WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Київ 2012 УДК 641.16:641.11/18 ББК 18.56 Б 18 Гриф надано Міністерством аграрної політики та продовольства України Лист № 18 – 128-13/2074 від 16.12.2011 р. Рецензенти: ...»

-- [ Страница 1 ] --

Баль – Прилипко Д.В., Мельничцк С.Д.,

Прасол Д.Ю., Віннов О.С.

ВОДА. ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ ПОКАЗНИКІВ

ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ СИРОВИНИ І ПРОДУКТІВ

ХАРЧУВАННЯ

Київ 2012

УДК 641.16:641.11/18

ББК 18.56

Б 18

Гриф надано Міністерством аграрної політики

та продовольства України

Лист № 18 – 128-13/2074 від 16.12.2011 р.

Рецензенти:

Доктор хімічних наук, професор Манк В.В.

Доктор технічних наук, професор Перцевий Ф.В.

Баль – Прилипко Д.В., Мельничцк С.Д., Прасол Д.Ю., Віннов О.С.: Навчально – методичний посібник / Баль – Прилипко Д.В., Мельничцк С.Д., Прасол Д.Ю., Віннов О.С.- Київ 2012-…..с.

Подано відомості щодо загальних фізико – хімічних, технологічних та функціональних властивостей води, її ролі у формування якісних показників сировини, харчових продуктів та продукції харчової промисловості.

Пропоноване видання призначене для інженерно - технологічних працівників харчових виробництв, студентів технологічних факультетів та науковців вищих навчальних закладів.

Навчально – методичний посібник призначений для бакалаврів за напрямом 6.0917 «Харчові технологія та інженерія», а також для фахівців, які працюють в системі переробних галузей АПК.

© Баль – Прилипко Д.В., Мельничцк С.Д., Прасол Д.Ю., Віннов ISBN 978-966800698-8 О.С., 2012 ВСТУП Поряд із традиційними завданнями по підвищенню якості продукції та поліпшенню її споживчих властивостей, однією з актуальних проблем м'ясної промисловості є пошук найбільш інформативного показника стану харчової системи і активне впровадження сучасних методів для оцінки параметрів сировини ы готового продукту з метою контролю, забезпечення безпеки і прогнозування їх властивостей.

Споживчі та технологічні властивості м'ясопродуктів значною мірою визначаються вмістом вологи. У більшості тваринних тканин утримується до 70…80 % вологи, а в м'ясопродуктах – 23…74 % (у сирокопчених і варених ковбасах відповідно). Для технології м'яса і м'ясопродуктів становить інтерес не тільки вологовміст продукту, але і вміст вологи по формах і енергіях зв'язку.

Поряд із традиційними гігроскопічними характеристиками, такими як водоутримувальна і вологозв’язувальна здатності (ВУЗ і ВЗЗ), для оцінки якості готової продукції в м'ясній промисловості все більше застосування знаходить поняття «активність води», що є інтегральним показником стану вологи харчового продукту. З ряду причин вважається, що для технології м'яса значення показника «активність води» порівнянне з показником pН [10]. Активність води впливає на життєдіяльність мікроорганізмів, на біохімічні та фізико-хімічні процеси, що протікаютьу продукті. Від величини активності води залежить термін зберігання м'яса і м'ясопродуктів (у тому числі заморожених і ліофілізованих), інтенсивність процесів дозрівання ферментованих м'ясопродуктів, таких як формування кольору та аромату (посол, дозрівання, сушіння, холодильна обробка), а також втрати при термообробці й зберіганні. За рівнем активності води можна судити про доцільну кількість м'ясопродуктів, що вводяться в рецептуру, харчових добавок. У перспективі визначення активності води під час технологічних процесів виробництва м'ясопродуктів дозволить контролювати та регулювати вміст і стан води в продукті на різних стадіях: подрібнення, перемішування, посол, емульгування, масування, дозрівання, сушіння, зберігання, заморожування, відтавання й інші види обробки.

В учбово-методичному посібнику коротко розглянуті найбільш широко застосовувані методи визначення показника активності води, у тому числі метод визначення температури «точки роси» і кріоскопічний метод, які застосовуються для дослідження властивостей харчових продуктів.

1. ВОЛОГА У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ ТА ЇЇ ФОРМИ ЗВ’ЯЗКУ

Харчові продукти є такими системами, у яких волога має різні форми зв'язку вологи з «твердим кістяком» (сухою речовиною). Деякі дослідники свідомо спрощують класифікацію форм зв'язку води і пропонують розрізняти дві основні групи: вільну і зв'язану воду.

