WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ТА ЇХ ПОХІДНИХ ...»

-- [ Страница 1 ] --

1

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

КАРП’ЯК НАТАЛІЯ МИРОНІВНА

УДК 661.77:66.095.252.091.7:66.094.1

ОДЕРЖАННЯ ДИМЕРІВ -АЛКІЛАКРОЛЕЇНІВ

ТА ЇХ ПОХІДНИХ

05.17.04 - технологія продуктів органічного синтезу

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Львів 2010

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Національному університеті „Львівська політехніка”

Міністерства освіти і науки України Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент Маршалок Галина Олексіївна, Національний університет „Львівська політехніка”, професор кафедри аналітичної хімії Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Старчевський Володимир Людвiкович, Національний університет „Львівська політехніка”, завідувач кафедри загальної хімії кандидат технічних наук, доцент Курта Сергій Андрійович, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри органічної та аналітичної хімії Захист відбудеться «14» травня 2010 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.07 у Національному університеті „Львівська політехніка” за адресою: 79013, Львів-13, пл. Св.Юра 3/4, ауд. 339.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету „Львівська політехніка” за адресою: м. Львів, вул. Професорська, 1.

Автореферат розісланий « » квітня 2010 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.052.07, к.т.н., доц. Дзіняк Б.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Розробка та вдосконалення технологічних процесів одержання продуктів органічного синтезу на сьогоднішній день є однією з найактуальніших проблем хімічної промисловості. Але, незважаючи на широке застосування вже існуючих продуктів органічного синтезу, пошук нових речовин постійно продовжується, оскільки зростаючі технологічні потреби вимагають наявності матеріалів з різноманітними властивостями.

Сировиною для одержання димерів -алкілакролеїнів є відповідні альдегіди, які використовуються також для синтезу -алкілакрилових кислот і їх похідних. Димери -алкілакролеїнів утворюються як побічні продукти в процесі одержання -алкілакролеїнів, а тому детальне і цілеспрямоване вивчення дієнової циклізації -алкілакролеїнів та пошук можливих способів використання їх димерів є актуальною науковою та практичною задачею, вирішення якої дозволить більш ефективно використовувати побічні продукти в процесі одержання -алкілакролеїнів.

Крім того, димери -ненасичених альдегідів та їхні похідні відносяться до біологічно активних сполук, а використання їх як комономерів дозволяє одержувати нові полімерні матеріали, які здатні до біорозкладу.

Таким чином, розширення областей використання -алкілакролеїнів для синтезу нових органічних речовин є актуальним та становить наукову і практичну цінність. Вирішення поставленої проблеми неможливе без проведення наукових досліджень, присвячених розробці способів одержання нових продуктів органічного синтезу, зокрема димерів -алкілакролеїнів та їх похідних.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана на кафедрі аналітичної хімії Інституту хімії і хімічних технологій НУ „Львівська політехніка”. Тематика досліджень пов’язана з науковою роботою кафедри „Синтез нових речовин та розробка методик аналізу різних речовин в технічних і природних об’єктах та об’єктах навколишнього середовища”.

Робота виконувалась згідно науково-технічної програми Міністерства освіти і науки України та є частиною досліджень, проведених у відповідності до держбюджетних тем ДБ/Димер „Теоретичні і практичні основи синтезу -алкілакролеїнів та їх димерів” (№ д.р. 0102U001176), ДБ/Піран „Розробка теоретичних і практичних основ синтезу димерів -алкілакролеїнів” (№ д.р. 0104U002308), ДБ/ДИГ “Розробка теоретичних і практичних основ синтезу похідних димерів a-алкілакролеїнів” (№ д.р. 0107U001102).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка селективних процесів одержання димерів -алкілакролеїнів та їх похідних.

Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити такі основні задачі:

– дослідити кінетичні закономірності та встановити оптимальні умови процесу дієнової циклізації -алкілакролеїнів;

– розробити спосіб сумісного одержання 2-карбоетокси-2,5-діетил-3,4дигідро-2Н-пірану та 2,5-діетил-3,4-дигідро-2Н-піран-2-карбальдегіду за реакцією Дільса-Альдера;

– розробити спосіб сумісного одержання натрієвих солей 2,5-діалкіл-3,4дигідро-2Н-піран-2-карбонових кислот та 2,5-діалкіл-3,4-дигідро-2Н-піран-2метанолів за реакцією Канніццаро;

– розробити методики аналітичного контролю процесів одержання димерів -алкілакролеїнів та їх похідних;

– запропонувати принципові технологічні блок-схеми процесів одержання димерів -алкілакролеїнів та їх похідних, здійснити випуск їхніх дослідних взірців;

– дослідити біологічну активність синтезованих речовин та запропонувати шляхи їх практичного використання.

