WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК: 338.436:62 А. В. Блоха, здобувач, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ...»

УДК: 338.436:62

А. В. Блоха, здобувач,

ДВНЗ «Київський національний

економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. Викладено головні шляхи і можливості запровадження в АПК

України паритетних відносин в системі інженерно-технічного обслуговування аграрних підприємств.

Ключові слова: ринок техніки, агротехсервіс, інженерно-технічне обслуговування.

Аннотация. Изложены главные пути и возможности внедрения в АПК Украины паритетных отношений в системе инженерно-технического обслуживания аграрных предприятий.

Ключевые слова: рынок техники, агротехсервис, инженерно-техническое обслуживание.

Abstract. The main ways and opportunities of implantation of parity relations in the system of technical service of agrarian enterprises are considered.

Key words: market of technics, agrarian-technical service, technical service.

Проблеми інженерно-технічного обслуговування сільського господарства не нові. Вони були і є предметом досліджень відомих українських учених В.Г. Більського, Я.К. Білоуська, М.М. Кропивка, Г.М. Підлісецького та ін.

У даній статті ставиться завдання, виходячи із реальних технічних та фінансових можливостей аграрних підприємств, запропонувати шляхи організації у рамках АПК системи інженернотехнічного обслуговування, як реального заходу зміцнення матеріально-технічної бази сільського господарства.

В агропромисловому виробництві однією із проблем, що суттєво уповільнює процес модернізації сільського господарства, є відсутність системи спеціалізованого агросервісу, тобто тієї частини виробничої інфраструктури АПК, яка забезпечує запасні частини, здійснює ремонт техніки, її обслуговування. За її відсутності кожне господарство самотужки вирішує складні проблеми технічного обслуговування, витрачає чималі кошти на цей вид діяльності.

Насичення сільського господарства зарубіжною технікою, незважаючи на відчутні технологічні переваги, потребує досить © А. В. Блоха, 2011 складного її технічного обслуговування. Практика показує, що витрати на відновлення і підтримання закордонної техніки у декілька разів перевищують її початкову вартість. При збиранні врожаю один комбайн може намолотити до 300 т зерна за сезон, а з урахуванням витрат на заробітну плату комбайнерам, запчастин, оплату обслуговуючого персоналу, паливно-мастильні матеріали та на інші розрахунки потрібно продати 100—150 тонн зерна.

Вже цей приклад наводить на думку, що модернізація матеріально-технічної бази аграрних підприємств не може обійтись без відповідної централізованої системи інженерно-технічного обслуговування, сервісного забезпечення спеціалізованими підпримствами, розташованими у зоні використання машин.

Під інженерно-технічним обслуговуванням слід розуміти систему підприємств (як державної, так і інших форм власності), яка на паритетних засадах виконує такі важливі функції, як матеріальнотехнічне забезпечення, ремонт та прокат техніки, її відновлення та гарантійне обслуговування для потреб аграрних підприємств.

Створення такої системи інженерно-технічного обслуговування аграрного виробництва слід вважати складовою повноцінного ринку техніки та послуг. Як показує світовий досвід, у ринкових умовах повинні діяти принципи, спрямовані на підвищення відповідальності виробника перед споживачем. Провідна роль тут належить машинобудівним заводам, великим машинно-технологічним об’єднанням, сільськогосподарським та державним органам. Тому є всі підстави підтримати позицію, за якою для цього потрібно створити мережу ринкових структур: регіональні торгово-технічні чи фірмові технічні центри, дилерські підприємства, прокатні пункти, фірмові магазини з реалізації технічних засобів і запасних частин до них, МТС, інші організації1.

Заслуговує на увагу і точка зору, згідно з якою заводивиробники та створені ними або з їх безпосередньою участю сервісні структури повинні взяти на себе функції і відповідальність за реалізацію матеріально-технічних засобів та їх стан протягом гарантійного періоду та усього строку експлуатації, а також відновлення та повторний продаж частково зношених машин. Ринок ресурсів повинен доповнюватися сервісними структурами, які мають виконувати функції перед- і післяпродажного технічного обслуговування2.

