WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«РЕАЛІЗАЦІЯ АПАРАТНОГО ДЕКОДЕРА МУЛЬТИПЛЕКСОВАНИХ СИГНАЛІВ З ОРТОГОНАЛЬНИМ ЧАСТОТНИМ ПОДІЛЕННЯМ Дана робота присвячена аналізу та розробці основних елементів структури ...»

Обмін практичним досвідом та технологіями

УДК 621.391

В.С. БЄЛОВ, А.С. БЄЛОВ

Вінницький національний технічний університет

РЕАЛІЗАЦІЯ АПАРАТНОГО ДЕКОДЕРА МУЛЬТИПЛЕКСОВАНИХ

СИГНАЛІВ З ОРТОГОНАЛЬНИМ ЧАСТОТНИМ ПОДІЛЕННЯМ

Дана робота присвячена аналізу та розробці основних елементів структури декодера для

мультиплексованих сигналів з ортогональним частотним поділенням. В роботі проведено побудову та аналіз структурної схеми декодера для елементарного двійкового сигналу з використанням методу розділення за часом, побудовані часові діаграми повідомлення, що передається, та проаналізовані епюри сигналів під час обробки в декодері. На основі отриманих залежностей проведена побудова частотно-часової матриці роботи декодера та проведена розробка пристрою для складного чотирьохпозиційного сигналу. Проведена оцінка якості роботи декодера мультиплексованих ортогональних сигналів на основі лінійного та квадратичного відхилень від лінійної дисперсійної характеристики в декодері М-розрядних ортогональних мультиплексованих сигналів.

Ключові слова: декодер, ортогональний, поділення, мультиплексування, сигнал, КАМ, дисперсія.

This work is devoted to the analysis and development of the core elements of the structure decoder for multiplexed signals with orthogonal frequency division, conducted the construction and analysis of the block diagram decoder with time resolution for basic binary signal timing diagrams constructed message is transmitted, and analyzed diagrams of signals during processing decoder. Based on the relationships held construction time-frequency matrix of decoder and developed the device for a complex of four positional signal. The evaluation of the quality of the decoder multiplexed orthogonal signals based on linear and quadratic deviations from the linear dispersion characteristics decoder M-bit multiplexed orthogonal signals.

Постановка задачі та вихідні передумови В системах цифрового зв’язку широко використовуються принцип поділу загального сигналу на сигнал з багатьма несучими та подальше мультиплексування таких несучих у груповий радіоканал. Метод модуляції визначається умовами ортогональності несучих [1]. Оптимальний метод когерентної демодуляції (декодування) в умовах білого гаусового шума потребує наявності двох узгоджених фільтрів з підключеними колами інтеграції та скидання. При некогерентному прийомі необхідні два узгоджених фільтри, два детектора та компаратор. Через труднощі реалізації ідеальних узгоджених фільтрів, на практиці використовують інші методи приймання, в яких використовують обмежувач-дискримінатор, інтегратори зі скиданням та систему автоматичного підстроювання частоти. Для обробки багатьох несучих в мультиплексованому сигналі необхідно застосувати паралельну обробку сигналу в широкому спектрі частот, що призводить ускладнення системи синхронізації при детектуванні, робить більш жорсткими вимоги до смуги частот пристроїв паралельної обробки в приймачі та в умовах реальних каналів радіозв’язку звужує динамічний діапазон [2]. Для спрощення системи обробки та декодування таких сигналів доцільно застосувати перехід від паралельної форми до послідовної, використовуючи в якості керуючого коливання систему з лінійною зміною частоти. [3]. Таким чином можлива реалізація декодера на основі перетворення різних за частотою несучих в мультиплексованому каналі в сигнали, що розділені за часом, та наступному оцінюванні отриманих сигналів та демодуляції.

Метою роботи є реалізація є реалізація структурної схеми апаратного декодера мультиплексованих сигналів з ортогональним частотним поділенням.

Для досягнення даної мети необхідно розв’язати наступні задачі:

- провести розробку структурної схеми декодера з розділенням за часом;

- визначити основні характеристики лінійного перетворювача та вплив характеристик на повідомлення, що передається;

- провести аналіз роботи декодера для елементарного (бінарного) вхідного сигналу;

- визначити принципи перетворення сигналів при ортогональному частотному мультиплексуванні;

- провести розробку структурної схеми декодера з розділенням за часом для реального каналу;

- проаналізувати фактори впливу на якість роботи пристрою, визначити вплив внутрішніх факторів.

