WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 378.146 © Будко А.В., 2014 р. А.В. Будко РОЛЬ ФОНДУ КАРНЕГІ В РОЗРОБЦІ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ АМЕРИКАНСЬКИХ ...»

УДК 378.146

© Будко А.В., 2014 р.

http://orcid.org/0000–0002–2161–6141

А.В. Будко

РОЛЬ ФОНДУ КАРНЕГІ В РОЗРОБЦІ СИСТЕМИ

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ

ДОСЯГНЕНЬ АМЕРИКАНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

У статті розглянуто діяльність Фонду Карнегі з удосконалення викладання, який

було засновано у 1905 році. У 1916 році Фонд Карнегі очолив процес використання стандартизованого, об’єктивного тестування для вимірювання навчальних досягнень у вищих навчальних закладах, коли Вільям Лернт провів тестування студентів в експериментальній школі в Університеті Міссурі з арифметики, орфографії, чистописання, читання і написання твору на англійській мові з використанням загальноприйнятих тестів, процедур і шкали оцінювання. У статті схарактеризовано та проаналізовано основні напрями діяльності Фонду Карнегі щодо вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень американських студентів. У статті підкреслюється важлива роль Фонду Карнегі у становленні системи оцінювання навчальних досягнень американських студентів, оскільки Фонд сприяв здійсненню головних перетворень у системі оцінювання у вищих навчальних закладах, таких як: розвиток Загального тесту, започаткування Національної екзаменаційної комісії, адміністрування Схоластичного тесту придатності. Діячі Фонду Карнегі з удосконалення викладання проводили наукові дослідження, складали політичні доповіді та технічні звіти, які допомогли визначити головні напрямки освітньої політики та програм вищої школи.У статті наведено як переваги, так і недоліки щодо діяльності Фонду. Попри зазначені недоліки, стаття наголошує на вагомому внеску Фонду Карнегі з удосконалення викладання у процес навчання та його ролі в підвищенні успішності процесу викладання.

Ключові слова: викладання, навчання, оцінювання, моніторинг, якість освіти, стандартизований тест, вимірювання.

В статье рассмотрена деятельность Фонда Карнеги по совершенствованию преподавания, который был основан в 1905 году. В 1916 году Фонд Карнеги возглавил процесс использования стандартизированного, объектив ного тестирования для измерения знаний в высших учебных заведениях, когда Уильям Лернт провел тестирование студентов в экспериментальной школе в Университете Миссури по арифметике, орфографии, чистописанию, чтению и написанию сочинения на английском языке. В статье охарактеризованы и проанализированы основные направления деятельности Фонда Карнеги по совершенствованию системы оценивания учебных достижений американских студентов. В статье подчеркивается важная роль Фонда Карнеги в становлении системы оценивания учебных достижений американских студентов, поскольку Фонд способствовал осуществлению главных преобразований в системе оценивания в высших учебных заведениях, таких как: развитие Обще го теста, основание Национальной экзаменационной комиссии, администри рование Схоластического теста пригодности. Деятели Фонда Карнеги по совершенствованию преподавания проводили научные исследования, составляли политические доклады и технические отчеты, которые помогли определить главные направления образовательной политики и программ высшей школы. В статье приведены как преимущества, так и недостатки в деятельности Фонда. Несмотря на указанные недостатки, статья отмечает весомый вклад Фонда Карнеги по совершенствованию преподавания в процесс обучения и его роль в повышении успешности процесса обучения.

Ключевые слова: преподавание, обучение, оценка, мониторинг, качество образования, стандартизированный тест, измерение.

The article reviewsthe activities ofthe Carnegie Foundationfor the Advancement of Teaching,which was founded in1905.In 1916 theCarnegie Founda tionheaded the process of the use ofstandardized, objective teststo measureacademic progressin higher educationwhen WilliamLernttested the studentsin the experimentalschoolat the University ofMissouriin arithmetic, spelling, calligraphy, reading and writing worksin English. The articlecharacterizesand analyzes themain activitiesof the Carnegie Foundationfor the Advancement of Teachingfor improving the system ofevaluation of educational achievementsof Americanstudents.The paperemphasizes theimportant role ofthe Carnegie Foundationin establishingthe systemof evaluationof educational achievementsof American studentssincethe Foundation supported theimplementation ofmajorreformsin the system ofassessmentin higher education, such as the development of theGraduateRecordExamination(GRE),the promotion of the NationalExaminationBoard and EducationalTestingService (ETS), the administration of the SAT.The scientists of theCarnegie Foundationconduct theresearches,make uppoliticaland technical reportsthat help to definethe main lines ofeducational policyand programsof higher education.The article presentsboth advantagesand disadvantagesin the Foundation’sactivity.Despitethe shortcomings, the article stresses themajor contributionof the Carnegie Foundation for the Advancement of Tea chingin the learning process and its role in enhancing the success of the process of teaching.