Сілкін В.М. Формування ринку матеріально-технічних ресурсів агропромислового комплексу Криму. — Сімферополь, 2002. — С. 20.

Шпичак О.Т. Економічні проблеми АПК в умовах формування ринкових відносин // Вісник аграрної науки. — 2005. — № 9. — С. 102.

Слід підкреслити, що в Україні вже створено фірмові технічні центри з обслуговування тракторів, комбайнів та іншої складної сільськогосподарської техніки, є можливості організації ринку технічних послуг через мережу дилерських підприємств на базі спеціалізованих майстерень, ремонтних заводів, майстерень загального призначення, станцій технічного обслуговування тракторів, автомобілів і обладнання тваринницьких ферм. Ці підприємства в основному забезпечені необхідним технологічним обладнанням і мають кваліфіковані кадри для надання технічних послуг.

Слід брати до уваги і наступне: з розвитком дилерської системи необхідна державна підтримка збереження та відновлення існуючого технічно-сервісного потенціалу. Треба законодавчо зобов’язати заводи-виробники забезпечувати технічний сервіс своїми силамими протягом усього періоду їх експлуатації, як це прийнято в розвинутих країнах.

В реальних умовах, коли зношення технічних засобів у сільськогосподарському виробництві України досягло критичної межі і товаровиробники неспроможні замінити їх новими, особливого значення набуває технічний сервіс. Тому єдиним раціональним шляхом упередження повного занепаду матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва в Україні, або хоча б призупинення його спаду, має стати, на нашу думку, збільшення обсягів робіт з відновлення роботоздатності зношених вузлів та агрегатів сільськогосподарських машин.

Така точка зору тепер набула особливого значення і при всій зрозумілості її варто все ж таки загострити увагу на наступному.

Основний обсяг ремонтних робіт нині припадає на майстерні та пункти технічного обслуговування сільськогосподарських підпримств, які через недостатню забезпеченість технологічними і технічними засобами не мають можливості повністю дотримуватися технології ремонтних і обслуговуючих процесів. Одночасно ремонтні підприємства агротехсервісу, які досить добре оснащені технологічним обладнанням, унаслідок зниження платоспроможності сільських товаровиробників майже втратили ринок технічних послуг.

На наше переконання, перспективи розвитку технічного сервісу в ринкових умовах полягають у максимальному використанні існуючих виробничих потужностей ремонтно-обслуговуючої бази шляхом реформування її структур та переоснащення відповідно до передових технологій виробництва; оптимізації розміщення мережі техсервісних підприємств і їх підрозділів у регіонах України з урахуванням виключення монополізму в наданні послуг; обов’язковій участі підприємств-виготовлювачів техніки у формуванні мережі техсервісних підприємств і виконанні технічних послуг; упровадженні економічного механізму, що діє на договірних засадах і враховує взаємну вигідність та зацікавленість суб’єктів; вирішенні питань кредитно-фінансового забезпечення технічного сервісу.

Іншими словами: агротехсервіс у сучасних умовах має стати невід’ємною частиною агропромислового комплексу України.

Реформовані сільськогосподарські підприємства продовжують відчувати гостру потребу у технічних засобах. У зв’язку з цим особливого значення набуває створення і розвиток ринку вживаної та відновленої техніки. Виконання технологічних процесів і операцій в економічно слабких господарствах можливе на основі використання недорогих машин. В умовах недостатньої технічної оснащеності сільськогосподарського виробництва і неможливості підвищення її рівня за рахунок купівлі нових машин надмірне списання технічних засобів економічно невиправдане. Разом з тим, агротехсервісні підприємства, які спеціалізуються на ремонті та технічному обслуговуванні певних видів технічних засобів, їх основних вузлів та агрегатів, перебувають у складному економічному стані через незавантаженість виробничих потужностей. Такі підприємства могли б узяти участь у формуванні ринку вживаної техніки.

