WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ПРОГРАМА додаткового фахового випробування (співбесіди) для вступу на навчання для здобуття ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю071 «Облік і оподаткування» (перепідготовка) ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ

імені ІВАНА ПУЛЮЯ

ПРОГРАМА

додаткового фахового випробування (співбесіди)

для вступу на навчання

для здобуття ОКР «Спеціаліст»

за спеціальністю071 «Облік і оподаткування»

(перепідготовка)

Тернопіль – 2016

АНОТАЦІЯ

Вступне фахове випробування – це перевірка рівня знань, умінь та

навичок особи з конкурсних предметів, з навчальних дисциплін за програмою вищого навчального закладу, рівня здібностей до певного виду діяльності, що проводиться з метою оцінювання зазначеного рівня для конкурсного відбору до вищого навчального закладу у формі іспиту.

Вимоги до вступних випробувань базуються на нормативних формах державної атестації осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах.

Підготовка фахівця в галузі бухгалтерського обліку в сучасних умовах – надзвичайно складний та динамічний процес, який вимагає оперативного врахування появи специфічних багаторівневих систем освіти та частих змін діючого законодавства, розробки нових підходів до методики і техніки викладання спеціальних дисциплін тощо.

Метою вступного фахового випробування є з’ясування набутих теоретичних та практичних навиків в галузі обліку, контролю та аналізу, які б дозволяли робити висновки, розробляти власні рекомендації, спрямовані на удосконалення не лише облікового процесу, а й процесу управління підприємствами в цілому, здійснювати наукові узагальнення тощо. Тобто претендент на зарахування має продемонструвати отримані практичні та теоретичні навики інноваційного характеру.

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до Положення про приймальну комісію Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПО ТЕМАТИЧНИХ БЛОКАХ

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І Призначення бухгалтерського обліку, його мета та завдання. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Грошові кошти. Облік касових операцій. Облік на рахунках у банках.

Облік інших грошових коштів.

Поняття та класифікація дебіторської заборгованості. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості. Облік розрахунків з покупцями та замовниками.

Облік іншої поточної дебіторської заборгованості. Облік довгострокової дебіторської заборгованості.

Основні засоби: визначення, класифікація, оцінка. Документальне оформлення надходження та руху основних засобів. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів. Облік інших необоротних матеріальних активів. Облік амортизації основних засобів. Облік витрат на утримання основних засобів. Переоцінка основних засобів. Облік вибуття основних засобів. Облік оренди основних засобів.

Економічна сутність і класифікація нематеріальних активів. Визнання, оцінка та переоцінка нематеріальних активів. Облік нематеріальних активів.

Амортизація нематеріальних активів. Облік гудвілу.

Визначення, визнання і класифікація запасів. Первісна оцінка запасів.

Методи оцінки руху запасів. Аналітичний та синтетичний облік виробничих запасів. Облік транспортно-заготівельних витрат. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. Інвентаризація виробничих запасів.

Поняття довгострокових фінансових інвестицій. Оцінка довгострокових фінансових інвестицій. Документування довгострокових фінансових інвестицій. Синтетичний і аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій.

Поняття і класифікація сировини та матеріалів. Первинний облік наявності, надходження і вибуття сировини і матеріалів. Аналітичний облік сировини і матеріалів. Контроль за використанням запасів у виробництві.

Синтетичний облік сировини і матеріалів.

Поняття та класифікація готової продукції. Оцінка готової продукції.

Документування господарських операцій з обліку готової продукції.

Синтетичний та аналітичний облік готової продукції.

Поняття поточних фінансових інвестицій. Облік поточних фінансових інвестицій.

Поняття і розподіл витрат майбутніх періодів. Документування витрат майбутніх періодів. Облік витрат майбутніх періодів. Інвентаризація витрат майбутніх періодів.

Витрати на виробництво: поняття та класифікація. Облік прямих витрат.

Облік загальновиробничих витрат. Облік незавершеного виробництва. Облік браку у виробництві. Облік витрат на підготовку й освоєння нової продукції.

