WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«НАВАНТАЖЕННЯ НА АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ В ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНАХ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Пляцук Дмитро Леонідович

УДК 504:502.3

ПРОГНОЗНА ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА

АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ В ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНАХ

21.06.01 – екологічна безпека

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Кременчук – 2015

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі прикладної екології Сумського державного університету Міністерства освіти і науки України.

доктор технічних, професор Науковий керівник – Шмандій Володимир Михайлович, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, завідувач кафедри екологічної безпеки та організації природокористування доктор технічних наук, професор

Офіційні опоненти:

Дмитриков Валерій Павлович, Полтавська державна аграрна академія, професор кафедри «Машини та обладнання агропромислового виробництва»;

доктор технічних наук, професор Мальований Мирослав Степанович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Захист відбудеться «27» листопада 2015 р. о 13.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 45.052.05 в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського за адресою: 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за адресою: 39600, м. Кременчук, вул.

Першотравнева, 20.

Автореферат розіслано «26» жовтня 2015 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради В.С. Бахарєв

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи. Дослідження стану забруднення повітряного басейну шкідливими речовинами, що містяться у викидах промислових підприємств, є однією з проблем, які необхідно вирішувати у межах загальної концепції забезпечення екологічної безпеки. При цьому першочерговими є проблеми розроблення методів оцінки техногенного навантаження, пов'язаного із забрудненням атмосферного повітря, та математичного моделювання виробничих систем із джерелами шкідливих викидів з урахуванням екологічних чинників.

Різкий спад потужностей виробництва, обумовлений економічною ситуацією, наприкінці минулого десятиліття викликав зменшення техногенного навантаження в більшості регіонів України. Водночас останніми роками засвідчується поступове нарощування промислового потенціалу, що призводить до зростання негативного впливу на компоненти навколишнього середовища. Техногенне навантаження, яке виникає в результаті викидів від об’єктів промислової інфраструктури, зумовлює формування стійких зон забруднення, що в разі тривалого впливу на екосистеми спричинює деградацію, руйнування біоценозів, погіршення станів здоров’я населення. Існуючі методики з оцінки показників техногенного впливу не враховують комплексного та компонентного впливу на екосистеми і не мають чіткого кількісного визначення порогових значень техногенного навантаження. У зв’язку з цим досить актуальним є вивчення перерозподілу рівня техногенного навантаження на довкілля в регіонах.

Необхідність розроблення та обґрунтування оптимізаційних рішень щодо зниження техногенного навантаження на атмосферне повітря в умовах реструктуризації промисловості міст, регіонів і промислових зон для мінімізації негативного впливу на довкілля й обумовлює актуальність роботи.

Одним зі шляхів вирішення зазначеної проблеми є розроблення математичної моделі техногенного навантаження, використання якої дозволить оптимізувати техногенний вплив у регіоні за рахунок введення обмежень викидів для об’єктів промислової інфраструктури.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри прикладної екології Сумського державного університету, пов’язаних із тематикою «Розробка шляхів поліпшення екологічної ситуації міст і промислових зон» згідно з науково-технічною програмою Міністерства освіти та науки України (№ держреєстрації 0111U006335).

Мета і завдання досліджень. Метою дисертаційної роботи є вирішення наукового завдання, пов’язаного з техногенним впливом на атмосферне повітря в умовах зміни профілізації промисловості регіону за рахунок введення обмежень викидів для об’єктів промислової інфраструктури на основі використання розробленої математичної моделі техногенного навантаження.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:

дослідити процес формування екологічного ризику, обумовленого техногенним забрудненням атмосферного повітря, на основі аналізу стану повітряного середовища міста з виділенням стаціонарних джерел небезпеки;

провести моніторинг стану повітряного середовища в умовах реструктуризації промислової інфраструктури на прикладі конкретного індустріально розвиненого промислового центру;

розробити математичну модель техногенного навантаження і розповсюдження шкідливих речовин у зонах безпосереднього впливу джерел техногенного забруднення;

обґрунтувати норми припустимого техногенного порогу в регіоні з урахуванням потенційної небезпеки працюючих та проектованих підприємств;

дослідити принципи управління екологічним навантаженням, обумовленим техногенним забрудненням атмосферного повітря, шляхом використання розробленої моделі граничних обмежень регіону з точки зору його перспективного розвитку.

Об'єкт дослідження – техногенне забруднення атмосферного повітря в містах і промислових центрах.

Предмет дослідження – особливості формування техногенного навантаження, обумовленого забрудненням атмосферного повітря (на прикладі м. Суми).

