WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«№10, 2008 Економічний простір УДК 664:65.012.34 ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИКИ ПОСТАЧАННЯ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Безсмертна О.В. Вінницький ...»

№10, 2008

Економічний простір

УДК 664:65.012.34

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ВПРОВАДЖЕННЯ

ЛОГІСТИКИ ПОСТАЧАННЯ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ

ПІДПРИЄМСТВАХ

Безсмертна О.В.

Вінницький національний технічний університет

Розглядаються проблеми оновлення основних засобів молокопереробного підприємства та фінансування забезпечення лабораторним обладнанням приймальних

пунктів на селі. Обґрунтовується доцільність застосування переваг інвестиційного лізингу.

The problems of dairies’ fixed assets update and financing of laboratory equipment backing of the receiving points are examined. Expedience of application of investment leasing advantages are founded.

Ключові слова: молокопродуктовий підкомплекс, логістика постачання, транспортні засоби, інвестиційний лізинг.

Актуальність проблеми. Здійснення структурної перебудови молокопродуктового підкомплексу та його транспортного забезпечення потребує значних капітальних вкладень. Ситуація ускладнюється тим, що питання інвестування розвитку системи постачання сировини на молокопереробних підприємствах доводиться вирішувати в умовах загальної економічної кризи в країні. Концепція логістики враховує це і дозволяє вирішити проблему комплексно, з врахуванням як внутрішніх, так і зовнішніх можливостей суб’єктів господарювання.

Інвестиційна криза в Україні має свої передумови. Негативні тенденції ще у 70-90-х роках переросли у кризу інвестиційної сфери, яка набула найгостріших форм після розпаду СРСР. Внаслідок цього були повністю порушені об’єктивні процеси простого і розширеного відтворення основних фондів, що призвело до їх фізичного і морального старіння, різкого зниження ефективності використання і до втрати дієздатності. Із вступом нашої країни до СОТ це питання стало особливо актуальним, оскільки постачання якісної сировини, зокрема, на молокопереробні підприємства та виробництво конкурентоспроможної продукції неможливе без Безсмертна О.В., 2008 №10, 2008 Економічний простір додаткового залучення джерел фінансування формування основних засобів підприємств.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Вагомий внесок в економічну теорію і практику інвестиційного розвитку логістики постачання зробили вітчизняні науковці, зокрема Фесенко К.Е. та Денисенко М.П. [2], Сьомченков О.А. [5]. Велику увагу співпраці виробників сировини та переробних підприємств в своїх роботах приділяють Гладій М.В. [1], Пинда Р.В. [4]. Особливості нарощення виробничого потенціалу в молочній промисловості розглядає Ільчук М.М. [3]. Разом з цим, питання інвестування логістики постачання на молокопереробних підприємствах не повною мірою досліджено і узагальнено, особливо з врахуванням вступукраїни до СОТ. Це зумовило вибір даної теми та засвідчує її актуальність.

Метою проведеного дослідження є виявлення проблем інвестування системи постачання на молокопереробних підприємствах за логістичною концепцією.

Виклад основного матеріалу дослідження. В межах функціональної системи логістики постачання матеріальні потоки проходять з ринку закупівель, тобто з місць виготовлення сировини і матеріалів, до виробника через всю необхідну сукупність виробничих і допоміжних процесів. Вчасна поставка сировини на молокопереробне підприємство залежить від стану молоковозів та вкладання коштів в їх оновлення, тобто від ефективності виконання функції розміщення та організації транспортного господарства (табл. 1). Виявлено, що з 2002 р. відбувається стрімке збільшення кількості молоковозі в автопарку молокопереробних підприємств Вінницької обл.

Таблиця 1. Стан молоковозів типового молокопереробного підприємства Вінницької обл.

за 2002-2006 рр.

–  –  –

№10, 2008 Економічний простір Транспортування молока молочними підприємствами регіону здійснюється власними рефрижераторами-молоковозами, вартість яких в середньому по області, як видно з табл. 1, за 2002-2006 рр. зросла майже в два рази (на 46%), що пов’язано із збільшенням обсягів закупки молока. При цьому більшість підприємств співпрацюють з приватними постачальниками, які додатково поставляють молоко власними молоковозами.