Економічно доцільним є відновлення деталей, вузлів і агрегатів та використання їх для ремонту машин. Капітально-відновлювальний ремонт у 2—3 рази дешевший за нову машину; при списанні тракторів 25—40 % деталей, які потрапляють у металобрухт, придатні для подальшого використання і ще стільки ж їх можна відновити. Після виконання відновлювального ремонту такі трактори успішно використовують сільські механізатори для власних потреб.

Ринок уживаних сільськогосподарських машин означає повторну їх реалізацію після відновлення роботоздатності. З літературних джерел відомо, що у сільськогосподарських товаровиробників Англії, Франції, Німеччини, США на один куплений новий трактор припадає 3—4 уживаних. Понад 50 % механізованих робіт фермерські господарства виконують за допомогою тракторів, куплених на вторинному ринку техніки. Очевидно слід встановлювати порядок, за яким основним продавцем частково зношеної техніки мають стати дилерські підприємства чи машино-технічні станції, які мають змогу проводити якісне її обслуговування перед продажем, а за необхідності й ремонт.

Варто підкреслити й таке: створення та розвиток вторинного ринку техніки потребує державної підтримки, яка має регулювати повторне використання сільськогосподарської техніки, організації купівлі-продажу, відновлення і реалізації частково зношених машин, а також відновлення і реалізації уживаної техніки, вузлів, агрегатів і запасних частин.

Державна підтримка потрібна також у сфері пріоритетного забезпечення нафтопродуктами сільськогосподарських товаровиробників, організації гарантованих поставок пально-мастильних матеріалів, підвищення дієвості антимонопольних заходів у дотриманні цін під час виконання найважливіших механізованих робіт протягом року.

Руйнація системи матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва поставила аграрні підприємства перед фактом поглиблення проблем підтримки машинно-тракторного парку в робочому стані. Сервісні структури, які збереглися, в тому числі і машинно-технологічні станції, диктують свої умови і тарифну політику, яка не вписується у фінансові можливості аграрних підпримств. Засилля посередників, а також недосконала система агролізингу зовсім не сприяють мотивації аграрних підприємств щодо надання їм технічного обслуговування сторонніми структурами.

У пошуках необхідних матеріально-технічних ресурсів сільськогосподарські підприємства знаходять комерційних посередників, що потребує значних витрат. Такі економічні стосунки показали, що без дієвого державного регулювання та прогнозованої й обґрунтованої цінової політики щодо паритету промислової та сільськогосподарської продукції відродження села не відбудеться.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


На особливу увагу заслуговує відродження за участю держави особливого агросервісу, комплексного технічного обслуговування, ремонту, постачання сільськогосподарських машин і обладнання, підготовки персоналу, технічних обмінних пунктів, які були ще в недалекому минулому. Навіть часткове їх відновлення дасть змогу вирішити першочергові проблеми аграрного сектору.

Поліпшення матеріально-технічного забезпечення має бути досягнуто за рахунок нової та модернізованої техніки, яка відповідає вимогам екологічно безпечних, енерго-, ресурсоошадних високопродуктивних технологій виробництва продукції.

Працездатність старої техніки необхідно підтримувати за рахунок відновлювальних ремонтів з використанням нових вузлів та компонентів конструкцій. Як показують наші дослідження, використання відремонтованої техніки, яка відпрацювала свій нормативний термін, має забезпечити впродовж найближчих 5— 6 років виконання не менше 60 % обсягів механізованих робіт. У зв’язку з цим доцільно збільшити обсяги ремонтних робіт при одночасному підвищенні їх якості. Для забезпечення їх виконання необхідно відновити роботу ремонтних заводів, спеціалізованих ремонтних майстерень та районних майстерень загального призначення. Очевидно, що держава має також посприяти створенню розгалуженої системи дилерського обслуговування сільського господарства. «Державна підтримка має спрямовуватись на відновлення прибутковості та платоспроможності сільськогосподарських товаровиробників, модернізацію і переоснащення машинобудівних заводів, компенсацію витрат на виробництво і придбання сільськогосподарської техніки»1.

