WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«МАЙБУТНІХ АГЕНТІВ З ПОСТАЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

ЗАГІКА Олена Олегівна

УДК 377.3: 658.6/9.9-051: 005.336.2: 37.091.33-027.22: 658

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

МАЙБУТНІХ АГЕНТІВ З ПОСТАЧАННЯ

В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2015 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ.

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Єльникова Галина Василівна, Національна академія педагогічних наук України, Інститут професійно-технічної освіти, лабораторія технологій професійного навчання, головний науковий співробітник, м. Київ.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Теловата Марія Теодозіївна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, кафедра бухгалтерського обліку, завідувач, м. Київ;

кандидат педагогічних наук, доцент Лебедик Леся Вікторівна, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кафедра педагогіки, культурології та історії, м. Полтава.

Захист відбудеться 30 червня 2015 р. об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.458.01 в Інституті професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України за адресою: 03045, м. Київ, Чапаєвське шосе, буд. 98-а.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України за адресою: 03045, м. Київ, Чапаєвське шосе, буд. 98-а.

Автореферат розіслано 29 травня 2015 р.

В.о. ученого секретаря спеціалізованої вченої ради В. І. Свистун

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Глобалізаційні процеси, входження України в європейське співтовариство характеризуються динамічною трансформацією економіки держави, створенням сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залученням інвестицій та підвищенням ефективності ринку праці. За цих умов підвищуються вимоги до професійної компетентності і мобільності працівників з економічною освітою.

Особливої актуальності набуває професійна підготовка майбутніх агентів з постачання, які володіють розвиненими професійно важливими якостями:

адаптивністю, комунікативними та лідерськими здібностями, рефлексією, здатністю до творчого пошуку, саморозвитку.

Це потребує впровадження сучасних моделей та технологій фахової підготовки майбутніх агентів з постачання у професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ).

Водночас, результати аналізу психолого-педагогічних джерел, нормативно-правових документів та сучасного стану практики формування професійної компетентності агентів з постачання свідчать про наявність суперечностей між:

об’єктивною потребою ринку праці у конкурентоздатних агентах з постачання та недостатнім здійсненням їхньої професійної підготовки в ПТНЗ на компетентнісній і адаптивній основі;

необхідністю формування в майбутніх агентів з постачання готовності до виконання складних, інтеграційних за змістом професійних завдань та недостатньою зорієнтованістю на це педагогічних технологій, що застосовуються в навчальновиробничому процесі;

сучасними вимогами до методичного супроводу формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання та недосконалістю наявного комплексно-методичного забезпечення цього процесу.

Розв’язання означених суперечностей зумовлює необхідність формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання відповідно до сучасних запитів суспільства і ринку праці.

Концептуальні ідеї, які визначають пріоритетність підготовки кваліфікованих робітників, що ґрунтується на компетентнісній парадигмі професійної освіти, відображено в Національній стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року (2013 р.), Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (2011), Законах України «Про професійнотехнічну освіту» (1998), «Про професійний розвиток працівників» (2012), Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» (2015), а також в основних положеннях Копенгагенської декларації (2002), Брюгського комюніке (2010).

Основні положення концепції компетентнісного підходу до формування професійної компетентності фахівців відображено в працях учених: В. Байденка, В. Кременя, О. Локшиної, В. Лугового та ін. Розвиток професійної освіти, поліпшення якості підготовки робітничих кадрів, удосконалення управління закладами професійно-технічної освіти з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці досліджували: Г. Єльникова, Н. Ничкало, В. Радкевич, В. Свистун та ін.

Науковий доробок Н. Бібік, І. Зимньої, С. Кравець, О. Овчарук, А. Хуторського та ін. присвячений визначенню ключових компетентностей і їх формуванню в учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів. Дослідження В. Лозовецької, П. Лузана, В. Ягупова та ін. розкривають широкий спектр складових професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників, проблеми їх формування і розвитку як провідного результату освіти. Окремі аспекти змісту, структури, особливостей запровадження педагогічних технологій в контексті формування професійної компетентності, в тому числі й у ПТНЗ, розкриті М. Артюшиною, А. Вербицьким, Л. Карташовою, О. Пометун, Г. Романовою, Л. Сліпчишин, І. Якиманською та ін.

Особливості підготовки фахівців економічного і комерційного профілю в Україні та за кордоном висвітлено О. Кукліним, О. Романовським, О. Щербак;

організаційно-педагогічні засади формування професійної компетентності економістів розкрито в дослідженнях М. Вачевського, Н. Жукович-Дородних, В. Пономаренка, В. Стрельникова, М. Теловатої та інших; розвиток підприємницьких якостей, формування економічних знань учнів ПТНЗ розглянуто Л. Козачок, О. Матвієнко, Н. Побірченко та ін.