Методи дослідження. Теоретичні методи досліджень базуються на застосуванні системного підходу до оцінки величини техногенного навантаження на екосистему через атмосферу. Відповідно до специфіки практичних і прикладних досліджень у роботі застосовувалися такі методи: математичної статистики – для оцінки ступеня техногенного навантаження в зонах інтенсивної дії стаціонарних джерел в атмосферне повітря; математичне моделювання поширення забруднюючих речовин в атмосфері, експериментальні дослідження – для визначення порогових характеристик техногенного забруднення; системного аналізу – для розроблення управлінських заходів мінімізації негативного впливу на довкілля. Розрахунки та обробка експериментальних даних виконувались із застосуванням комп’ютерних програм ABBY Finereader 9.0, Adobe Photoshop 8.0, Maple 12.0; Microsoft Excel;

Statistica 6.0; Turbo Pascal 7.0, ЕОЛ 2000.

Наукова новизна роботи:

- уперше науково обґрунтовано методологічні аспекти визначення граничного техногенного навантаження від забруднення атмосферного повітря в умовах реструктуризації промислової інфраструктури регіону з використанням методів факторного аналізу джерел небезпеки, що надає можливість приймати ефективні рішення з управління екологічною безпекою;

- набули подальшого розвитку наукові підходи до ранжування території промислових центрів за рівнем екологічної небезпеки залежно від ступеня техногенного навантаження та впливу джерел забруднення атмосферного повітря, що дозволяє визначити зони екологічної небезпеки;

- удосконалено систему прийняття рішень відносно мінімізації негативного техногенного впливу на довкілля з досягненням прийнятного рівня ризику, обумовленого забрудненням атмосферного повітря, яка на відміну від існуючих систем враховує особливості промислової інфраструктури та оптимізацію розміщення джерел викидів.

Практична цінність роботи. Отримані результати стосовно мінімізації негативного техногенного впливу використані на ТОВ «Сумитеплоенерго»

(м. Суми) при розробленні заходів з управління екологічною безпекою, а саме:

використання інтегральних функцій впливу для досягнення ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі прилеглих районів міста (акт впровадження від 14.11.14 р.). Вони можуть бути застосовані на інших виробничих об’єктах, які є джерелами екологічної небезпеки.

Отримані наукові результати впроваджено в навчальний процес підготовки бакалаврів за спеціальністю «Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування» у Сумському державному університеті, а саме шляхи зменшення техногенного навантаження за рахунок граничних обмежень викидів від промислових об’єктів для управління екологічною безпекою при викладанні дисципліни «Екологічна безпека», модель розсіювання забруднюючих речовин та модель життєвості екосистеми – при викладанні дисципліни «Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища» (акт впровадження від 17.01.2015 р.).

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача полягає в проведенні аналізу діяльності об’єктів промислової інфраструктури регіону, які є джерелами формування екологічної безпеки, та встановленні пріоритетних забруднювачів повітря, проведення математичного моделювання розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, підборі й апробації методик експериментальних досліджень стану пошкодженості екосистеми в районах міста з різним рівнем техногенного навантаження на атмосферу, здійсненні біоіндикаційних досліджень, обробці та узагальненні отриманих результатів.

Здобувач брав участь на всіх етапах робіт із розроблення оптимізаційних рішень за рахунок обмеження викидів для діючого об’єкта як відповідальний виконавець.

Внесок автора у роботах, опублікованих у співавторстві, наведений у списку праць за темою дисертації.

Постановка завдань та їх обговорення здійснювалися під керівництвом доктора технічних наук, професора Шмандія В.М.

Апробація результатів дисертаційної роботи. Результати теоретичних і практичних досліджень за напрямком дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на наукових та науково-практичних конференціях: II Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальные проблемы инженерных наук в области промышленности, экологии и охраны водных ресурсов» (Пенза, 2013 р.), ІХ Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Екологічний інтелект – 2014» (Дніпропетровськ, 2014), ХХII Міжгалузевій науково-практичній конференції «КАЗАНТИП-ЭКО-2014. Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения» (Харків, 2014), міжвузівській науково-практичної конференції студентів аспірантів і молодих учених «Екологічний розвиток країни в рамках Європейської інтеграції» (Житомир, 2015).

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 11 наукових праць, з них 2 монографії в співавторстві; 4 статті у фахових виданнях МОН України, 1 стаття у виданнях, що входять в наукометричні бази, 2 статті в збірниках наукових праць, 2 тез доповідей на конференціях.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Структура дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг роботи становить 130 сторінок. Дисертаційна робота містить 15 рисунків і 17 таблиць по тексту, список використаних джерел у кількості 109 найменувань на 13 сторінках, додатки на чотирьох сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету та завдання досліджень, охарактеризовано наукову новизну та практичну значущість отриманих результатів.

