WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Відповідно до обраної методики ціноутворення, підприємство розробляє свою стратегію встановлення цін на продукцію. Але стратегії розробляються тільки для вільних цін, тобто ...»

Відповідно до обраної методики ціноутворення, підприємство розробляє свою стратегію встановлення цін на продукцію. Але стратегії розробляються тільки для вільних

цін, тобто тих, які складаються на ринку під впливом попиту та пропозиції.

Процес розробки цінової стратегії включає три етапи: збір вихідної інформації,

стратегічний аналіз, формування остаточної цінової стратегії.

Відсутність універсальної стратегії спонукає кожне окреме підприємство розробляти цінову стратегію відповідно для ринкової ситуації з метою врахувати всі нюанси взаємних залежностей між витратами, конкурентними умовами й діями та реакцією споживачів і купівельних станів.

Таким чином, установлення цін на конкретний вид продукції – це досить складний, що залежить від ряду факторів, процес.

1. Корнієв В. Л. Цінова політика підприємства : [монографія] / В. Л. Корнієв. – К. : КНЕУ, 2001. – 287 с.

2. Крикавський Є. Промисловий маркетинг : підручник / Є. Крикавський. – Львів : Вид-во нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2001. – 234 с.

3. Пилюшенко В. Л. Промышленный маркетинг / Пилюшенко В. Л., Смеричевский С. Ф. – Д., 2003. – 538 с.

4. Промисловий маркетинг : підручник для ВНЗ / [за ред. Шубна О. О.]. – К., 2002. – 167 c.

5. Старостіна А. О. Промисловий маркетинг : теорія, світовий досвід, українська практика / Старостіна А. О., Длігач А. О., Кравченко В. А. – К. : Знання, 2005. – 764 с.

Рецензенти:

Логутова Т.Г. – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри інноватики та управління ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”;

Хаджинова О.В. – кандидат економічних наук, доцент, заступник декана економічного факультету ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”.

УДК 334.012.64 ББК 65.29 Шеленко Д.І., Жук О.І., Мегедин Н.Р., Твердохліб В.В.

ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СУЧАСНА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, кафедра обліку і аудиту, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, тел.: 596003 Анотація. У статті досліджено проблеми становлення підприємництва та його функції в сучасних умовах господарювання.

Ключові слова: підприємництво, інновації, функції.

Annotation. The article deals with the problem of the formation of business and its function in the modern business environment.

Key words: entrepreneurship, innovation and function.

Вступ. Підприємництво являє собою певну форму економічної поведінки, сукупність набутих навичок і вроджених талантів, які уможливлюють успішне функціонування в ринковому середовищі задля досягнення бажаних цілей та отримання економічної вигоди. У теорії економіки підприємництво визначено як особливу форму діяльності або один із чинників виробництва (разом з капіталом, землею та працею).

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Випуск 9.

Практика свідчить про те, що підприємництво є основою для соціальних перетворень у державі й головним фактором економічних перетворень.

Напрями та проблеми підприємництва розкрито в низці праць як вітчизняних учених-економістів, зокрема, Б.М.Андрушківа, Л.М.Васильєвої, З.С.Варналія, Ю.Є.Губені, А.П.Кисельова, В.М.Колота, І.Г.Костирка, В.В.Липчука, М.Й.Маліка, С.В.Мочерного, Л.В.Мусіяки, С.Ф.Покропивного, В.О.Сизоненка, О.Г.Шпикуляк, так і зарубіжних – Р.Кантільйона, П.Друкера, А.Сміта, Д.Рікардо, Ж.-Б.Сея, А.Маршалла, Д.Шумпетера та ін. З огляду на новітні зміни в економіці України, виникає потреба поглибленого дослідження функцій підприємництва та його впливу на систему ринкових взаємовідносин.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження функцій підприємництва з наголошенням тих факторів, які негативно впливають на діяльність підприємців.

