WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Мороз Г.В. 11. Справа №2-597/09, розглянута Кам’янським райсудом Черкаської обл. за позовом К.І.О. до Михайлівської сільради Кам’янського р-ну ...»

Мороз Г.В.

11. Справа №2-597/09, розглянута Кам’янським райсудом Черкаської

обл. за позовом К.І.О. до Михайлівської сільради Кам’янського р-ну

про зобов’язання здійснити приватизацію. // Електронний ресурс. –

Режим доступу:http://www.reyestr.court.gov.ua/

Грабар Г.М. Актуальні правові питання приватизації земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян.

Стаття присвячена визначенню актуальних питань приватизації земельних

ділянок, що перебувають у користуванні громадян. При дослідженні теми автором висвітлено позитивні та негативні аспекти приватизації земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян.

Ключові слова: приватизація земельних ділянок, орган реєстрації, давність користування, спрощена процедура приватизації земельних ділянок, право власності на землю.

Грабар Г.М. Актуальные правовые вопросы приватизации земельных участков, находящихся в пользовании граждан.

Статья посвящена определению актуальных вопросов приватизации земельных участков, находящихся в пользовании граждан. При исследовании темы автором освещены положительные и отрицательные аспекты приватизации земельных участков, находящихся в пользовании граждан.

Ключевые слова: приватизация земельных участков, орган регистрации, давность пользования, упрощенная процедура приватизации земельных участков, право собственности на землю.

Grabar G.М. Main legal issues of land privatization, which are used by citizens.

The article is devoted to the definition of current issues of land privatization, which are used by citizens. In the study the author highlights the positive and negative aspects of land privatization, which are used by citizens.

Keywords: land privatization, registration authority, prescription acquisitive, simplified procedure of land privatization, land ownership.

Мороз Г.В.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ

ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ

ГРОМАДСЬКИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ В

ПРОЦЕДУРІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА

–  –  –

України - недосконалість екологічного обґрунтування планів і проектів економічного розвитку. Держава щоденно видає дозволи на впровадження еколого-небезпечних об’єктів, оцінюючи екологічні ризики не завжди об’єктивно. Стратегія на безумовне задоволення економічних потреб суспільства без належного врахування екологічних чинників, в недалекій перспективі приречена на повний крах.

Кожен промисловий об’єкт впливає на стан навколишнього природного середовища, в свою чергу якість води, повітря, ґрунтів, продуктів харчування тощо мають безпосередній вплив на життя і здоров’я людей. Складовою частиною превентивних заходів в сфері екологічних відносин є процедура оцінки впливу на навколишнє середовище (далі – ОВНС) при здійсненні тієї чи іншої еколого-небезпечної господарської діяльності. ОВНС є обов’язковим елементом всіх стадій розробки проектних матеріалів на здійснення господарської та іншої діяльності, яка може негативно впливати на стан природних ресурсів, здоров’я і умови життя населення. З питання ОВНС науковцями та практиками проведено глибокі і багатосторонні дослідження [1-4 та ін.], що дало суттєві результати. Однак було б невірно стверджувати, що всі, навіть основні питання вирішені, і потреба в подальшому вивченні відсутня. ОВНС процедурно є складним комплексним процесом щодо виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу будь-якого виду планованої господарської діяльності на стан довкілля і здоров’я населення. Основною метою

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ

–  –  –

участі громадськості в процесі розробки ОВНС, однак містобудівні дозвільні процедури не відповідають засадам демократії, оскільки не можуть забезпечити врахування думки громадськості на етапі планування та будівництва конкретних промислових об’єктів. Це призводитиме до конфліктів на місцевому рівні між населенням та інвесторами, сприятиме формуванню негативного іміджу як місцевих, так і центральних органів влади [5, с. 9]. Серед визнаних у колі науковців, членів громадських екологічних організацій та загалом - усієї зацікавленої громадськості форм участі громадськості у процедурі ОВНС, найбільш ефективними визнаються громадські (публічні) слухання, відкриті засідання, збори громадян за місцем проживання, звернення до органів державного контролю у сфері екології, участь у державній екологічній експертизі, зрештою - здійснення (тобто організація та проведення) громадської екологічної експертизи [6, с.126]. Виходячи зі змісту ст.21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» на сьогодні фактично єдиною можливою формою громадської участі щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні (генеральних планів населених пунктів, планів зонування та детальних планів територій) є громадські слухання, які є найбільш конструктивною та результативною формою діалогу влади та громадськості, оскільки організовують, як правило, великі аудиторії зацікавлених осіб з наперед визначеними чіткими вимогами. Таким чином, Закон України «Про регулювання містобуЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ

–  –  –

участі в процедурі ОВНС і навіть може призвести до конфліктних ситуацій. Хоча, як зазначається в літературі, коли виникає принципова конфронтація між громадськістю і господарниками, потенціал ОВНС («західного типу», так само як і вітчизняного) неспроможний забезпечувати прийнятне для всіх сторін вирішення проблем, розв’язання яких у таких випадках можливе тільки шляхом прийняття вольових адміністративних рішень (у гіршому випадку) або ж судового розгляду [4, с.23].

Питанням участі громадськості багато уваги приділяється у Конвенції про оцінку впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті (п.2 ст. 2, п.1 ст. 3, п.8 ст. 3, п.2 ст. 4), причому виходячи з положень п.6 ст. 2 громадськість іншої країни, яка ймовірно буде зачеплена транскордонним впливом запланованої діяльності, забезпечується рівноцінними можливостями участі у процесі оцінки впливу на навколишнє середовище з громадськістю Сторони походження (тобто Договірної Сторони цієї Конвенції, під юрисдикцією якої передбачається виконувати заплановану діяльність). А це, звичайно, вимагає від країн, які ратифікували дану Конвенцію (в тому числі й України), розробити відповідні національні процедури участі громадськості в ОВНС, максимально наближені до міжнародних стандартів. У ст.3 Конвенції, яка має назву «Оповіщення», щодо інформування про запланований вид діяльності застосовано конструкцію «якомога скоріше». Більш конкретною в цьому відношенні є Орхуська конвенція, яка вимагає інформувати зацікавлену громадськість

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ

–  –  –

Своєчасне відкриття для громадськості екологічної інформації (тобто на первинних стадіях процесу ОВНС) може прискорити об’єктивний розгляд повного переліку питань, пов’язаних із запропонованою діяльністю і сприятиме правильному та обґрунтованому вибору з поміж інших альтернативних варіантів [8, с.113].

На даний час в контексті ОВНС Україна відстає і у виконанні міжнародних зобов’язань, і у реалізації власних планів імплементації відповідних конвенцій та апроксимації із законодавством ЄС. Система ОВНС потребує значного вдосконалення та фактично розбудови «з нуля» відповідних механізмів, які б відповідали міжнародним вимогам та практиці ОВНС [7, с.28]. У Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про оцінку впливу на довкілля», мета якого – запровадити в Україні європейський підхід до екологічної оцінки проектів небезпечних об’єктів для попередження шкоди життю й здоров’ю українців та руйнування природного середовища. Законопроект розроблений за участі громадських експертів в рамках Реанімаційного пакету реформ (РПР) та є важливим кроком на виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС). Україна сьогодні є єдиною європейською державою, де відсутня повноцінна процедура оцінки впливу на довкілля (ОВД). Із набранням чинності у 2011 році Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», проекти навіть таких небезпечних об’єктів, як атомні електростанції, можуть розроблятися без врахування думки профільного органу (Міністерства екології та природних

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ

–  –  –

Правові аспекти реалізації громадських екологічних інтересів в процедурі оцінки впливу на довкілля Мороз Г.В. Правові аспекти реалізації громадських екологічних інтересів в процедурі оцінки впливу на довкілля В статті розглядаються основні правові механізми представлення інтересів громадськості в процедурі оцінки впливу на довкілля. Визначено недоліки законодавчого регулювання даного питання та внесено пропозиції з удосконалення правового регулювання відповідної сфери відносин з урахуванням позитивного міжнародного досвіду.