Водночас, проблема формування професійної компетентності агентів з постачання в ПТНЗ залишилася поза увагою науковців і не стала предметом спеціального наукового пошуку дослідників. Невирішеними є питання комплексного методичного забезпечення формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання.

Педагогічна значущість проблеми формування професійної компетентності кваліфікованих робітничих кадрів для сфери бізнесу та підприємництва, її недостатня розробленість в педагогічній теорії і практиці зумовили вибір теми дослідження «Формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання в професійно-технічних навчальних закладах».

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження здійснювалося відповідно до плану наукових досліджень Інституту професійнотехнічної освіти НАПН України з теми «Науково-методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників» (РК № 0109U001188).

Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (протокол № 9 від 19.11.2012 р.) та узгоджено Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол № 1 від 29.01.2013 р.).

Мета і задачі дослідження. Мета полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробленні та експериментальній перевірці адаптивної технології формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання для підвищення результативності професійної підготовки.

Досягнення мети дисертаційного дослідження забезпечується виконанням таких задач:

1. На основі аналізу наукової літератури виокремити теоретикометодологічні засади професійної підготовки і формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах та визначити істотну характеристику основних понять дослідження.

2. З’ясувати сучасний стан професійної підготовки майбутніх агентів з постачання у професійно-технічних навчальних закладах.

3. Проаналізувати суть і характерні особливості застосування сучасних педагогічних технологій у професійно-технічних навчальних закладах, виокремити найбільш ефективні технології в контексті формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання.

4. Теоретично обґрунтувати модель та розробити адаптивну технологію формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання.

5. Експериментально перевірити результативність адаптивної технології формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання, підготувати методичні рекомендації щодо її впровадження у процес професійної підготовки в ПТНЗ.

Об’єкт дослідження професійна підготовка майбутніх агентів з постачання у професійно-технічних навчальних закладах.

Предмет дослідження – зміст і технології формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання.

Методи дослідження. Для досягнення мети та виконання поставлених задач комплексно використовувалися методи: теоретичні аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури, нормативно-правових та методичних документів з організації навчального процесу в ПТНЗ, системний і функціональний аналіз, порівняння, класифікація, систематизація й узагальнення теоретичних та експериментальних даних для визначення результативності формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання на основі адаптивної технології; теоретичне моделювання для побудови моделі формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання; факторно-критеріальне моделювання для розроблення діагностичного інструментарію; емпіричні спостереження, опитування, анкетування, бесіди, інтерв’ювання, тестування, методи експертного оцінювання для перевірки результативності адаптивної технології формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання;

експериментальна перевірка з кількісним і якісним аналізом результатів;

статистичні для статистичного опрацювання експериментальних даних (метод Дельфі; методи простого середнього арифметичного, індексне оцінювання, критерій Пірсона) та прикладний пакет MS Excel для опрацювання й інтерпретації одержаних показників.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше було:

– теоретично обґрунтовано модель формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання, що дає змогу забезпечити результативність професійної підготовки конкурентоздатних агентів з постачання із врахуванням об’єктивних потреб ринку праці. Модель ґрунтується на засадах системного, компетентнісного, адаптивного та діяльнісного підходів; визначає принципи, педагогічні умови та дидактичні завдання формування змісту професійної компетентності агентів з постачання; характеризує організаційно-технологічні та діагностично-результативний аспекти навчально-виробничого процесу;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– розроблено та експериментально перевірено авторську адаптивну технологію формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання, що створена відповідно до алгоритму адаптивного управління та реалізовується на основі маркетингово-моніторингових процедур, інтеграції педагогічних технологій, впровадження інноваційних форм організації навчального процесу; забезпечує досягнення результатів професійної підготовки на засадах адаптивності та взаємодії суб’єктів навчальної діяльності в професійно-технічних навчальних закладах;

– удосконалено: підходи до визначення структури професійної компетентності агентів з постачання шляхом виокремлення нормативних вимог щодо переліку професійних компетенцій та професійно важливих якостей; форми і методи професійної підготовки цих фахівців через упровадження розробленого навчальнометодичного комплексу; методику оцінювання рівнів сформованості професійної компетентності шляхом уточнення критеріїв та розроблення діагностичного інструментарію для комплексного оцінювання професійних умінь і професійно важливих якостей майбутніх агентів з постачання, в тому числі, кваліметричної субмоделі професійної компетентності;

– дістали подальшого розвитку: зміст поняття «професійна компетентність агента з постачання», що полягає в конкретизації знань, умінь, особистісних і професійно важливих якостей (адаптивність, комунікативні та лідерські здібності, рефлексія, здатність до творчого пошуку, саморозвитку); положення адаптивного управління щодо формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання з урахуванням провідних принципів: прогностичності, спрямованої самоорганізації, резонансу, моніторингу та оцінювання результатів.

