WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«РІВЕНЬ БЮРОКРАТИЗМУ ОРГАНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ВЛАДИ (звіт з моніторингу) Присвячується всім людям, які борються з бюрократією та формалізмом Черкассы «Вертикаль» ББК 63.5 (4УКР) Р ...»

-- [ Страница 1 ] --

А.І. Рекун

Ю.О. Новіков

РІВЕНЬ БЮРОКРАТИЗМУ

ОРГАНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ВЛАДИ

(звіт з моніторингу)

Присвячується всім людям,

які борються з бюрократією

та формалізмом

Черкассы

«Вертикаль»

ББК 63.5 (4УКР)

Р 77

Рекун А.І., Новіков Ю.О.

Р 77 Рівень бюрократизму органів Черкаської влади (Звіт з

моніторингу). – Черкаси: “Вертикаль”, видавець ПП Кандич С.Г. –

2007. – 40 с.

В першу чергу, ми хотіли б привернути увагу до цього видання керівників черкаських органів місцевої влади, місцевого самоврядування та підприємств, що надають послуги населенню. Тут описані результати моніторингу стану справ із розглядами звернень громадян до цих організацій. Є організації, які громадяни нашого міста оцінили добре, а є й такі, які, на жаль, були оцінені не дуже високо.

Також, думаємо, результати моніторингу будуть корисними й для представників з інших областей, оскільки для вірусу бюрократії, як відомо, кордонів не існує.

На проблему бюрократизму також хотілося б звернути увагу лідерів політичних партій. Ви бажаєте виграти майбутні вибори. Думаємо, якщо ви розпочнете ліквідовувати це ганебне явище прямо зараз, народ вас підтримає.

В ідеалі нам би хотілося, щоб зацікавлені люди прочитали цю книгу, зробили з неї висновки і, саме головне, зробили практичні кроки для зменшення рівня бюрократії в своїх організаціях.

ББК 63.5 (4УКР) Публіцистичне видання РЕКУН Анатолій Іванович, НОВІКОВ Юрій Олексійович

РІВЕНЬ БЮРОКРАТИЗМУ ОРГАНІВ

ЧЕРКАСЬКОЇ ВЛАДИ

(Звіт з моніторингу) С.А. Кандич Технічний редактор С.Г. Кандич Оригінал макет Здано до набору 05.06.2007. Підписано до друку 15.06.2007. Формат 60х84/16. Друк офс. Папір офс.

Гарнітура PetersburgC Обл. вид. арк. 3,45. Умов. друк арк. 2,79. Вид. № 67. Наклад 250 прим.

“Вертикаль” Видавець ПП Кандич С.Г.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК №1335 від 23.04.2003 р.

18000, м. Черкаси, вул. Фрунзе, 1, тел. 8 (0472) 38 24 93; 76 41 26 © Ресурсний центр “АНГО”, 2007 © Р

–  –  –

Присмоктався до стільця Наче п’явка до живця.

Щупальцями махає, Відвідувачів відганяє.

Ще за радянських часів в нашому суспільстві вкорінився такий спосіб реагування влади на звернення громадян та організацій, як відписки та бюрократизм. На жаль, представники органів влади дуже часто проявляють увагу виключно до інформаційного каналу, що з`єднує їх з керівним органом, і дуже мало приділяють уваги зв`язкам, що з`єднують їх з громадянами.

Відомий закон Паркінсона "чиновники працюють один для одного" успішно закріпився в апаратах влади України. Закри тість влади, відірваність її від повсякденних потреб громадян, небажання чиновників мислити, а лише знайти будь яке формальне тлумачення відповідно до нормативного документу, ввело в практику відписки на звернення громадян. Бюрократизм і формалізм підриває довіру громадян до влади та розриває інформаційні зв`язки між ними. Пересічний громадянин, отримавши на своє звернення до органів влади звичайну відписку, втрачає віру в справедливість і законність влади. Ці негативні явища закріплюють у свідомості громадян уявлення про владу як про орган, що слугує лише своїм власним інтересам, які не мають нічого спільного з реальними болючими питаннями повсякденного життя громадян. Часто чиновник не усвідомлює біль людини, яка звертається, а бажає знайти будь яке формулювання в законі, щоб зіславшись на нього (навіть тоді, коли це формулювання не відноситься до суті справи), відмовити заявнику в розгляді його звернення. Це підриває у громадян віру в демократію та поширює нездоровий песимістичний настрій щодо проголошених владою реформ.

