WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ЕСТЕТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

УДК 378.147

Чихурський Анатолій Сергійович

ЕСТЕТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

(КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Житомир – 2016

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Дем’янчук Олександр Никанорович, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри методики викладання мистецьких дисциплін.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Орлов Валерій Федорович, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, провідний науковий співробітник лабораторії професійної кар’єри;

кандидат педагогічних наук, доцент Шмельова Тетяна Всеволодівна, Житомирський державний університет імені Івана Франка, доцент кафедри естетики, етики та образотворчого мистецтва.

Захист відбудеться 24 березня 2016 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 14.053.01 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, 2-й поверх, конференц-зал.

З дисертацією можна ознайомитися на сайті http://zu.edu.ua/avto_ped.html та в бібліотеці Житомирського державного університету імені Івана Франка за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.

Автореферат розісланий 22 лютого 2016 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради С.Л. Яценко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Складні соціально-політичні трансформації сучасного українського суспільства супроводжуються нагальною потребою у формуванні духовних засад діяльності особистості, культури, морального життя суспільства, нації, що передбачає пошук і утвердження нових суспільно значущих цінностей. Сучасний випускник загальноосвітнього навчального закладу будь-якого типу, зокрема і школи-інтернату, має характеризуватися розвиненим естетичний смаком, що ґрунтується на сформованих естетичних поглядах, критичному ставленні до зовнішніх впливів агресивного соціокультурного середовища. У зв’язку з цим набуває особливої гостроти проблема створення в навчальних закладах естетично наповненого освітнього простору, тобто його естетизації як процесу надання естетичної форми предметам і явищам (способу життя, середовищу навчального закладу, системі комунікацій суб’єктів освіти тощо).

У Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ ст.) окреслено основні шляхи реформування змісту загальноосвітньої освіти, зокрема, забезпечення естетичного розвитку особистості, оволодіння цінностями й знаннями в галузях мистецтв, формування художньо-естетичної культури, прилучення до літератури, музики, образотворчого мистецтва, надбань народної творчості, української і світової культур. Одним із пріоритетних напрямів реформування навчально-виховного процесу визначено забезпечення високої художньо-естетичної освіченості і вихованості особистості. Про необхідність естетизації розвитку особистості в навчально-виховному процесі зазначено в державних документах про освіту (Закон України «Про освіту»

(1991 р.), Закон України «Про загальну середню освіту» (1999 р.), Національна програма патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства (1999 р.), Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Освітня галузь «Художня культура»), 2011 р., Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (2004 р.) та ін.

На особливу увагу сучасної педагогічної теорії та практики заслуговує вивчення способів естетизації освітнього середовища закладів соціального захисту дітей, що характеризується поєднанням процесів соціалізації, естетизації, навчання та виховання і забезпечується в умовах школи-інтернату шляхом взаємозв’язку навчальної та позанавчальної художньо-естетичної діяльності, а також гармонізації різних соціальних естетико-виховних впливів – соціокультурних, соціально-групових, професійно-педагогічних. Мета загальноосвітньої школи-інтернату полягає в розвитку і формуванні особистості, забезпечення її соціально-психологічної адаптації й реабілітації, виховання у дитини загальнолюдських цінностей, громадянської позиції, достатнього рівня культури, здатності до самостійного життя. Естетизація навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи-інтернату сприяє розвитку природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, їх аксіологічної сфери та формування світогляду.

Концептуальна ідея дослідження полягає в тому, що естетизація навчально-виховного процесу школі-інтернаті визначається, насамперед, ефективністю викладання в ньому предметів, безпосередньо пов’язаних з естетичним розвитком і вихованням дитини, тобто як візуального, так й інших видів мистецтва.

Поняття естетичної культури і проблеми її формування досліджувалися багатьма вченими (Т. Аболіна, О. Буров, Д. Джола, І. Зязюн, М. Каган, Т. Комарова, Н. Миропольська, В. Малахов, М. Овсянников, Л. Печко, С. Раппопорт, Г. Тарасенко, А. Щербо та ін.). Загальні аспекти естетизації навчально-виховного процесу розглянуто в працях Л. Божович, В. Бутенка, Л. Виготського, А. Гончаренка, І. Гончарова С. Дерябо, О. Запорожця, С. Коновець, О. Леонтьєва, Л. Масол, С. Рубінштейна, О. Рудницької, Г. Шевченка, В. Ясвіна та ін. Проблеми естетичного розвитку особистості дитини в закладах соціального захисту, до яких належать школи-інтернати, висвітлено в науковому доробку Л. Дробатюк, І. Козубовської, О. Пилипенко, Т. Полоцької, Ж. Шиф, В. Петрової, Т. Головіної та ін.

