WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 621.791. С.М. Гнітько, к.т.н., доц. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка ВРАХУВАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ...»

УДК 621.791.

С.М. Гнітько, к.т.н., доц.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ВРАХУВАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ ОСНОВНИХ

ПАРАМЕТРІВ РУХУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ПРЕЦИЗІЙНОЇ ОБРОБКИ

Розглядається задача розроблення математичної моделі руху технологічних

систем прецизійної обробки.

Ключові слова: технологічні системи, прецизійна обробка, динаміка, вібраційні системи.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Постановка задач динаміки технологічних систем прецизійної обробки з врахуванням вібрації може бути досить різноманітною. У самій загальній постановці вказані задачі зводяться до дослідження руху самої машини й системи привод - машина. Насамперед необхідно визначити яким саме способом буде виконано урахування закономірностей взаємного впливу основних параметрів руху системи.

Огляд останніх джерел досліджень і публікацій і виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Питання про облік розсіювання енергії в пружних елементах при дослідженні коливань пружної системи досить складне, тому що внутрішнє тертя залежить від ряду чинників, вплив яких досить складний і практично не підлягає прямому обліку [1,2]. Серед множини гіпотез, які описують дисипативні сили, останнім часом найбільше поширення одержала гіпотеза Кельвіна - Фойгта, відповідно до якої, дисипативні сили пропорційні швидкості деформації пружних в'язей.

При цьому нормальна напруга визначається за допомогою залежності:

E, (1) де E – модуль пружності,

– відносна деформація,

– коефіцієнт внутрішніх опорів.

При порівняній простоті ця гіпотеза з достатньою точністю характеризує дисипативні сили, що виникають під час деформації пружних в'язей і забезпечує достатню збіжність з експериментальними даними [3]. Тому доцільно використовувати вказану гіпотезу для опису сил, що виникають у пружних в'язях між рухомими та нерухомими частинами технологічних систем прецизійної обробки. За допомогою згаданої гіпотези можливо також враховувати дисипативні сили, що виникають у вузлах тертя вказаних систем.

В якості приводного двигуна технологічних систем прецизійної обробки часто використовується трифазний асинхронний електродвигун. Оскільки всяке реальне джерело енергії має обмежену потужність, виникає необхідність в урахуванні процесів взаємодії приводу з машиною.

Постановка завдання. Метою статті є облік розсіювання енергії в пружних елементах при дослідженні коливань пружної системи.

У наведеному випадку об’єктом дослідження є основні параметри руху технологічних систем прецизійної обробки. З попереднього аналізу літературних джерел встановлено, що для вирішення задач, пов’язаних з математичним моделюванням руху технологічних систем прецизійної обробки можна Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – №1(31).– 2012. – ПолтНТУ використовувати гіпотезу Кельвіна - Фойгта, відповідно до якої, дисипативні сили пропорційні швидкості деформації пружних в'язей.

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливість і складність даного завдання визначили велике число присвячених йому досліджень. Так, В.Л. Вейнц і В.Л. Доброславский [4] указують на те, що динамічні процеси в механічній частині коливальної системи і динамічні явища в електродвигуні знаходяться в безпосередньому зв’язку.

Авторами запропонована узагальнена динамічна характеристика, яка виражає залежність обертаючого моменту двигуна від ковзання ротора і, таким чином, враховується вплив електромагнітної інерції двигуна:

dM д S M д Tэ, (2) dt де S – ковзання ротора,

– коефіцієнт крутизни статичної характеристики, M д – обертаючий момент двигуна, Tэ – електромагнітна постійна часу.

Урахування при моделюванні машини динамічної характеристики електродвигуна дозволяє розглянути явища, які відбуваються при періодичних змінах зовнішнього навантаження, серед яких явище електромеханічного резонансу.

Однак у дослідженнях Є.Я. Казовського [5] показано, що за умови, коли величина електромеханічної постійної часу Tм 0 I більш ніж у три рази перевищує значення електромагнітної постійної часу Tэ, тоді вплив електромагнітних процесів на динаміку механічної системи можна не враховувати. Таким чином, виникає можливість використовувати при розрахунку не динамічну, а статичну характеристику двигуна.

Дослідження В.М. Потураєва й А.Г. Червоненка [6] показують, що при використанні у вібраційних системах асинхронних електродвигунів, електромагнітна постійна часу мізерно мала в порівнянні з електромеханічною постійною часу.

В.О. Кононенко [7] пропонує підхід, заснований на використанні статичних характеристик джерел енергії при проведенні динамічних розрахунків.

У такому випадку будемо використовувати статичну характеристику асинхронного двигуна (рисунок 1).

На ділянці 1 апроксимуємо її квадратною параболою:

M д M п 1 0, 757 2, (3) а на ділянці 2 – прямою лінією M д 2,66M п 1. (4) Величина максимального або критичного електромагнітного моменту прийнята M к 1, 22M п, (5) де M п 2M н - значення пускового моменту електродвигуна, що дорівнює подвоєному значенню номінального моменту M н.

