WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 669.041.533 Теплообмін у плавильному середовищі плазмово-дугової гарнісажної печі В.І Білошистова, Г. О Ремізов Національний технічний університет України «Київський ...»

УДК 669.041.533

Теплообмін у плавильному середовищі плазмово-дугової гарнісажної

печі

В.І Білошистова, Г. О Ремізов

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

В даній роботі описується теплообмін у плавильному середовищі

плазмово-дугової гарнісажної печі. Енергетичні параметри процесу

плазмово-дугової гарнісажної плавки і теплової роботи печі, загальний

вигляд енергетичного балансу. В роботі представлені схеми і формули

процесу.

В данной работе описывается теплообмен в плавильной среде плазменно-дуговой гарнисажной печи. Энергетические параметры процесса плазменно-дуговой гарнисажной плавки и тепловой работы печи, общий вид энергетического баланса. В работе представлены схемы и формулы процесса.

This paper describes a heat transfer medium in the melting of plasma-arc skull furnace. Energy parameters of the plasma-arc skull melting and heat of the furnace, the general form of energy balance. The paper presents the scheme and the formula process.

Вступ Інтенсивність нагрівання металу в плазмових печах значно вища порівняно із звичайним та індукційним нагріванням. Тому розробка нових, удосконалення сучасних печей та їх широке впровадження у виробництво потребують всебічного аналізу процесів теплообміну в робочому середовищі, щоб обґрунтувати вибір електричних, технологічних параметрів і геометричних розмірів плавильної ванни.

Енергетичні параметри процесу плазмово-дугової гарнісажної плавки і теплової роботи печі оцінюють на основі теплового балансу. Дані про структуру теплового балансу дозволяють у першому наближенні визначити основні затрати енергії в плазмових печах, вибрати необхідну потужність, яка забезпечує високу продуктивність, і найбільше значення ефективного ККД печі.

На розподіл підведеної потужності між елементами установки впливають особливості її конструкції: геометричні розміри, технологічні параметри плавки, теплофізичні властивості металу, який переплавляють, та ряд інших факторів.

На основі даних про розподілення теплової енергії в печі розраховують тепло напружені елементи й систему її охолодження, вибирають матеріали для виготовлення тигля і плавильної камери, розробляють заходи щодо теплового захисту теплонапружених вузлів, рекомендації щодо оптимального розташування плазмотронів у плавильному середовищі, тощо.

В загальному вигляді енергетичний баланс для багатоплазмотронної  печі виглядатиме наступним чином:

n n W = I ді U ді = Wпл + Wт + Wкам, кВт (1) i =1 i =1 де IДi та UДi - струм (А) та напруга (В) окремого плазмотрона;

n - кількість плазмотронів, встановлених на печі;

Wпл – потужність, яка розсіюється в одному плазмотроні, кВт;

WТ – енергія вкладена в гарнісажний тигель і яка передається воді, що витрачається на охолодження, кВт;

Wкам – потужність, яка розсіюється на стінках камери, кВт.

Розподілення теплової енергії за статями її витрат в певних вузлах печі визначається шляхом вимірювання електричної потужності, яка споживається установкою і калориметрируванням окремих елементів печі (плазмотронів, гарнісажного тигля, стінок та склепіння робочої камери), шляхом безперервного вимірювання теплових потоків по кількості енергії, яка убуває разом з охолоджувальною водою.

Технологічний процес ПДГП складається з таких основних операцій:

підготовка і завантаження шихтових матеріалів у тигель, герметизація і відкачування плавильного простору за залишкового тиску 13,3 Па, заповнювання середовища печі плазмоутворюючим газом, вмикання плазмотронів, регулювання сили струму дуг, розплавлення шихти й перегрівання металевого розплаву, злив металу у виливницю шляхом нахилу тигля, зменшення сили струму дуг і вимкнення плазмотронів.

Установка для дослідження енергетичних і технологічних параметрів ПДГП (рис. 1) складається з внутрішньої камери 1 з розташованим усередині гарнісажним тиглем 2. Установку оснащено плазмовим нагрівальним комплексом, який складається з трьох плазмотронів 3 змінного струму.

Плазмотрони встановлюють радіально похило під кутом 40…50° до горизонту і розміщують рівномірно по колу.

Гарнісажний тигель встановлено на поворотній напівосі 4, усередині якої змонтовано систему охолодження тигля й відведення плазмоутворюючого газу.

