WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ВПЛИВУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА СТАН ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ СЕЛЬБИЩНИХ ТЕРИТОРІЙ ...»

-- [ Страница 1 ] --

1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ТКАЧ НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА

УДК 574.628.517

ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ АВТОМОБІЛЬНОГО

ТРАНСПОРТУ НА СТАН ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ СЕЛЬБИЩНИХ

ТЕРИТОРІЙ

21.06.01 – екологічна безпека

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Кременчук – 2015 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Міністерства освіти і науки України.

кандидат технічних наук, доцент,

Науковий керівник:

Саньков Петро Миколайович, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», доцент кафедри архітектури доктор технічних наук, професор,

Офіційні опоненти:

Запорожець Олександр Іванович, Національний авіаційний університет, директор Інституту екологічної безпеки кандидат технічних наук, Поліщук Дмитро Володимирович, Виробниче об’єднання «Машинобудівний завод»

м. Світловодськ, головний інженер 2015 р. о 1100 Захист дисертації відбудеться «15» травня годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К45.052.05 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за адресою: 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, ауд. 4211.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за адресою: 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20.

Автореферат розісланий «10 » квітня 2015 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К45.052.05 В.С. Бахарєв

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Однією з проблем екологічної безпеки в Україні є стан акустичного забруднення атмосферного повітря. Доведено, що міський шум згубно діє на організм людини, вражає органи слуху, центральну нервову систему, викликає хвороби серця і судин, головні болі, дратівливість, порушує обмін речовин, відпочинок і сон, викликає інші неспецифічні фізіологічні реакції людини, є прямою або непрямою причиною багатьох захворювань. Шум заважає нормальному відпочинку, впливає на продуктивність роботи. Як показують результати досліджень – автомобільний транспорт є основним джерелом викидів, шуму і вібрацій. На його частку припадає 80 % всіх зон так званого «акустичного дискомфорту». Масштаби шумового забруднення свідчать про недосконалість існуючої системи екологічного моніторингу.

Відсутність в Україні екологічно безпечної та економічно прийнятної методики боротьби з шумом автотранспорту в зонах житлової забудови є базисом для розробки технічних рішень з локалізації його шкідливої дії в умовах спальних районів міст. Таким чином, забезпечення екологічної безпеки сельбищних територій населених міст за допомогою удосконалення наявних і створення нових методів дослідження і прогнозування шумового забруднення навколишнього середовища автотранспортом, а також алгоритмів його локалізації призведе не тільки до зменшення техногенного вантаження на навколишнє середовище, а й до підвищення якості життєдіяльності населення.

Таким чином, дисертаційна робота присвячена розв’язанню актуального науково-практичного завдання, що полягає у вивченні впливу автотранспорту на стан шумового забруднення зон сельбищної забудови населених міст із подальшою розробкою заходів його зменшення шляхом розробки наукових методів оцінки та прогнозування даного впливу, а також рекомендацій і алгоритму забезпечення екологічної безпеки з урахуванням характеристик шумозахисних заходів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт кафедр «Екології та охорони навколишнього середовища» та «Архітектури»

Державного вищого навчального закладу «Придніпровської державної академії будівництва й архітектури» (ДВНЗ ПДАБА) у рамках наступних програм, де здобувач являється виконавцем: «Захист і поліпшення архітектурного і матеріального середовища проживання в будинках і на території міської забудови», номер державної реєстрації 0106U005341(2006–2010 рр.);

«Інноваційний підхід до рішення екологічних проблем Придніпровського регіону», номер державної реєстрації 0111U006478 (2011–2015 рр.);

«Удосконалення і захист архітектурного середовища в умовах реконструкції і нового будівництва», номер державної реєстрації 011U006486 (2011–2015 рр.).

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є оцінювання впливу автотранспорту на стан шумового забруднення сельбищних територій із подальшим прогнозуванням і розробкою заходів його зменшення.

Для досягнення вказаної мети поставлені та вирішені такі завдання:

проведення оцінки впливу автотранспорту на стан шумового забруднення навколишнього середовища шляхом дослідження динаміки шумових характеристик автотранспортних магістралей та аналіз акустичної ефективності існуючих шумозахисних заходів;

визначення шумових характеристик легкових автомобілів, які пересуваються з незначними швидкостями в межах внутрішньоквартальних проїздів і автостоянок;

розробка методу визначення акустичної ефективності спеціальних смуг зелених насаджень з урахуванням їх періоду вегетації;

розробка методу визначення шумової характеристики автостоянок з урахуванням їх акустичної активності;

розробка алгоритму локалізації шумового забруднення, що створюється автотранспортом, шляхом реалізації «тихих» зон у житлових районах міст.

Об’єктом дослідження є шумове забруднення автотранспортом сельбищних територій населених місць.