Зв'язана волога — це асоційована вода, міцно пов'язана з різними компонентами — білками, ліпідами і вуглеводами за рахунок хімічних і фізичних зв'язків.

Вільна волога — це волога, не зв'язана полімером і доступна для протікання біохімічних, хімічних і мікробіологічних реакцій.

Треба сказати, що у ряді випадків термін «зв'язана вода» використовується без уточнення його сенсу, проте пропонується і достатньо багато його визначень.

Відповідно до них зв'язана волога:

• характеризує рівноважний вологовміст зразка при деякій температурі і низькій відносній вологості;

• не замерзає при низьких температурах (-40°С і нижче);

• не може служити розчинником для доданих речовин;

• дає смугу в спектрах протонного магнітного резонансу;

• переміщається разом з макромолекулами при визначенні швидкості седиментації, в'язкості, дифузії;

• існує поблизу розчиненої речовини та інших неводних речовин і має властивості, що значно відрізняються від властивостей всієї маси води в системі.

Вказані ознаки дають достатньо повний якісний опис зв'язаної води. Проте її кількісна оцінка за тими або іншими ознаками не завжди забезпечує збіжність результатів. Тому більшість дослідників схиляються до визначення зв'язаної вологи тільки за двома з перерахованих вище ознак.

За цим визначенням, зв'язана волога — це вода, яка існує поблизу розчиненої речовини та інших неводних компонентів, має зменшену молекулярну рухливість й інші властивості, що відрізняються від властивостей всієї маси води в тій же системі, і не замерзає при -40°С. Таке визначення пояснює фізичну суть зв'язаної води і забезпечує можливість порівняно точною її кількісної оцінки, оскільки вода, незамерзаюча при -40°С, може бути виміряна із задовільним результатом (наприклад, калориметрично). При цьому дійсний вміст зв'язаної вологи змінюється залежно від виду продукту [2].

У колоїдних системах, до яких належать харчові системи на різних технологічних стадіях виробництва, крім готового продукту, вільна вода відповідає першій фазі механізму взаємодії води з колоїдом і являє собою «міжміцелярну» рідину, що володіє відомими властивостями води. Зв'язана вода, особливо міцно адсорбована на поверхні «міцел», відповідає другій і третій фазам зазначеного процесу і відрізняється рядом особливостей: вона важче випаровується, є поганим розчинником і може перебувати під підвищеним тиском, обумовленим молекулярним силовим полем, тому щільність адсорбційно-зв'язаної води може трохи збільшитися. Міцне зв'язування води іноді погоджують із теорією утворення «твердого розчину» при «внутрішньоміцелярній» взаємодії.

Зазначена вище спрощена класифікація виходить головним чином з фізико-хімічних властивостей води при різних формах її зв'язку, але не відображає природи їх утворення.

Класифікація форм зв'язку вологи в колоїдних капілярно-пористих матеріалах, запропонована П.А. Ребіндером, враховує як природу утворення різних форм, так і енергію зв'язку їх з матеріалами.

Згідно із класифікацією П.А. Ребіндера, широко прийнятої в сушильній техніці, усі форми зв'язку вологи діляться на три більші групи:

1 – хімічний зв'язок;

2 – фізико-хімічний зв'язок;

3 – фізико-механічний зв'язок.

1. Хімічний зв'язок вологи в точних кількісних співвідношеннях. Хімічно зв'язана вода винятково міцно пов'язана із сухим матеріалом і може бути вилучена з нього тільки при хімічній взаємодії або при особливій інтенсивній тепловій обробці (прожарюванні). Звичайно при сушінні хімічно зв'язана вода не видаляється.

2. Фізико-хімічний зв'язок вологи в різних, не строго певних співвідношеннях. Цій формі відповідають різні види зв'язку вологи, які розглядаються нижче.

А. Адсорбційно-зв'язана волога. Така волога являє собою рідину, утримувану силовим полем на зовнішній і внутрішній поверхні «міцел» – колоїдних часток із сольватним шаром, а іноді й з подвійним шаром іонів, будова якого визначає заряд «міцели». Колоїдні матеріали (тіла) характеризуються досить значною дисперсністю часток, умовний радіус яких становить 0,1…0,001 мкм.

Внаслідок такої дисперсності колоїдні тіла володіють величезною внутрішньою поверхнею, отже, і значною вільною поверхневою енергією, за рахунок якої відбувається адсорбційне зв'язування води. Відомо, що мірою вільної поверхневої енергії є поверхневий натяг. Щоб з молекул, що містяться в одиниці об'єму тіла, утворювалося 1 см2 поверхні, необхідно затратити певну роботу; уся ця робота перетворюється в надлишок вільної поверхневої енергії, яка характеризується поверхневим натягом –.

