WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ПАКЕТІВ ПЛОСКООВАЛЬНИХ ТРУБ З НЕПОВНИМ ОРЕБРЕННЯМ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

„Київський політехнічний інститут”

БАГРІЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ

УДК 536.24:533.6.011

ТЕПЛООБМІН ТА АЕРОДИНАМІКА ПАКЕТІВ

ПЛОСКООВАЛЬНИХ ТРУБ З НЕПОВНИМ ОРЕБРЕННЯМ

05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі атомних електричних станцій і інженерної теплофізики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (НТУУ “КПІ”) Міністерства освіти і науки України.

доктор технічних наук, професор

Науковий керівник:

Письменний Євген Миколайович, НТУУ „КПІ”, декан теплоенергетичного факультету, завідувач кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики член-кореспондент НАН України,

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, старший науковий співробітник Клименко Віктор Миколайович, Інститут технічної теплофізики НАН України, головний науковий співробітник кандидат технічних наук Мокляк Василь Феодосійович Національний університет харчових технологій, доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Захист дисертації відбудеться « 10 » червня 2014 року о 1500 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.002.09 в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” за адресою: 03056, Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 5, аудиторія 307.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” за адресою: 03056, Київ, пр. Перемоги, 37.

Автореферат розісланий „___” ______________р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради _______________ В.І. Коньшин

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах підвищення вартості матеріальних та енергетичних ресурсів актуальності набуває вирішення проблеми енергоресурсозбереження. Важливим напрямком вирішення цієї проблеми є розробка та впровадження нових видів розвинених конвективних поверхонь теплообміну для різного роду теплообмінних апаратів, що відрізняються високою теплоаеродинамічною ефективністю, технологічністю й невисокою вартістю виробництва.

У багатьох галузях промисловості (теплоенергетичній, нафтопереробній, хімічній, харчовій, у газотранспортній системі України тощо) одним із найважливіших видів технологічного обладнання є теплообмінні апарати конвективного типу, загальна маса яких досягає 35...40 % від маси всього обладнання. Модернізація, ремонт такого обладнання та створення нових виробничих потужностей потребують великих капіталовкладень, тому впровадження більш ефективних і дешевих теплообмінних пристроїв з урахуванням їхньої частки у загальній сукупності обладнання призводить до значної економії металу та енергетичних ресурсів.

Без упровадження нових типів оребрених поверхонь неможливий розвиток енергомашинобудування та енергетики. Частка оребрених поверхонь теплообміну у складі енергетичного обладнання постійно зростає. Це водяні економайзери, калорифери котельних установок, котли-утилізатори, регенератори, масло охолоджувачі парогазових і газотурбінних установок, а також сухі градирні та повітряні конденсатори. Особливо слід відмітити сталу тенденцію відмови в паротурбінних установках від градирень та інших систем охолодження випаровувального типу, в яких втрачається до 60 % прісної води.

Без удосконалення розвинених поверхонь теплообміну, зниження вартості їхнього виробництва неможливе повномасштабне освоєння величезного потенціалу енергозбереження за рахунок утилізації теплоти викидних газів промислових енергетичних і технологічних паливовикористовуючих установок. Цей потенціал оцінюється для України приблизно в 14...16 млн. тонн умовного палива на рік.

Таким чином, використання ідей та розробок, що приводять навіть до невеликого зниження металомісткості та вартості оребрених поверхонь при великих потребах у теплообмінному обладнанні в масштабах промислових галузей може привести до значної економії коштів, розширення сфер застосування ресурсо- і енергозберігаючих технологій.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана на кафедрі атомних електричних станцій і інженерної теплофізики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Тематика дисертаційної роботи відповідає пріоритетному напрямку розвитку науки і техніки «Енергетика і енергоефективність». Розділи даної роботи входили до складу науково-дослідницьких тем за госпдоговором № 9277/29 „Розроблення та випробування ефективних теплообмінників зі зменшеною матеріалоємністю для промислового призначення ” (номер державної реєстрації 0106U006953), та держбюджетної роботи №2016 П „Дослідження процесів теплообміну та аеродинаміки в нових типах оребрених поверхонь для теплообмінних апаратів енергетичного і промислового призначення (номер державної реєстрації 0107 U 002087).