Для правильного вирішення задач, пов'язаних із визначенням потужності приводних двигунів, важливе значення має облік дійсних законів обертання валів. Тому до вказаного питання зверталася досить велика кількість дослідників.

Так К.М.

Рагульскіс [8] пропонує використовувати як критерій нерівномірності обертання середньоквадратичний коефіцієнт нерівномірності ходу:

d d

–  –  –

Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – №1(31).– 2012. – ПолтНТУ Рисунок 1 - Статична характеристика приводного двигуна.

1 – пускова гілка; 2 – робоча гілка;

––– розрахункова характеристика; - фактична характеристика Даним параметром визначається плавність стаціонарного режиму обертання.

Я.Г.Пановко та І.І.Губанова [9] вказують, що закон руху ротора приводного двигуна має такий вигляд:

t d t, (7) де d t – періодична функція часу.

Висновки

1. Рівномірне обертання ротора з кутовою швидкістю накладаються періодичні коливання, але величина цих коливань невелика, що підтверджується у роботах [10] на підставі експериментальних досліджень Б.Т. Пономаренка й М.О. Карпова.

2. При обліку сил тертя в шарнірах технологічних систем прецизійної обробки для одержання загальних закономірностей руху буде доцільно обмежитися кулоновою апроксимацією сил тертя, тобто враховувати тільки сухе тертя. Це є цілком виправданим, тому, що основний інтерес при аналізі руху системи представляють усереднені параметри її переміщення.

3. Важливим питанням при виборі розрахункової схеми системи є також забезпечення можливості моделювання пуску й зупину машини, виходу в режим і роботи в сталому режимі.

Література

1. Пановко, Я.Г. Внутреннее трение при колебаниях упругих систем. - М.:

Машиностроение, 1967, 316 с.

2. Сорокин, Е.С.. К теории внутреннего трения при колебаниях упругих систем.

- М.: Госстройиздат, 1960. - с. 6 - 46

3. Гусев, Б.В., Деминов А.Д. и др. Ударно-вибрационная технология уплотнения бетонных смесей.- М.: Стройиздат., 1982.- 152 с.

4. Вейц, В.Л., Доброславский В.Л. Некоторые вопросы динамики машин с электроприводом. - В кн.: Труды ИМАШ АН СССР. М., 1962, вып. 91, с. 54 - 66.

Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – №1(31).– 2012. – ПолтНТУ

5. Казовский, Е.Я. Переходные процессы в электрических машинах переменного тока. - М.; Л: изд. АН СССР, 1962. - 624 с.

6. Потураев, В.Н., Червоненко А.Г. Динамика вертикальних виброконвейеров с учетом влиянием массы транспортируемого материала и свойств источника энергии.

- Механика машин, М: Наука, 1971, вып. 29-30, с. 25-36.

7. Кононенко, В.О. Колебательные системы с ограниченным возбуждением. М.: Наука, 1964. - 256 с.

8. Рагульскис, К.М. Механизмы на вибрирующем основании. - Каунас: Изд. АН ЛитССР, 1963. - 235 с.

9. Пановко, Я.Г., Губанова И.И. Устойчивость и колебания упругих систем. - М.:

Наука, 1979. - 384 с.

10. Карпов, Н.А. устойчивость форм стационарных движений вибрирующих органов путевых и строительных машин. - М.: Транспорт, 1970. - 168 с.

–  –  –

С.М. Гнитько, к.т.н., доц.

Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка

УЧЕТ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ

ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ПРЕЦИЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ

Рассматривается задача разработки математической модели движения технологических систем прецизионной обработки.

–  –  –

S.M.Gnitko, Ph. D.

Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk

THE ACCOUNT OF LAWS OF MUTUAL INFLUENCE OF KEY PARAMETERS OF

MOVEMENT OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS OF PRECISION PROCESSING

The problem of the development of specially designed thermoplastic drills in order to study the influence of factors on the formation process of drilling an axial force.

Key words: tehnology systems, precizion efforts, dinamic, vibration systems.

Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – №1(31).– 2012. – ПолтНТУПохожие работы:

«ЗМІСТ НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ В НУБІП УКРАЇНИ ВЕТЕРИНАРІЯ Спосіб лікування корів, хворих на гострий гнійно катаральний ендометрит НАЦІОНАЛЬНИЙ Спосіб зниження вмісту кадмію в організмі тварин УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ Спосіб зниження вмісту плюмбуму в організмі тварин І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Ветеринарно санітарна експертиза молока та м’яса, отриманих від великої рогатої худоби, хворої на лейкоз УКРАЇНИ Препарат “Кальфмін” для лікування та профілактики неспецифічної бронхопневмонії телят Препарат...»

«Педагогічні технології навчання фізичної культури Юрій Забіяко УДК 37.037 Педагогічні технології навчання фізичної культури Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара (м. Дніпропетровськ) Постановка наукової проблеми та її значення. В умовах розвитку сучасного суспільства важливе місце в його становленні займає фізична культура, яка забезпечує його формування та є частиною загальної культури. Основне завдання суспільства забезпечення оптимального життя людей. Кожна людина...»