Проте, поза увагою науковців залишилися такі аспекти навчальновиховного процесу в загальноосвітній школі-інтернаті, як його естетизація із залученням потенціалу уроків образотворчого мистецтва, сучасні інноваційні технології естетизації освітнього простору школи-інтернату тощо.

Таким чином, актуальність та недостатня розробленість проблеми дослідження в педагогічній теорії та практиці дають підстави для «Естетизація навчально-виховного процесу формулювання теми:

загальноосвітньої школи-інтернату (кінець ХХ – початок ХХІ століття)».

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дослідження виконане згідно плану роботи кафедри педагогіки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки за напрямом «Сучасний стан і перспективи розвитку освітнього комплексу України в контексті європейської інтеграції". Тема затверджена вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 3 від 30.10. 2014 р.) та узгоджена в Міжвідомчій Раді з координації наукових досліджень в галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 8 від 25.11. 2014 р.).

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити організаційно-педагогічні умови, зміст, форми і методи естетизації навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи-інтернату.

Мета дослідження зумовила постановку таких його завдань:

1. здійснити науково-теоретичний аналіз проблеми естетизації навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу;

2. з’ясувати специфіку загальноосвітньої школи-інтернату як середовища естетичної освіти і виховання особистості;

3. визначити роль і значення образотворчого мистецтва в процесі естетизації освітнього середовища школи-інтернату;

4. обґрунтувати організаційно-педагогічні умови естетизації навчальновиховного процесу загальноосвітньої школи-інтернату;

5. експериментально перевірити ефективність реалізації організаційнопедагогічних умов естетизації навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі-інтернаті Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес у загальноосвітній школі-інтернаті.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи естетизації навчальновиховного процесу загальноосвітньої школи-інтернату.

У дисертаційній роботі використано комплекс методів дослідження:

теоретичних (вивчення філософської, психолого-педагогічної, соціологічної, мистецтвознавчої літератури) – для визначення теоретико-методологічних основ дослідження та здійснення педагогічного аналізу проблеми; емпіричних (вивчення, узагальнення й систематизація педагогічного досвіду, ретроспективний аналіз власної педагогічної діяльності, аналіз навчальних планів, програм, анкетування, бесіди, інтерв’ю, тестування, спостереження, педагогічний експеримент) – для з’ясування організаційно-педагогічних умов естетичного виховання підлітків та перевірки їх ефективності; методи математичної статистики – з метою аналізу емпіричних даних і доведення достовірності результатів експериментальної роботи.

Експериментальну базу дослідження склали загальноосвітні навчальні заклади: Луцький НВК «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою», Люблінецький НВК «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – ліцей», Маяківський НВК «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – лінгвістичний ліцей», Сенкевичівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ВолодимирВолинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки», Підгайцівський навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів – гімназія Луцького району Волинської області, Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Шклинь Горохівського району Волинської області, Рокинівський навчально-виховний комплекс Луцького району Волинської області, Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Прилуцьке Ківерцівського району Волинської області. Дослідно-експериментальною роботою було охоплено 635 учнів п’ятих-сьомих класів.

Дослідження здійснювалося протягом восьми років і передбачало кілька етапів наукового пошуку.

Перший етап (2007-2009 рр.) – вивчення та опрацювання літератури з загальної педагогіки, спеціальної та педагогічної психології, філософії, естетики, мистецтвознавства.

Другий етап (2010-2012 рр.) – розробка програми та методики пошуковоекспериментальної роботи, проектування комплексу організаційнопедагогічних умов естетизації навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи-інтернату, проведення констатувального етапу експерименту.

Третій етап (2013-2016 рр.) – обґрунтування змісту, форм і методів естетизації навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи-інтернату, здійснення формувального етапу педагогічного експерименту, кількісний та якісний аналіз одержаних даних, їх теоретичне осмислення, розробка рекомендацій для педагогічних колективів загальноосвітніх шкіл-інтернатів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше здійснено комплексний і цілісний аналіз проблеми естетизації загальноосвітньої школи-інтернату; з’ясовано специфіку соціалізаційних процесів в умовах загальноосвітньої школи-інтернату як середовища естетичної освіти і виховання особистості, що пов’язана з відносною екзистенційною деривацією вихованця; розроблено авторську методику, впровадження якої забезпечує відповідний рівень естетичної вихованості учнів, що розглядається як результат естетизації; визначено можливості образотворчого мистецтва як основи естетизації навчально-виховного процесу та формування творчої особистості випускника школи-інтернату; уточнено поняття «естетизація навчально-виховного процесу»;