Keywords: teaching, learning, assessment, monitoring, quality of education, standardized test, measurement.

Постановка проблеми. Одним із важливих напрямів реформування національної системи освіти є розробка та впровадження нових підходів до оцінювання навчальних досягнень учнів і студентів. Тому важливо вивчити досвід використання різних методів оцінювання в провідних країнах світу. Доцільність вивчення досвіду США щодо розвитку питань оцінювання студентів визначається тим, що в країні проведено значну дослідницьку та експериментальну роботу, що зумовило створення проектів, укладання відповідних програм, удосконалення засобів навчання та технології оцінювання. Напрацювання американських дослідників у цій сфері мають безперечну теоретичну й практичну цінність для України.

Процес становлення системи оцінювання в університетах США пов’язаний з Фондом Карнегі, що був рушійною силою розвитку оцінювання навчальних досягнень студентів з 1916 року.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оцінювання навчальних досягнень у своїх працях порушували такі українські та американські вчені, як В. Аванесов, М. Акімова, В. Безпалько, Н. Бібік, Л. Бурлачук, С. Воскрч’ян, К. Гуревич, В. Максимов, О. Масалітіна, С. Морозов, В. Скребець, Н. Тализіна, О. Шмельов, Л.Айкен, П. Айразіан, А. Анастазі, Г. Віггінс, Дж. Вітт, Ф. Грешем, Р. Ібел, Дж. Канінгем, Дж. Крамер, Л. Кронбах, В. Пофем, Р. Торндайк, С. Урбіна, Р. Ювелл, С. Елліотт, С. Камінські, Т. Краточвілл, Т. Крол, Дж. Кук, Г. Лефрансуа, Д. Поделл, Б. Такман, Дж. Траверс та ін.

Питання, пов’язані з вивченням діяльності Фонду Карнегі з удосконалення викладання, розглядаються такими провідними американськими вченими, як: Ш. Бек, Р. Берк, Р. Брандт, Н.

Бриджфорд, Дж. Гілберт, Д. Ламбадин, К. Меєр, К. Пірсон, Г.

Сайзек, Р. Стіггенс та іншими.

Мета статті полягає у аналізі ролі фонду Карнегі в становленні системи оцінювання навчальних досягнень американських студентів.

Поставлена мета передбачає вирішення наступних завдань:

1) схарактеризувати основні напрями діяльності Фонду Карнегі щодо вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень студентів;

2) проаналізувати та узагальнити внесок Фонду Карнегі у розвиток системи оцінювання навчальних досягнень студентів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фонд Карнегі з (Carnegie Foundation for the Advаncement of Teaching) удосконалення викладання був заснований Ендрю Карнегі в 1905 році і був зареєстрований у 1906 році Конгресом США в якості незалежного політичного й дослідницького центру, основні результати науково-дослідної діяльності якого відбиваються в публічних доповідях з кожного рівня освіти [2, 110]. Говард Севидж (Howard Savage), співробітник і історик фонду з перших днів його існування, вважав лідером процесу становлення системи оцінювання навчальних досягнень першого президента Фонду – Генрі Притчета (Henry Pritchett) (1906–1955), який велику увагу приділяв питанням якості вищої освіти та визнавав потенційний вплив «об’єктивного тестування» на моніторинг якості освіти.

Погляди Прітчетта поділяв його співробітник Вільям С. Лернт (William S. Learned), «людина, яка мала чіткі і певні думки про те, якою повинна бути освіта... з передачею знань як неодмінної умови [4, 70]. Саме за його допомогою Фонд мав вплив на головні перетворення в системі оцінювання у вищих навчальних закладах.