За даними табл. 1 на підприємствах Вінницької обл. спостерігається закупівля молоковозів більшої місткості з кожним роком, однак 79% від їх кількості – це чотиритонні ГАЗи. Як видно з рис. 1, динаміка вартості транспортних засобів молокопереробних підприємств носить від’ємний характер з 2004 р., оскільки в середньому по регіону у 2005-2006 рр.

порівняно більшими темпами зросла величина необоротних активів.

Однак свідченням оновлення транспортних засобів підприємств є те, що у 2006 р. частка вартості транспортних засобів у сумі необоротних активів склала 6,3%, що більше за рівень 2002 р. (5,6%).

9,6 8,2 7,2 Частка, %

–  –  –

Рис. 1. Частка вартості транспортних засобів у сумі необоротних активів молокопереробних підприємств Вінницької обл. у 2002-2006 рр.

Транспортне господарство молокопереробних підприємств не обмежується лише молоковозами для перевезення сировини на підприємство. Функціональною системою логістики постачання також є система переміщень матеріальних ресурсів в межах молокопереробного підприємства. Вона включає матеріально-технічну базу, з використанням №10, 2008 Економічний простір якої транспортуються вантажі, а також інфраструктуру, що забезпечує функціонування та утримання цієї бази.

На підприємствах перекачування молока з приймально-апаратного відділення у виробниче приміщення здійснюється через трубопроводи, які з’єднують ці два пункти і відповідні цехи між собою. Після того, як молоко пройшло контроль якості в приймально-апаратному відділенні, воно перекачується з автоцистерн у танкери для зберігання.

На більшості підприємств виявлені такі проблеми щодо експлуатації трубопроводу:

- на підприємствах з річним обсягом переробки молока до 10 тис. т труби у діаметрі маленькі і швидкість руху молока по них дуже висока, що спричиняє великий перепад тиску. Тому подача молока чи води через такі труби вимагає встановлення більш потужного насосу, а це призводить до додаткових затрат електроенергії (більше на 0,8-1,2%);

- на підприємствах з обсягом переробки молока понад 10 тис. т у рік труби великі і тому швидкість руху молока по них невисока. Однак, недоліком використання таких труб є те, що їх неможливо заповнити молоком чи водою повністю (по всьому діаметру), і в них залишається повітря. В результаті цього ефективність використання трубопроводу дуже низька, а також виникають труднощі, пов’язані із промиванням труб, оскільки мийний розчин не торкається всіх внутрішніх поверхонь.

Виходячи з вищевказаного, слід відмітити, що на ефективність експлуатації трубопроводу молокопереробних підприємств впливає не лише розміри труб, а також наявність відповідних насосів та врахування фактора якості промивання труб.

Особливої уваги в процесі реалізації логістики постачання на молокопереробних підприємствах регіону заслуговує ефективне оновлення складу їх засобів виробництва, зокрема, транспортних засобів, що повинно реалізовуватись одночасно з формуванням структури джерел фінансування необоротних активів підприємств. Останнє, як зазначалось вище, доцільно здійснювати саме спільно із виробниками (постачальниками) молока з метою зміцнення їх інвестиційної привабливості для кредиторів.

Ефективність роботи виробників молока також залежить від наявності №10, 2008 Економічний простір та стану установок і агрегатів для доїння корів. Протягом 2001-2006 рр.

відбувалось постійне зменшення кількості цих установок, однак темпи зменшення до 2006 р. уповільнились від 32,8% до 13,8%. Це пояснюється тим, що сільськогосподарські підприємства почали співпрацювати з переробними підприємствами та отримувати від останніх фінансову підтримку.

Оновлення основних фондів вимагає значних фінансових ресурсів.

Крім того, що необхідні значні капіталовкладення, фінансування повинно бути довгостроковим, інакше у разі коливань на ринку підприємство опиниться в складній ситуації з точки зору ліквідності. Відомо, що комерційні банки достатньо обережно ставляться до ідеї фінансування підприємств АПК і, зокрема, молокопереробних підприємств. В такій ситуації саме інвестиційний лізинг є оптимальним фінансовим рішенням.