Мета і завдання досліджень. Метою даної роботи є підвищення теплоаеродинамічної ефективності рекуперативних теплообмінних апаратів шляхом дослідження і впровадження нових типів ребристих поверхонь нагріву на основі плоскоовальних труб із неповним поперечним оребренням.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання:

1. Провести експериментальні дослідження теплообміну шахових і коридорних пакетів плоскоовальних труб з неповним оребренням.

2. Дослідити аеродинамічний опір шахових і коридорних пакетів плоскоовальних труб з неповним оребренням.

3. Визначити вплив геометричних і режимних параметрів на теплові та аеродинамічні характеристики шахових і коридорних пакетів плоскоовальних труб з неповним оребренням.

4. Отримати узагальнені залежності для розрахунку конвективних коефіцієнтів тепловіддачі й аеродинамічного опору шахових і коридорних пакетів плоскоовальних труб з неповним оребренням.

5. Провести випробування модуля повітряного охолоджувача на базі плоскоовальних труб з неповним оребренням для підтвердження ідей, закладених у конструкцію плоскоовальної труби із поперечним оребренням і «працездатності»

узагальнювальних залежностей для розрахунку коефіцієнтів тепловіддачі, опору і коефіцієнта ефективності ребра.

6. Оцінити і порівняти теплоаеродинамічну ефективність запропонованих та існуючих типів теплообмінних поверхонь.

Об'єкт дослідження – процеси переносу теплоти та імпульсу в пакетах плоскоовальних труб з неповним оребренням при вимушеному поперечному їх обтіканні потоком газу.

Предмет дослідження – закономірності теплообміну та аеродинамічного опору пакетів плоскоовальних труб з неповним оребренням у широких діапазонах зміни їхніх конструктивних та режимних характеристик.

Методи дослідження. При вивченні процесів теплообміну і аеродинамічного опору пакетів плоскоовальних труб з неповним оребренням використовувалися методи експериментальних досліджень на аеродинамічній трубі незамкненого типу.

Інтенсивність конвективної тепловіддачі визначалася на основі вимірів температурного поля ребра і стінки несучої труби. Дослідження аеродинамічного опору виконувалися на основі визначення різниці статичних тисків на вході і виході з робочої ділянки. Для дослідження особливостей течії застосовувався метод поверхневої візуалізації потоку за допомогою сажо-гасовоі суміші.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:

1. Вперше досліджені закономірності теплообміну та аеродинамічного опору шахових труб з неповним оребренням.

2. Показано, що плоскоовальні труби з неповним оребренням суттєво відрізняються від ребристих труб інших типів поєднанням високої інтенсивності конвективного теплообміну та низького аеродинамічного опору.

3. Виявлена суттєва залежність показника степені при числі Рейнольдса в рівняннях подібності для конвективного теплообміну та втрат тиску в пакетах ребристих труб від коефіцієнта оребрення та відношення кроків S1/S2.

4. Вперше отримані узагальнені співвідношення для розрахунку коефіцієнтів тепловіддачі та аеродинамічного опору шахматних і коридорних пакетів плоскоовальних труб з неповним оребренням.

5. Визначений вплив на інтенсивність теплообміну та аеродинамічний опір пакетів плоскоовальних труб з неповним оребренням геометричних характеристик ребристих труб та ії розташування в пакетах.

6. Запропоновано метод розрахунку коефіцієнта ефективності ребер плоскоовальних труб з неповним оребренням на основі застосування відносної довжини лінії контакту ребра з несучою трубою KL= lk / l.

Практичне значення отриманих результатів. На основі виконаних досліджень розроблені інженерні методики розрахунку теплообміну та аеродинамічного опору поверхонь нагрівання у вигляді пакетів плоскоовальних труб з неповним оребренням, що можуть застосовуватися при проектуванні широкого ряду теплообмінних апаратів, для енергетики та промисловості.