Разом з Беном Д. Вудом (Ben D. Wood) із Колумбійського коледжу, який вважав, що «мислення залежить від знань, і знання залежать від фактів» [4, 71], Лернт керував процесом великомасштабного оцінювання в штаті Пенсільванія, що було проведене між 1928 і 1932 роками і мало велике значення для розвитку системи оцінювання навчальних досягнень студентів американських вузів.

У ході цього дослідження було протестовано тисячі абітурієнтів, студентів, і навіть деяких викладачів, з використанням широких об’єктивних тестів в основному декларативних і процедурних знань.

У багатьох аспектах, Пенсільванське Дослідження було зразковим, воно давало чітке уявлення про те, що студенти повинні досягти і як потрібно проводити оцінювання навчальних досягнень.

Проте дане дослідження було зосереджено на знанні і потребувало перебування студентів протягом великого часу на тестування.

Пенсільванське дослідження варте уваги, бо воно сформулювало концепцію того, що необхідно розуміти під досягненнями та навчанням, стверджуючи, що досягнення як нагромадження змістовних знань стали результатом навчання в університеті. Воно також було в значній мірі зосереджено на рівні декларативних знань. Проте, оскільки дослідження включало тести інтелекту, програма оцінювання охоплювала поряд із змістовними знаннями, загальні розумові здібності.

Більш того, дослідження застосовувало методи оцінювання якості навчання та успішності – об’єктивні тести, які безпосередньо випливали з концепції навчання. Якщо знання були зрозумілі як накопичення змісту навчання, то об’єктивне тестування могло ефективно перевірити в буквальному сенсі накопичення цих знань [3, 372]. Отже, дослідження дозволяло отримати дані як про досягнення, так і про процес навчання.

Цей досвід було використано для розвитку Загального тесту (Graduate Record Examination, GRE – спеціальний стандартизований тест, який необхідно скласти при вступі до аспірантури, магістратури або до іншого післядипломного курсу в університетах США)[5, 110]. У той час, коли оцінювання знань було в повному розпалі, Лернт і Вуд, використовуючи досвід Пенсільванського дослідження, звертаються до оцінювання аспірантів. У пропонованій програмі, яка мала назву «Спільна (об’єднана) програма оцінювання аспірантів» Лернт зазначив, що зі збільшенням попиту на післядипломну освіту, при прийомі в аспірантуру потрібно було спиратися на щось більше, ніж кількість балів за прослухані курси. У жовтні 1937 року, Лернт зі своєю командою працював з аспірантами в Колумбійському, Гарвардському, Прінстонському і Йєльському університетах, здійснив керівництво процесом оцінювання, що складалося з семи тестів, призначених для показника рівня студентів післядипломної освіти.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Це був перший випадок використання Graduate Record Examination (GRE). Програма мала успіх і розвивалася дуже швидкими темпами.

Як і іспити, що використовувалися в Пенсільванському дослідженні, спочатку тест GRE був обов’язковим об’єктивним тестом, зосередженим в основному на змістовних знаннях студентів, але він також включав і словесне логічне пояснення.

Використовувався для перевірки придатності студентів до навчання в аспірантурі [9, 356]. У 1937 році було розроблено ряд профільних випробувань для охоплення всього змісту типової загальноосвітньої програми. На виконання тесту виділялося два дні, загалом шість годин, за допомогою тесту перевіряли знання в галузі математики, фізики, суспільних наук, літератури, образотворчого мистецтва та однієї з іноземних мов.

У 1939 році шістнадцять додаткових тестів з основних предметів спеціалізації були додані до GRE. У 1949 році, до профільного розділу додали загальний для того, щоб забезпечити «загальний індекс освіти». Осінь 1949 року має помітне значення для розвитку оцінювання навчальних досягнень студентів: відбувся перехід від змістовного тестування до тестування, яке було зосереджено на логічних міркуваннях, був представлений GRE Aptitude Test – тест на придатність із усним та кількісним розділами, які ми маємо й сьогодні.

Завдяки діяльності Фонду була започаткована ідея створення екзаменаційної комісії»

«Національної (National Examination Board), національного агентства з тестування, що через двадцять років перетворилося на Службу освітнього тестування (Educational (ETS), організацію, яка вимірює вербальні, TestingService математичні й аналітичні здібності, необхідні для специфічної галузі знань. Ця служба адмініструвала й досі адмініструє широко відомий тест SAT (Scholastic Aptitude Test) – Схоластичний Тест Придатності, або тест шкільних здібностей, за результатами якого перевіряється рівень готовності абітурієнтів до навчання у вищій школі, перша версія якого з’явилася 23 червня 1926 року [7, 183].