Предметом дослідження є прогнозування і зниження шумового забруднення довкілля автотранспортом в межах житлової забудови.

Методи досліджень. Задачі створення екологічно безпечних умов проживання населення на сельбищних територіях міста шумозахисними заходами вирішувалися на основі системного підходу. Експериментальні дослідження виконувалися з застосуванням сучасних акустичних вимірювальних приладів «Октава–101» та «Екофізика–Октава». При обробці даних використані методи математичної статистики. Для оцінки достовірності результатів експериментів використовувалися математико-статистичні методи.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому:

вперше науково обґрунтовано комплекс організаційно-технічних заходів щодо локалізації шумового забруднення від автотранспорту в зонах сельбищної забудови шляхом створення «тихих» зон, що дозволяє оперативно розробляти проекти шумозахисту населених місць;

вперше закладено наукові засади визначення поглинальної акустичної ефективністі спеціальних смуг зелених насаджень із урахуванням їх періоду вегетації, що дає можливість визначити ефективність заходів із забезпечення екологічної безпеки;

дістали подальшого розвитку наукові уявлення щодо визначення шумових характеристик (рівнів звукової потужності) легкових автомобілів, що пересуваються із мінімальними швидкостями на внутрішньоквартальних проїздах і автостоянках у межах сельбищних територій, що дозволяє проводити експрес-оцінку шумового режиму зон житлової забудови;

щодо шумових характеристик розширено наукові уявлення автотранспортних магістралей різних типів (загальноміської, районної і внутрішньо житлової) у різні періоди доби; отримані параметри дозволять визначати шумові характеристики автотранспортних магістралей для забезпечення екологічної безпеки у зонах житлової забудови.

Практичне значення одержаних результатів.

1. Використання розробленого методу визначення акустичної ефективності шумозахисних смуг зелених насаджень з урахуванням їх періоду вегетації дозволяє зменшувати рівень шумового навантаження з урахуванням особливостей різних регіонів України.

2. Запропонований метод визначення шумових характеристик автостоянок із урахуванням їх акустичної активності дає можливість прогнозувати шумовий режим сельбищної території, на якій розташовані автомобільні стоянки.

3. Розроблений алгоритм локалізації шумового забруднення від автотранспорту є базисом для створення «тихих» зон у житлових районах міста.

4. Одержані шумові характеристики автотранспортних магістралей різних категорій у нічний час доби порівняно із денним дозволяють прогнозувати рівні шуму з метою забезпечення екологічної безпеки на житлових територіях міста.

Розроблений метод визначення акустичної ефективності шумозахисних смуг зелених насаджень з урахуванням їх періоду вегетації впроваджено (акт впровадження від 30.08.2012) в проекті ДСТУ – Н Б В. 1.1–33: 2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій», який введено в дію Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України в 2014 році.

Науково–практичні розробки із забезпечення нормативних рівнів шуму у будь-який час доби на сельбищних територіях, що межують із автомобільними шляхами, використано (акти впровадження від 29.10.2010) при реконструкції автомобільної дороги «Знаменка-Луганськ-Ізварино».

Одержані результати впроваджено (акт впровадження від 24.09.2014) у навчальному процесі при виконанні практичних робіт та курсового проекту з дисципліни «Містобудівна акустика» навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та дипломному проектуванні спеціальності 7.04010601 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»

випускаючої кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ «ПДАБА».

Особистий внесок здобувача. Автором дисертації визначено мету та завдання досліджень, здійснено пошук їх рішень, проведено теоретичні та експериментальні дослідження. Головні результати теоретичних та практичних досліджень, що викладено в дисертаційній роботі, опубліковано в наукових працях, які наведено в списку публікацій автореферату [1-22].

Особистий внесок автора в роботах, опублікованих в співавторстві, полягає в наступному:

дослідженні шумових характеристик автотранспортних магістралей м.

Дніпропетровська [7,3,18]; розрахунку поправок до шумових характеристик автотранспортних магістралей для нічного часу доби [11,17]; проведенні натурних досліджень і одержанні шумових характеристик у виді рівнів звукової потужності легкових автомобілів, які пересуваються з малими швидкостями [15,16,22]; розробці методу визначення акустичної ефективності шумозахисних смуг зелених насаджень з урахуванням їх періоду вегетації [6,14,18]; розробці методу визначення шумової характеристики автостоянок з урахуванням їх акустичної активності та динаміки використання [5,6,19,20,22]; проведені аналізу можливості забезпечення акустичної безпеки на територіях, розташованих поблизу автомобільних магістралей [1,6,12,10,13]; визначенні економічної ефективності шумозахисних заходів [4,21]; розробці алгоритму локалізації шумового забруднення сельбищних територій шляхом створення ескізних проектів 30-ти децибельних («тихих») зон у «спальних» районах міст [2,4,8,9,18].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну оцінку на: VII Всеукраїнській науковій конференції студентів, магістрантів і аспірантів (м.