Застосування цих методик дозволило розробити і впровадити типову конструкцію утилізатора - економайзера, що відрізняється від аналогів із круглих сталевих оребрених труб у 2,0…. 2,5 рази меншим аеродинамічним опором, 1,2….1,5 рази меншою металоємністю та в 1,5...2 рази більшою компактністю. Це приводить до суттєвої економії матеріальних та енергетичних ресурсів, зокрема, за рахунок розширення можливостей упровадження технології активного енергозбереження шляхом утилізації теплоти відхідних газів паливовикористовуючих пристроїв. Впровадження близько двох десятків таких економайзерів на теплопостачальних та промислових підприємствах України (за котлами ПТВМ-30М – м. Запоріжжя, м. Вишневе, «КОЛВІ» -3000, м. Буча, ВК -21 – АР Крим, ТВГ-6,5 тощо ) дозволяє заощадити до 2,3 млн./куб.м. природного газу на рік.

Особистий внесок здобувача. Результати експериментальних досліджень, узагальнені залежності для розрахунку коефіцієнтів тепловіддачі та аеродинамічного опору пакетів плоскоовальних труб, емпіричні співвідношення для визначення коефіцієнта ефективності оребрення плоскоовальної труби, залежності для визначення коефіцієнтів, що враховують вплив на теплообмін і аеродинамічний опір числа поперечних рядів труб, отримані здобувачем самостійно з урахуванням рекомендацій наукового керівника. В опублікованих у співавторстві роботах здобувачеві належать: основні результати досліджень з теплообміну та аеродинамічного опору пакетів плоскоовальних труб з неповним оребренням, проведення експериментальних досліджень,обробка експериментальних даних, аналіз отриманих результатів та розробка методик теплових і аеродинамічних розрахунків.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Апробація результатів дисертації. Результати та основні положення роботи докладалися та обговорювалися на Міжнародній науково-практичній конференції з питань використання вихрових і закручених потоків у промисловості та технологіях „Вихревые и закрученные потоки: фундаментальные исследования и новые практические применения (м. Київ, Україна 22 - 26 жовтня 2007 р.); на VI Мінському міжнародному форумі з тепло - і масообміну (м. Мінськ, Беларусь, 19-23 травня 2008 р.); на Міжнародній науковій конференції ExHFT-7 „7th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics” 28 June – 03 Jule 2009 Krakow, Poland; на 7-й науковій Міжнародній школіконференції „Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики” (м. Алушта, Україна, 21 -25 вересня, 2009 р.).

Публікації. Відповідно до теми дисертації опубліковано 12 наукових статей, з них 8 статей у провідних фахових виданнях України, з яких 2 - в іноземних, та 1 патент України на корисну модель, 3 тези доповідей.

Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку літератури. Вона містить 176 сторінок тексту, 106 рисунків, 29 таблиць. Список літератури містить 92 найменування.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовані мета і завдання дослідження, викладені наукова новизна і практична цінність, представлені дані з апробації результатів і особистий внесок здобувача у виконану роботу.

У першому розділі приведено огляд теоретичних та експериментальних робіт присвячених сучасним теплообмінним поверхням із оребрених труб, показані технології виготовлення труб із різною формою ребер. Завдання підвищення ефективності теплоенергетичного обладнання перш за все пов’язана з удосконаленням теплообмінних апаратів, маса, габарити і вартість яких у значній мірі визначають ці показники для енергетичного та технологічного агрегату в цілому. Важливим кроком у цьому напрямі є створення, вдосконалення і впровадження інтенсифікованих поверхонь нагрівання із поперечно-оребрених труб.

Заміна ними традиційних конструкцій із гладких труб дає змогу помітно зменшити питому витрату метала, що працює під тиском, знизити загальну металомісткість і габарити устаткування, зменшити експлуатаційні витрати.

Інтенсифіковані теплообмінні поверхні з поперечно-оребрених труб круглого перетину набули широкого розповсюдження в промисловості та енергетиці. Відомо багато типів таких поверхонь, які можна класифікувати за формою ребер, матеріалом несучих труб і оребрення, технологією виробництва і тощо. Відома велика кількість робіт із дослідження і узагальнення їхніх теплообмінних та аеродинамічних характеристик, розробки інженерних методів їхнього розрахунку (Антуф'єв В. М., Кейс В. М., Жукаускас А. А., Кунтиш В. Б., Юдін С. Ф., Письменний Є. М.). Але широке промислове застосування отримала лише невелика кількість типів поперечно-оребрених поверхонь, а саме ті типи, технологія виготовлення яких відповідає вимогам масового виробництва. Технологічні вимоги є домінуючими при вирішенні питань застосування того чи іншого типу оребрених поверхонь теплообміну.