–  –  –

Використання об’єднаних груп орготогональних несучих підвищує інформаційну ємність каналу зв’язку як для ФМн так і для КАМ модуляцій. В системах цифрового телерадіомовлення DVB-T в режимі 8К, число несучих у спектрі групового сигналу складає 6817, для ширині радіоспектру групового сигналу несучих 7,61 МГц [4] при цьому для DVB-T в режимі 2К, число несучих у спектрі групового сигналу складає 1705, для ширині радіоспектру групового сигналу несучих 7,61 МГц, отже при переході від режиму 8К до режиму 2К із зменшенням числа несучих в 4 рази одночасно в 4 рази збільшується швидкість передачі даних на кожній несучій.

Для мультиплексованого сигналу, який складається з багатьох несучих, що займають смугу Wс (рис.

5,а), з метою підвищення завадостійкості лінії зв’язку центральна частота переданих сигналів змінюється згідно з частотно-часовою матрицею (ЧЧМ) в смузі частот Wччм Wc (рис. 5,б). Демодуляція такого сигналу здійснюється за допомогою синтезатора, що забезпечує зняття ЧЧМ відповідно до схеми наведеної на рис. 6. Вихідний сигнал після детектування і перетворення до цифрового вигляду надходить в цифровий процесор, де приймається рішення про характер переданих символів в кожному з каналів та формуються радіоімпульси u (t ) які використовуються для збудження лінійного частотного модулятора.

рi Для забезпечення асинхронного режиму роботи, вихідний сигнал лінійного фільтру 1, що має АЧХ, близьку до прямокутної, подається на два змішувача, де здійснюється його перемножування з періодично повторюваними сигналами промодульованими лінійною зміною частоти, які зсунуті у часі на Tз.

–  –  –

Рис. 6. Структурна схема декодера для чотирьох позиційного мультиплексованого сигналу з ортогональним частотним поділенням: 1 – змішувач; 2 – синтезатор; 3 – лінійний фільтр 1; 4,5 – змішувач; 6 – суматор; 7,8 – генератор лінійної частотної модуляції; 9 – лінійний фільтр 2; 10 – лінійний детектор; 11 – АЦП; 12 – блок керування.

Після об’єднання вихідні сигнали змішувачів згортаються в лінійному фільтрі 2. Між інтервалами аналізу є захисні ділянки, необхідні через відмінності АЧХ лінійного фільтра 1 від прямокутної.

За відсутності зважування форма вихідного відгуку має вигляд sinx/x [5], внаслідок чого між каналами виникають неприпустимі перехресні спотворення. З цієї причини зважування в такому демодуляторі є необхідним. В рамках схеми рис. 6 вагову обробку здійснюють в лінійному фільтрі 2. В цьому процесі в якості функції звуження можливо використати функцію Кайзера – Бесселя [6].

На якість роботи декодера мультиплексованих ортогональних сигналів впливають фактори спотворення дисперсійних характеристик лінійного частотного генератора і лінійного фільтра (рис. 7.), наявність яких призводить до зміщення часового положення відгуків фазових перетворювачів та зменшенню їх амплітуди. Для лінійного та квадратичного відхилень від лінійної дисперсійної характеристики в декодері М-розрядних ортогональних мультиплексованих сигналів для кожного значення М гранично допустима величина спотворень оцінювалася виходячи з зміщення часового відгуку, який на крайніх частотах не повинен виходити за межі свого елемента частотного розділу.

–  –  –

Висновки Таким чином, реалізація декодера мультиплексованих сигналів з багатьма носійними дозволяє виконувати обробку груп сигналів послідовно, що суттєво зменшує навантаження АЦП, спрощує вимоги до самих пристроїв обробки, дозволяє зменшити вплив на демодулятор вузькосмугових завад, які проявляються у вигляді додаткового стисненого відгуку, часове положення якого залежить від частоти завади. При наявності вагової обробки дія перешкоди слабо позначається на прийомі інформації по сусідніх Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах № 3’ 2012 ISSN 2219-9365 Обмін практичним досвідом та технологіями каналах. Аналіз роботи такого демодулятора при адитивному впливі білого шуму показав, що при практично прийнятних ймовірностях помилки Роm 10-2, а необхідне співвідношення S/N лише на 1,5 дБ вище, ніж при оптимальному некогерентному прийомі.

Література

1. Hanzo L., Wong C.H., Yee M.S. Adaptive Wireless Transceivers: Turbo-Coded, Turbo-Equalised and Space-Time Coded TDMA, CDMA, MC-CDMA and OFDM Systems. Wiley, 2002 – 737 p.

2. В.М. Кичак. Реалізація універсального цифрового демодулятора на основі швидкодіючих перетворювачів / В.М. Кичак, В.С. Бєлов, А.С. Бєлов // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». – 2012. – № 2. – С. 152-156

3. Баскаков С.И. Радио/технические цепи и сигналы. – Москва: Высшая школа, 2000. – 462 с.