Перший розділ присвячено аналізу сучасних підходів до оцінки техногенного навантаження на екосистему, обумовленого забрудненням атмосферного повітря.

Проаналізовано роботи, присвячені оцінці впливу техногенних об’єктів на стан екологічної безпеки, таких провідних фахівців, як Я.О. Адаменка, А.І. Горової, А.Б. Качинського, Г.І. Марчука, В.Ю. Некоса, В.М. Шмандія, Є.В. Хлобистова та ін.

Роботи цих та багатьох інших науковців створили методологічні і теоретичні передумови подальшого розвитку оцінки та моделювання екологічних ризиків з урахуванням техногенного забруднення атмосферного повітря для управління екологічною безпекою.

Проаналізовано існуючі моделі розповсюдження забруднюючих речовин та вплив викидів на стан екосистеми.

Аналіз попередніх досліджень дозволяє стверджувати, що незважаючи на вивченість особливостей проявів екологічної небезпеки, науково обґрунтований системний підхід до вирішення проблем оцінки складової техногенного навантаження, обумовленого забрудненням атмосферного повітря в умовах реструктуризації промислової інфраструктури регіону, розвинутий недостатньо.

Проаналізовано сучасні вітчизняні та зарубіжні програмні продукти для моделювання поширення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.

Встановлено, що одним з перспективних напрямів моделювання викидів в атмосферне повітря є використання моделі турбулентного переносу забруднюючих речовин (ЗР).

У другому розділі описано методологію та методи дослідження. Для оцінки техногенного навантаження використано концепцію порогового впливу техногенних об’єктів на компоненти природного середовища. Оцінка техногенного навантаження в загальному вигляді охоплює процес ідентифікації, прогнозування негативної дії на довкілля і здоров'я людей в результаті функціонування промислових й інших виробництв та об'єктів, які можуть становити небезпеку для населення і довкілля після досягнення певної величини, яку можна назвати «порогом техногенного навантаження».

Концептуальну модель оцінки техногенного навантаження з урахуванням послідовності різних стадій формування екологічної небезпеки наведено на рис. 1.

Вибір порогової характеристики техногенного навантаження пояснюється необхідністю, насамперед, екологічного нормування, яке до того ж не суперечить чинному санітарно-гігієнічному нормуванню (зокрема, ГДК), та дозволяє управляти екологічною безпекою регіону, не допускаючи появи екологічного ризику, обумовленого забрудненням атмосферного повітря.

–  –  –

Рисунок 1 – Концептуальна модель оцінки техногенного навантаження з виявленням порогових характеристик Викладено методику проведення біоіндикаційних експериментів для встановлення залежностей техногенного впливу за рахунок дослідження зв’язків «дія – ефект». Обґрунтовано вибір фітоматеріалу для проведення біоіндикації. Як показник пошкодженості екосистеми використано ознаку флуктуючої асиметрії листя берези бородавчастої (Betula pendula Roth).

Описано методику відбору проб повітря на вміст забруднюючих речовин.

Здійснено оцінку ймовірних невизначеностей і похибок при обробці отриманих результатів.

Третій розділ присвячено розробленню математичної моделі процесу розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. У загальному вигляді вирішення завдання характеристики якості атмосферного повітря зводиться до побудови ймовірнісного поля перевищення ГДКмр в регіоні розміщення об'єкта промислової інфраструктури. Екологічно безпечним критерієм якості повітря поза санітарно-захисною зоною є рівень концентрації, менший за ГДКсд для населених місць, і максимально разовий рівень концентрацій, менший ГДКмр для населених місць. Рівень цих перевищень не повинен виходити за рамки логнормального розподілу, якому підкоряється розподіл концентрацій ЗР

–  –  –

вверх; t – змінна часу; umи – задані значення m-ї складової швидкості u, які задовольняють умові (4); wg = сonst – швидкість осідання ЗР; m – значення коефіцієнта турбулентної дифузії для напрямку xm ; Q( x, t ) – джерела викиду аерозолю в атмосферу; f ( x, t ) – розподіл його концентрації на межі ; n – зовнішня нормаль до поверхні Г.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«ВІДГУК офіційного опонента на дисертаційну роботу Шабінського Олександра Володимировича на тему «Управління економічною безпекою аграрних підприємств: теорія, методологія, практика», подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Актуальність теми дослідження Для досягнення економічної стабільності в Україні ключовим завданням є підтримка сталого рівня економічної безпеки...»