Результати. Підприємництво має намір отримання прибутку шляхом підвищення ефективності функціонування підприємства та його подальшого розвитку. Підприємницька діяльність асоціюється безпосередньо з особою підприємця, оскільки його основними характеристиками є здатність розпізнавати потреби ринку, упроваджувати новаторські ідеї з готовністю ризикувати.

Сутність підприємництва може бути представлена у двох основних площинах – правовій (провадження бізнесу згідно із чинним законодавством і врегулювання спірних ситуацій, які можуть виникати в процесі підприємницької діяльності) та економічній (безпосередньо процес підприємницької діяльності). Виключно економіко-правове розуміння підприємницької діяльності не розкриває всієї багатогранності та творчості сутності підприємництва, оскільки в цьому разі підприємець розглядається як той, хто зосереджує свою увагу на продажу продукції за ціною, вищою від вартості її придбання.

Підприємець, за своєю природою, – це новатор, той, хто продукує ідеї, не боїться втілювати їх у життя та йти на ризик. Дослідженням підприємництва, стилю, характеру та специфіки дій підприємців займаються визначні науковці світу (часто зі схожою метою – вивести модель “успішного ведення бізнесу”, зрозуміти психологію прийняття управлінських рішень тощо).

Класик-економіст Дж.Шумпетер, який першим увів поняття інновації в економічній літературі, стверджує, що талант підприємництва полягає в здатності до попереднього руйнування економіки шляхом упровадження нових рішень. Підприємець, на його думку, – це той, хто здатний успішно впроваджувати інновації в процес функціонування підприємства. При цьому підприємець-новатор не обов’язково мусить бути капіталістом чи власником. Він вважає, що хороші результати може забезпечити лише функціонування підприємств, пов’язане з інноваціями та ризиком [1, с.150–151].

П.Друкер, який був адвокатом та експертом з теорії інновацій Дж.Шумпетера, визначає підприємництво як здатність до інновацій і створення нових способів задоволення потреб. Він визнає, що підприємство стає більш конкурентоспроможною формою господарської діяльності та задовольняє попит на нову продукцію. На його думку, спеціальним інструментом для підприємця мають бути інновації, за допомогою яких зміни дають можливість організувати новий бізнес [2, с.14–26].

Наступний крок в аналізі підприємницької діяльності зробив видатний французький економіст Ж.Б.Сей. За його словами, підприємництво – це можливість переміщення ресурсів від нижчих до вищих рівнів ефективності, більш ефективне їх використання в сполученні з навичками управління. Він наголошує на творчому характері підприємця [3].

На думку С.Мочерного, підприємець є головним господарюючим суб’єктом, який за рахунок сукупності певних рис утілює в практику функцію підприємництва і за свою працю отримує дохід [4, с.722].

За твердженням Л.Васильєвої, підприємництво потребує врахування тимчасових і регіональних особливостей середовища, а головне – рекомендацій, що забезпечують Шеленко Д.І., Жук О.І., Мегедин Н.Р., Твердохліб В.В. Підприємництво як сучасна форма господарювання якнайкращі можливості використання підприємницького потенціалу особистості, опрацьовування проблеми вибору найдоцільніших шляхів і методів розвитку підприємництва з огляду на специфіку зовнішніх умов та існуючу економічну реальність [5].

В.Сизоненко трактує підприємництво як розвиток інноваційної ідеї в процесі самоорганізації та саморозвитку підприємства у взаємодії з внутрішнім і зовнішнім середовищем його функціонування [6, с.50].

З.Варналій зазначає, що підприємництво – це тип господарської поведінки підприємців з організації виробництва з метою отримання прибутку та соціального ефекту [7, с.35].

С.Покропивний і В.Колот подають визначення підприємництва як самостійної, ініціативної господарсько-фінансової діяльності громадян, спрямованої на отримання прибутку (доходу), яка здійснюється від свого імені, на власний ризик і під свою особисту майнову відповідальність або ж від імені та під майнову відповідальність юридичної особи – підприємства [8, с.7].

М.Малік й О.Шпикуляк стверджують, що підприємництво – діяльність на основі поєднання інтересу, засобів, матеріалів, праці таким чином, що їхня сукупна вартість зростає з одержанням ефекту [9, с.138].