4. В.А. Серов. Эфирное цифровое телевидение DVB-T/H. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – ISBN 978В.С.Бєлов. Використання програмних методів для оцінки складних модуляцій. / В.С.Бєлов, К.О.

Бондар // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2011):

Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції, м.Вінниця, 19 – 21 травня 2011 р. – Вінниця:

ВНТУ. – 204 с.

6. Айфичер, Эммануил С. Цифровая обработка сигналов Текст.: практ. подход. / Эммануил С.

Айфичер, Барри У. Джервис; пер. с англ. Изд. 2-е. – М.: Вильяме, 2004. – 992 с.

–  –  –

ВОПРОСЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТЕСТИРУЕМОГО КАК

ПИД-РЕГУЛЯТОРА В СОСТАВЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Формализована математическая модель идентификации тестируемого как ПИД-регулятора в составе автоматизированной системы профессиональной аттестации. Предложены методологические решения настройки параметров регулятора-тестируемого в зависимости от критериев качества регулирования.

The mathematical model for the identification of the testee as a PID-controller in the automated system for professional certification was formalized. Methodological solutions configure the PID controller-testee according to the criteria of quality control was proposed.

Ключевые слова: математическая модель, тестируемый, ПИД-регулятор, автоматизированная система, критериев качества регулирования.

Введение. Известно, что основная цель функционирования автоматизированных систем сводится к выбору такого сигнала управления, при котором выходное значение y объекта управления совпадало бы с задающим значением или их разница лежала бы в допустимых пределах при изменении внешнего возмущающего воздействия. Процесс регулирования (формирования сигнала управления) обычно выполняется при участии человека-оператора. При этом, в общем случае, задачей человека-оператора является слежение за текущим значением выходного сигнала и его отклонения от заданной величины (уставки) с последующим принятием решений о необходимых управляющих воздействиях с целью минимизации данного отклонения.

Точность, надежность и быстродействие процесса регулирования в данном случае в большой мере зависит от уровня профессионализма оператора – его личностных качеств, уровня теоретических и практических знаний в конкретной предметной области и эффективности мыслительных процессов (механизмов принятия решения). Автоматизированные системы контроля профессиональной подготовки, использующие инструменты тестирования, также представляют собой разновидность систем управления, главный действующим лицом которого является человек, от совокупности навыков, знаний, умений и психофизических свойств которого зависит конечный результат работы системы.

Исследованию поведения человека-оператора посвящено множество научных работ. Так, в работах [1-4] проведенs общий анализ поведения человека как элемента информационной и технической системы изучение среднего времени безошибочной работы, частота отказов, среднего времени восстановления, коэффициента готовности, вероятности своевременного выполнения задания (на этапах восприятия входного сигнала и принятия решения), а также инерционности его нейромускульного механизма (на этапе совершения действия).

Теоретические исследования принципов построения, модификации и настройки классических ПИД

–  –  –Похожие работы:

«Посібник користувача Ознайомлення Початок роботи Відкривання і заряджання Встановлення програми Встановлення з'єднання Пошук риби Принципи роботи ехолота Вхід Головний екран Розумне оброблення зображення: Режим детального відображення Режим для риболовлі на човні Режим GPS при ловлі з берега (Onshore GPS Mode) (лише у Deeper Smart Sonar PRO+) Режим для підлідної риболовлі (ехолот + режим Flasher) Меню Календар Камера Погода Примітки Карта Історія Налаштування Сумісність Рисунки Обслуговування...»

«ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ELECTRICAL ENGINEERING 2005. Вип. 58 С. 120-129 2005. Is. 58 P. 120-129 УДК 621.314.2 ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИНХРОННОЇ МАШИНИ А. Куцик Національний університет ”Львівська політехніка” вул. С. Бандери, 12, Львів 79013, Україна З використанням теорії об’єктно-орієнтованого проектування та теорії математичного моделювання електромашинно-вентильних систем розроблено об’єктно-орієнтовану математичну модель синхронної машини. Описано загальні принципи...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції Присвячено 75-й річниці економіко-організаційної підготовки у НТУУ «КПІ», 20-й річниці створення факультету менеджменту та маркетингу і 10-й річниці підготовки...»

«Яворський Б., Промович Ю. Метод реконструкції зображень в електроімпедансній томографії // Вісник ТДТУ. – 2009. Том 14. №1. – ст. 154-161. – (математичне моделювання. математика. фізика). УДК 519.876.5 Б. Яворський, докт. техн. наук; Ю. Промович Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя МЕТОД РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ В ЕЛЕКТРОІМПЕДАНСНІЙ ТОМОГРАФІЇ Удосконалено постановку задачі реконструкції зображення плоского зрізу електропровідного циліндра в електроімпедансній...»