В його основу закладена угода, яка здійснюється лізинговою компанією, що надає лізингоодержувачу послугу кредитного характеру. Молокопереробні підприємства, які використовують такий спосіб оновлення основних фондів, в лізинг передають таке устаткування, як доїльні установки, молочні танки, кормороздавачі, обладнання для переробки молока, автомобілі “Камаз” для транспортування зерна, автомобілі “Газель” для доставки молочних продуктів, комбайни, трактори, посівні машини, культиватори, розпилювачі, плуги тощо. До цього переліку можна додати лабораторне устаткування та холодильні камери, якими облаштовуються приймальні пункти молока. В регіоні лише 44% діючих молокопереробних підприємств мають стаціонарні приймальні пункти, які займаються закупівлею молока від особистих підсобних господарств населення. Відповідно, ці підприємства з метою збереження сировинної зони створюють сприятливі умови для функціонування заготівельних пунктів. Згідно з Програмою розвитку аграрного ринку області на 2006рр. передбачено розширення мережі заготівельних кооперативів та молокоприймальних пунктів. За цією Програмою щорічно виділяється 300 тис. грн. з обласного бюджету на фінансування технічного переоснащення діючих пунктів збору молока, зокрема закупівлі холодильного обладнання, контрольно-вимірювальних приладів. Це дозволить значно №10, 2008 Економічний простір підвищити якість заготовленого молока, а в результаті цього – і молочної продукції.

Висновки та перспективи подальших наукових розробок. Стан молоковозів, внутрішніх трубопроводів для перекачування молока на переробних підприємствах Вінницької обл., а також лабораторного обладнання в приймальних пунктах в селі вимагає прийняття відповідних рішень щодо їх оновлення та пошуку засобів для фінансування цього процесу. Саме впровадження логістичної концепції на цьому рівні з врахуванням інтересів обох сторін системи постачання є раціональним напрямом інвестування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Гладій М.В. Особливості поглиблення агропромислової інтеграції // Економіка АПК. – 2005. – № 12. – С. 55-58.

2. Фесенко К.Е., Денисенко М.П. Інвестиційний потенціал у логістиці: На прикладі автотранспорту: Навч. посібник. – К.: Науковий світ, 2002. – 259с.

3. Ільчук М.М. Використання виробничого потенціалу молочних заводів і напрями його нарощування // Економіка АПК. – 2002. – № 12. – С. 42-49.

4. Пинда Р.В. Необхідність залучення інвестицій в агропромисловий комплекс України (на прикладі молокопереробної промисловості) // Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: інвестиційні аспекти. Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 1999. – Спеціальний випуск. – С. 98-99.

5. Сьомченков О.А. Інвестиційна привабливість сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 1998. – № 10. – С. 70-77.

6. Статистичний щорічник Вінниччини за 2006 рік / За ред. С.Н. Ігнатова. – Вінниця: Держкомстат ГУС у Вінницькій області, 2006. – 664 с.Похожие работы:

«Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2013. Вип.№16 УДК 629.7.083.03 КУЗЬМІН С.М., провідний науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник ШУЛЬГІН А.А., ад’юнкт МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ ЗА СТАНОМ З КОНТРОЛЕМ РІВНЯ НАДІЙНОСТІ У статті досліджені можливості втілення стратегії технічного обслуговування і ремонту за станом з контролем рівня надійності Ключові слова: надійність, стратегія...»

«Электродвигатель постоянного тока, электропривод, отклонение напряжения, электромагнитная постоянная времени, электромеханическая постоянная времени, установившаяся скорость, время переходного процесса. Researches of transients in the direct electric drive at the change of voltage are carried out. Dependences of the duration of the transient process and the established speed on voltage are established. The direct electric motor, the electric drive, voltage fluctuation, electromagnetical...»

