масою), а зв'язаної - до 2,5 %. Втрати коренеплодів у грунті і на поверхні - не більше 1,5 %. Втрати гички дозволяються до 20% її урожайності, а забрудненість грунтом - не більше 1 % [1].

На даний час для забезпечення цих вимог на збиранні маточних цукрових буряків можна використовувати гичкозбиральні машини БМ-6А, МГП-6, косарку-подрібнювач КИР-1,5А, а також машини такого ж типу фірм "KLEINE", "MOREAU", "MATROT", ВАТ "БОРЕКС", ДКЗ, Гомсільмаш та ін.

Для переобладнання і підготовки гичкозбиральної машини БМ-6А необхідно:

• демонтувати копіри;

• встановити необхідну висоту зрізування гички за допомогою копіювальних коліс;

• замінити гумові бичі вала-доочисника на капронові щітки, за їх відсутності необхідно розрізати кінці бичів, як показано на рис. 1;

• встановити замість дискових ножів сегментні.

Але при використанні сегментних ножів необхідно враховувати, що сегментні ножі не пристосовані для безопорного зрізання гички. Отримати необхідну якість роботи можливо тільки за рахунок підвищення окружної швидкості ножів до 14...16 м/с та забезпечення копіювання рельєфу грунту у міжряддях, а не головок коренеплодів, а також обладнання ріжучих апаратів ліфтерами.

Гичкозбиральна машина МГП-6 та іноземні гичкорізи мають однотипні робочі органи у вигляді горизонтального вала із шарнірно встановленими ножами. Висоту зрізання гички необхідно встановлювати за допомогою копіювальних коліс. За наявності дообрізувачів головок коренеплодів їх необхідно виключити з роботи або демонтувати.

Для підготовки косарки-подрібнювача КИР-1.5А необхідно встановити праве ходове колесо так, щоб воно знаходилося між другим і третім рядками. При цьому відстань від правої стінки кожуха барабана до площі симетрії правого колеса має становити 450 мм.

Косарка-подрібнювач агрегатується з трактором класу 14 кН. Агрегат встановлюється в загінку так, щоб за один прохід скошував гичку з трьох рядків, а різальний апарат не зрізав верхні бруньки коренеплодів.

Спочатку агрегат робить у загінці два кола, а потім одне коло він рухається за коренезбиральною машиною, а наступне коло - попереду неї.

Зрізана косаркою КИР-1.5А гичка розкидається на зібране поле і заорюється як органічна маса, збирається у їдучий поруч причіп і негайно силосується з домішками подрібнених стебел кукурудзи та соломи.

Викопування коренеплодів маточних буряків здійснюється коренезбиральною машиною РКС-6, а також копачами-валкоутворювачами ВАТ "БОРЕКС" або фірми "KLEINE".

Наявність у коренезбиральної машини РКС-6 вильчатих копачів забезпечує більш якісне викопування звичайних за розмірами і дрібних коренеплодів. Для цього необхідно відрегулювати згідно з інструкцією з експлуатації систему автоматичного керування машини за рядками. Для запобігання травмування коренеплодів зазор між копірами необхідно встановити на 2...З см більше середнього діаметра коренеплодів.

Рівномірність глибини ходу копачів має бути забезпечена вирівнюванням основної рами машини шляхом регулювання тиску в колесах заднього моста. Праве колесо повинно мати тиск 0,12...0,15, а ліве МПа.

Для зменшення травмування викопаних коренеплодів необхідно зменшити швидкість їх переміщення шляхом встановлення гумового екрана 1 (рис. 2) при переході потоку коренеплодів з поздовжнього транспортера на поперечний, а також гумового екрана 2 та скатного лотка 3 на верхньому кінці елеватора для зменшення висоти та швидкості падіння коренеплодів у кузов транспортного засобу [2].

Якщо в господарствах є іноземні бурякокомбайни із копачами типу "Євродиск", то їх також можна використати після дообладнання для збирання маточних буряків. Ці копачі (рис. 3) прості і надійні у роботі, кожний з них має пасивний полоз 1, порушуючий зв'язок коренеплодів з грунтом та сферичний диск 2, що обертається на горизонтальній вісі і розташований з іншого боку рядка, який і викопує коренеплоди. Для запобігання обламування полозом хвостових частин коренеплодів його необхідно дообладнати розпушувачем 3.

