WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«№109 - Науково-технічний бюлетень ІТ НААН УДК 636.2.033.034 ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД 1990 – 2011 РОКИ Петруша Є. З., д. с.-г. н., ...»

№109 - Науково-технічний бюлетень ІТ НААН

УДК 636.2.033.034

ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В

УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД 1990 – 2011 РОКИ

Петруша Є. З., д. с.-г. н., Нагорний С. А., к. с.-г. н.

Харківський національний технічний університет сільського

господарства ім. Петра Василенка

Наведено результати аналізу виробництва продукції молочного скотарства в різних категоріях господарств України, показники продуктивності молочної

худоби та виробництва продукції в розрахунку на душу населення за період 1990 – 2011 років, а також основні причини незадовільного стану галузі та напрями виведення з кризи.

Ключові слова: виробництво, молоко, яловичина, поголів’я, продуктивність, скотарство, господарство, категорія.

У галузі молочного скотарства України в останні роки переважають стійкі кризові явища. Більшість спеціалізованих молочних ферм і комплексів припинили своє існування. Приватні і фермерські господарства за цей період не набули широкого розвитку і тому не можуть стати стабільним джерелом сировини високої якості для молокопереробної промисловості [1]. Пошук напрямів виходу галузі з кризового стану є важливим завданням сьогодення.

Метою роботи було проведення аналізу стану галузі молочного скотарства за період 1990-2011 роки і виявлення напрямів відновлення конкурентоспроможності виробництва продуктів скотарства.

Матеріали та методи досліджень. Матеріалом для проведення досліджень були результати ведення галузі скотарства в різних категоріях господарств України. В процесі роботи використовували економіко-статистичні методи обробки документів, опубліковані у відкритому друці з 1990 по 2012 роки.

Результати досліджень. Аналіз статистичних даних [2] про стан молочного скотарства свідчить про те, що в 1990 році (табл.) Україна мала досить високий рівень розвитку цієї галузі. Поголів’я великої рогатої худоби становило 24,6 млн. голів, 86% з них були у сільгосппідприємствах і лише 14 % в господарствах населення. Поголів’я корів в усіх категоріях господарств було майже 8,4 млн. голів, із них 74 % у сільгосппідприємствах. Продуктивність корів у середньому була 2863 кг молока, що забезпечувало виробництво молока в розрахунку на 1 особу 472 кг при науково-обгрунтованій нормі 380 кг. Але рівень надоїв молока вважався досить низьким і це призводило до високих витрат кормів на 1 ц молока-1,41 ц.

к. од. Вихід телят від 100 корів становив 88 голів.

Виробництво яловичини і телятини у забійній вазі в усіх категоріях господарств у розрахунку на 1 особу становило 38,3 кг на рік, що в структурі загального виробництва м’яса усіх видів тварин і птиці (84 кг) становило 45,5 %. Однак рівень середньодобового приросту живої маси молодняку (431 г.) не можна назвати високим, а це свідчить, перш за все, про недостатню забезпеченість кормами, внаслідок чого на 1 ц. приросту витрачалося 11,7 ц. к. од.

–  –  –

Протягом перших десяти років відбувалося різке погіршення практично всіх показників, наведених у таблиці. Поголів’я великої рогатої худоби в 2000 році у порівнянні з 1990 р. зменшилось у 2,6, а корів в 1,7 раза в основному за рахунок сільгосппідприємств. У господарствах населення поголів’я ВРХ збільшилось на 846 тис. голів, а корів – на 920 тис. голів. Знизились продуктивність корів на 18 %, обсяги валового виробництва молока (в 1,9 раза, а у с.-г. підприємствах у 5 разів) і виробництво на душу населення (на 46 %). Відповідно погіршились показники з відтворення та вирощуванню молодняку на м'ясо. Виробництво яловичини і телятини в розрахунку на 1 особу скоротилось в 2,5 рази. Вихід телят від 100 корів зменшився на 20 голів, а середньодобовий приріст молодняку – на 40,8 %.

Витрата кормів на умовну голову ВРХ у сільгосппідприємствах скоротилась з 32,5 до 25,5 ц. к. од.