А це, в свою чергу, ставить на порядок денний об’єктивну вимогу вмонтування системи інженерно-технічного обслуговування аграрних підприємств в механізм паритетних економічних відносин в рамках агропромислового комплексу України.

Література

1. Сілкін В.М. Формування ринку матеріально-технічних ресурсів агропромислового комплексу Криму. — Сімферополь, 2002. — С. 20.

2. Шпичак О.Т. Економічні проблеми АПК в умовах формування ринкових відносин. — Вісник аграрної науки, 2005. — № 9. — С. 102.

3. Підлісецький Г.М., Денисенко Т.А. Фінансовий лізинг як механізм державної підтримки техніко-технологічного забезпечення сільського господарства. Економіка АПК, 2011. — № 4. — С. 79.

Стаття надійшла до редакції 29.03.2011 р.

УДК 330.342:631.16:

Ботвіна Н.О., канд. екон. наук, докторант ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, м. Київ

ДЕКОМПОЗИЦІЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ

ПЛАТФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

У статті здійснено моніторинг існуючих методологічних проблем формування фінансової політики у контексті реалій сучасної економічної науки та дисбалансів економічного простору, а також окреслено можливі напрями декомпозиції методологічної платформи фінансової політики забезпечення сталого розвитку аграрної сфери економіки України.

Ключові слова: моніторінг, методологія, аграрний сектор, фінансова політика.

Підлісецький Г. М., Денисенко Т. А. Фінансовий лізинг як механізм державної підтримки техніко-технологічного забезпечення сільського господарства // Економіка АПК, — 2011. — № 4. — С. 79.

© Н. О. Ботвіна, 2011Похожие работы:

«Водночас зроблений вище висновок підтверджує і негативний вплив загальної суми логістичних витрат на величину доходу (коефіцієнт еластичності -0,218). А інші складові логістичних витрат (не враховані в моделі) чітко не впливають на величину чистого доходу від реалізації продукції або її формування має несистематичний характер. Отже, побудовані моделі підкреслюють низьку ефективність логістичної діяльності підприємств машинобудування, наявні стохастичні процеси при формування логістичних витрат...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ІННОВАЦІЙНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Матеріали 7-ї науково-практичної конференції 17-19 листопада 2015 р. ЛЬВІВ Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» УДК 709;4;710.5 І 08 Редакційна колегія: д-р техн. наук, проф., проректор з науково-педагогічної Федасюк Д.В. роботи Національного університету «Львівська політехніка» канд. техн. наук, доц.,...»

«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ І ДЕРЖАВА 1(2), 2009 УДК 338.27 Марія Зяйлик, Оксана Вівчар Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ – НАЙВАЖЛИВІША ЗАДАЧА ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація. Інноваційний маркетинг дозволяє зрозуміти, яким чином підприємство має організовувати процес реалізації своєї продукції, товарів та послуг, просування її на ринку, розробки рекламної кампанії, розробки стратегії та тактики діяльності фірми з метою досягнення певного рівня...»

«Баль – Прилипко Д.В., Мельничцк С.Д., Прасол Д.Ю., Віннов О.С.ВОДА. ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ СИРОВИНИ І ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ Київ 2012 УДК 641.16:641.11/18 ББК 18.56 Б 18 Гриф надано Міністерством аграрної політики та продовольства України Лист № 18 – 128-13/2074 від 16.12.2011 р.Рецензенти: Доктор хімічних наук, професор Манк В.В. Доктор технічних наук, професор Перцевий Ф.В. Баль – Прилипко Д.В., Мельничцк С.Д., Прасол Д.Ю., Віннов О.С.: Навчально – методичний...»