Об’єкт дослідження процеси одержання димерів -алкілакролеїнів та їх похідних.

Предмет дослідження кінетичні закономірності та механізми реакцій:

дієнової циклізації -алкілакролеїнів та -етилакролеїну з етиловим естером

-етилакрилової кислоти; диспропорціювання двох молекул димеру -алкілакролеїну у відповідні кислоту і спирт.

Методи дослідження. Кінетичні закономірності і механізм реакцій вивчались за допомогою хімічних і фізико-хімічних методів аналізу (потенціометрія, газорідинна хроматографія) та квантово-хімічних розрахунків. Синтезовані нові речовини були ідентифіковані і охарактеризовані за даними елементного і функціонального хімічних аналізів, ПМР- та ІЧ-спектроскопії, рентгеноструктурного аналізу монокристалу.

Наукова новизна одержаних результатів.

Найбільш важливими науковими результатами є наступні:

– вперше проведено квантово-хімічне обгрунтування механізму димеризації -алкілакролеїнів і встановлено, що реакція протікає через циклічний асиметричний перехідний стан, який перетворюється в кінцевий ендо-продукт - 2,5-діалкіл-3,4-дигідро-2Н-піран-2-карбальдегід;

– встановлено будову 2,5-диметил-3,4-дигідро-2Н-піран-2-карбонової кислоти, яка є ендо-стереомером та існує як рацемічна суміш двох енантіомерних форм, що підтверджує утворення ендо-продукту при димеризації

-алкілакролеїнів;

– вперше обгрунтовано сумісний вплив як індукційного, так і стеричного факторів на швидкість димеризації -алкілакролеїнів і показано, що визначальний сповільнюючий вплив створюють стеричні перешкоди алкільного замісника альдегіду;

– показано, що високі від’ємні значення ентропій активації та величин реакційної константи димеризації -алкілакролеїнів підтверджують запропонований механізм перебігу реакції через циклічний високовпорядкований перехідний стан;

– вперше встановлено, що основними факторами, які визначають швидкість димеризації -етилакролеїну в розчинниках є позитивний вплив полярності та енергії когезії і негативний вплив основності та електрофільності середовища.

Практичне значення одержаних результатів.

Розроблено технологічно прийнятні процеси одержання перспективних продуктів органічного синтезу димерів -алкілакролеїнів та їх похідних з високою селективністю і продуктивністю процесу, а саме:

– 2,5-діалкіл-3,4-дигідро-2Н-піран-2-карбальдегідів з 95–99%-ною селективністю цільових продуктів при 80–89 % конверсії альдегідів;

– 2-карбоетокси-2,5-діетил-3,4-дигідро-2Н-пірану циклізацією -етилакролеїну з етиловим естером -етилакрилової кислоти з 70%-ною селективністю при 74%-ній конверсії альдегіду;

– натрієвої солі 2,5-діетил-3,4-дигідро-2Н-піран-2-карбонової кислоти та 2,5-діетил-3,4-дигідро-2Н-піран-2-метанолу за реакцією Канніццаро з 95–97 %-ним виходом цільових продуктів при практично повній конверсії димеру -етилакролеїну.

Розроблено методики хроматографічного та потенціометричного методів аналізу для здійснення аналітичного контролю процесів одержання димерів

-алкілакролеїнів, сумісного одержання 2-карбоетокси-2,5-діетил-3,4-дигідроН-пірану та 2,5-діетил-3,4-дигідро-2Н-піран-2-карбальдегіду, сумісного одержання натрієвої солі 2,5-діетил-3,4-дигідро-2Н-піран-2-карбонової кислоти та 2,5-діетил-3,4-дигідро-2Н-піран-2-метанолу.

Запропоновано принципові технологічні блок-схеми процесів одержання цих продуктів. Способи одержання димерів -алкілакролеїнів та їх похідних захищені 5 деклараційними патентами України.