Також серед значних досягнень Фонду можна виділити створення залікової одиниці Карнегі і Класифікації Карнегі установ вищої освіти.

Висновки з даного дослідження й перспективи подальших розвідок. Отже, аналіз історичної та педагогічної літератури показав, що внесок Фонду Карнегі в становлення системи оцінювання навчальних досягнень студентів у США був вагомим. І попри деякі недоліки в діяльності Фонду, необхідно підкреслити, що Фонд мав значний вплив на важливі перетворення в системі оцінювання у вищих навчальних закладах, тим самим сприяючи підвищенню успішності процесу викладання.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Вайс Керол Г. Оцінювання: методи дослідження програм і політики / Переклад з англ. Р. Ткачук, М. Корчинської. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2000. – 672 с.

2. Гронлунд Норман Е. Оцінювання студентської успішності. [Практ.

посіб.] / Гронлунд Норман Е. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 312 с.

3. America’s Past and Promise: Assessment: USA, 1995. – 386 p.

4. America: The People and the Dream: Tests. – USA, 1991. – 180 p.

5. Brown, S., and Glasner, A., eds. Assessment matters in higher education.

Buckingham: Open University Press, 2003.

6. Bryan, C., and Clegg, K. Reflections, rationales and realities. In Innovative assessment in higher education, ed. C. Bryan and K. Clegg. Abingdon: Routledge, 2006.

7. Carnegie Corporation of New York / Years of Promise: A comprehensive learning strategy for America’s children, 1996. – 289 p.

8. Educational Testing Service, 1992. – 48 p.

9. Gronlund N. E. Measurement and Evaluation in Teaching. New York:

Macmillan, 1985. – 572 p.

10. Stanley J. C. Reliability // Educational Measurement / Thorndike (ed.). – Washington, DC: American Council of Education, Second Edition, 1971. – P. 85Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching – Official site.

12. Change: The Magazine of Higher Learning – Official site.

13. Change: The Magazine of Higher Learning at Heldref Publications.Похожие работы:

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ БІОМЕДИЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДЕОНТОЛОГІЇ Матеріали Науково-практичного семінару 14 жовтня 2011 р., Київ Національна академія наук України Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Академія праці і соціальних відносин Федерації Профспілок України Українська асоціація з біоетики Комісія з питань етики при НМУ імені О.О. Богомольця Комітет з етики та гуманітарної експертизи АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ...»

«УДК 621.317 Сотнік Ольга Василівна, канд. техн. наук, доцент Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків, Україна, вул. Артема, 44, м. Харків, Україна, 61002, (097) 466-42-57, o.sotnik@list.ru ДОСЛІДЖЕННЯ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В МЕРЕЖАХ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ В УМОВАХ ВІДХИЛЕННЯ НАПРУГИ Показано, що при застосуванні технічних заходів для підтримки рівня напруги, а саме регулювання кількості витків на високій стороні розподільного...»

«Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу». Тернопіль. 15-17 жовтня 2015 року УДК 338.48 Панухник О.В., д.е.н., проф. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ МОЛОДІЖНОГО РЕСУРСУ: ПЕРЕДУМОВИ І НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ТА...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ КОВАЛЕНКО ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНІДОВИЧ УДК 621.791.04 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАБІЛЬНОСТІ ДУГОВОГО РОЗРЯДУ ПРИ РУЧНОМУ ДУГОВОМУ ТА АВТОМАТИЧНОМУ ЗВАРЮВАННІ ПІД ФЛЮСОМ Спеціальність 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології» АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі зварювального...»

«144 Наукові записки Національного університету «Острозька академія» УДК 378.016:811.161.2’42 Овсієнко л. м. ПерСПеКтИВИ тА ПрОБлемИ ЗАСтОСУВАННя теХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ПрОцеСІ НАВЧАННя лІНгВІСтИКИ теКСтУ СтУдеНтІВ ФІлОлОгІЧНИХ СПецІАльНОСтеЙ У статті розглянуто коло перспектив і проблем застосування технічних засобів, які постають у процесі навчання лінгвістики тексту студентів філологічних спеціальностей. Визначено, що сучасні засоби повинні відповідати цілям, змісту й технологіям навчання і...»