Одеса, 2005 р.); Підсумковій науково-практичній конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт (м. Донецк, 2007 р.); Міжнародній науково – практичній конференції «Митна політика та актуальні проблеми економічної та митної безпеки України на сучасному етапі» (м.

Дніпропетровськ, 2007 р.); П’ятій міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів» (м. Дніпропетровськ, 2009 р.); V міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених інтелект – 2010»

«Екологічний (м. Дніпропетровськ, 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і студентів «Сучасні екологічно безпечні та енергозберігаючі технології в природокористуванні» (м. Київ, 2011 р.); VIІ міжнародній та XVIII традиційній науково - практичній конференції «Екологічний інтелект – 2012»

(м. Дніпропетровськ, 2012 р.); VII Міжнародній науково – технічній конференції «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні» (м.

Миколаїв, 2012 р.); 73-й науково-практичній конференції студентів та молодих вчених будівництва, водокористування та екології»

«Проблеми (м. Дніпропетровськ, 2013р.) Публікації. Основні положення дисертації опубліковано в 22 наукових роботах, зокрема 2 колективних монографіях; 6 статтях, з яких: 1 стаття у закордонному виданні, 4 – у фахових виданнях України з технічних наук; 14 тезах доповідей.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 4 розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і 5 додатків; основний текст із 19 таблицями, 36 рисунками викладено на 130 сторінках, список використаних джерел із 102 найменуваннями розміщено на 13 сторінках, 5 додатків – на 40 сторінках. Загальний обсяг роботи складає 183 сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

–  –  –

m 1 (2) m Sm =. (дБ) (3) m Для проведеня аналітичних досліджень, які дали можливість провести коригування акустичної ефективності смуг зелених насаджень з урахуванням періоду вегетації листяних порід зелених насаджень були використані методи обробки спостережень для оцінки агрокліматичних ресурсів території.

Обробка кліматологічних матеріалів проводилась за методом А.А. Шепелевького за такими основними показниками: дати початку і кінця вегетаційного періоду; тривалість періоду з температурами вище певних меж;

середня сума температур за вегетаційний період; забезпеченість вегетаційного періоду теплом; напруженість тепла в період вегетації; весняні та осінні заморозки різної інтенсивності і різної ймовірності, тривалість безморозного періоду.

Для досліджень використані значення температури початку вегетаційного періоду для листяних порід – + 10 0С, а закінчення – дати перших морозів.

Визначення шумових характеристик транспортних потоків на магістральних вулицях проводилося з дотриманням обов'язкових умов і вимог ГОСТ 20444-85.

Розрахунок акустичної ефективності шумозахисних екранів проводився використовуючи наступні формули:

LАекр=6 lg+15, при 0,0550, дБА (4) LАекр=5(1+7), при 0,05, дБА (5) де LАекр – акустична ефективність шумозахисного екрана, дБА; – різниця довжини прямого і огинаючого променів, м.

Дослідження шумового режиму житлових територій проводилося методом побудови карт шуму за допомогою спеціальної комп'ютерної програми «Acousticlab», розробленої Захаровим Ю.І. та Захаровим В.Ю. у ДВНЗ «ПДАБА»

на кафедрі архітектури Програма призначена для проведення кількісного розрахунку рівнів звуку (звукового тиску) в об'єктах захисту від дії шуму різних джерел в міській забудові, візуалізації шумового режиму об'єктів, які оцінюються.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Фалько Єліни Артурівни за темою: «Розвиток інформатизації міжнародного туристичного бізнесу в умовах глобалізації», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини 1. Актуальність обраної теми дослідження Глобальна економіка сприяє розширенню просторових та часових параметрів діяльності туристичного бізнесу як реального сектору національної економіки...»

«ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УДК 681-31.001.8 ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ: РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ ІНДИВІДУУМА Шеховцов А.В. Розпізнавання образів є однією з найбільш фундаментальних проблем теорії інтелектуальних систем. З іншого боку, задача розпізнавання образів має величезне практичне значення. Замість терміну розпізнавання часто використовується інший термін класифікація. Ці два терміни у багатьох випадках розглядаються як синоніми, але не є повністю взаємозамінюваними. Кожний з цих термінів...»

«ISSN 2076-2429 (print) 293 Праці Одеського політехнічного університету, 2013. Вип. 3(42) ISSN 2223-3814 (on line) Г.М. Прокоф’єва, канд. хім. наук, доц., УДК 66.091:648.18 К.Ю. Савічєва, магістр, Т.В. Сударушкіна, інженер, Нац. техн. ун-т України “КПІ” ШЛЯХИ РОЗРОБКИ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ТЕХНІЧНИХ МИЙНИХ ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Г.М. Прокоф’єва, К.Ю. Савічєва, Т.В. Сударушкіна. Шляхи розробки екологічно безпечних технічних мийних засобів спеціального призначення. Досліджено...»