Роль підприємництва в розвитку суспільства можна висвітлити через функції, які воно виконує.

Й.Шумпетер обґрунтував декілька функцій підприємництва: революціонізацію й раціоналізацію виробництва, загальноекономічну функцію та функцію господарськополітичного середовища [10, с.138].

Економісти К.Макконнелл і С.Брю виокремили такі функції: ініціативи в поєднанні ресурсів, взяття на себе відповідальності, новаторства та ризику [10, с.138].

З.Варналій вважає, що підприємництво виконує ресурсну, управлінську, інноваційну та ризикову функції [7, с.33].

На думку Дж.Обер-Крис, функціональні аспекти підприємництва поділяються на головні та додаткові. Головні, у свою чергу, обумовлені завданнями: купувати чи продавати; координувати фактори виробництва; відповідати за ризик. З ними пов’язані основні функції підприємництва – виробнича, комерційна й управлінська.

Група вчених – Н.Кубіній, О.Щелкунова, Р.Коломієць, В.Дідик – дотримуються думки, що вищезгадані функції можна означити як локальні, тому що вони діють у межах підприємницької діяльності. Також дослідники припускають, що підприємництво виконує, крім локальних, і загальні функції, зокрема, економічну, соціальну, політичну, інформаційну, інноваційну, культурну, дослідницьку, глобалізаційну, стратегічну й енвайроментальну [10, с.138]. Додатковими функціями вони визначили ті, що забезпечуватимуть більш ефективну діяльність підприємства, а саме: забезпечення безпеки бізнесу, контролю, аналітики й адміністрування [10, с.138].

Також серед функцій підприємництва виокремлюють соціальну, що полягає в найповнішому задоволенні потреб суспільства; економічну – забезпечує пошук і реалізацію найефективнішого поєднання ресурсів для виробництва продукції чи надання послуг; ризикову, зумовлену невизначеністю й мінливістю ринкового середовища, що не завжди гарантує успіх справи; інноваційну, яка передбачає розробку та впровадження нових методів і технологій найефективнішого поєднання ресурсів, нестандартних управлінських рішень, виробництво нових товарів і послуг; політичну, оскільки ефективне функціонування підприємництва сприяє політичній стабільності суспільства; інтеграційну – науково-технічний розвиток, створення конкурентоспроможних товарів і послуг уможливлюють участь у міжнародному обміні товарами, технологіями, досвідом [11, с.2048–2049].

Дослідивши й узагальнивши вищенаведені функції підприємництва, вважаємо що їх можна об’єднати в три основні блоки:

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Випуск 9.

Економічні функції. Вони розглядаються у двох напрямах – ширшому (охоплює соціально-економічну сферу) і вужчому (охоплює сферу ринку).

З точки зору економічної функції, діяльність підприємця оцінюється за низкою критеріїв: економічним прибутком (діяльність є ефективною, якщо сума вигод перевищує суму витрат); продуктивністю (підприємець повинен якомога більше працювати для досягнення своїх цілей); ефективністю (з перевагою методу реалізації, вибору відповідних інструментів, які будуть працювати на його успішне функціонування).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


З погляду оператора ринку успіх оцінюється виживанням підприємця в конкурентному середовищі за непередбачуваних подій.

Соціально-цивільні функції. Полягають у тому, що підприємець, як і будь-яка людина, що живе в суспільстві, не відокремлений від місця, часу, людей та обставин, у яких вони живуть. Незалежно від того, хоче він цього чи ні, підприємець має брати на себе частину відповідальності за функціонування спільноти.

Моральні функції. Кожен підприємець повинен дотримуватися певних моральних цінностей, поважаючи права й культурні норми інших.

Кожна з трьох груп функцій підприємництва характеризує значення явища. Проте тільки у взаємозв’язку та взаємодії вони розкривають місію підприємництва в забезпеченні ефективного функціонування.

Висновки. Дослідження сутності та природи підприємництва має багату історію.