Облік витрат основного виробництва. Облік витрат допоміжних виробництв.

Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

Рекомендована література:

1. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / О.В. Лишиленко. - К.:

ЦУЛ, 2008. - 219 с

2. Бухгалтерський фінансовий облік: Підруч. для ВНЗ. — 4-те вид., перероб. і доп. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир, 2002. — 688 с.

3. Фінансовий облік: Підручник / С.Ф.Голов, В.М.Костюченко, І.Ю.Кравченко, Г.А.Ямборко. - К.: Лібра, 2005. - 976 с.

4. Шара Є. Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навч. посіб. / Шара Є.

Ю., Андрієнко О. М., Жидеєва Л. І. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 424 с.

5. Лишиленко О.В. Фінансовий облік: Підручник / О.В. Лишиленко. - 2-ге вид., перероб.

і доп. - К.: ЦУЛ, 2008. - 556 с.

6. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами.

Навч. посіб. / І.В. Жолнер. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.

7. Гладких Т.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник / Т.В. Гладких. - К.: ЦУЛ, 2007.

- 480 с.

8. Королюк Т.М. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Фінансовий облік І” для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / Т.М.Королюк. – Тернопіль:

ТНТУ ім. І.Пулюя, 2012. – 120 с.

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ІІ

Облік короткострокових кредитів.Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.Облік операцій з короткостроковими векселями виданими.Облік розрахунків з учасниками.Облік розрахунків по інших операціях.

Заробітна плата та її регулювання. Поняття про персонал підприємства й облік відпрацьованого часу. Організація оплати праці, тарифна система, системи оплати праці, форми та структура заробітної плати.Документальне оформлення виробітку та нарахування заробітної плати. Розрахунки заробітної плати за невідпрацьований час. Створення і використання резерву на оплату відпусток.Аналітичний та синтетичний облік заробітної плати.Утримання із заробітної плати.

Облік довгострокових кредитів. Облік довгострокових векселів виданих.Облік довгострокових зобов’язань по облігаціях.Облік довгострокових зобов'язань з оренди.

Сутність податків та обов’язкових платежів. Синтетичний облік розрахунків за податками і платежами.

Облік відвантаженої продукції, виконання робіт і надання послуг. Облік бартерних операцій.Поняття та класифікація доходів.Облік доходів від реалізації продукції (робіт, послуг).Облік доходів фінансової та іншої діяльності.Облік витрат діяльності.Поняття та класифікація доходів майбутніх періодів.Синтетичний облік доходів майбутніх періодів.

Власний капітал: поняття та класифікація. Документування господарських операцій з обліку власного капіталу. Облік складових власного капіталу.Економічний зміст неоплаченого капіталу.Облік неоплаченого капіталу Поняття та порядок визначення фінансових результатів. Синтетичний облік фінансових результатів.

Рекомендована література:

1. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / О.В. Лишиленко. - К.:

ЦУЛ, 2008. - 219 с

2. Бухгалтерський фінансовий облік: Підруч. для ВНЗ. — 4-те вид., перероб. і доп. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир, 2002. — 688 с.

3. Фінансовий облік: Підручник / С.Ф.Голов, В.М.Костюченко, І.Ю.Кравченко, Г.А.Ямборко. - К.: Лібра, 2005. - 976 с.

4. Шара Є. Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навч. посіб. / Шара Є.

Ю., Андрієнко О. М., Жидеєва Л. І. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 424 с.

5. Лишиленко О.В. Фінансовий облік: Підручник / О.В. Лишиленко. - 2-ге вид., перероб.

і доп. - К.: ЦУЛ, 2008. - 556 с.

6. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами.

Навч. посіб. / І.В. Жолнер. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.

7. Гладких Т.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник / Т.В. Гладких. - К.: ЦУЛ, 2007.

- 480 с.

8. Волкова І.А. Фінансовий облік – 2: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І.А.

Волкова. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 224 с.