«БЄЛЯКОВ Костянтин Іванович народився 31 травня 1957 року у місці Києві. У 1984 році закінчив Київський політехнічний інститут, у 1990 році Київську вищу школу МВС СРСР, ад'юнктуру (1993 рік) та докторантуру (2001 рік) Національної академії внутрішніх справ України (ниніКиївський національний університет внутрішніх справ). З року на службі в органах внутрішніх справ. Перебував на викладацьких, наукових та керівних посадах. Працює начальником відділу Державного науково-дослідного інституту МВС...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Кафедра гімнастики МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГІМНАСТИЧНИМ ВПРАВАМ для студентів ІІ курсу напрям підготовки 6.010201 Фізичне виховання 6.010202 Спорт 6.010203 Здоров’я людини Лекцію склав: доцент Бубела О.Ю. “Затверджено” на засіданні кафедри гімнастики Протокол № 2013 р. Зав. каф., доцент Бубела О.Ю. Львів –2013 Мета : 1. Дати методику навчання основним гімнастичним вправам основної гімнастики Задачі : 1. Розкрити задачі навчання в гімнастиці. 2....»

«Підсумки наукової роботи Полтавської державної аграрної академії за 2015 рік Горб О.О., проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, к.с.-г.н, доцент, професор кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Наукова робота академії в 2015 році проводилась за напрямами: проведення наукових досліджень і розробок з різних питань сільськогосподарського виробництва; підготовка науково-педагогічних кадрів; залучення до науково-дослідної роботи студентів;...»

«ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ У Д K 6 2 -0 2 8.3 1 (0 7 5.3 ) ББK 30я721 T78 Р ек ом ен дова н о М ін іст ерст вом освіт и і н аук и України (Н аказ М ін істерства осв іти і науки У країн и від 2 0.0 7.2 0 1 5 № 777) Видано за рахунок державних кош тів. Продаж заборонено Н авч ал ьн е ви дан ня Т Е Р Е Щ У К Б орис М иколайович Д Я ТЛ ЕН КО С ергій М и кол ай ович Г А Щ А К В ол одим ир М ихайлович Л Е Щ У К Ром ан М иколайович ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ (дл я хлопців) П ідручн ик для 7 к л асу за га л ь н о о св...»

«ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК НТУУ «КПІ» МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ УДК 338.4:911.3 Довгань Л.Є. канд. економ. наук, професор, Малик І.П. канд. економ. наук Національний технічний університет України “КПІ” ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ У статті розглядаються економічні проблеми впровадження корпоративної соціальної відповідальності вітчизняного бізнесу в умовах макроекономічної кризи. Проаналізовано категоріальний апарат і розглянуто позитивний...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА Навчальний посібник Суми Сумський державний університет Основи фізичного матеріалознавства: навчальний посібник/ В.С. Кшнякин, А.С. Опанасюк, К.О. Дядюра Суми: Сумський державний університет, 2015. с.Рецензенти: Доктор фіз.-мат наук, професор, завідувач кафедри наноелектроніки Погребняк А.Д. Радзієвський В.М. – доктор технічних наук, професор, головний редактор журналу „Компресорне і...»

«Гіпотези. Нестандартні методи рішення наукових та інженерних проблем приладобудування ГІПОТЕЗИ. НЕСТАНДАРТНІ МЕТОДИ РІШЕННЯ НАУКОВИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ ПРОБЛЕМ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ УДК 620.179.14 ПАНДАННА ЗОНА ШОРСТКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБ’ЄКТУ Скицюк В. І., Діордіца І. М. Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут, м. Київ, Україна У статті розглядається поняття панданної зони різального інструмента і деталі, що є зоною, у якій відбуваються процеси руйнування надлишкової...»

«РОЗРОБКА БАГАТОРІВНЕВОЇ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ С.В. Бевз, С.М. Бурбело, В.В. Войтко, С.Б. Колісніченко, Т.Л. Ясинецька У статті наведено порівняльну характеристику сучасних баз даних. Запропоновано новий метод побудови середовища зберігання даних для підвищення ефективності інформаційних систем. Розроблено структуру системи керування документами інституту магістратури, аспірантури та докторантури Вінницького національного технічного університету. В статье приведена...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»