«Міністерство освіти і науки України Запорізький національний технічний університет Наукова бібліотека Висока якість – вимога часу Укладач: Бібліограф Тахмазова М.Д.Комп’ютерний набір: Бібліограф Тахмазова М.Д. Книги, статті з журналів Англійською, українською та російською мовами 142 назв. Запоріжжя Акопова В. Г. Системний підхід як методологічна основа 1. організаційно-економічного механізму управління якістю продукції /послуг / В. Г. Акопова // Вісник Житомирського державного технологічного...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет “Львівська політехніка” Нитребич Оксана Олександрівна УДК 004.052.3 МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З УРАХУВАННЯМ ЙОГО АРХІТЕКТУРИ 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 18 (277), Ч. І, 2013 МЕТОДИКА. ПРАКТИКА. ДОСВІД УДК 378 Г. П. Бахтіна МАГІСТЕРСЬКА ПІДГОТОВКА ТА КУРСИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА В СИСТЕМІ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Багаторівнева система підготовки фахівців в галузі вищої професійної освіти передбачає розв’язання проблем [1 – 3]:– створення магістерських програм як нових, чітко регламентованих організаційно-інституціональних форм, заснованих на програмно-цільовому принципі організації та управління навчальним...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції Кафедра інформаційної та економічної безпеки Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Сучасні інформаційні технології в ОВС» Галузь знань: Право (0304) Спеціальність: Правознавство (8.03040101) Спеціалізація: слідство; кримінальна міліція Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр Форма навчання: денна,...»

«Інформаційно-вимірювальні та обчислювальні системи і комплекси в технологічних процесах Рижевский. – М. : Энергия, 1975. – 250 с.2. Астафьев Г.П. Радионавигационные устройства и системы/ Г.П. Астафьев, В.С. Шебшаевич, Ю.А. Юрков Изд-во. «Советское радио», 1958.3. Чмых М.К. Цифровая фазометрия / М.К. Чмых. – М.: Радио и Связь, 1993. – 184с.4. Горященко, К. Л. Вимірювач кута фазових зсувів за методом коінциденції / К. Л. Горященко, І. В.Гула // Вісник Національного технічного університету України...»

«Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2010.Вип.№13 УДК 629.7.017.1 КОЦУРЕНКО Ю.В., провідний науковий співробітник, кандидат військових наук, доцент, старший науковий співробітник ЄРМОЛАЄВ І.Р., начальник науково-дослідної лабораторії, кандидат технічних наук ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ДАНИХ БОРТОВИХ ЗАСОБІВ ОБ'ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ Розглядаються принципи побудови і використання автоматизованої системи...»

«УДК 004.891 С.А. Лупенко, Б.А.Хомів Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, кафедра комп’ютерних систем та мереж ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ПРОГРАМНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ОПІНІЇ ВИСЛОВЛЮВАНЬ © Лупенко С.А, Хомів Б.А., 2014 Запропоновано інформаційну технологію, котра основана на використанні лінгвістичних змінних та застосуванні вагових коефіцієнтів оцінювання емоційного забарвлення висловлювань щодо певного об’єкта. Реалізована програмна система дає змогу в візуальному...»

«Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Наукова бібліотека Інформаційний бюлетень Випуск 29 (березень–квітень 2014 р.) Черкаси – 2014 ББК 78.584 К 53 Книжкова скарбниця : інформаційний бюлетень. Вип. 29 (березень–квітень 2014 р.). – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 71 с.Укладач: Демченко Н. В., зав. інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Схвалено до друку методичною радою наукової бібліотеки (протокол № 2 від 3 квітня 2014 р.) ЗМІСТ...»

«Актуальнi проблеми права: теорiя i практика. №27. 2013 УДК 349.2 А.М.Юшко канд. юрид. наук, доцент кафедри трудового права НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ ВИВІЛЬНЕННІ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПРАЦІ У статті розглядаються правові гарантії працівників при вивільненні у випадку змін в організації виробництва і праці, зокрема, попередження працівників про наступне вивільнення, переважне право на залишення...»

«Природа Західного Полісся та прилеглих територій УДК 556.18 (282.2) В. І. Мокрий – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри екології Національного лісотехнічного університету України Моніторинг, моделювання і прогнозування впливу Хотиславського кар’єру на гідрогеологічні і лісоекологічні умови природно-заповідних об’єктів Західного Полісся Роботу виконано на кафедрі екології НЛТУ України Визначено специфіку еколого-математичних моделей прогнозованих варіантів розвитку депресійної лійки...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІБЛІОТЕКА РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ УДК 01 ББК 91 + 74.5 М 79 Укладачі: Лаптінова О.П. – провідний бібліотекар Матвієвська Ю.Л. – провідний бібліотекар Шеіна О.В. – бібліограф Редактор: Лапіна С.С. – зав. бібліотеки Екологічне виховання студентів. На допомогу куратору та педагогу : рекомендаційний перелік літератури / укл. : О. П. Лаптінова, Ю. Л. Матвієвська,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»