Бюрократизм – панування канцелярії, від французького слова bureau – бюро, канцелярія та грецького слова kratos – сила, влада, панування.

Відомо, що наслідками бюрократизму є:

– дублювання функцій, необґрунтоване збільшення витрат бюджету;

– акцент на формальне відношення до справи;

– корупція;

– погіршення рівня комунікацій влади і громадськості на всіх рівнях;

– зменшення рівня ефективності діяльності влади;

– створення класу чиновників конформістів.

З проголошенням незалежності Україна досі так і не створила ефективну національно свідому систему державного управління.

Відомо, що при утворенні будь якої системи окремі її елементи об'єднуються в єдине ціле і з'являється нова (системна) властивість, що не зводиться до суми властивостей окремих елементів системи. Так, система "літак" має властивість літати, котрою жодний із її елементів не володіє. Такою ж властивістю не володіє і проста сума тих же елементів, тому що для створення системи потрібна особлива сукупність взаємозалежних елементів. Таким чином, добір і взаємна ув'язка елементів повинні здійснюватися цілеспрямовано. Тільки тоді очікується поява нової системної властивості. На жаль, такої нової системної властивості не проявляється в системі управління нашою державою. І, можливо, це тому, що порушуються три основних закони, за якими повинна "складатися" будь яка система: закон повноти частин системи, закон проходження енергії крізь усі частини системи, закон узгодження частоти коливань усіх частин системи. Усе це відноситися і до соціальних систем, у тому числі і до такої системи, як держава.

Чому Канада живе і успішно розвивається, не маючи міністерства освіти, а США – не маючи міністерства статистики?

На своїх семінарах “Технологія боротьби з відписками і проява ми бюрократизму” ми давали завдання учасникам приклеїти картки з назвами різних державних органів на аркуш з координа тами “Витрати бюджету” (вісь Х) та “Корисність для суспіль ства” (вісь У). Результати роботи представників громадських організацій невтішні: більше ніж 80% державних органів потрапило в некорисні для суспільства. На регіональному і місцевому рівні ситуація була дещо кращою, але в цілому також невтішною. І одним з чинників такої оцінки є забюрократи зованість і відірваність державних органів від потреб людей.

Відомі загальні методи боротьби з бюрократизмом:

– дотримання принципу верховенства права;

– поширення демократичних традицій;

– вільна економіка та зменшення регуляторного впливу держави;

– прозорі виборчі списки та вільні вибори;

– практика моніторингу органів влади і місцевого самоврядування недержавними організаціями;

– вільні ЗМІ;

– програми керівництва держави, спрямовані на покращан ня управління.

Однак, поки що ці запобіжні методи в Україні діють лише частково. Ми ще добре пам`ятаємо ті приклади, коли бюрокра тизм відкрито використовувався державною машиною СРСР для боротьби з власним народом. Був також час, коли держава намагалася з бюрократизмом боротися. Згадаймо хоча б журнали "Перець" та "Крокодил". А от національними особливостями в Україні сьогодні стало те, що вперше на очах мільйонів громадян бюрократизм як інструмент почав використовуватися для боротьби за домінування одних державних інституцій над іншими.

*** В цьому аналітичному звіті ми представляємо результати моніторингу органів влади, місцевого самоврядування та підприємств, що надають послуги населенню м. Черкаси, щодо рівня їхнього бюрократизму.

Робота проводилася у два ключових етапи. Спершу ми опитали черкащан і визначили рівень їхнього "задоволення" від спілкування із владою та підприємствами, що надають послуги населенню. Таким чином ми визначили найбільш проблемні ор гани. На другому етапі ми провели більш глибоке вивчення вещезазначених проблемних органів, що мало підтвердити (або ж спростувати) результати першого етапу.

Також в цьому році нами започаткований конкурс "Бюрократ року“ та “Кращий службовець року”. За результатами досліджен ня кращі службовці і “найбільш заслужені” чиновники вже нагороджені футболками “Кращий службовець” і “Бюрократ року” відповідно.

Про все це ви зможете дізнатися з нашого звіту. Впевнені, що в інших містах України проблеми ті ж самі. Тому якщо когось цу видання надихне на впровадження подібного проекту в своєму місті, будемо раді поділитися досвідом.

Ми також запрошуємо до співпраці політичні партії, органи влади та місцевого самоврядування. Ми можемо допомогти вам провести подібний моніторинг в вашому місті чи області та розробити заходи із попередження бюрократії та формалізму.