На рис. 1 показана спрощена схема взаємодії двох фаз на границі розподілу (наприклад, рідина

– пар). З рис. 1 видно, що молекули, що перебувають усередині тіла, зазнають однакове тяжіння з боку всіх навколишніх молекул, і рівнодіюча сил тяжіння дорівнює нулю.

Пара

–  –  –

Рис. 1. Спрощена схема взаємодії двох фаз (рідина – пар) на межі розподілу.

У той же час молекули тіла, що перебувають на поверхні, у більшій або меншій мірі не врівноважені й мають вільну енергію; за рахунок цієї енергії притягуються молекули іншої фази (граничного середовища), у якої зв'язок між молекулами менше, ніж у розглянутого тіла.

При поглинанні води колоїдним тілом виділяється теплота набухання (гідратації) і відбувається «стиснення» системи колоїдне тіло – вода. Найбільша кількість тепла виділяється при приєднанні першого мономолекулярного шару, який зв'язаний найбільш міцно і може перебувати під підвищеним тиском ( у зв'язку із цим відбувається «стиснення» системи).

Б. Осмотично утримана волога (волога набухання і структурна волога). До цих видів належить волога, що перебуває в замкнених комірках, як поглинена осмотично складно побудованою міцелою (теорія С.М. Ліпатова), так і імобілізаційна – структурна волога (теорія П.А. Ребіндера), захоплена при формуванні гелю (драглеутворенні). Ця волога є вільною в тому розумінні, що їй відповідає досить мала енергія зв'язку.

Високомолекулярні з'єднання складаються із суміші фракцій різної молекулярної маси, які порізному взаємодіють із водою: високомолекулярні фракції нерозчинні у воді, низькомолекулярні – розчинні.

При формуванні гелю утворюється «кістяк» із замкнених клітин, стінки яких складаються з нерозчинних фракцій. Розчинна фракція при цьому частково попадає усередину клітин, а частково перебуває на їхній зовнішній поверхні. Оскільки усередині клітин концентрація розчинної фракції більше, чим поза клітинами, то вода проникає усередину «кістяка» шляхом осмосу, через стінку клітин. Частина вологи попадає усередину клітин безпосередньо при формуванні гелю. При цьому поглинання вологи набухання (у вузькому змісті цього слова) відбувається без виділення тепла і без «стискання» системи. Осмотично утримана волога дифундує усередині тіла у вигляді рідини через стінки клітин завдяки різниці концентрацій усередині і поза клітинами.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У викладеній вище спрощеній класифікації волога набухання, як і адсорбційна волога, називаться колоїдно-зв'язаною вологою. Тим часом, осмотично утримана волога за своїми властивостями не відрізняється від звичайної води. Причиною того, що осмотично утримана вода не розчиняє легко розчинні речовини (наприклад, цукор), є неможливість дифузії речовини усередину замкненої клітини, у якій перебуває вода.

3. Фізико-механічний зв'язок – утримання води в невизначених кількостях. Цьому зв'язку відповідають наступні види вологи.

А. Волога макрокапілярів. Ця частина води перебуває в капілярах (порах), середній радіус яких більше 105 см. Тиск пари води над меніском макрокапіляра майже (з точністю до 1 %) не відрізняться від тиску насиченої пари над вільною поверхнею води. Вода заповнює наскрізні макрокапіляри тільки при безпосередньому зіткненні з ними.

Б. Волога мікрокапілярів. Ця волога заповнює вузькі пори, середній радіус яких менше 105 см.

Рідина заповнює будь-які мікрокапіляри не тільки при безпосередньому зіткненні, але й шляхом сорбції з вологого повітря. Капілярна волога являє собою вільну вологу в тому понятті, як це було зазначено вище. Вона переміщається в тілі як у вигляді рідини (звичайно із центральних шарів тіла до зони випаровування), так і у вигляді пари (від зони випаровування через сухий шар назовні).

Ґрунтуючись на дослідженнях Н.Н. Федякіна й інших про залежність тиску пари в мікрокапілярах від їхнього радіуса, А.В. Ликов згідно з Ю.Л. Кавказовим пропонує свою класифікацію капілярів.

У якості основного критерію прийнятий механізм переносу газоподібної речовини при нормальному тиску, коли середня довжина вільного пробігу молекули водяної пари має порядок l105 см.