9. Королюк Т.М. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Фінансовий облік І” для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / Т.М.Королюк. – Тернопіль:

ТНТУ ім. І.Пулюя, 2012. – 120 с.

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Аналіз як важлива складова теорії пізнання. Економічний аналіз як важлива функція управління. Предмет, завдання та обєкти економічного аналізу.Види економічного аналізу та їх класифікація.

Визначення методу економічного аналізу. Показники і фактори, що визначають результати господарської діяльності, їх класифікації. Методи виміру економічних показників. Традиційні методи економічного аналізу.

Загальна характеристика евристичних методів. Типи аналітичних завдань, що передбачають застосування методів малоупорядкованого пошуку.

Зміст, організація і використання індивідуальних комбінованих методів.

Характеристика колективних комбінованих методів. Приклад застосування евристичних методів у розв’язку аналітичних завданьError! Bookmark not defined.

Основні етапи та послідовність проведення аналітичної роботи.

Інформаційна база економічного аналізу. Фінансова звітність як основна складова інформаційного забезпечення економічного аналізу.

Рекомендована література:

1. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / [Під заг. ред. Л.Ю. Буряка, М.В.

Римара]. – К.: Професіонал, 2004. – 328 с.

2. Цигилик І.І. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник / Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Мозіль О.І... – К.: Центр начальної літератури, 2004. – 123 с.

3. Теорія економічного аналізу: Навчальний посібник / [За ред. проф. В.Є. Труша]. – К.: Ценрт навчальної літератури, 2003. – 149 с.

4. Серединська В.М. Теорія економічного аналізу: Підручник / Серединська В.М., Загородна О.М., Федорович Р.В.. – Тернопіль: Астон, 2006. – 368 с.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


5. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства / Тарасенко Н.В. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000. – 485 с.

6. Теорія економічного аналізу / [За ред. Р.Ф. Федоровича]. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 322 с.

АУДИТ Суть, функції та принцип контролю у суспільстві. Місце контролю в системі управління економікою. Організаційна структура контролю в Україні.

Державний, муніципальний, незалежний контроль, контроль власника.

Класифікація видів контролю та їх характеристика. Виникнення аудиту, та розвиток аудиторської діяльності. Суспільна потреба в аудиті. Призначення та необхідність виникнення аудиту. Теоретичне обґрунтування необхідного виникнення: потреби потенційного або існуючого інвестора, теорія агентів, теорія мотивації. Ознаки необхідності виникнення аудиту та розвиток аудиторської діяльності в Україні. Визначення аудиту. Основні елементи визначення аудиту. Класифікація аудиту за певними ознаками та її практичне застосування. Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства. Предмет аудиту. Адекватність відображення господарського факту як предмет аудиту. Інтерпретація господарського факту та оцінка його на відповідність. Характеристика системи облікового відображення господарського факту. Об'єкти аудиту їх класифікація та параметризація.

Рекомендована література:

1. Приятельчук О.А Аудит у схемах і таблицях / О.А. Приятельчук. - К.: ЦУЛ, 2010.-240 с.

2. Воронина Л. И. Аудит. Теория и практика [Текст]: Учебник для бакалавров / Л. И.

Воронина. - М.: «Омега-Л», 2012. - 674 с.

3. Дерев'янко СІ. Основи аудиту [Текст]: навчальний посібник / СІ. Дерев'янко, С.О.

Олійник, Н.П. Кузик, О.М. Ганяйло. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 328 с.

4. Мельник М.В. Аудит [Текст]: Учебноепособие / М.В. Мельник, М.Л. Макальская, Н.А. Пирожкова, З.А. Сиротенко. - М.: Форум, 2011. – 208 с. 13.Миргородская Т.В. Аудит / Т.В. Миргородская. - М.: «КноРус», 2011. - 288 с.

5. Немченко В.В. Аудит [Текст]: Навчальний посібник / В.В. Немченко. - М.: Форум, 2012.-535 с.

6. Бабаев Ю. А. Злектронная книга: СБ Международньїе стандарти финансовойотчетности [Текст]: Злектронньїй ученик / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров. - М.:

КноРус, 2010.