Наші координати ви знайдете на останній сторінці обкладинки.

РЕЙТИНГ БЮРОКРАТИЗМУ

ОРГАНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ВЛАДИ,

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА

ПІДПРИЄМСТВ, ЩО НАДАЮТЬ

ПОСЛУГИ НАСЕЛЕННЮ

Павучок той бюрократ, Сітку сплів в будинку рад.

На павутинні качається, З людей насміхається.

В період березень квітень 2007 року було проведене дослідження громадської думки, для чого було опитано 200 пенсіонерів та 150 підприємців керівників підприємств, які зверталися до органів влади і місцевого самоврядування та підприємств, що надають послуги населенню.

Мета: вивчення стану справ із зверненнями громадян до органів влади і місцевого самоврядування та підприємств, що надають послуги населенню.

Задачі дослідження:

1. Визначити рейтинг бюрократизму органів влади і місцевого самоврядування та підприємств, що надають послуги населенню.

2. Визначити, як змінився процес розгляду звернень громадян за останні два роки.

3. Визначити проблеми, що виникають у громадян під час звернень до органів влади і місцевого самоврядування та підприємств, що надають послуги населенню, причини цих проблем та шляхи їх вирішення.

4. Визначити, якщо можливо, кращого службовця та "кращого" бюрократа.

Методологія дослідження. Збір первинної інформації здійснено шляхом репрезентативного опитування (методом особистого стандартизованого інтерв’ю) за місцем проживан ня для пенсіонерів та роботи – для підприємців.

Отримані результати.

Перша частина дослідження була присвячена визначенню рейтингу бюрократизму та формалізму органів влади, місце вого самоврядування та підприємств, що надають послуги населенню. Для цього у підприємців та пенсіонерів, які звер талися до вищезгаданих організацій, ми дізналися про ступінь їхнього задоволення об’єктивністю розгляду їхніх звернень.

Частота звернень пенсіонерів до органів влади та місцевого самоврядування Як бачимо, пенсіонери найчастіше звертаються в пенсійний фонд, райвиконком (райсобес та відділ субсидій) та міську раду. Більше 20% пенсіонерів зверталися до суду.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Рейтинг бюрократизму органів влади та місцевого самоврядування (думка пенсіонерів) Рейтинг визначався як величина, зворотна ступеню задоволення громадян від розгляду їхніх звернень у відповідних організаціях.

Весь спектр органів влади та місцевого самоврядування в залежності від величини рівня бюрократизму був розбитий на 5 груп:

– бюрократи лідери;

– стійкі бюрократи;

– помірні бюрократи;

– майже не бюрократи;

– не бюрократи.

Таким чином, найбільш бюрократичними пенсіонери міста вважають Управління МВС України в Черкаській обл., Управ ління ЖКГ Черкаської міської ради, Прокуратуру в цілому та Черкаську облдержадміністрацію в цілому.

У той же час, Регіональне відділення Антимонопольного комітету та військкомат виявилися установами, в яких, на думку респондентів пенсіонерів, бюрократизм та формалізм майже відсутні.

Частота звернень підприємців до органів влади та місцевого самоврядування Рейтинг бюрократизму органів влади та місцевого самоврядування (думка підприємців) На думку підприємців, найбільш забюрократизованими є Придніпровський районний суд, Управління архітектури Черкаської міської ради та Управління земельних ресурсів.

Райсобеси та Міська СЕС виявилися організаціями, що потрапили, на думку підприємців, до групи “Не бюрократи”.

Частота звернень пенсіонерів до підприємств, що надають послуги населенню Рейтинг бюрократизму підприємств, що надають послуги населенню (думка пенсіонерів) Серед підприємств та організацій, що надають послуги населенню, на думку пенсіонерів, найбільшими бюрократами є навчальні заклади, зокрема, школи та всі РЕУ (із застереженням, що РЕУ 3 потрапило в "Помірні бюрократи").

Щодо шкіл варто провести додаткове дослідження, щоб виявити, що саме стало причиною такої оцінки – чи то постійна необхідність здавати кошти на всілякі потреби, чи консерватизм і застарілі учбові програми. Ці речі не є прямим показником бюрократії, але, наприклад, так звані додаткові платежі можуть бути одною з причин формалізму.

Небюрократичними установами, за версією пенсіонерів, стали Обласна лікарня, відомча поліклініка ВАТ "Азот" та 2 міська лікарня.