У наступні 11 років молочне скотарство не змогло відновити раніше досягнутих рівнів виробництва продукції галузі. У порівнянні з 2000 роком чисельність поголів’я великої рогатої худоби у 2011 році зменшилась більш як у двічі. Поголів’я корів у сільгосппідприємствах скоротилось до 584 тис. голів, а у населення – до 1998 тис. голів. Зменшились обсяги виробництва молока і яловичини та телятини. При цьому необхідно відзначити, що якісний склад великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств значно поліпшився, про що свідчать показники продуктивності маточного стада і молодняку на вирощуванні.Перехід України до риНауково-технічний бюлетень ІТ НААН нкових умов господарювання, зміна форм власності на основні засоби виробництва та цінових співвідношень на енергоносії призвели до зниження рівня організації і управління виробництвом, кваліфікації керівників і спеціалістів сільгосппідприємств, до низької оплати корму та продуктивності праці, зростання собівартості продукції і, як наслідок, до збитковості галузі скотарства.

Значне переміщення обсягів виробництва продукції у приватний сектор призвело до погіршення ефективності ведення молочного скотарства з питань селекційно – племінної роботи, кормозабезпечення, ветеринарно – санітарного, технічного і технологічного забезпечення та інформаційного і дорадчого супроводження. Подальше скорочення поголів’я великої рогатої худоби може призвести до різкого зниження родючості ґрунтів внаслідок зменшення внесення органічних добрив, і, як результат - зниження врожайності та валових зборів як продовольчих, так і кормових культур.

Сучасний стан молочного скотарства обумовлює нагальну потребу визначення пріоритетів розвитку галузі та механізмів державної підтримки з урахуванням специфіки ринкової економіки та вимог СОТ. Згідно з комплексною програмою реформ і розвитку сільського господарства [3] передбачається здійснення системних реформ, орієнтованих на поетапне поступове досягнення аграрним бізнесом економічної незалежності від державних дотацій та субсидій за рахунок реформування та розвитку системоутворюючих аграрних галузей (рослинництво, молочне скотарство, свинарство) і забезпечуючих галузей (аграрні наука і освіта та державне управління – Мінагрополітики та продовольства), а також зміни пріоритетів з підтримки технічного переоснащення на мотивацію технологічного переоснащення. При цьому передбачається переважна орієнтація на крупнотоварне виробництво із одночасним стимулюванням підвищення ефективності виробництва і якості продукції у дрібнотоварних і кооперативних формуваннях країни.

Пріоритетний розвиток молочного скотарства має здійснюватись шляхом прискореного зростання чисельності маточного поголів’я та його продуктивності, створення сертифікованих молочно – товарних ферм різного типорозміру з безприв’язним утриманням і цілорічною однотипною годівлею високопродуктивних корів, на яких забезпечуються світові стандарти якості молока і молочних продуктів, яловичини і телятини, а також можливість експорту продукції скотарства.

Висновок.

Виведення галузі молочного скотарства з кризового стану має здійснюватись за такими напрямами:

- створення сучасного крупнотоварного виробництва продукції скотарства шляхом прискореного збільшення поголів’я тварин та їх продуктивності;

- зміцнення кормової бази та кадрового забезпечення;

- стимулювання товаровиробників різних форм господарювання за збільшення обсягів та якості виробництва продукції молочного скотарства.

Бібліографічний список

1. Луценко М.М. Новітні технології виробництва молока на реконструйованих фермах / М.М. Луценко, Ю.Ф. Мельник // Тематична підбірка науково– технічних праць співробітників УкрНДІПВТ. – Дослідницьке: УкрНДІПВТ, 2006.

– С. 16 – 20.

2. Сільське господарство України за 2011 рік / Статистичний збірник. – К. :

Держслужба статистики України, 2012. – 386 с.

3. Концепція комплексної державної програми реформ та розвитку сільського господарства України. – К. : Кабмін України, 2010. – 232 с.