«© Дацюк, Л.М., Юхимчук С.Ф., Дацюк Т.Л. 2014 УДК 631.358 СИЛОВИЙ РОЗРАХУНОК БРАЛЬНОГО ПАСА ПОПЕРЕЧНОГО ЛЬОНОБРАЛЬНОГО АПАРАТУ Дацюк Л.М., к.т.н., Юхимчук С.Ф.,к.т.н., Дацюк Т.Л. Луцький національний технічний університет У даній статті подається методика визначення натягу паса і тиску паса в будь-якій точці між пасом і поверхнею роликів під час брання льону. Розраховано розподіл натягу паса та тиск в поперечних криволінійних рівчаках. За результатами розрахунків побудовано епюри натягу та...»

«BUSINESS ECONOMICS УДК 338.33:622.012.2(477.6) Сапицька І.К. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ДОНБАСУ Обґрунтовано необхідність використання стратегії The necessity of use of strategy diversification on диверсифікації на стабільно працюючих шахтах. На stably working mines was proved. On the basis of основі аналізу роботи вугільних підприємств визначено analysis of experience of the coal enterprises the основні напрями диверсифікації, їх переваги та basic directions of...»

«Радіоелектроніка біомедичних технологій УДК 621.372.061 ЧУТЛИВІСТЬ НАПРУГ ПО ОБВОДУ КОНТУРУ ФАНТОМА ДО ЗМІН КОМПЛЕКСНИХ ОПОРІВ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ В ЕЛЕКТРОІМПЕДАНСНІЙ ТОМОГРАФІЇ Достал Т., д.т.н., проф.1, Сушко І. О., аспірантка2, Мацай А. О., магістрант2, Гайдаєнко Є. В., аспірант2, Рибін О. І., д.т.н. професор2 Технічний університет Брно, м.Брно, Чехія Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна SENSITIVITY OF PHANTOM CONTOUR VOLTAGE TO COMPLEX...»

«114 Вісник ХДАК світовим аналогам. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Дерлеменко В.В. Розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації: [Моногр.]. -К: ІАЕ УААН, 1999. -410с.2. Дерлеменко В.В. Сільськогосподарські інформаційні консультаційно-освітні служби: [Моногр.]. К: ІАЕ УААН, 2001. 452 с.3. Адміністрація Президента України. Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України: Указ Президента України Л. Кучми, 22 бер. 2000р. //ОВУ. С. 59-60. 4. Українська академія аграрних наук....»

«Аналітичний звіт МОНІТОРИНГ ПОВЕДІНКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК КОМПОНЕНТ ЕПІДНАГЛЯДУ ЗА ВІЛ ДРУГОГО ПОКОЛІННЯ Київ — 2008 ББК 55-1 M-77 © МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» Моніторинг поведінки військовослужбовців як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління/ Дієва Т.С., Пашкович В.Л. – Київ: МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2008. – 48 с. У пропонованому звіті проаналізовані: рівень обізнаності військовослужбовців в галузі ВІЛ/СНІД, фактори ризику інфікування...»

«К.Бояринова. Концептуальні засади системно-процесного управління економічною стійкістю підприємства за використання інноваційної компоненти / К.Бояринова, Н.Григорська // Галицький економічний вісник. — 2012. — №1(34). — с.50-55 (загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання) УДК 658.5:330 Катерина БОЯРИНОВА, Наталія ГРИГОРСЬКА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СИСТЕМНО-ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ Резюме. Розглянуто важливість...»

«ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Київ 2007 1. Загальні положення.1.1. Наукове товариство студентів та аспірантів Національного технічного університету України «КПІ» (далі – НТСА) є громадською науковою організацією під егідою університету. 1.2. НТСА діє згідно з чинним законодавством, Статутом Національного технічного університету України “КПІ” та даним Положенням. 1.3. Принципи діяльності...»

«Ми дякуємо Вам за те, що Ви обрали буферні ємності RDA. Наші буферні ємності виробляються за передовими технологіями відповідно до професійних стандартів. Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з встановлення і використання. Зберігайте посібник для подальшого використання. Введення. Буферні ємності представляють собою сталевий резервуар з високоякісної сталі товщиною від 3 мм. Резервуар має циліндричну форму з верхньої та нижньою сталевими кришками сферичної...»

«ISSN in progress Номер 1 (1) | 2015 МАТЕМАТИКА В СУЧАСНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ УДК 378.7.016.4 ОРНАМЕНТИ НА ПЛОЩИНІ: ЇХ ВИДИ, ВЛАСТИВОСТІ І ЗАСТОСУВАННЯ Н. В. Шаповалова, кандидат фізико-математичних наук, доцент Л. Л. Панченко, кандидат педагогічних наук, доцент Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна shaponv@gmail.com У статті досліджено класифікацію орнаментів на площині, їх види та властивості, описані принципи побудови схем орнаментів та основні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»