Практичне значення одержаних результатів полягає в упровадженні у професійну підготовку майбутніх агентів з постачання:

навчально-методичного комплексу «Формування професійної компетентності майбутнього агента з постачання в ПТНЗ», який є систематизованим педагогічним засобом, що описує форми і методи професійної підготовки агентів з постачання на основі інтеграції сучасних педагогічних технологій та містить інструментарій для об’єктивного оцінювання результатів формування професійної компетентності цих фахівців;

методичних рекомендацій щодо впровадження адаптивної технології формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання у процес професійної підготовки в ПТНЗ.

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в освітню діяльність ВПУ № 25 м. Хмельницького (довідка № 01-15/201 від 26.03.2015 р.); Львівського ВПУ ресторанного сервісу та туризму (довідка № 87 від 27.03.2015 р.); ІваноФранківського технікуму ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій (довідка № 113/01-10 від 30. 03. 2015 р.); ДПТНЗ «Чернігівське ВПУ» (довідка № 01-13/110 від 31. 03. 2015 р.); ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне ВПУ» (довідка № 108/03-02 від 27.03.2015 р.); Ізмаїльського ВПУ Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (довідка № 02-05/144 від 30.03.2015 р.); Іллічівського морського коледжу Одеського національного морського університету (довідка № 2від 26.03.2015 р.).

Особистий внесок здобувача в опублікованих працях спільно з іншими авторами полягає: в навчально-методичному комплексі, підготовленому спільно з О. Присяжнюк, Н. Салабай, Г. Максимчук, дисертанту належить змістове наповнення тематичного плану, програми, критеріїв оцінювання виробничої практики та творчого звіту з практики для учнів із професії 4131 «Агент з постачання»; методичних рекомендацій до виконання та оцінювання письмової атестаційної роботи з професії 4131 «Агент з постачання»; завдань для навчальних проектів; тематичного плану та програми виробничого навчання; обґрунтування графіка переміщення по робочих місцях у відділах навчально-тренувальної фірми; у навчальній програмі, підготовленій спільно з Н. Кочаток, – обґрунтування змісту професійно-орієнтованого стажування агентів з постачання в умовах навчальнотренувальної фірми.

Апробація результатів дослідження.

Основні положення та результати дослідження апробовувались на науково-практичних конференціях:

– міжнародних: «Професійне становлення особистості: проблеми та перспективи» (Хмельницький, 2011); «Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України» (Ужгород, 2014); «Теорія і практика освіти у сучасному світі (Миколаїв, 2014);Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії № 4 (21), 2010 266 УДК 338.47 Чернявська Т. А. СФЕРИ І ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА КОНКУРЕНЦІЇ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ Транспорт задовольняє одну з найважливіших потреб людини – потребу в переміщенні. Проте практично жоден вид транспорту (крім, мабуть, автомобільного, і то не завжди) не може самостійно забезпечити повний цикл переміщення за схемою «від дверей до дверей» або «від пункту відправлення до пункту призначення». Таке переміщення можливе лише...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОЖИВАЧІВ «ПУЛЬС» МІЖНАРОДНЕ ТОВАРИСТВО ТОВАРОЗНАВЦІВ І ТЕХНОЛОГІВ УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ТОВАРОЗНАВЦІВ І ТЕХНОЛОГІВ Міжнародна науково-практична конференція «Україна та ЄС: подолання технічних бар’єрів у торгівлі» 18-19 березня 2015 р. Київ ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 18 березня 2015 р. корпус Д, ауд. Д-221 Реєстрація учасників 900-1000 Виставки,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни: «Основи обробки матеріалів та інструмент» Спеціальність 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Розробив викладач ММК ДВНЗ «ПДТУ» Т.С. Олейнікова Розглянуто та схвалено Протокол № _2_ на засіданні циклової комісії від 18.09.2014 Голова...»

«“Coal Sector Policy Support Programme” Contract 141542 Програма TACIS Програма підтримки вугільного сектору Компонент C: Соціальна політика ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА ДОМОГОСПОДАРСТВ У ВУГЛЕДОБУВНИХ РЕГІОНАХ Короткий виклад рекомендацій, підготовлених за результатами дослідження Програма підтримки вугільного сектору Компонент C: Соціальна політика Контракт ЄС 2008/141-542 Address: 38, Yaroslaviv Val, office 3, 01034 Kyiv, Ukraine Tel: + 380 44 272 11 31 Fax: + 380 44 272 62 07...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Харківський національний автомобільно-дорожній університет ІНТЕРАКТИВНИЙ МОНІТОРИНГ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 004.9:625.7 ББК 32.97:39.31 А48 Автори: В. О. Алексієв, О. П. Алексієв, А. А. Видмиш, В. О. Хабаров Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 10 від...»