Випуск дослідних партій 2,5-діалкіл-3,4-дигідро-2Н-піран-2-карбальдегідів, 2-карбоалкокси-2,5-діалкіл-3,4-дигідро-2Н-піранів, натрієвих солей 2,5-діалкіл-3,4-дигідро-2Н-піран-2-карбонових кислот та 2,5-діалкіл-3,4-дигідро-2Нпіран-2-метанолів здійснено на пілотних установках ВАТ „Реактив” (Львів) згідно з розробленими технічними умовами. Представлені в роботі результати можуть бути використані для розробки промислових технологій одержання продуктів органічного синтезу.

Встановлено, що димери -алкілакролеїнів і їх похідні характеризуються високою біологічною активністю, завдяки чому існує можливість їх практичного застосування для створення нових вітчизняних ветеринарних препаратів.

Особистий внесок здобувача. Автор роботи особисто виконала експериментальні дослідження, здійснила математичну обробку та узагальнення отриманих результатів, сформулювала основні положення дисертації та висновки.

Квантово-хімічні розрахунки здійснено сумісно з н. с. Я. П. Ковальським (Національний університет «Львівська політехніка»), рентгеноструктурні дослідження виконано сумісно з н. с. В. В. Кінжибалом (Вроцлавський університет, Польща); біологічні випробування проведено в Державному науково дослідному контрольному інституті ветеринарних препаратів і кормових добавок та у Національному університеті «Львівська політехніка».

Науковці, разом з якими проводились дослідження, є співавторами публікацій, в яких викладено результати дисертаційної роботи. Внесок автора у вирішення задач, які виносяться на захист, є основним. Планування та обговорення результатів досліджень здійснювались разом з науковим керівником д.т.н., доцентом Г. О. Маршалок.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертації представлялись, обговорювались та опубліковані в матеріалах міжнародних і вітчизняних конференцій: Наукової конференції професорськовикладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (Львів, 2003); Тhe 10th Polish-Ukrainian Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Application (Lviv, 2006); ХІ науковій конференції „Львівські хімічні читання” (Львів, 2007);


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ІІІ Всеукраїнської конференції “Домбровські хімічні читання 2007” (Тернопіль, 2007); Національної науково-технічної конференції з міжнародною участю “Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів” (Львів, 2008).

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 13 статей у фахових вітчизняних та зарубіжних журналах, 5 тез доповідей на міжнародних і вітчизняних наукових конференціях та отримано 5 Деклараційних патентів України на корисну модель. Перелік публікацій наведено в авторефераті.

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, що нараховує 163 найменування, та додатків. Зміст основної частини викладений на 154 сторінках друкованого тексту, містить 42 таблиці, 38 рисунків. Загальний обсяг дисертації 223 сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтовано вибір та актуальність теми, визначено мету, об’єкт та предмет дослідження, показано наукову новизну та практичну значимість одержаних результатів, представлені відомості про реалізацію й апробацію роботи, структуру дисертації.

Перший розділ містить огляд літератури, в якому описуються відомі способи одержання -ненасичених альдегідів, димерів -алкілакролеїнів та таких їхніх похідних як 2-карбоалкокси-2,5-діалкіл-3,4-дигідро-2Н-піранів, 2,5-діалкіл-3,4-дигідро-2Н-піран-2-метанолів і 2,5-діалкіл-3,4-дигідро-2Н-піранкарбонових кислот та їх солей. Порівняльна характеристика та аналіз відомих в літературі способів одержання димерів -алкілакролеїнів та їх похідних дозволили здійснити вибір основних напрямків наукових досліджень в області розробки процесів одержання цих продуктів, сформулювати мету і основні завдання дисертаційної роботи.

В цій роботі продукти, які одержані з доступної сировини, в подальшому використовуються для синтезу нових продуктів органічного синтезу (рис. 1).

Так, -алкілакролеїни є сировиною для одержання 2,5-діалкіл-3,4-дигідро-2Нпіран-2-карбальдегідів та 2-карбоалкокси-2,5-діалкіл-3,4-дигідро-2Н-піранів, з яких отримують натрієві солі 2,5-діалкіл-3,4-дигідро-2Н-піран-2-карбонових кислот; 2,5-діалкіл-3,4-дигідро-2Н-піран-2-карбальдегіди є сировиною для одержання 2,5-діалкіл-3,4-дигідро-2Н-піран-2-метанолів та натрієвих солей 2,5-діалкіл-3,4-дигідро-2Н-піран-2-карбонових кислот, а 2,5-діалкіл-3,4-дигідро-2Н-піран-2-карбонові кислоти одержують підкисленням відповідних солей.