Поворотну вісь вводять у плавильну камеру через ущільнення. Це забезпечує зміну кута нахилу тигля й злив розплавленого металу в ливарну форму 5 через водоохолоджувальний носик 6 без розгерметизації робочого середовища.

За процесом плавки і розливу металу спостерігають через оглядову систему

7. Тиск газів протягом плавки регулюють в межах (1,33…1,2)·105 Па.

Рис. 1 Схема плазмово-дугової гарнісажної печі.

1-камера; 2- тигель; 3- плазмовий комплекс; 4- цапфа тигля; 5- форма; 6носик тигля; 7- система спостереження Калориметрування головних водоохолоджуваних елементів у середовищі аргону, що складають плавильний модуль плазмово-дугової печі (плазмотрони, гарнісажний тигель та плавильна камера) показало, що загальна потужність, підведена до плазмотронів, розподіляється наступним чином: в трьох плазмотронах втрати енергії складають 28-30%, в гарнісажному тиглі – 45-50% і на стінках плавильної камери – 20…25%.

Схема розподілу тепла у плавильному вузлі плазмово-дугової гарнісажної печі наведена на рис. 2.

Загальна електрична потужність плазмотронів Wsпл.

витрачається в гарнісажній печі наступним чином:

частково поглинається в самих плазмотронах: на електроді Qe.,соплі Qc. та корпусі Qпл. кор.;

від плазмового стовпа частина потужності передається стінці плавильної камери Qкам. та гарнісажному тиглю Qд.т. через верхній поясок Qп.т. та корпус Qк.т.;

передається металевій ванні Qм. шляхом бомбардування металу зарядженими та збудженими частками в опорних плямах плазмових дуг, а також конвекцією та випромінюванням від плазмових дуг.

Рис. 2. Схема теплового балансу плазмово-дугової гарнісажної плавки 1 – металева ванна; 2 – гарнісаж; 3 – газовий зазор; 4 – тигель; 5 – плазмотрон; т - товщина стінки тигля; з.б.. – зазор між боковою стінкою тигля та гарнісажем; з. дн.- зазор між гарнісажем і донною частиною тигля;

tв. ср. – усереднена температура води.

Висновок Теплова енергія, яка виділилась в металевій ванні Qм витрачається на нагрівання та плавлення шихти в тиглі, перегрів розплавленого металу Qм.т.

і нагрів гарнісажу, що утворився. У зоні контакту пояска розплавленого металу зі стінкою тигля тепло передається до бокової стінки тигля Qм.п.

шляхом конвекції та теплопровідності ванни. Але роль теплопровідності в металевій ванні незначна порівняно з конвекцією. Частина тепла від металевої ванни до стінки тигля передається через гарнісаж Qгб. і Qг.дн.

(теплопередача через бік та дно гарнісажу, відповідно) та газовий зазор, що утворився між гарнісажем і боковою стінкою тигля з.б та гарнісажем і дном тигля з. дн.

Література

1. 1.Неуструев А.А., Вакумные гарнисажные печи./А.А.Неуструев, Г.Л.Ходоровский-М.:Металургия, 1977-275с.

2. Клюев М.М. Плазменно-дуговый переплав/ М.М. Клюев – М.: Металлургия, 1980.-152с.

3. Чернега Д. Ф. Основи металургійного виробництва металів і сплавів./ Д. Ф.

Чернега та ін.- К.: Вища шк., 2006.-503с.

4. 4.Трехфазные плазменные нагревательные устройства, перспективы и применения / Б.Е.Патон, Ю.В.Латаш, О. С. Забарило и др.

/Пробл.спец.єлектрометаллургии.-1985.-Вып.2-с.53-63.Похожие работы:

«УДК 725:691.2:504 СПОРУДЖЕННЯ МАЛОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ З СОЛОМ’ЯНИХ БЛОКІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК О. В. Семко*, д. т. н., проф., О. І. Філоненко*, к. т. н., доц., С. П. Панченко, к. т. н., доц., Є. І. М’який*, магістр *Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Ключові слова: солома, солом’яний блок, «пасивний» будинок, опір теплопередачі, коефіцієнт теплопровідності. Постановка проблеми. У Європі зараз досить популярним є спорудження...»

«УДК 658.012.4 (075.8) 658.009.12 (075.8) Т. П. Лободзинська Національний технічний університет України «КПІ» ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБІВ (НА ПРИКЛАДІ КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ) Проаналізовано існуючі методики оцінки конкурентоспроможності. Досліджено та визначено оцінку економічного ефекту від впровадження нового виду вітчизняної кабельно-провідникової продукції зі зшитою поліетиленовою ізоляцією на напругу до 110 кВ, що випускається на підприємствах...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет «Львівська політехніка» ШАЙ РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ УДК 342.1:351.74(477) ПРАВООХОРОННА ФУНКЦІЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів – 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Львівського державного...»