У різний період учені розглядали його залежно від соціально-економічного й політичного середовища діяльності підприємців. Зважаючи на обставини, які на них впливали, виокремлювалися відповідні функції підприємництва. Необхідність виконання економічних, соціально-цивільних, моральних та інших функцій відображає сучасні реалії становлення та виживання підприємництва в умовах бурхливого конкурентного середовища.

1. Shumpeter J. A. The Creative Response in Economic History / J. A. Shumpeter // Journal of Economic History. – 1947. – № 7. – Р. 150–151.

2. Друкер П. Рынок: как войти в лидеры. Практика и принципы / П. Друкер. – М. ; С. Пб., 1992. – 350 с.

3. Підприємництво. Нові форми господарювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// optikomt.narod.ru/Kurs_lekcij/ Economics/111.html.

4. Економічна енциклопедія : у 3 т. – К. : Академія, 2001. – Т. 2. – 848 с.

5. Васильєва Л. М. Поняття і сутність підприємництва [Електронний ресурс] / Л. М. Васильєва. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Vddau /2010_1/pdf/38.pdf.

6. Сизоненко В. Теорія підприємництва: здобутки і проблеми дослідження / В. Сизоненко // Економіка України. – 2002. – № 9. – С. 45–50.

7. Варналій З. С. Основи підприємництва / З. С. Варналій. – К. : Знання-Прес, 2006. – 350 с.

8. Покропивний С. Ф. Підприємництво : стратегія, організація, ефективність / С. Ф. Покропивний, В. М. Колот. – К. : КНЕУ, 1998. – 352 с.

9. Малік М. Й. Підприємництво у розвитку аграрного ринку / М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2007. – № 11. – С. 138–149.

10. Стратегічне управління підприємницькою діяльністю в умовах сталого розвитку / [Н. Ю. Кубіній, О. В. Щелкунова, Р. В. Коломієць, В. І. Дідик] // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Серія: Економіка.

– Ужгород, 2005. – Вип. 17. – С. 135–140.

11. Твердохліб В. В. Теоретичні аспекти підприємництва та його роль у розвитку суспільства / В. В. Твердохліб // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. 256 : у 10 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Т. VIII. – С. 2046–2051.

Рецензенти:

Баланюк І.Ф. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Криховецька З.М. – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.Похожие работы:

«ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА УДК 349.24:620.97 Забезпечення безпеки життєдіяльності, О. М. Пархоменко, асп збереження здоров’я та працездатності громадян є Харківська національна важливою соціальною задачею держави. Розглянуті академія міського виробничі фактори, що впливають на працюючий господарства персонал на вітроелектричній станції. Виділені соціальні та технічні аспекти безпеки життєдіяльності на вітроелектричній станції. СОЦІАЛЬНО ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НА ВІТРОЕЛЕКТРИЧНІЙ...»

«Серія: Збірник наукових праць №9 Технічні науки Вінницького національного аграрного університету 2011 р. УДК 621.7.016.2:669.715 ВАЛЬЦЮВАННЯ ЗАГОТОВОК ІЗ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ДЛЯ НАСТУПНОГО ШТАМПУВАННЯ ПОКОВОК ПЕРШОЇ ГРУПИ КЛАСИФІКАЦІЇ Скрябін С.О. д.т.н., професор Гунько І.В. к.т.н., доцент Вінницькимй національний аграрний університет Описаны результаты всестороннего анализа (микро-, макро-, механические свойства) штампованной поковки первой группы классификации, изготовленной с применением...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В.С. ОСАДЧУК, О.В. ОСАДЧУК, Л.В. КРИЛИК СЕНСОРИ ВОЛОГОСТІ Монографія УНІВЕРСУМ – ВІННИЦЯ УДК 621.38 О72 Рецензенти: доктор технічних наук, професор Поджаренко В.О. доктор технічних наук, професор Кветний Р.Н. доктор технічних наук, професор Лисогор В.М. Рекомендовано до видання Ученою радою Вінницького державного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 5 від 26.12. 2002 р.) В.С....»