«Серія: Збірник наукових праць №11 т. 1 (65) Технічні науки Вінницького національного аграрного університету 2012 р. УДК 51+796/799 (023) ІНДЕКС ХІРША ТА ІМПАКТ-ФАКТОР ЯК ІНСТРУМЕНТИ НАУКОМЕТРІЇ У ДОСЛІДНИЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Шостак А.В Національний університет біоресурсів і природокористування України Лукач В.С Відокремлений підрозділ “Ніжинський агротехнічний інститут” Національного університету біоресурсів і природокористування Борис М.М Подільський державний аграрно-технічний університет...»

«Цапів Я., Гонта О. Б. – гр. КТм-51 Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ВИПАРОВУВАННЯ СОКІВ В БАГАТОКОРПУСНИХ ВИПАРНИХ АПАРАТАХ Науковий керівник к.т.н. доц. Курко А.М. АВТОРЕФЕРАТ Магістерської роботи ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Сучасний досвід показує, що подальший розвиток харчової промисловості є неможливим без удосконалення існуючих підприємств і збільшення...»

«УДК 655.225.2 В.З.Маїк, О.В.Манько, Г.М.Іванчишин Українська академія друкарства ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗМІЦНЕННЯ ЛАТУННИХ ШТАМПІВ ДЛЯ ТИСНЕННЯ НА УПАКОВЦІ У статті представлені результати досліджень латунних штампів з спеціальним покриттям для підвищення їх зносостійкості The article presents the results of the research of brass stamps with special covering for their wear resistance increase. У видавничо-поліграфічній галузі останнім часом створюють спеціалізовані виробництва для виготовлення...»

«УДК 621.777 Розов1 Ю.Г. к.т.н., доц., Піманов2 В.В. асп., Шкарлута2 Д.Б. асп. 1-Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна 2-НТУУ “Київський політехнічний інститут”, м.Київ, Україна АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ТРУБЧАТИХ ВИРОБІВ ІЗ СТАЛІ 20Х17Н2 ГІДРОПРЕСУВАННЯМ НА ГЛАДКІЙ ОПРАВЦІ Rozov Y1., Pimanov V2., Shkarluta D2. 1The Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine 2The National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine...»

«Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди УДК: 159.923 © Бочелюк В.Й., 2014 р. http://orcid.org/0000–0001–8727–3818 В.Й. Бочелюк Національний технічний університет, м. Запоріжжя ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ У роботі проводиться аналіз проблеми психології управління спільною трудовою діяльністю. Вказується на те, що основну особливість психології управління складає вивчення організованої спільної діяльності. Особлива увага...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_С.В.Іванов (Підпис) «_»2013 р АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.050101 «Комп’ютерні науки» заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості На засіданні кафедри інтегрованих перевірені. Написання одиниць автоматизованих...»

«ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ Ключові слова:інформація, медіаджерела,комунікації, медіаосвіта. В.Д. Кондратюк ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В статье обснована целесообразность использования медиаобразовательных технологий в профессиональной подготовке будущего учителя «Технологий». Ключевые слова medaderela: информации, коммуникации, medaosvta. V.D. Kondratyuk THE USE OF MEDIA TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL...»

«Технічні науки  Швидкість руху нитки 4,7 м/год, час знаходження нитки при температурі окиснення – 5 год. Термоокиснення проводили при інтенсивній циркуляції повітря в кожній секції апарату. З апарату окиснена нитка поступала в приймально-намотувальний пристрій і намотувалась на двофланцеві котушки. Карбонізацію окиснених таким чином ПКА-пек ниток проводили зі швидкістю підйому температури 5 0С/хв при кінцевій температурі 800 0С. Характеристики окиснених и карбонізованих волокон наведено в табл....»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 5 (288), Ч. ІІ, 2014 полный пакет документов к ней. В статье освещаются концептуальные подходы относительно проведения и изложения учебного материала. Ключевые слова: экскурсионная деятельность, экскурсия, обзорная экскурсия, экскурсовод, портфель экскурсовода, методическая разрботка экскурсии. Kytaychuk G. B. Preparation of Excursion in Organization of Excursions Practical Training Classes in College This article analyzes a preparation of observational...»

«УДК 681.325 Н.Я. Возна Карпатський державний центр інформаційних засобів та технологій ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ РУХУ ДАНИХ У РОЗПОДІЛЕНИХ КС © Возна Н.Я., 2010 Наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень методів формування та організації потоків даних у розподілених комп’ютерних системах. In this work the results of theoretical and experimental researches of methods of forming and organization of data flows in distributed computing systems. Вступ. Аналіз світових...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»