«О. В. БОРИСОВ Основи твердотільної електроніки Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як посібник для вищих навчальних закладів Київ «Освіта України» УДК 621.38(075.8) ББК 32.85я73 Б82 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як посібник для вищих навчальних закладів (лист № 1/11-9470 від 14.10.2010) Рецензенти: В. О. Гусєв, доктор техн. наук, проф. Севастопольського Національного технічного університету Міністерства освіти і науки України; В. Г. Вербицький, доктор техн....»

«1 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет “Львівська політехніка” ЗАДЕМЛЕНЮК АНТОНІНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 521.181+521.91 ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КІНЕМАТИКИ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ (RTK) ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ГЕОДЕЗІЇ 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів – 2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Національному університеті “Львівська політехніка”...»

«УДК 334.7 Скопенко Н.С. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ КООПЕРАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ В АПК Розглянуто сучасні тенденції кооперації та інтеграції в агропромисловому секторі України, визначено об’єктивні передумови створення нових інтеграційних формувань. Ключові слова: Агропромисловий комплекс, кооперація, інтеграція Рассмотрены современные тенденции кооперации и интеграции в агропромышленном секторе Украины, определены объективные предпосылки создания новых интеграционных формирований. Ключевые слова:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор Іванов С.В. «_» _ 2012 р. СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» усіх форм навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри рекомендацій у НМВ технології хлібопекарських _ і кондитерських виробів Протокол № 27 від...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Донецький національний технічний університет Наукові праці Серія: Педагогіка, психологія і соціологія Випуск 5(155) 2009 Частина ІІ Донецьк 2009 УДК 37.013.44+159.9+316.323 ББК 60 Н34 Зареєстровано у Вищій атестаційній комісії України постановою президії ВАК України від 27 травня 2009 р. № 1 – 05/2 (бюлетень № 8 2009 р.). Затверджено вченою радою Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (протокол № 6 від 4.09.2009...»

«Загальні питання експлуатації спеціальної техніки, озброєння, технічних засобів, комплексів та систем УДК 621.879.34 М. П. Ремарчук ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПОЛКОВОЇ ЗЕМЛЕРИЙНОЇ МАШИНИ Розглядається питання підвищення функціональних можливостей полкової землерийної машини за рахунок виключення ручної праці оператора за межами кабіни шляхом модернізації гідросистеми управління робочим обладнанням. К л ю ч о в і с л о в а: гідросистема управління робочим обладнанням, технічна...»

«ПРОЕКТ ESC РЕКОМЕНДАЦІЇ2013 Рекомендації по терапії стабільної ішемічної хвороби серця. ВСТУП У 2013 році були опубліковані нові Європейські рекомендації щодо ведення хворих зі стабільною ішемічною хворобою серця (ІХС). Представлений варіант таких рекомендацій є адаптованим до української кардіологічної практики. У порівнянні з Європейськими рекомендаціями 2006 року в новий документ було внесено цілий ряд суттєвих змін щодо визначення, діагностики і лікування захворювання. Так, для визначення...»

«1 Національний університет “Львівська політехніка” На правах рукопису ДІЛАЙ Ігор Володимирович УДК 543.27 Розвиток газодинамічного методу та високоточних систем для приготування складних сумішей з мікроконцентраціями компонентів Спеціальність 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному університеті «Львівська політехніка»...»

«122 роки науковій школі тонкого органічного синтезу в НТУ «ХПІ» [Професор Л. Кричковська] #26-27 от 30.11.2010 У 1885 році у складі Харківського технологічного практичного інституту було організоване хімічне відділення, а в 1888-му – кафедра технології органічних і барвників. Це стало адекватною відповіддю на ті наукові виклики, які сформувались на початку ХІХ сторіччя. Тоді на фоні гострого дефіциту натуральних барвників та високих цін Росія стає всесвітньо відомим експортером текстильних...»

«ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Полтава, 2011 УДК:378.016:004+004.239 С. О. ВОСКОБОЙНІКОВ Бердянський державний педагогічний університет, Бердянськ Інститут освітніх інженерно-педагогічних технологій ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИПТОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У статті опубліковано дослідження та науково-технічне обґрунтування теоретичних та методичних основ застосування...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»