№109 - Науково-технічний бюлетень ІТ НААН

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В

УКРАИНЕ ЗА ПЕРИОД 1990 – 2011 ГОДЫ Петруша Е.З., Нагорный С.А., Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. Петра Василенка Приведены результаты анализа производства продукции молочного скотоводства в разных категориях хозяйств Украины, показатели продуктивности молочного скота и производства продукции в расчете на душу населения за период 1990-2011 годы, а также основные причины неудовлетворительного состояния отрасли и направления выведения из кризиса.

Ключевые слова: производство, молоко, говядина, поголовье, продуктивность, скотоводство, хозяйство, категория.

MANUFACTURE OF DAIRY CATTLE PRODUCTS IN UKRAINE FOR THE

PERIOD FROM 1990 TO 2011 E.Z.Petrusha, S.A.Nagorniy, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture The article presents the results by the analysis of the dairy cattle production in different categories of farms in Ukraine, indicators of dairy cattle productivity and production per capita for the period from 1990 to 2011, as well the main reasons of insufficient state of the industry and the direction withdrawing from crisis.

Keywords: production, milk, beef, livestock, production, cattle breeding, farming, category.

–  –  –

Наведено показники росту телиць молочних порід української селекції, яких вирощували в умовах «холодного» утримання. Встановлено перевагу за ростом і розвитком молодняку української червоно-рябої молочної породи порівняно з показниками живої маси телиць укрвїнської чорно-рябої молочної породи. Доведено, що інтенсивна технологія вирощування ремонтних телиць сприяє одержанню тварин з високою живою масою у віці 14 місяців.

Ключові слова: телиці, ріст, продуктивність, жива маса, приріст, інтенсивність формування.

Постановка та стан вивчення проблеми. Потенціал молочної продуктивності сучасних спеціалізованих порід проявляється лише тоді, коли тварині від самого народження створені оптимальні умови для задоволення усіх її фізіологічних потреб [4], а формування господарськи корисних ознак відбувається у тому технологічному середовищі, в якому передбачається подальше її використання.

Раціональна технологія вирощування телиць повинна ґрунтуватися на біологічних закономірностях вікового розвитку та росту організму й сприяти формуванню у нього бажаного напряму і рівня продуктивності, бути економічно вигідною [5]. Рівень вирощування телиць істотно впливає на ріст, розвиток, відтворювальну і молочну продуктивність тварин [1].Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «Харківський політехнічний інститут» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ БАКАЛАВРА для студентів спеціальності «Прикладна математика» Затверджено редакційно-видавничою радою університету, протокол № 2 від 07.12. 2011 р. Харків НТУ «ХПІ» Методичні вказівки до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для студентів спеціальності «Прикладна...»

«УДК 331.108+338.45: 621 ББК 65.9 (4Укр)–55 Почтовюк А.Б., Пряхіна К.А. МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС: КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, кафедра менеджменту факультету економіки і управління, 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, тел.: 0986501869, e-mail: katerinapryakhina@gmail.com Анотація. У статті авторами досліджено розвиток позицій машинобудівного комплексу на території України загалом і в розрізі світового машинобудування та...»

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ УДК 622.8. (4. укр.) Чабан В.Й., к.т.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне) БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ Розглянуті проблеми техніки безпеки при виконанні будівельних та експлуатаційних робіт на водогосподарських об’єктах, зокрема на гідромеліоративних системах. This article describes problems of safety in the performance of certain constructive and exploitative works on...»

«УДК 658.64 UDC 658.64 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ ПІДПРИЄМСТВ АВТОСЕРВІСУ Литвишко Л.О., кандидат економічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Васьківська Н.В., Національний транспортний університет, Київ, Україна EVALUATION OF PRODUCTION PROCESS CAR SERVICE STATIONS Litvishko L.A., Ph.D., National Transport University, Kyiv, Ukraine Vaskivska N.V., National Transport University, Kyiv, Ukraine ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ПРЕДПРИЯТИЙ...»

«УДК 656.13 UDC 656.13 МОДЕЛЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ КОМАНДИ ПРОЕКТУ Грисюк Ю.С., кандидат економічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Дмитриченко А.М., Національний транспортний університет, Київ, Україна Цимбал Н.М., Національний транспортний університет, Київ, Україна Лабута А.В., Національний транспортний університет, Київ, Україна Гусєв О.В., кандидат технічних наук, Національни транспортний університет, Київ, Україна LIFE CYCLE DESIGN PROJECT TEAM Grysiuk Yu.S.,...»