удосконалено процес розробки та реалізації комплексу організаційнопедагогічних умов естетизації навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи-інтернату, а також його зміст, форми і методи у визначеному напрямі;

подальшого розвитку набула теорія і практика естетичної освіти і виховання особистості в загальноосвітньому навчальному закладі.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що його результати і висновки можуть бути використані в практиці діяльності загальноосвітніх навчальних закладів інтернатного типу. Розроблені в процесі дослідження методичні рекомендації дозволяють ефективно вирішувати проблеми естетизації середовища в навчальному процесі ЗНЗ. Результати дослідження доцільно застосовувати для створення і вдосконалення програм з образотворчого мистецтва для загальноосвітньої школи, позакласної та позашкільної виховної роботи, а також у процесі підготовки та підвищення кваліфікації педагогів.

Апробація результатів дисертаційної роботи здійснювалася на наукових, науково-методичних, науково-практичних конференціях різного рівня, зокрема, Всеукраїнських науково-методичних конференціях «Актуальні проблеми підготовки фахівців у вищій школі» (Слов’янськ, 2012), «Проблеми дослідження та збереження мистецької спадщини Волині» (Луцьк 2011-2015), «Проблеми і перспективи розвитку мистецької освіти в епоху глобалізації»

(Житомир, 2013), І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку мистецтва: культурологічний, мистецький, педагогічний аспекти» (Луцьк, 2014-2015), науково-методичному семінарі «Мистецькоосвітні проекти на Волині: стан, здобутки, перспективи розвитку» (Луцьк, 2015), науково-методичних конференціях Волинського національного університету імені Лесі Українки «Дні науки» (Луцьк 2004-2010), Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Фестиваль науки» (Луцьк, 2011-2015).

Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи висвітлено у 11 наукових публікаціях автора, з них 5 одноосібних у провідних фахових виданнях України, 1 в зарубіжному науковому періодичному виданні.

Особистий внесок у статтях: «Сприйняття школярами пейзажного живопису» (співавтор Т. Роняк) визначається обґрунтуванням можливостей естетичного та морального виховання на взірцях пейзажного живопису Голландії; «Механізм модернізації педагогічних умов естетичного виховання підлітків у процесі навчання образотворчого мистецтва» (співавтор О. Дем’янчук) автору належить характеристика особливостей сприймання підлітком твору мистецтва; «Соціальний та емоційний розвиток особистості в сім’ї» О. Мілих) авторським є висвітлення проблем (співавтор взаємозалежності соціального та емоційного розвитку дитини від міжособистісних стосунків у сім’ї; «Біографічні аспекти становлення творчості А. Лазарчука «волинського періоду» (співавтор О. Берлач) автору належить аналіз та характеристика періоду педагогічної діяльності видатного художника та педагога Андроника Лазарчука на Волині.

Структура дослідження. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, додатків та списку використаної літератури (434 позиції, з них 8 – іноземними мовами).

Загальний обсяг тексту дисертації становить 265 сторінок, з них 184 сторінки основного тексту. У дисертації вміщено 3 таблиці, 3 рисунки та 5 додатків на 38 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено об’єкт, предмет, з’ясовано мету та завдання, наведено дані щодо джерельної бази, наукової новизни, теоретичного та практичного значення роботи, її концептуальної ідеї, апробації результатів дослідження, його структури.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Економіка та управління АПК, 2013. Випуск 11 (106) УДК 338:45:658.8:621.3 СУМЕЦЬ О.М., канд. техн. наук Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Sumets61@mail.ru СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ АГРОЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ У статті показано актуальність запровадження логістичного підходу в аграрному секторі економіки, яка обґрунтовується досить значними втратами сільгосппродукції, зокрема у процесі її транспортування та під час зберігання....»

«УДК 711.4:725.4 Т.М. Мазур, Є.І. Король Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра містобудування СПАДЩИНА ІНДУСТРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В СТРУКТУРІ ІСТОРИЧНОЇ ЗАБУДОВИ ЛЬВОВА © Мазур Т.М., Король Є.І., 2011 Особливістю функціонально-планувальної структури м. Львова є наявність в його центральній частині значної кількості історично сформованих виробничих територій. Сучасні процеси їхньої масової спонтанної та неконтрольованої перебудови можуть призвести до втрати цінних історичних...»