Рис. 1. Схема процесів одержання димерів -алкілакролеїнів та їх похідних У другому розділі представлено опис синтезу вихідних -алкілакролеїнів та результати розробки методик аналізу для контролю процесів одержання димерів -алкілакролеїнів та їх похідних.

За розробленим нами способом синтез -алкілакролеїнів здійснювали з відповідного насиченого альдегіду та формальдегіду в присутності каталізатора

- оксалату діетаноламіну при атмосферному тиску і температурі 313–323 К з виходом 95–97 % та продуктивністю процесу 260-270 г/(л·год).

Для дослідження кінетики димеризації -алкілакролеїнів та термолізу їх димерів використовували розроблений нами метод газорідинної хроматографії.

Для аналізу реакційної суміші на хроматографі з детектором за теплопровідністю вибрано оптимальні умови: струм детектора 140 мА; колонка з нержавіючої сталі довжиною 2 м, діаметром 4 мм, заповнена 3 % XE-60 на Chromaton-N-Super 0.16–0.20 мм; температура колонки залежно від альдегіду 398-438 К, детектора - 458 К, випарника - 473 К; витрата газу-носія (водню) 25 мл/хв при температурі 290 К; об’єм аналізованої проби - 0.4-1 мкл.

Для аналізу реакційної суміші процесу циклізації -етилакролеїну з етиловим естером -етилакрилової кислоти на хроматографі з детектором за теплопровідністю нами вибрано оптимальні умови: струм детектора – 200 мА;

колонка з нержавіючої сталі довжиною 2 м, діаметром – 4 мм, заповнена 3 % XE-60 на Chromaton-N-Super 0.16-0.20 мм; температура колонки 388 К;

температура детектора 453 К; температура випарника 463 К; витрата газу-носія (водень) 19 мл/хв при температурі 290 К; реєстратор - аналоговоцифровий перетворювач з комп’ютером; масштаб реєстрації: 1:1; об’єм аналізованої проби - 1 мкл.

У встановлених температурних умовах одержано повне розділення

-алкілакролеїнів та їх димерів і продуктів циклізації -етилакролеїну з етиловим естером -етилакрилової кислоти в ізотермічному режимі за 10-15 хвилин.

Відносна похибка хроматографічних визначень не перевищує 5-6 %.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«УДК 338.43:330.322:001.895 М.Ю. Коденська, д-р екон. наук, професор, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки» Н.М. Перепелиця, науковий співробітник Київської дослідної станції Інституту овочівництва і баштанництва УААН ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ, ЙОГО ОЦІНКА ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Постановка проблеми. Наукові розробки аграрно-економічної науки мають різнобічне спрямування: організаційне, економічне, управлінське, технологічне, соціальне й інше....»

«УДК 378.147 Наталія САЄНКО, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов №2 Харківського національного автомобільно-дорожнього університету ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У статті визначено місце художньої культури у процесі підготовки студентів ВТНЗ. Розглянуто такі її складники, як мистецтво, музика, художня література. Розкрито особливості їх впливу на формування світогляду та естетичних смаків студентів....»

«УДК 669.18 (075.8) ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КОНВЕРТЕРНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ЗАМІНІ ПЛАВИКОВОГО ШПАТУ НА СТАВРОЛІТОВІ БРИКЕТИ В.С.Богушевський, С.В.Жук, Я.Д.Чернушевич, Х.І. Зайцева Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут” Досліджено вплив на процес шлакоутворення ванни кисневого конвертера введення Ставролітових брикетів. Зроблено порівняльний аналіз використання плавикового шпату і Ставролітових брикетів. Исследовано влияние на процесс шлакообразования ванны...»

«Tехніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, 2011, випуск 24, ч.ІІ УДК 621.316.1 П. Г. Плєшков, доц., канд. техн. наук, В. В. Зінзура, асп., М. В. Кубкін, асист. Кіровоградський національний технічний університет Теоретичні засади оптимального керування пристроєм РПН силового трансформатора за векторним критерієм В статті запропоновано новий підхід до вирішення проблеми підвищення якості електричної енергії, який полягає у застосуванні математичного...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НАКАЗ 26.01.2005 N 15 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 231/10511 Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 273 від 16.11.2007 } Відповідно до вимог статті 18 Закону України...»

«Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. Випуск 40 УДК 378.371 В.В. Бондаренко ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ІНЖЕНЕРАПЕДАГОГА У статті досліджується місце, роль та основні гуманітарні складові процесу підготовки інженерів-педагогів за напрямом підготовки 0101 «Педагогічна освіта» за спеціальністю «Професійне навчання» з урахуванням поліфункціональності кінцевого результату. Ключові слова: професійне навчання, інженер-педагог, гуманітарна...»

«УДК 001.89:378:614.84 Д. В. ТАРАДУДА, наук. співр., НУЦЗ України, Харків СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА КУРСАНТІВ І СТУДЕНТІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ В КІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ У статті висвітлено ретроспективу організаційного процесу становлення та розвитку наукового товариства курсантів і студентів та його роль у розвитку науково-технічного потенціалу вищої школи пожежного профілю. Ключові слова: пожежна безпека, науково-дослідна робота,...»

«УДК 624.012.35:624.046.2 С.М. Микитенко, к.т.н., докторант Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка АНАЛІЗ ОСНОВНИХ РОЗРАХУНКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗБІРНО-МОНОЛІТНОГО БЕЗБАЛКОВОГО БЕЗКАПІТЕЛЬНОГО КАРКАСА Проаналізовано підходи до розрахунку збірно-монолітного безбалкового безкапітельного каркаса системи «КУБ». Запропоновано розрахункову модель на основі в’язевої конструктивної системи. збірно-монолітний каркас, безбалкова безкапітельна Ключові слова: конструктивна система,...»

«Технічні науки РАДІОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ УДК 004.75.: 004.891.3 Д.М. МЕДЗАТИЙ, Д.О. ІВАНЧИШИН, О.В. КУВШИНОВ Хмельницький національний університет НАДІЙНІСТЬ CLOUD-СИСТЕМ В роботі розглянуто особливості організації та функціювання cloud-систем і оцінено фактори, які впливають на їх надійність. Проведено аналіз відмов cloud-систем. Виділено складові cloud-систем, що потребують аналізу при комплексній оцінці надійності системи в цілому. Сформульовано основні принципи...»

«УДК 821. 161.2. 09. ВОДЯНА П. М. СВОЄРІДНІСТЬ СТРОФІКИ ПОЕЗІЇ І. ФРАНКА У статті досліджується строфічна будова віршів І. Франка. Увага акцентується на теорії і техніці українського вірша. Ключові слова: віршування, строфа, сонет, дольник, логаед. Віршування, як відомо, становить окрему ланку художньої діяльності, своєрідну систему організації мистецько-мовних засобів, якими витворюється поетичне слово, мовлення. Віршування – це також чітко окреслена галузь літературознавчих знань. Як і кожне...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ МАГІСТРАТУРИ, АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ Кафедра ЕМСА На правах рукопису ПАЯНОК Олесандр Анатолійович УДК 621.311.1. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА РАХУНОК ЗАСТОСУВАННЯ ФІЛЬТРІВ ВИЩИХ ГАРМОНІК Дисертація на здобуття кваліфікації магістра електромеханіки за спеціальністю 8.092203 – “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” напрямок «Наукова діяльність в технічних науках» Науковий...»

«Коммунальное хозяйство городов Необходимо отметить, что нами предложен подход к классификации корпораций на основе рассмотрения их как сложных социальноэкономических систем, при этом все корпоративные объединения можно разбить на две большие группы в зависимости от формы интеграции (на основе прав собственности, а соответственно жесткого корпоративного контроля, а также на основе договорных отношений по решению какой-то рыночной проблемы, другие невозможности или сложности ее решения...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ В.Г. АВЕТІСЯН Ю.М. СЕНЧИХІН Д.В. ОРАЄВСЬКИЙ Навчальний посібник НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ В.Г. Аветісян, Ю.М. Сенчихін, Д.В. Ораєвський ОРГАНІЗАЦІЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ НА АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ Навчальний посібник Харків 2012 УДК 614.8 ББК 38.96 А 19 Авторський колектив: В.Г. Аветісян – розділи 3 (спільно Д.В. Ораєвським), 4 (спільно з Ю.М. Сенчихіним) Ю.М. Сенчихін – розділи 2, 4 (спільно з В.Г.Аветісяном)...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»