«УДК 624.072.2.014.2-413:624.072.9 С.А. Гудзь, к.т.н., ст. викладач Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СТАЛЕВИХ БАЛОК-РИГЕЛІВ ЗА РАХУНОК ЖОРСТКОСТІ ПРОГОНІВ І ХРЕСТОВИХ В’ЯЗЕЙ Наведено методику визначення та перевірки достатньої жорсткості дискретних в’язей (прогонів і хрестових в’язей), а також досліджено за різними нормами максимальні їх кроки, при яких загальна стійкість сталевих балок, котрі виконують роль ригелів поперечної рами...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції Присвячено 75-й річниці економіко-організаційної підготовки у НТУУ «КПІ», 20-й річниці створення факультету менеджменту та маркетингу і 10-й річниці підготовки...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА На правах рукопису КОРИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ УДК: 614.2:001.8:616-053.2-083.98 МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ 14.02.03 – соціальна медицина Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Науковий консультант – Гойда Ніна Григорівна доктор медичних наук, професор Київ –2016 ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 5...»

«УДК 621.317.791 ПРОБЛЕМИ ТА ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО АПАРАТНО-ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ І. В. Гладь, І. Д. Галущак, А. І. Поточний, У. М. Маскевич, Я. В. Бацала, О. І. Кіянюк Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 76019 м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська 15, т.8-03422-48003, e-mail: epeo@nung.edu.ua Постановка задачі. Розвиток народного господарства України обумовлює зростання кількості промислових та побутових...»

«В.М.Клименко, О.П.Шиліна, А.Ю.Осадчук ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ Частина перша. Конструкційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво УНІВЕРСУМ-Вінниця 2005 УДК 669.01(075) К 49 Рецензенти: В.Л.Найдек, академік НАН України, доктор технічних наук, професор В.Г.Петрук, доктор технічних наук, професор П.М.Зюзяк, доктор технічних наук, професор Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України. Лист №14/18.2 – 1204 від 03.06.04 В.М. Клименко, О.П Шиліна, А.Ю.Осадчук...»

«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 001.8 Андрушкив Б.М., д.е.н., професор, Владимир О.М., к.е.н.,доцент, Погайдак О.Б., к.е.н., с.н.с., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ДО МЕТОДИКИ НАПИСАННЯ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ АБО ДОСВІД ПРОГРАМУВАННЯ НАУКОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Як показало вивчення авторефератів та дисертаційних робіт економічного характеру, виклад матеріалу у них відбувається відповідно до встановлених правил, які, у певних рамках, регламентуються вимогами МОН України....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ КАФЕДРА «ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ» Міхеєв Ю.В. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ Лекція № 5. ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ Для студентів, що навчаються по програмі «спеціаліст», «магістр» Обговорено і узгоджено на засіданні кафедри протокол № від «_» _2011 р. Київ, 2011 Учбово-методична карта заняття Навчальна мета: У наслідок...»

«УДК 519.218.82+004.032.26 Ю.П. КОНДРАТЕНКО, д-р техн. наук, проф., ЧДУ ім. П. Могили, Миколаїв О.В. КОРОБКО, аспірант, НУК ім. адм. Макарова, Миколаїв, А.І. СВІРІДОВ, бакалавр, НУК ім. адм. Макарова, Миколаїв ФІЛЬТРАЦІЯ ЗАВАД ТА АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ФІЛЬТРІВ НА ОСНОВІ АДАПТИВНИХ АЛГОРИТМІВ ТА НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ADALINE В статі розглянуто існуючі методи фільтрації завад за допомогою фільтрів, що використовують адаптивні алгоритми (метод найменших квадратів – LMS, метод рекурсивних найменших...»

«УДК: 378.134:373.2 Павлютенков Є.М., Ізбаш С.С. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Постановка проблеми. За останні десятиліття особливо актуальним стає науковий аналіз різних аспектів адаптації людини в надто мінливих та екстремальних умовах середовища. Для цього існують об’єктивні соціокультурні передумови. З одного боку, науково-технічний прогрес вносить у життя людини значні соціальні зміни, які, поряд з позитивними, мають негативні прояви. До...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»