Таким чином, полоз 1 буде ефективніше порушувати зв'язок коренеплодів з грунтом, піднімаючи їх розпушувачем 3, що зменшить травмування хвостових частин коренеплодів.

Копач-валкоутворювач КВЦБ-1,2, що обладнаний вібраційними лемешами, вальцевим очисником-валкоутворювачем, також можна використати для збирання коренеплодів маточних буряків.

Щоб запобігти втратам дрібних коренеплодів, необхідно встановити мінімальний зазор між лемешами. Здійснюється це за допомогою гвинтового механізму. При малій вологості ґрунту слід дещо зменшити робочу швидкість агрегату для зменшення травмування коренеплодів.

При використанні підбирача-навантажувача ПНБВ-1,6 (рис.4) необхідно виключити з роботи його відцентровий ротор-сепаратор 1. Замість нього встановити решітчастий або суцільний лоток 2, зменшити дію притискуючого транспортера 3 на поздовжній транспортер 4.

–  –  –

Використання наведених вище технічних засобів з відповідними переобладнаннями і підготовкою їх до роботи дає можливість суттєво знизити травмування і втрати коренеплодів маточних буряків під час збирання, що сприяє поліпшенню зберігання їх у зимовий період.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Вихідні вимоги на комбайн для збирання цукрових буряків з селекційних ділянок: BP. 46.16.08.64-95: Розроблено Інститутом цукрових буряків УAAH (протокол №3 від 13.01.1995); Затверджено Головним управлінням технічної політики Мінсільгосппроду України 27.12.94. - K., 1995. -4 с.

2. Крижко В.M., Зиков П.Ю. Технічні засоби для збирання маточних коренеплодів // Цукрові буряки. - 2001. - №5. - С. 10-11.

–  –  –

В.Н. Крижко, П.Ю. Зиков, Н. И. Саганов, А.Н. Ганженко В статье приведены рекомендации относительно выполнения комплекса организационных работ и основные агротехнические требования на процесс уборки корнеплодов маточной сахарной свеклы. Рассмотрен ряд технических средств, которые после соответствующей доработки могут быть использованы для уборки корнеплодов маточной свеклы с минимальными повреждениями и потерями, что способствует улучшению сохранности корнеплодов в зимний период.

–  –  –

The article deals with recommendations for carrying out a complex of organization work and gives main agrotechnical requirements for the process of harvesting sugar beet mother roots. A number of technical procedures were considered which, after a corresponding additional elaboration, can be used for harvesting sugar beet mother roots with their minimal damages and losses which contributes to the improvement of root storage during the winter period.Похожие работы:

«І.Назарова. Інформаційне забезпечення реорганізації підприємств / І.Назарова // Галицький економічний вісник. — 2010. — №2(27).— с.188-192 (інформаційно-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності) УДК 657.336 Ірина НАЗАРОВА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ Резюме. Розглядаються проблемні питання та принципи формування обліково-аналітичної інформації в умовах реорганізації підприємств. Розкривається вплив інформаційного забезпечення як на сам процес перетворення, так і...»

«УДК 339.5 В. А. Барбаш, к. х. н., доц. Ю. А. Безрукава, Національний технічний університет України «КПІ» ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Подано кон’юнктуру ринку целюлозно-паперової промисловості України, її складові елементи, проаналізовано особливості експортно-імпортного потенціалу целюлозно-паперової галузі країни, надано характеристику сучасного стану розвитку галузі, обґрунтовано необхідність розв’язання проблеми сировинного забезпечення...»

«ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 2 УДК 621.31:519.7 Є. А. Бондаренко1 ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКОЮ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ Вінницький національний технічний університет Запропоновано сучасний підхід до удосконалення системи електробезпеки, який базується на оптимальному керуванні цією системою шляхом мінімізації сумарних соціально-економічних витрат на заходи та засоби електробезпеки, впровадження яких знизить ризик...»