«УДК 504 : 06 Шевчук Г.М., пошуковець ( Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне) ОРГАНІЗАЦІНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Розглянуто законодавчі, організаційні та економічні передумови, які сприятимуть проведенню екологічної сертифікації земель сільськогосподарського призначення в Україні як інструменту раціонального природокористування. In article considered...»

«Український державний лісотехнічний університет Необхідна комплексна оцінка функціонування міських транспортних систем, їхньої екологічної чистоти, ергономічної взаємодії з іншими елементами міської інфраструктури, включаючи і показники безпеки руху і деякі інші нетрадиційні прояви. Література 1. Урбанізоване навколишнє середовище: охорона природи та здоров'я людини. Наукове видання. – К., 1996. – 252 с.2. Звіт про роботу з охорони навколишнього природного середовища на Придніпровській...»

«В. Ф. Болюх, В. Г. Данько ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ТЕХНІКИ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» В. Ф. Болюх, В. Г. Данько ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ТЕХНІКИ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для студентів усіх неелектротехнічних спеціальностей За редакцією В. Г. Данька Харків 2011 ББК 32.85 : 32.973.26-04 Б 79 УДК 621.38 : 004.272.4 (07) Рецензенти: Б. Т. Кононов, д-р техн. наук, проф.,...»

«УДК 372.48 Огієнко Д.П. ТРУДОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ГЛУХІВСЬКОМУ ВЧИТЕЛЬСЬКОМУ ІНСТИТУТІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ–ПОЧАТОК ХХ ст.) У статті на основі архівних матеріалів висвітлюються особливості трудової підготовки майбутніх учителів у Глухівському учительському інституті. Ключові слова: трудове виховання, трудова підготовка, трудове навчання. У сучасних умовах реформування освіти особливо великого значення набуває розробка теоретичних і практичних аспектів проблеми трудового виховання...»

«Доки ж це, доки ж це, доки ж це буде? Л. Костенко Коли б до тої я дожив потіхи, щоб заблукали ці пісні під стріхи. А. Міцкевич ПЕРЕДМОВА Це видання – результат багаторічної роботи автора – стосується аналізу типових помилок у наукових виданнях (дисертаціях, авторефератах дисертацій, монографіях, підручниках, наукових статтях та ін.). Аналіз свідчить про значні труднощі у грамотному написанні названих праць, а також під час оформляння звіту про наукову-дослідну роботу і под. Не менші труднощі...»

«УДК 65.018 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ TQM В УКРАЇНІ Бондаренко С. М., Строкач І. А. Київський національний університет технологій та дизайну У статті досліджено систему TQM як один з елементів ефективного управління підприємством, а також розглянуто стратегії її застосування на підприємстві. Ключові слова: якість, загальне управління якістю, сталий розвиток. Управління якістю є ключовою функцією управління будь якої організації,...»

«УДК 004.056 В.В. ПОЛІНОВСЬКИЙ*, В.Ю. КОРОЛЬОВ** ВІТЧИЗНЯНИЙ КЛЮЧ ДЛЯ АВТЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ, ОПИС, АНАЛІЗ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ * Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна ** Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна», Київ, Україна Анотація. Представлено вітчизняний ключ для автентифікації користувачів, опис, аналіз та пропозиції щодо використання засобу автентифікації користувачів інформаційних систем на базі українського ключа-автентифікатора...»

««Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 7 (25). Ч. 2. – 2010. УДК 657 Курліщук І.Б., здобувач кафедри обліку і аудиту, заступник начальника фінансового відділу СГПП «Дружба» *Науковий керівник Садовська І.Б., к.е.н., доцент Луцький національний технічний університет ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ВИДИ © Курліщук І.Б. Визначено економічну суть трансакційних витрат та їх зростаючу роль в умовах ринкової економіки. Розкрито проблемні питання...»

«УДК 331.556.4 (477) І.В. Індиченко, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Київський міжнародний університет МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЯК СКЛАДНИК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТИ З набуттям незалежності вихід України на міжнародну арену як самостійного, повноправного суб’єкта міжнародних відносин природно актуалізував питання її оптимального залучення до міграційних процесів. У зв’язку з цим аналізується міграційна ситуація в українському...»

«УДК 631.5:631.6: 631.03(477.72) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ РЕЖИМІВ ЗРОШЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР С.В.КОКОВІХІН – докторант, к.с.-г.н., с.н.с., Херсонський ДАУ Постановка проблеми. Сучасні глобальні проблеми зниження наявних водних, земельних та енергетичних ресурсів на фоні збільшення населення Землі, економічної та екологічної кризи обумовлюють необхідність підвищення врожайності сільськогосподарських культур, зокрема за рахунок збільшення віддачі...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ О.Ю.Іохов, В.Є. Козлов, В.Г. Малюк, О.І. Фик, О.О. Новикова СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ Навчальний посібник Харків УДК 681.3.066 (076.5) Рекомендовано Вченою Радою Аукадемії внутрішніх військ МВС України як навчальний посібник для курсантів та студентів Протокол № /._-_ від 13.04.2012 Р е ц е н з е н т и: доктор технічних наук, професор О.П. Кондратенко, (професор кафедри автомобільної техніки Академії внутрішніх...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»