Найбільш широке розповсюдження отримали такі типи оребрених труб, виробництво яких можливе у великих обсягах на високопродуктивному технологічному обладнанні – це сталеві труби зі запресованим у гвинтову канавку стрічковим алюмінієвим оребренням, труби з накатаним зі товстостінної алюмінієвої заготовки гвинтовим оребренням, а також сталеві труби з привареним струмами високої частоти гвинтовим оребренням.

Проте, ці типи оребрених труб мають низку суттєвих недоліків, а саме: слабкий термічний контакт оребрення з несучою трубою та висока вартість алюмінію – для перших двох типів, відносно невисокий ступінь розвитку поверхні, а також складність, енергомісткість і велика собівартість технологічного обладнання – для третього типу ребристих труб.

Розповсюдження отримали також профільовані (овальні, плоскоовальні) оребрені труби деяких європейських фірм. Такі труби мають помітно менший аеродинамічний опір у порівнянні з трубами круглого профілю, що дозволяє значно знижувати експлуатаційні витрати, а також інтенсифікувати зовнішню тепловіддачу за рахунок збільшення швидкості теплоносія. Однак, технологія їх виготовлення, що пов'язана з механічним намотуванням сталевої стрічки, або насаджування прямокутних штампованих ребер на профільовану трубу і припаюванням ребер шляхом гарячого оцинковування, є дуже трудомісткою та дорогою. Важливо відмітити, що кількість робіт, присвячених дослідженням теплообміну та аеродинамічного опору пакетів овальних та плоскоовальних ребристих труб, вкрай обмежена, внаслідок чого у світі відсутні узагальнені методики розрахунку їхніх теплоаеродинамічних характеристик.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ РУБІЖАНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ О.Є. ПОРАЙ-КОШИЦІ ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МАТЕРІАЛИ X РЕГІОНАЛЬНОЇ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ. ДУХОВНІСТЬ. МОРАЛЬ. ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ» РУБІЖНЕ 2015 МАТЕРІАЛИ X РЕГІОНАЛЬНОЇ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОРАЛЬНО-ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ Дурнєва В.Ю. Науковий керівник Ігнатуша А.Л. Відокремлений підрозділ «Лисичанський педагогічний коледж...»

«Економічні науки. Серія „Регіональна економіка”. Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 10 (39). – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2013. УДК 664.01 Пинда Р.В. Інститут регіональних досліджень НАН України СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯКОСТІ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ У праці розглянуто питання стандартизації якості робіт і послуг будівельних компаній. Основна увага надається стандартизації якості в середовищі побудови та розвитку регіональних...»

«УДК 624.046.3:624.078.34 О.О. Довженко, к. т. н., доцент, В.В. Погрібний, к. т. н., доцент, Ю.В. Чурса, магістрантка Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ШПОНКОВИХ СТИКІВ БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ Наведено методику комплексних експериментальних досліджень шпонкових стиків бетонних і залізобетонних елементів. Ключові слова: шпонка, стик, визначальні фактори, міцність. Постановка проблеми у загальному...»

«Яцик А.В., Грищенко Ю.М., Волкова Л.А., Пашенюк І.А.ВОДНІ РЕСУРСИ: ВИКОРИСТАННЯ, ОХОРОНА, ВІДТВОРЕННЯ, УПРАВЛІННЯ Підручник для студентів вищих навчальних закладів Затверджено Міністерством освіти і науки України За редакцією академіка УААН, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України А.В. Яцика Київ – 2007 УДК 631.6 ББК 26.22 Я 93 Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1.4/18-Г-933 від...»