7. Методичні вказівки для проведення лекційних занять з дисципліни «Аудит» для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» / Укладачі:

Шостаківська Н.М. Рецензент: Павликівська О.І. – Тернопіль, ТНТУ імені І.Пулюя, 2013. – 103с.

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Суть, значення та види звітності. принципи організації звітності на підприємствах України. Загальна характеристика національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що визначають зміст, форми та порядок складання фінансової звітності. Структура, зміст, основні вимоги П(с)БО1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”Якісні характеристики та розкриття інформації у фінансовій звітності.Звітний період та терміни подання квартальної та річної фінансової звітності.Відповідальність посадових осіб за достовірність та своєчасність подання звітності. узгодження показників у формах звітності. виправлення помилок у звітах поточного року та за минулі звітні періоди. Удосконалення складу, змісту та порядку подання звітності.

Рекомендована література:

1. Давидов Г.М. Звітність підприємств: навч. посіб. / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова.

— К. : Знання, 2010. — 623 с.

2. Левицька С.О. Звітність підприємств: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Світлана Олексіївна Левицька. – Рівне : НУВГП, 2009. – 213 с.

3. Лень В.С. Звітність підприємства: Підручник / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2010. – 672с.

4. Наказ Міністерства фінансів України „Про примітки до річної фінансової звітності” від 29.11.2000 р. № 302 [Електронний ресурс] / Режим доступу : http :

//zakon1.rada.gov.ua

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.13 р. N 73 [Електронний ресурс] / Режим доступу : http : // www.liga.net

6. Уланчук В.С. Звітність підприємства: підручник для ВНЗ / В.С. Уланчук, О.Г.

Шайко, Т.Є. Кучеренко ; за ред. Уланчука В.С. – К. : Знання, 2008. – 492 с.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКАЗАВДАНЬ ВСТУПНОГО

ВИПРОБУВАННЯ

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І

1. Призначення бухгалтерського обліку, його мета та завдання.

2. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

3. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Технічні науки Висновки Проведені дослідження електрооптичних характеристик дозволяють стверджувати, що збільшення концентрації ОАД призводить до зростання контрасту, напруг прямого та зворотнього переходів зі збільшенням температури. Дослідження оптимальних режимів керування РК модулятора є важливим для досягнення максимального ефекту його використання в приладах та пристроях оптоелектроніки. При побудові графіків з допомогою Microsoft Graph була використана лінійна апроксимація, яка найкраще...»

«ЕМ-2 Міністерство освіти і науки України Національний гірничий університет Кафедра електричних машин МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни „ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ” для студентів напрямів 0922 – Електромеханіка, 0906 – Електротехніка, 0902 – Інженерна механіка (Розділ Трансформатори) Дніпропетровськ ЕМ-2 Міністерство освіти і науки України Національний гірничий університет Кафедра електричних машин МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни „ЕЛЕКТРИЧНІ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО КУРСУ «ВОДОПІДГОТОВКА І ВОДНИЙ РЕЖИМ ПАРОВИХ КОТЛІВ» для студентів спеціальності 7.090505 усіх форм навчання Затверджено редакційно-видавничою радою університету протокол № 2 від 27. 06.08. Харків НТУ „ХПІ” 2008 Програма, методичні вказівки та контрольні завдання до курсу «Водопідготовка і водний режим парових котлів» для студентів...»

«УДК 629.113.004 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ АВТОРЕМОНТНОГО ТА АВТОСЕРВІСНОГО ВИРОБНИЦТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Доктор технічних наук Левківський О.П., Туриця О.О. Постановка завдання. За даними Державтоінспекції, сьогодні по дорогах України курсують близько 9 млн. транспортних засобів, з них приблизно 7 млн. – легкові автомобілі. За оцінками операторів ринку, в країні працюють понад 6 тисяч СТО, яких украй не вистачає для забезпечення роботоздатності автотранспортних...»

«ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 1 (13), 2013 УДК 378.147 Т. А. ЄЩЕНКО (канд. філол. наук, доц.) ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» РОЛЬ ТЕКСТУ У І ДИСКУРСУ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У статті проаналізовано текст і дискурс як дидактичні засоби формування українського професійного мовлення студентів технічних ВНЗ. Здійснено огляд функцій тексту й дискурсу щодо розвитку мовної...»

«ISSN 2072-7941 (Online), ISSN 2072-1692 (Print). Гуманітарний вісник ЗДІА. 2014. № 57 УДК 167; 35.01; 338.2:658.0(477) Н.В. САПА ( асистент кафедри менеджменту організацій) Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя, Україна nataka_s@mail.ru ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОТЕХНОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ВИХОДУ ІЗ КРИЗИ В статті розглядаються проблеми державного регулювання інноваційнотехнологічним розвитком України як основи інтелектуального прориву у ХХІ столітті. В...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 18 (277), Ч. І, 2013 особенности торговой документации. Ключевые слова: документоведческая профессиология, торгове документы, классификация, унификация Drozdova E. V. Theoretical Questions of Profession are in Trade Documentation In the article the modern tendencies of documentation are analyzed profession, attention is accented on establishment of the professional possessing administrative documents, namely trade; the specific features of trade documentation...»

«УДК 631.11:339.922 Р.В. Левкіна, канд. екон. наук, доцент Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УЧАСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ОВОЧІВ НА ОРГАНІЧНОМУ РИНКУ Постановка проблеми. В сучасних умовах ефективність діяльності суб’єктів аграрного виробництва в цілому та виробників галузі овочівництва зокрема розглядається здебільшого через їх потенційні можливості до стабільного розвитку, адже на рівні підприємства та оточуючих його...»

«УДК: 621.311 Мехович Сергій Анатолійович, к.е.н., професор, заст. зав. кафедри економічного аналізу та обліку НТУ «Харківський політехнічний інститут»; Колєсніченко Анастасія Сергіївна, аспірант кафедри економічного аналізу та обліку НТУ «Харківський політехнічний інститут»ДЕРЖАВНИЙ ВЕКТОР ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ НЕБАЛАНСІВ ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ У даній статті розглянута проблема формування та динаміки небалансів оптового ринку електричної енергії (ОРЕ) України. Проаналізовано...»

«Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 3 (37) Key words: competence, communicative, gaming method, psychological game, socialpsychological training, interactive learning, pedagogical communication, dialogization techniques. УДК 378.008 + 811.161.2 І. А. Хижняк Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У РУСЛІ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СУЧАСНОСТІ У статті підкреслюється...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (повне найменування інституту, факультету) КАФЕДРА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ КЕРАМІКИ ТА СКЛА (повна назва кафедри) На правах рукопису До захисту допущено УДК завідувач кафедри Б.Ю. Корнілович (підпис) (ініціали, прізвище) “_”_2015 р. Магістерська дисертація з спеціальності 8.05130104 «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» (код та назва напряму підготовки або...»

«353 УДК 338.432:504.062 Е.І. ШЕЛУДЬКОРада по вивченню продуктивних сил України НАН України МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФАКТОРІВ ЗАПОБІГАННЯ ВПЛИВУ НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК СИРОВИННОЇ ЗОНИ ПРОДУКТІВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ Специфічні форми прояву в розвитку виробництва продукції дитячого харчування (ПДХ) загальних закономірностей розвитку агропродовольчого виробництва визначаються численними особливостями і факторами, найбільш суттєвими серед яких є його роль і...»

«ISSN 9125 0912. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «ІФНІТ», 2013. Випуск 21 Выводы. Задача прогнозирования землетрясений по ионосферным предвестникам еще не вышла из исследовательской фазы, но в результате реализации проекта ожидаются: 1) установление надежных источников предвестников сейсмической активности и обоснование физических механизмов их проявления;2) разработка методик достоверного прогнозирования землетрясений с использованием данных космического мониторинга; 3)...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»