У мікрокапілярах (r0105 см, тобто r0 l) перенос газу в основному відбувається у вигляді ефузії (спрямований рух одиночних молекул у капілярах), це так званий кнудсенівський молекулярний плин. У макрокапілярах (r0105 см, тобто r0 l) при такій довжині вільного пробігу молекули перенос газоподібної речовини відбувається у вигляді звичайної дифузії (хаотичний рух молекул).

Раніше вважалося, що випаровування вологи відбувається тільки з поверхні менісків у капілярах і що адсорбційні полімолекулярні плівки на стінках капілярів малорухомі; тому їх плин не впливає на процес випаровування в дисперсних системах. Властивості полімолекулярних шарів води в тонких капілярах відрізняються від властивостей води в об’ємі й ізотерми адсорбції у кварцових капілярах також мають характерні відмінності від ізотерм для плівок, що перебувають на плоскій поверхні скла. Тому плівковий плин інтенсифікує масообмін, який протікає не тільки в газовій (паровій) фазі над поверхнею меніска рідини, але й у рідкій плівці, яка в міру поглиблення меніска в процесі випаровування залишається на поверхні стінок капіляра. При цьому роль плівкового переносу зросpп тає при наближенні до 1 (pп – тиск водяної пари над меніском; pн – тиск насиченої водяної пари).

pн pп Співвідношення прийнято вважати показником «активності води».

pн Очевидно, зазначене явище відіграє роль, якщо глибина розташування зони випаровування буде більше діаметра капіляра. Крім того, слід враховувати, що при технологічній обробці харчового продукту може змінюватися профіль капілярів (наприклад, у процесі конвективного сушіння відбуваться скорочення геометричних розмірів тіла).

2. ТЕРМОДИНАМІЧНА ОЦІНКА ПРОЦЕСУ ЗБЕРІГАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

–  –  –

де S – зміна ентропії зв'язаної води;

W рівноважна вологість препарату.

Усі термодинамічні величини підрозділяють на дві групи: функції стану і функції процесу. Функції стану однозначно визначаються параметрами даного стану. Для визначення зміни функції стану необхідно знати лише значення цієї функції на початку та наприкінці процесу. Найбільш відомими функціями стану є температура, тиск і об’єм. Вищенаведений аналіз показує, що до функцій стану системи може бути віднесений і показник активності води, який несе в собі важливу додаткову інформацію про процеси, що відбуваються в харчових продуктах і, як наслідок, є перспективним для застосування його в інженерних розрахунках.

3. РОЛЬ АКТИВНОСТІ ВОДИ У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ

–  –  –Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧ-КОМП'ЮТЕР Для студентів бакалаврського напрямку 6.0804 Комп'ютерні науки, спеціальності 7.080403 Програмне забезпечення автоматизованих систем Усі цитати, цифровий, Вимогам, які пред’являються до фактичний матеріал та інструктивно методичної бібліографічні відомості літератури відповідає. перевірені, написання До друку і в світ дозволяю на одиниць відповідає підставі п.2.15 Єдиних...»

«Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка contact becomes the zone of laughter; the linguistic irony, the comic travesty, through mockery; the expressiveness of the artistic word; the symbolization of the artistic speech; the artificial creation of the unity allusion, the imitation of beauty, the simulation of language. The main linguistic and stylistic means of the carnavalization of the artistic speech are the language games which sometimes can be...»

«УДК 631 С.Е. Дегодюк, кандидат сільськогосподарських наук Е.Г. Дегодюк, доктор сільськогосподарських наук ННЦ “ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА УААН” СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗМІНИ КЛІМАТУ Глобальні зміни клімату в Україні і в цілому на планеті є злободенною темою, що тривожить як вчених, так і широку громадськість. Ці зміни, як зазначається у проекті концепції загальнодержавної програми на 2008 2012 рр., набувають таких масштабів, що є всі підстави очікувати змінення меж природно...»

«Посібник користувача Фрезерний верстат UWSM-12 Постачальник: ТОВ “Мета-Груп” м. Київ Сервісний центр / Service Centre: Tel.: +38 044 200 50 61, Fax: +38 044 200 50 63 www.utool.com.ua, info@utool.com.ua Бажаємо Вам приємної та успішної роботи з Вашою новим фрезерним верстатом! Не викидайте електричний інструмент разом з побутовими відходами. Згідно з європейською директивою 2002/96/EC про утилізацію електричного та електрообладнання та відповідно до національних законів, електроінструмент, що...»