Ключові слова: громадськість, інтереси громадськості, інформування громадськості, екологічна оцінка.

Мороз Г.В. Правовые аспекты реализации общественных экологических интересов в процедуре оценки воздействия на окружающую среду В статье рассматриваются основные правовые механизмы представления интересов общественности в процедуре оценки воздействия на окружающую среду. Определены недостатки законодательного регулирования данного вопроса и внесены предложения относительно усовершенствования правового регулирования конкретной сферы отношений, учитывая позитивный международный опыт.

Ключевые слова: общественность, интересы общественности, информирование общественности, экологическая оценка.

Moroz G. Legal aspects of the realization of public environmental interests in the procedure of environmental impact assessment The article reviews the main legal mechanisms of representing public interests in the procedure of environmental impact assessment. Deficiencies of legal regulation of this issue are determined and proposals for improving the legal regulation of the sphere of relations based on good international practice are made.

Keywords: community, public interests, public awareness, environmental assessment.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙПохожие работы:

«Варіант 1 ЗМІСТ Передмова Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5 Варіант 6 Варіант 7 Варіант 8 Варіант 9 Варіант 10 Варіант 11 Варіант 12 Варіант 13 Варіант 14 Варіант 15 Варіант 16 Варіант 17 Варіант 18 Варіант 19 Варіант 20 Варіант 21 Варіант 22 Варіант 23 Відповіді до тестових завдань ПЕРЕДМОВА Зовнішнє незалежне оцінювання – складне випробування, яке потрібно пройти як одинадцятикласникам після державної підсумкової атестації, так і випускникам попередніх років, аби вступити до...»

«Література 1. Аранчій В. І., Зоря О. П. Фінансова стратегія в системі управління підприємством // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — 2010. — № 2. — С. 156—159.2. Веретенникова Г. Теоретичні засади процесу формування фінансової стратегії // Наука молода. — 2004. — № 2. — С. 15—19.3. Горицкая Н. Финансовая стратегия: финансовые технологии / 4. Н. Горицкая // Финансовый директор. — 2005. — № 11. — С. 74—79.5. Даценко Г. В. Теоретичні аспекти формування фінансової стратегії в системі...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 115 УДК 630*24 Г. Т. КРИНИЦЬКИЙ, В. О. КРАМАРЕЦЬ* СИСТЕМА ЛІСІВНИЧИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МАСОВОГО ВСИХАННЯ ЯЛИННИКІВ У БУКОВО-ЯЛИЦЕВИХ ТИПАХ ЛІСУ КАРПАТ Національний лісотехнічний університет України Запропонована система лісівничих заходів із ліквідації наслідків масового всихання штучно створених насаджень ялини в букових та ялицевих типах лісу на території Карпат. К л ю ч о в і с л о в а : ялина звичайна, всихання...»

«БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВИРОБИ ТА САНІТАРНА ТЕХНІКА УДК 666.972 Лаповська С.Д., доктор технічних наук, зав. лаб. БМСПКМ, ДП «НДІБМВ», вул. Костянтинівська, 68, м. Київ, 04080 тел. +38(044) 417-80-85 СКЛАДИ ДЛЯ ОПОРЯДЖЕННЯ НІЗДРЮВАТИХ БЕТОНІВ ЗНИЖЕНОЇ ГУСТИНИ В статті висвітлено результати розробки штукатурних розчинів для опорядження стін з ніздрюватобетонних виробів марки за середньою густиною D300-D400. Ключові слова: відшарування, густина, деформація, міцність, ніздрюватий бетон,...»

«Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2014. – Вип. 197. – Ч. 3. УДК 349.42:639.3.05 ГЕНЕЗИС ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ РИБНИЦТВА Ю.В. ШОВКУН, здобувач1, Національний університет біоресурсів і природокористування України У статті на основі ретроспективного аналізу нормативноправових актів, що регулювали рибництво, пропонується їх систематизація та виділення основних періодів розвитку законодавства у цій сфері. Рибництво, становлення рибництва, етапи...»