Частота звернень підприємців до підприємств, що надають послуги населенню До “Черкасигаз”, “Укртелекому” і РЕУ найчастіше звертаються як пенсіонери, так і підприємці м. Черкаси.

Рейтинг бюрократизму підприємств, що надають послуги населенню (думка підприємців) На перше місце серед бюрократів підприємці поставили Комбінат комунальних підприємств в частині надання послуг кладовища. З РЕУ в оцінці підприємців ситуація аналогічна (крім РЕУ 7). Зважаючи на одностайність підприємців та пенсіонерів, з великою вірогідністю можна сказати, що всі РЕУ є структурами досить забюрократизованими.

Гарні оцінки від підприємців отримали пологові будинки.

Так тримати!

Друга частина дослідження стосувалася загального стану справ із розглядом звернень громадян, проблемами, що виникають у громадян під час звернень до органів влади, та шляхів їхнього вирішення.

–  –  –

Отже, тільки 5% пенсіонерів вважають, що за останні 2 роки розгляд звернень громадян органами влади та місцевого самоврядування покращився, 79% вважає, що він не змінився або погіршився.

–  –  –

Тільки 8% підприємців вважають, що за останні 2 роки стан справ з розглядом звернень громадян органами влади та місцевого самоврядування покращився, в той час, як 78% вважає, що він не змінився або погіршився.

Як видно з діаграм, і підприємці, і пенсіонери вважають, що стан справ із зверненнями громадян за останні 2 роки або не змінився, або навіть погіршився. Враховуючи низькі оцінки у попередніх питаннях, можна зробити висновок, що стан справ у цій сфері є незадовільним, що потребує особливої уваги від керівництва відповідних організацій.

Труднощі при зверненні до органів влади/ місцевого самоврядування (думка пенсіонерів) Труднощі при зверненні до органів влади/ місцевого самоврядування (думка підприємців) Головними труднощами пенсіонери та підприємці назвали великі черги та тривалий час розгляду звернень. Тобто, державні органи ніяк не враховують той факт, що люди, що до них звер таються, є їхніми клієнтами, які через податки із своїх зарплат та доходів оплачують існування тих самих органів, і що вони (органи) повинні практикувати у роботі з громадянами такий собі маркетинговий підхід (на зразок, як це робиться у бізнесі – "Клієнт – головна особа у будь якому бізнесі").Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«В.В. Бєгун, С.В. Широков, С.В. Бєгун, Є.М. Письменний, В.В. Литвинов, І.В. Казачков КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ В ЯДЕРНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ Підручник для студентів технічних ВНЗ України Видання друге, доповнене. Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-14401 від 12.09.2012 р.) Свідотство про надання грифа електронному навчальному виданню Національного технічного університету України «Київський політехнічний...»

«Тарасенко М. Прианодні процеси в люмінесцентних лампах / Тарасенко М. // Вісник ТНТУ. — 2011. — Том 17. — № 2. — С.129-138. — (приладобудування та інформаційно-вимірювальні технології). УДК 621.327.534.15.032.2 М. Тарасенко, канд. техн. наук Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ПРИАНОДНІ ПРОЦЕСИ В ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ЛАМПАХ Резюме. На основі аналізу та узагальнення опублікованих і отриманих експериментальних даних викладено більш цілісну теорію фізичних процесів...»

«Технічні науки  sin(t ) Рис. 7. Функція (а) та її амплітудно-частотний спектр (б) t Висновки Аналізуючи розглянуті вище методи вимірювання ЧХ лінійних чотириполюсників, можна зробити такі висновоки: методи вимірювання ЧХ ґрунтуються на використанні зондуючих сигналів, параметри яких змінюються у часі; за допомогою методів з використаням багаточастотних сигналів можна точніше і швидше виміряти параметри АЛЗ; найбільш близьким до визначених вимог для вимірювального сигналу є sin(t ) функція f (t...»

«УДК 911.3 Білоус А. В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка ІНДУСТРІЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В статті розглядаються основні особливості функціонування інформаційної індустрії, зокрема галузева та територіальна структура, а також вплив глобалізації на розвиток ЗМІ. Ключові слова: інформація, ЗМІ, реклама, медіа. Вступ. Постіндустріальне суспільство характеризується зростанням долі інформаційних та комунікаційних технологій, посилюється вплив...»