«Ґрунтуючись на даних аналізу, власники та менеджери приватизованих малих підприємств вирішують два тісно пов’язані завдання: реструктуризація підприємства – зміна структури виробництва для організації усієї його діяльності за законами ринкової економічної системи; розроблення для підприємства нової конкурентної стратегії, що дає йому змогу виробляти те, що буде потрібно ринку, і продавати цю продукцію за цінами, які забезпечують відшкодування витрат і одержання прибутку, достатнього для...»

«Інструкція з експлуатації та паспорт виробу Дизельний культиватор (грунтофрез) HSD1G-105 HSD1G-105E HSD1G-135 HSD1G-135E ВСТУП Шановний користувач! Дякуємо за покупку продукції FORTE. У цьому посібнику правила експлуатації дизильного культиватора (грунтофреза) FORTE (далі в тексті мотокультиватор). Перед початком робіт уважно прочитайте керівництво. Експлуатуйте інструмент відповідно правилам та з урахуванням вимог безпеки, а також керуючись здоровим глуздом. Збережіть інструкцію, при...»

«Ю. І. Ковбасенко Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ «Грамота» УДК 373.5:82(1 87).09+82(1 87).09](075.3) ББК 83.3(О)я721 К56 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України № 177 від 3.03. 2010 р.) Виготовлено за рахунок державних коштів. Продаж заборонено Наукову експертизу проведено в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Психолого педагогічну експертизу...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА БУРМАКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА УДК 65.016.1:330.341.1 УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка будівництва) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському державному технічному університеті...»

«УДК 342.5 ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ Єгорова В.С. к.ю.н., доцент факультету соціології і права Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут» Рассмотрены основные гарантии установленные законодательством для обеспечения деятельности судей судов общей юрисдикции. Сделаны выводы и предложения по усовершенствованию правового регулирования в данной сфере. The basic safeguards established by law for judges of courts of general...»

«УДК 796.012.1:355.233.22(477) Євтушов Ф.М. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНИХ РУХОВИХ НАВИЧОК КУРСАНТІВ І КУРСУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ Функціональна база фізичної підготовленості, яка закладається на під час навчання курсантів на 1 курсі вищих навчальних закладів МВС України, є визначальним фактором формування їх професійно-фізичної придатності до подальшої служби в органах внутрішніх справ. В статті вказуються конкретні шляхи вдосконалення навчального...»

«Вінницький національний технічний університет Кафедра автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки «ЗАТВЕРДЖУЮ» Перший проректор з науковопедагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення Романюк О.Н. “”2013 року Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «WEB–технології» напрям підготовки 6.050201 «Системна інженерія» спеціальність 7,8.05020101 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» Інститут автоматики,...»

«Розвиток економічної науки в умовах сьогодення Всеукраїнські науково-економічні читання з міжнародною участю Автори: Крамаренко О.М., Герус Я.Ю., Цебренко К.О. Науковий керівник: Крамаренко О.М., ст. викладач Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова Економічний експеримент у суднобудуванні – впровадження та проблеми УДК 351.82:629.5 Суднобудування є важливою галуззю важкої промисловості, яка багато в чому впливає на конкурентоспроможність країни, визначає її престиж та...»

«117 УДК Є. С. Костюк канд. іст. наук Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ВИРОБНИЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ 20–30-Х РОКІВ XX СТ. У ФОНДАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ Висвітлено джерельну базу з історії виробничих громадських об’єднань міжвоєнної доби у фондах ЦДАВО України. Ключові слова: фонди, архівні документи, громадські об’єднання. В умовах сучасної України, коли нагальною потребою є вироблення базових...»

«Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2011, вип. 20, ч. ІI УДК 332.146.2:338.246.2 Ю.В. Малаховський, доц., канд. екон. наук Кіровоградський національний технічний університет Зведені рахунки вимірювання ефективності соціально-економічної діяльності Досліджуються аналітичні можливості та розробляються методологічні пропозицій щодо складання і використання фінансової матриці соціальних рахунків з метою комплексного дослідження послідовності і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»