«№ 2 (2012) Актуальні питання інноваційного розвитку СУЧАСНІ ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ УДК 349.2: 331.108.5 УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАОХОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ А.М. Юшко, канд. юрид. наук, ст. наук. співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України У статті досліджуються проблеми правового регулювання заохочення зразкової та ефективної праці, а також на основі зроблених висновків даються пропозиції щодо вдосконалення трудового законодавства. Ключові слова: заохочення,...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58. С. 190–197 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2013. Issue 58. P. 190–197 УДК 347.4 ПАТЕНТНЕ ПРАВО ЯК ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОГО ПРАВА Т. Єфімцева Оренбурзький інститут (філія) ФГБОУ ВПО Московська державна юридична академія імені О.Е. Кутафіна вул. Комсомольська, 50, 46000 Оренбург, Російська Федерація e-mail: tve-26@mail.ru Обґрунтовано тезу про те, що патентне право є інститутом інноваційного права....»

«Міжвузівський збірник НАУКОВІ НОТАТКИ. Луцьк, 2013. Випуск №40 45 УДК 621.867 Гевко Б.М.1, Павельчук Ю.Ф.2, Гевко І.Б.1, Дзюра В.О.1 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Каменець-Подільський агротехнічний університет ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ГВИНТОВИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ПРОТРУЮВАЧІВ Приведена удосконалена конструкція протруювача насіння, яка забезпечує мінімальні енергетичні параметри їх при проектуванні і при експлуатації. Розроблена методика і...»

«Варіант 1 ЗМІСТ Передмова Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5 Варіант 6 Варіант 7 Варіант 8 Варіант 9 Варіант 10 Варіант 11 Варіант 12 Варіант 13 Варіант 14 Варіант 15 Варіант 16 Варіант 17 Варіант 18 Варіант 19 Варіант 20 Варіант 21 Варіант 22 Варіант 23 Відповіді до тестових завдань ПЕРЕДМОВА Зовнішнє незалежне оцінювання – складне випробування, яке потрібно пройти як одинадцятикласникам після державної підсумкової атестації, так і випускникам попередніх років, аби вступити до...»

«Посібник Calimera Використання в культурі: Місцеві заклади, як посередники в організації доступу до електронних ресурсів Рекомендації з позитивної практики: резюме Проект Calimera фінансується за програмою Європейської комісії, IST Programme Посібник Calimera ЗМІСТ Розділ 1: Рекомендації із соціальної політики Соціальне включення Стор. 3 Культурна ідентичність і єдність 4 Електронний уряд і громадянство 5 Навчання (офіційне і неофіційне) 6 Соціально-економічний розвиток 7 Розділ 2: Рекомендації...»

«Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 8 (30). – Луцьк, 2011. УДК 658.8 В.О. Морохова, к.е.н., професор І.Ф. Лорві, асистент Луцький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ СИСТЕМИ ЗБУТУ У статті досліджено методику комплексного маркетингового аналізу системи збуту. Обґрунтовано логічну схему маркетингового аналізу системи збуту та вибору стратегії збутової...»

«Національний університет Львівська політехніка Харківський національний університет радіоелектроніки Олег Матвійків, Сергій Ткаченко, Володимир Хаханов Інженерне проектування складних об'єктів і систем Engineering Design of Complex Objects and Systems Навчальний посібник (draft version) №530785-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-JPCR ©Матвійків О.М., Кафедра САПР НУ «Львівська політехніка» 1 Розділ № 1. Методологічні аспекти автоматизованого проектування складних об'єктів і систем Навчальний посібник...»

«НАУКОВІ ДИСКУСІЇ УДК 330.113.2 О. Ю. Ч А Л Е Н К О, кандидат технічних наук, науковий співробітник Луганської філії Інституту економіко правових досліджень НАН України ІНСТИТУЦІЙНА ГІПОТЕЗА ПРО РИНОК, ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ТА ПОСЕРЕДНИЦТВО Визначено казус сучасної економічної теорії, який полягає в тому, що до трансакційних витрат не віднесено затрати обігу. Порушено проблему формування інституційної струк тури ринку, його суб’єктів та статистичного обліку ринкової діяльності у СНР. Поставле но...»

«Економіка та управління підприємствами УДК 339.138:658.821 ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ (На прикладі ПАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод») В. В. Добрянська, кандидат технічних наук. М. В. Горська. Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка _ © Добрянська В. В., 2013. © Горська М. В., 2013. Стаття отримана редакцією 01.08.2013 р. Вступ. Ринок лікеро-горілчаної продукції відрізняється тим, що далеко не кожний може...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»