«65 Частина дітей (10 осіб) успішно справилася з корекційною задачею, не вдаючись до допомоги дорослого при всіх пропонованих видах взаємодії. У всіх випадках ці діти одержали максимально можливий бал. Якщо виключити бальні оцінки цих дітей із загального результату, то різниця в бальній оцінці, при різних стилях взаємодії стає більш вираженою. Як видно з одержаних результатів ефективність виконання корекційної задачі дитиною має розлад психологічного розвитку зростає при емоційно-особистісно...»

«79 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Вікторія В. Готра СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ У статті здійснено аналіз сучасного стану інноваційного розвитку аграрного сектору України, вказано на особливості інноваційної діяльності держави у сфері АПК. Розглянуто основні причини та чинники уповільнення інноваційного розвитку вітчизняних агропромислових підприємств. Наведено шляхи підвищення інноваційної активності аграрної сфери. Ключові...»

«vocational training are analyzed. The most prospective are those aimed at personality-oriented and competence paradigms of primary vocational training. Key words: quality of vocational training, psychological, socialpedagogical, system-active, integration approaches to education quality. Повернутись до «Зміст» Ірина Гириловська УДК 377 ДІАГРАМА КІВІАТА – ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПТО Завданн модернізації освітньої системи України визначаять необхідність забезпеченн висококісноя...»

«Cучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, випуск І (17), 2009 УДК 332.6 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИМОГ ДО КАРТОГРАФІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДАСТРОВИХ РОБІТ В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ С. Почкін Національний університет “Львівська політехніка” Постановка проблеми Після розпаду Радянського Союзу та проголошення незалежності кожна з країн пострадянського простору (надалі йдеться про Україну та Республіку Білорусь) вибрала свій шлях реформування економіки загалом та земельних відносин...»

«УДК 004.94 К.т.н, доцент Замятін Д.С., магістрант Левченко О.С. Національний технічний університету України «Київський політехнічний інститут» АНАЛІЗ SURF-АЛГОРИТМА ДЛЯ ПОШУКУ ЗОБРАЖЕНЬ Abstract Denis Zamyatin, assoc. prof., PhD; Olga Levchenko, student Analysis of the SURF-algorithm of image searching This paper is devoted to the SURF-algorithm of image searching that solves several the most difficult tasks. SURF-algorithm is based on detecting feature points on images and creating their...»

«ФОНД МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО (СТАЛОГО) РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Харків 2014 1. Дотримання процедур при формуванні та функціонування робочої групи Яким актом утворено РГ, яким чином здійснювався відбір учасників? 1.1. 21 вересня 2010, в ході прес-конференції заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій Сапронов заявив: «Сформована первинна робоча група, до складу якої увійшли чиновники облдержадміністрації, наукові співробітники,...»

«1. Енергетична стратегія України на період до 2030 року. 2. А.В. Праховник, Енергозбереження – нетрадиційний погляд та інша стратегія // Енергетика та електрифікація. – 2008. – №4. – С.30–32. 3. Праховник А.В., Попов В.А., Находов В.Ф., Баталов А.Г., Денисевич К.Б. Развитие маневренной генерации ОЭС Украины как фактор повышения энергетической безопасности государства // Енергетика та електрифікація. – 2008. – №7. – С.9–12. 4. Кравець Т.Ю., Мисак Й.С. Оцінка збитку блоків ТЕС через перевитрати...»

«Міністерство освіти і науки України Міністерство соціальної політики України Державний стандарт професійно-технічної освіти ДСПТО 8332.F.43.12-2015 (позначення стандарту) Професія: Машиніст екскаватора одноковшового Код: 8332 Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 4, 5, 6, 7, 8-го розрядів Видання офіційне Київ 2015 Міністерство освіти і науки України Міністерство соціальної політики України ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від « 05 » серпня 2015 р. № 836...»

«УДК 631.582:551.5 П.І. Бойко, доктор сільськогосподарських наук Н.П. Коваленко, кандидат сільськогосподарських наук ННЦ „ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА УААН” В.А. Дишлевий, кандидат сільськогосподарських наук ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ АПВ РОЛЬ СІВОЗМІНИ У ЗМЕНШЕННІ НЕГАТИВНОЇ ДІЇ ПОГОДНИХ УМОВ НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР Американські та канадські вчені запевняють, що коли викиди шкідливих речовин триватимуть, то вже у 2040 р. на Північному полюсі не залишиться постійної крижаної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»