«№109 Науково-технічний бюлетень ІТ НААН ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «КОМПРОВИТ» НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КУР-НЕСУШЕК И КАЧЕСТВО ЯИЦ Бигун Ю. П., Бигун П. П. Винницкий национальный аграрный университет Установлено, что оптимальной дозой на один кг живой массы в день является 0,5 г препарата Кампровит, который способствует повышению продуктивности кур несушек на 5,0 %, увеличению массы желтка, белка, индексу формы яйца. С увеличением массы яиц увеличивается выход яичной массы. При этом...»

«Таврійський державний агротехнологічний університет УДК 338.43:631.14 Охріменко І.В., д.е.н., професор Національний університет біоресурсів і природокористування України МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація. В статті розглядаються шляхи підвищення економічної ефективності господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, зокрема на основі виявлення та реалізації потенційних резервів. Пропонується алгоритм оцінки таких резервів...»

«РОСЛИННИЦТВО УДК 635.631.4:631.8:631:67 О.С. ВИРОДОВ, аспірант* Інститут овочівництва і баштанництва НААН e-mail: Shyra_S.V@mail.ru С.С. ЯРЕМЕНКО, молодший науковий співробітник Інститут плодівництва НААН ЯКІСТЬ ПЕРЕРОБЛЕНОЇ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ Встановлено вплив різних систем удобрення на якісні показники дегустаційної оцінки переробленої продукції томата і огірка, вирощених у беззмінній овочевій культурі. Ключові слова: технологічна оцінка, якість, томат,...»

«О. С. Городецька, В. А. Гикавий, О. В. Онищук Комп’ютерні мережі Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Городецька О. С., Гикавий В. А., Онищук О. В. Комп’ютерні мережі Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 004.7(075) ББК 32.971.35я73 Г70 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № від.2015 р.) Рецензенти: М. М. Климаш, доктор технічних наук,...»

«ВІСНИК ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 2011 р. Серія: Економічні науки № 2 (22) ISSN 2225-6725 що будуть приносити найбільші прибутки. В ході аналізу визначено, що на Європейському патентному ринку найактивнішими учасниками є США, Японія та Німеччина. Найбільш пріоритетними галузями, що є найбільш перспективними для винахідництва є: медичні технології, цифрові технології, телекомунікації, комп’ютерні технології, транспорт, електричні машини. В роботі також був проведений аналіз...»

«AUTHOR: Makovska Julia Antonivna, Postgraduate Department of manufacture, the National Transport University, e-mail: _uliazabarilo@ukr.net, tel. +380969132050, Ukraine, Kyiv, str. Suvorov 1. к.206.АВТОРЫ: Маковская Юлия Антоновна, аспирант кафедры организации производства, Национальный транспортный университет, e-mail: _uliazabarilo@ukr.net, тел. +380969132050, Украина, г. Киев, ул. Суворова 1. к. 206.РЕЦЕНЗЕНТИ: Савенко В.Я. доктор технічних наук, професор, Національний університет, професор...»

«Системні дослідження та застосування засобів діагностики для аналізу впливу вибухів на залізорудних кар’єрах Кривого Рогу на будівлі Системные исследования и применения средств диагностики для анализа влияния взрывов на железорудных карьерах Кривого Рога на здании System researches and applications of the diagnostics facilities for the analysis of the explosions influence on the iron-ore careers of the Crooked Horn on building 1. Номер державної реєстрації теми 0109U000303. 2. Науковий керівник...»

«ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УДК 656.2:[658.14+658.152] Ярослава Дегтярьова Альона Обертинська ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Запропоновано підходи до вдосконалення планування капітальних інвестицій на підприємствах залізничного транспорту з урахуванням величини коефіцієнта зносу. Ключові слова:капітальні інвестиції, коефіцієнт зносу, залізничний транспорт. Предложены подходы к усовершенствованию планирования капитальных инвестиций...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Донецький національний технічний університет Наукові праці Серія: Педагогіка, психологія і соціологія Випуск 5(155) 2009 Частина ІІ Донецьк 2009 УДК 37.013.44+159.9+316.323 ББК 60 Н34 Зареєстровано у Вищій атестаційній комісії України постановою президії ВАК України від 27 травня 2009 р. № 1 – 05/2 (бюлетень № 8 2009 р.). Затверджено вченою радою Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (протокол № 6 від 4.09.2009...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ПИШ’ЄВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ УДК 665.666.4:[662.642+662.66+665.753] ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ОКСИДАЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ РІДКИХ ТА ТВЕРДИХ ПАЛИВ 05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів – 2013 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет «Львівська політехніка» ШАЙ РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ УДК 342.1:351.74(477) ПРАВООХОРОННА ФУНКЦІЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів – 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Львівського державного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»