«Посібник користувача Доторкніться, щоб відкрити Зміст ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД Вигляд спереду 11 Вигляд збоку 12 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТУПАЮЧИ ДО РОБОТИ Заряджання акумулятора 14 Керування живленням 15 Завантаження файлів 18 Жести керування 19 Робота з екранною клавіатурою 20 Підсвічування екрану 22 Налаштування з’єднання Wi-Fi 22 Встановлення microSD-карти 26 ГОЛОВНЕ МЕНЮ Останні події 29 Бібліотека 31 Магазин 35 Нотатки 36 Словник 36 Програми 37 Пошук 52 Музика 53 Статусний...»

«УДК 340.15 (477) В.В. РОССІХІН МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ І МІСЦЕ В НЬОМУ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ Розглянуто місце пенітенціарної системи в механізмах державного регулювання. The place of the jail system in the mechanisms of the state adjusting is considered. Термін “механізм держави” або “державний механізм” давно посів міцне положення в системі знань про право й державу. Однак єдиного, загальновизнаного визначення механізму держави поки не існує. Проте не можна не помітити, що висловлені в літературі...»

«Технічні науки  Ю.А // Швейная промышленность – 2006. – № 2. – С.46-48.10. Славінська А. Л. Концептуальне обґрунтування моделі проектування одягу для дітей з порушеннями опорно– рухового апарату / Славінська А.Л., Гайдашевська О.Б // Вісник ХНУ – 2009. – № 5.– С.211-214.11. Шершнева Л. П. Современные подходы к проектированию динамически комфортных конструкций детской одежды/ Шершнева Л.П., Ларькина Л.В // Швейная промышленность – 2004. – № 5. – С.42-46 12. Тихонова Т.П. Одежда как оздоровления...»

«УДК 061.12:63(091) ЧЕРНИШ Оксана Олександрівна, канд. іст. наук, провідний науковий співробітник сектору наукознавства ДНСГБ НААН (м. Київ) ПІВДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ ВСЕСОЮЗНОЇ АКАДЕМІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК ІМ. В.І. ЛЕНІНА: ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ У статті розкриваються напрями і форми діяльності Південного відділення ВАСГНІЛ, організованого у 1969 році як орган управління аграрною наукою Української та Молдавської РСР. В статье раскрываются направления и формы...»

«Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди УДК: 159.923 © Бочелюк В.Й., 2014 р. http://orcid.org/0000–0001–8727–3818 В.Й. Бочелюк Національний технічний університет, м. Запоріжжя ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ У роботі проводиться аналіз проблеми психології управління спільною трудовою діяльністю. Вказується на те, що основну особливість психології управління складає вивчення організованої спільної діяльності. Особлива увага...»

«УДК 338.22.021.4; 338.49 С. В. Войтко, к. е. н. доц. Національний технічний університет України «КПІ» ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ВИМІРУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ Розглянуто аспекти концепції сталого розвитку для локального використання у межах окремої складової. Наведено основні положення сталого розвитку. Зазначено основні положення проектного менеджменту для реалізації засад сталого розвитку у зрізі технікотехнологічної складової. Запропоновано практичну реалізацію...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР ім. Б. І. ВЄРКІНА Бабкін Роман Юрійович УДК 538.915 ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 3dІОНІВ У КОМПЛЕКСАХ РІЗНОЇ СИМЕТРІЇ: НАБЛИЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗАРЯДУ ЯДРА 01.04.07 – фізика твердого тіла Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Харків – 2015 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Гігантський прогрес у розробці та конструюванні обчислювальної техніки за останні 50 років...»

«Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 2 – 2011 УДК 002:004.056.53(477) Місюра С.М. (ВІТІ НТУУ,,КПІ”) к.т.н. Овсянніков В.В. (ВІТІ НТУУ,,КПІ”) Мальцева І. Р. (ВІТІ НТУУ,,КПІ”) ВАРІАНТ ЗАХИСТУ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ОБ’ЄКТАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Розглядаються основні проблемні питання (загальносистемного та специфічного характеру), пов’язані зі створенням комплексів технічного захисту інформації (КТЗІ) на об’єктах інформаційної діяльності. Обґрунтовані та запропоновані шляхи, основні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»