«“Правова інформатика”, № 1(29) / 2011 47 Інформаційна безпека УДК 519.83 ФУРАШЕВ В.М., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент ПРО ПОНЯТТЯ “ПРАВОВА БЕЗПЕКА” Анотація. Про необхідність введення в системі національної безпеки поняття “правова безпека”. Аннотация. Про необходимость введения в системе национальной безопасности понятия “правовая безопасность”. Summary. On necessity of implementation the concept “the legal security” to the national security system. Ключові...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпродзержинський державний технічний університет Факультет соціології та філології Кафедра перекладу _ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ФІЛОЛОГІЇ Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції Дніпродзержинськ • 22-23 серпня 2011 р. Дніпропетровськ Видавець Біла К.О. УДК 81 ББК 80 Т 33 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ Президія Голова Організаційного комітету: Садовий О.В. – проректор Дніпродзержинського державного технічного університету з наукової...»

«ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ТРАНСПОРТІ ТА У ДОРОЖНЬОМУ ГОСПОДАРСТВІ УДК 658.78 (142) JEL G 300 СИСТЕМА ЛОГІСТИЧНОЇ КООРДИНАЦІЇ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ СУЧАСНИХ КОРПОРАЦІЙ Майорова І.М., докт. екон. наук, професор ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» Анотація. Предметом статті є організація координації логістичних ланцюгів постачання сучасних промислових корпорацій та партнерство і взаємодія між системами складних ланцюгів. Сучасні ситуація свідчить, що сьогодні на ринку успішно...»

«* ЕЛЕКТРИЧНА ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ Модель: CLEA 641 AT Інструкція з експлуатації (Дана інструкція об’єднана з технічним паспортом) *Піраміда ТМ ЗМІСТ Безпека...................................................... 3 Установка.і.підключення....................................... 6 Опис........................................................ 10...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОГРАМА ТА МАТЕРІАЛИ ДРУГОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м'ясної, олієжирової та молочної галузей” 20–21 березня 2013 р. Київ НУХТ 2013 Програма і матеріали другої міжнародної науково-технічної конференції “Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м'ясної, олієжирової та молочної галузей”, 20 –21 березня 2013 р. – К.: НУХТ, 2013р. – 169...»

«Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 16, 2011: 99-102 УДК 595.7 ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ КОВАЛИКІВ (ELATERIDAE) У КУКУРУДЗЯНО-СОЄВИХ АГРОЦЕНОЗАХ Ю.В. Білявський Полтавський інститут АПВ ім. М.І. Вавілова В статті подано результати багаторічних досліджень ґрунтових шкідників у кукурудзяно-соєвих агроценозах Полтавської області. Розглядаються особливості багаторічної динаміки чисельності коваликів (Еlateridae) у агроценозах лівобережної провінції Лісостепу...»

«Вінницький національний технічний університет Інститут менеджменту Кафедра менеджменту та моделювання в економіці Мороз О.В. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Історія економічних вчень» для студентів напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» Вінниця 2014 ЗМІСТ Загальні положення 3 Тема 1. Вступ. Предмет, методологія та структура курсу. 4 Тема 2. Економічна думка Давнього світу і середньовіччя. 5 Тема 3. Меркантилізм. 9 Тема 4. Класична політична...»

«Національний лісотехнічний університет України Vitenko V.A. Ontogeny of Morus alba L. and its ornamental forms in the conditions of the National dendrological park Sofiyivka NAS Ukraine The author researched ontogeny phases of Morus alba L. and its ornamental forms M. a. Pendula, M. a. Globosa, M. a. Pyramidalis, M. a. Contorta, M. a. Macrophylla, M. a. Tatarica. It is established that engrafted ornamental forms of Morus alba L. pass two ontogeny phases: reproductive age and senility. Keywords:...»

«2007. – № 4. – С. 12–15. 2. Антонишин В.И., Дмытрах Я.Р., Малык Ю.А. Характеристика масляных кислых гудронов в прудах-накопителя // Нефтяная и газовая промышленность. – 1987. – № 1. – С. 50–52. 3. Поконова Ю.В. Масляные кислые гудроны как сырье для получения катионитов // Химия и технология топлив и масел. – 2004. – № 3. – С. 48–50. 4. Тумановский А.Г., Кособокова Э.М., Рябов Г.А. Выработка энергоносителей как способ утилизации донного слоя кислых гудронов // Химия и технология топлив и масел....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»