«ЕКОНОМІКА ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 2. Бєляєва С.В. Обґрунтування операційних рішень при реалізації конкурентної стратегії підприємств легкої промисловості: дис.. канд. екон. наук: 08.00.04 / / С. В. Бєляєва. – Київ: Київський національний університет технологій та дизайну, 2012. – 277с.3. Бєляєва С.В. Методика визначення конкурентоспроможності підприємства (теоретичний аспект) / С.В. Бєляєва, Т.Л. Зубко // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 77-81. 4. Гончарук Ю.О....»

«Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 2 (10), 2013 УДК 338.48+908 Кукліна Т. С. к.е.н., доц. Запорізький національний технічний університет ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ ТУРИСТИЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ В статті аналізуються питання створення програми туристичного розвитку міста. Проаналізовано загальний соціально-економічний стан міста, наведені статистичні дані щодо розвитку туристичної інфраструктури, виокремлено найважливіші шляхи щодо створення програми розвитку Запоріжжя. Ключові слова:...»

«УДК 664.644 а В. А. Д я ч у к О. В. Перетаоргння обробки. К.: УкрІНТЕІ, 1996. 20 с. Огляд, інформ. Сер. П; ' зберігання харчових п| ISBN 5-7778-0232-Х Для інженерів та науково-технічних працівників харчової промисловості.•спи 5-7778-0232-Х с 777о 0 7, 7 V О В. М. Ковбаса, Н. Г Миронова. 0 Ковальов в в Гайдук В. А. Терлецька. О. В. Дячук. 1996 ІНФОРМАЦІЙНА КОРПОРАЦІЯ.УкрНТЬ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (УкрІНТЕІ) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...»

«УДК 338.4 С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Князь С.В., Георгіаді Н.Г., 2005 Проаналізовано складові системи фінансового менеджменту підприємства. У процесі дослідження уточнено види управлінських рішень, а також їх місце у системі фінансового менеджменту підприємства. Крім того, проаналізовано і уточнено систему цілей і принципів фінансового...»

«“Інформація і право”, № 1(4) / 2012 56 УДК 342.9 ЦИМБАЛЮК О.В., студентка факультету соціології і права Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВА У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ Анотація. У статті розкриваються питання визначення змісту інформації як об’єкту права в законодавстві в цілях подальшого впорядкування відносин в інформаційній сфері України. Ключові слова: інформація, право, законодавство, інкорпорація,...»

«В. А. Каплун, О. В. Дмитришин, Ю. В. Баришев ЧАСТИНА 2 Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет В. А. Каплун, О. В. Дмитришин, Ю. В. Баришев ЗАХИСТ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Частина 2 Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 681.3.07 ББК 32.973-018.2я73 К 20 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № від ) Рецензенти: А. М. Пєтух, доктор технічних наук, професор В. М....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Конструювання вузлів та агрегатів зварювальних установок» Київ НТУУ «КПІ» 2012 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни...»

«Серія: Збірник наукових праць №11 т. 1 (65) Технічні науки Вінницького національного аграрного університету 2012 р. УДК 658.51:631.3 АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНІВ ҐРУНТООБРОБНО-ПОСІВНИХ РОБІТ У ЛІТНЬО-ОСІННІЙ ПЕРІОД Сидорчук О.В Івасюк І.П Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Сятковський О.А Луцький національний технічний університет Луб П.М Львівський національний аграрний університет Наведено результати досліджень...»

«1 Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова СЕРЬОГІНА ДАР’Я ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 330.341(1-21) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному університеті міського господарства ім. О. М....»

«ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ Ключові слова:інформація, медіаджерела,комунікації, медіаосвіта. В.Д. Кондратюк ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В статье обснована целесообразность использования медиаобразовательных технологий в профессиональной подготовке будущего учителя «Технологий». Ключевые слова medaderela: информации, коммуникации, medaosvta. V.D. Kondratyuk THE USE OF MEDIA TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL...»

«Міжвузівський збірник НАУКОВІ НОТАТКИ. Луцьк, 2014. Випуск №45 УДК 662.758.2 В.М.Мельник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу ПРО ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА ДЛЯ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ У роботі розглянуто питання впливу добавок сивушних масел до товарних палив, досліджено основні експлуатаційні показники утворених паливних сумішей. Досліджено вплив використання сивушних масел у товарних паливах на екологічні показники роботи бензинового і...»

«ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2013. № 5 УДК 622.323 М. Й. Федорів, канд. тех. наук, доц.; У. М. Николин, канд. тех. наук; А. І. Поточний, асп.МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОБУРА Представлено математичну модель функціонування системи електропостачання (СЕП) електробура (ЕЛБ) в середовищі віртуального програмування Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench (LabVIEW). Отримана математична модель дозволяє моделювати...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»