«Цифровий ефірний HD приймач SRT 8501 Імітація зображення Посібник користувача Руководство пользователя T2./ USB Каналів 30 Мал./Рис. 1 Мал./Рис. 2 Мал./Рис. 3 Мал./Рис. 4 Мал./Рис. 5 1. 2. 3. Мал./Рис. 6 USB Цифровий Антена ДМХ Пристрій Телевізор підсилювач звуку Блок живлення Сенсор дистанційного керування Телефон служби технічної підтримки Телефон службы технической поддержки www.strong.tv 04 Nov 2014 21:29 Licenses ANY USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER OTHER THAN PERSONAL USE THAT COMPLIES...»

«РОЗДІЛ 3 ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 11. Глинский В.В. Статистический анализ / Глинский В.В., Ионин В.Г. // Учебное пособие. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1998. 264 с.12. Власов Г.О. Системный анализ коксохимического производства / Власов Г.О., Саранчук В.И., Чуищев В.М., Ошовский В.В. // ДонГТУ. Донецк: Східний видавничий дім, 2002. 296 с. © Фурман О. В., Хоменко М. А., 2011 Надійшла до редколегії 28.12.2010. УДК 666.291:675.8 М.Й. Біломеря,...»

«Технічні науки УДК 677.055.621.3.015.3 Л.М. БЕРЕЗІН Київський національний університет технологій та дизайну РОЗРАХУНКИ ДОВГОВІЧНОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ СТЕРЖНЬОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГОЛКОВОГО ЦИЛІНДРА ПАНЧІШНО-ШКАРПЕТОЧНИХ АВТОМАТІВ В статті наведено узагальнення детермінованих та ймовірнісних методів розрахунку довговічності та надійності за критерієм втомної міцності стосовно стержньових елементів голкового циліндра панчішношкарпеточних автоматів. Перелічено основні переваги і недоліки методів, що...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Запорізький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни “Контроль якості зварювання” для студентів напряму підготовки 6.050504 “Зварювання” усіх форм навчання Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Контроль якості зварювання” для студентів напряму підготовки 6.050504 “Зварювання” усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016 – 42 с. Укладачі: О.Є. Капустян, старш. викладач,...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Бюро розвитку підприємництва економічного факультету НТУ «ХПІ» Проект TEMPUS «iCo-op»: Промислове співробітництво та креативна інженерна освіта на основі дистанційного інженерного та віртуального інструментарію» Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» Харківський обласний центр зайнятості Державної служби зайнятості України Українська асоціація...»

«Прецизійні вимірювання та новітні технології ПРЕЦИЗІЙНІ ВИМІРЮВАННЯ ТА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ УДК 355.583 (075) С.І. БІЛОУСОВ Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова РЕГІОНАЛЬНІ АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПОВІЩЕННЯ. ЧАСТИНА ІІ ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ТА АНАЛІЗ СУЧАСНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПОВІЩЕННЯ В статті розглянуто схему функціональної структури та аналіз сучасних регіональних автоматизованих систем централізованого оповіщення (РАСЦО)...»

«Обмін практичним досвідом та технологіями вимірювального обладнання, а також запровадити засади планування термінів проведення таких калібрувань. Література 1. Каталог продукции – Тензодатчики – S-образный тип. Режим доступа – http://zemic.com.ua/catalog/ru/2/19/75/p/1 2. Модули ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.1ТД и МВ110-224.4ТД / Официальный сайт ОВЕН. – Режим доступа: http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-224.td_1257.pdf 3. Горященко К.Л. Використання самопрограмованих систем у...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (46) 2011 УДК 37.037 СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Ю. Л. Колесник В статті розглянуто специфічні риси морально-екологічного виховання; представлено взаємодію морального та екологічного виховання студентської молоді у технічних навчальних закладах; проаналізовано аспекти системи екологічного виховання. Ключові слова: моральне виховання, екологічне виховання, моральний ідеал, моральні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»