«101 ISSN 03702197 Problems of friction and wear, 2013, 2 (61) УДК 621.763 В. П. КАШИЦЬКИЙ, О. Л. САДОВА, П. П. САВЧУК Луцький національний технічний університет, Луцьк ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ЕПОКСИКОМПОЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ ТРИБОТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Приведені результати досліджень інтенсивності зношування оптимізованих епоксикомпозитних матеріалів (ЕКМ). Проведено аналіз структур даних матеріалів після триботехнічних випробувань. Подано склади сформованих ЕКМ та оцінено доцільність їх оптимізації....»

«бинете проводятся выставки, конференции, встречи и диспуты, занятия в этнографическом музее. «Островом культуры» в НТУ «ХПИ» называет нашу кафедру проректор по научно-педагогической работе и гуманитарному образованию проф. А.Г. Романовский. Среди основных положений Концепции формирования национальной управленческой гуманитарно-технической элиты – развитие нравственной, порядочной, высококультурной творческой личности. А это – основная задача многогранной работы кафедрального коллектива, который...»

«Visnyk of Lviv Polytechnic National University, Electronics, № 798, 2014 17 УДК 001.61 РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗУСТРІЧНО-ШТИРКОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ДЛЯ НВЧ АКУСТИЧНОГО ДЕФЛЕКТОРА Д. М. Винник1, О. Г. Решотка2, Д. Ю. Сугак1,2, М. М. Ваків1,2 Науково-виробниче підприємство “Карат”, Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра напівпровідникової електроніки © Винник Д. М., Решотка О. Г., Сугак Д. Ю., Ваків М. М., 2014 Наведено методику визначення електричних параметрів...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ Єлецьких Світлана Яківна УДК 336.115:658.153 УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Донецьк – 2014 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Інституті економіки промисловості НАН України (м. Донецьк). Науковий консультант – доктор...»

«Вер.280.02 Електронний контрольно-касовий реєстратор МІНІ-ФП.01 Посібник з експлуатації Повідомлення про власність: Всі інформаційні матеріали, що входять в посібник, є власністю ГК «Юнісистем». Будь-яке їх відтворення, розголошування або використання без прямого пісьменного дозволу від «Юнісистем» забороняється. Всі права захищені, ГК «Юнісистем» ЗМІСТ 1 ПРИЗНАЧЕННЯ 2 ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4 СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ВИРОБУ 5 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 6 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ 7...»

«ПРОБЛЕМИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УДК 347.77 Ю. Л. БОШИЦЬКИЙ Юрій Ладиславович Бошицький, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності та інноваційних технологій, ректор Київського університету права НАН України ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ Розбудова України, враховуючи сучасні реалії економічних, соціальних та військових викликів, неможлива без концентрації зусиль щодо пошуку шляхів розвитку та модернізації...»

«Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2013, вип. 24 УДК 330. 341.1 А.Б. Немченко, доц., канд. екон. наук, Т.Б. Немченко, доц., канд. філос. наук Кіровоградський національний технічний університет Сприяння розвитку інноваційної інфраструктури в контексті активізації інноваційної діяльності В статті визначено пріоритетні заходи щодо активізації інноваційної діяльності в науковотехнічній сфері. Обґрунтовано доцільність розвитку інноваційної...»

«Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації Комунальний заклад «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» Запорізької обласної ради Том 2 (16) ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧІ ЗАХОДИ Запоріжжя Рекомендовано науково-методичною радою комунального закладу «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» Запорізької обласної ради (протокол № 4 від 24.12.2010 р.) Редакційна колегія: Митрофанова Т. Г. (головний редактор), Шелегеда В. І....»

«УДК 631.11:339.922 Р.В. Левкіна, канд. екон. наук, доцент Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УЧАСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ОВОЧІВ НА ОРГАНІЧНОМУ РИНКУ Постановка проблеми. В сучасних умовах ефективність діяльності суб’єктів аграрного виробництва в цілому та виробників галузі овочівництва зокрема розглядається здебільшого через їх потенційні можливості до стабільного розвитку, адже на рівні підприємства та оточуючих його...»

«ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ (INTERNET, INTRANET ТОЩО) ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ МЕРЕЖАХ УДК 629.423.1 О.І. САБЛІН, В.Г. КУЗНЕЦОВ, В.В. АРТЕМЧУК 6 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕКУПЕРАЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Анотація. Розглянуто сучасний стан використання рекуперації електроенергії в системі електричної тяги та пов’язані з цим проблеми. Виконана оцінка...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»