«Одеський національний університет імені І.І.Мечникова ІГНАТОВА ЛЮДМИЛА РУСЛАНІВНА УДК 94/99 (477) 19 – 332.01.021.8:63 АГРАРНА РЕФОРМА П.А.СТОЛИПІНА ТА ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ (1906-1914 РР.) Спеціальність 07.00.01 історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Одеса – 2002 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі історії Національного технічного університету України КПІ Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Сторчило Вячеслав...»

«ЗМІСТ ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 1.1 Артеріальний тиск 1.2 Вимірювання АТ 1.3 Артеріальна гіпотензія 1.4 Артеріальна гіпертензія Висновоки до розділу 1 РОЗДІЛ 2 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ТА АНАЛІЗ ВИМОГ 2.1 Найменування ПП 2.2 Призначення і область застосування 2.3 Вимоги до ПП 2.4 Умови експлуатації 2.5 Вимоги до програмної документації 2.6 Економічні переваги розробки 2.7 Стадії та етапи розробки 2.7.1 Стадії розробки 2.7.2 Етапи розробки...»

«ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НА ОСНОВІ СФОРМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ У СТУДЕНТІВ Л.П. Пилипей Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України м. Суми Резюме: У статті наводяться результати дослідження сформованості мотиваційної сфери і спеціальної фізичної підготовленості студентів економічного профілю. Виявлення взаємозв’язків між вивченням складових сформованості мотиваційної сфери і рівнем...»

«55 «Східні торги» у Польщі 1920-ті-1930-ті рр. XX ст. УДК [339.5:069.9-027.563](438.32)«1920/1930» ББК 63.3(4ПОЛ)339.1 Андрій Безсмертний «Східні торги» у Польщі 1920-ті-1930-ті рр. XX ст. Стаття присвячена історії створення і роботі «Східних торгів» у Польщі. Які проводилися польською владою у місті Львові впродовж міжвоєнного періоду XX ст. Участі у них львівських комерсантів – здебільшого поляків та євреїв. Висвітлюється оцінка «Східних торгів» закордонною, польською, і українською пресою....»

«О Д ЕСЬКИЙ Н А Ц ІО Н А Л Ь Н И Й У Н ІВ Е Р С И Т Е Т імені І. І. М Е Ч Н И К О В А Випуск 17 Присвячується ювілею професора кафедри нової і новітньої історії доктора історичних наук Дмитра Павловича Урсу Scan by Skorpion Professional О деса «Астропринт» У сімнадцятому випуску Записок історичного факультету Одеського національного університету подані дослідження співробітників кафедр, аспірантів та студентів факультету, які присвячені питанням археології, етнології і історії України,...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного агентства України з інвестицій та розвитку 31.08.2010 № 73 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Методичні рекомендації з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів (далі – Методичні рекомендації) підготовлено з метою забезпечення єдиного підходу до розробки суб’єктами господарювання бізнес-планів інвестиційних проектів (далі – бізнес-план). Методичні рекомендації узагальнюють світовий та вітчизняний...»

«Tехніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, 2011, випуск 24, ч.ІІ УДК.678.057.74 В.Я. Чабанний, проф., канд. техн. наук, І.М. Осипов, доц., канд. техн. наук Кіровоградський національний технічний університет Тенденції розвитку виробничо-технічної бази автомобільного транспорту В даній роботі розглянуто проблеми розвитку і підвищення ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей підприємств автомобільного транспорту України....»

«УДК 658.8.012.122:658.51]:621 С.П. Барановська Національний університет “Львівська політехніка МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БАР’ЄРІВ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУР У МАШИНОБУДУВАННІ © Барановська С.П., 2008 Розглянуто проблему структуризації бар’єрів розвитку інноваційних структур. З метою визначення рівня впливу галузевих особливостей на виникнення бар’єрів розвитку інноваційних структур проведено експертне опитування менеджерів інноваційних структур та науковців ВНЗ, НДІ. Шляхом опрацювання...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»