WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ТРУБЧАТИХ ВИРОБІВ ІЗ СТАЛІ 20Х17Н2 ГІДРОПРЕСУВАННЯМ НА ГЛАДКІЙ ОПРАВЦІ Rozov Y1., Pimanov V2., Shkarluta D2. 1- The Kherson National Technical ...»

УДК 621.777

Розов1 Ю.Г. к.т.н., доц., Піманов2 В.В. асп., Шкарлута2 Д.Б. асп.

1-Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

2-НТУУ “Київський політехнічний інститут”, м.Київ, Україна

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ТРУБЧАТИХ

ВИРОБІВ ІЗ СТАЛІ 20Х17Н2 ГІДРОПРЕСУВАННЯМ НА

ГЛАДКІЙ ОПРАВЦІ

Rozov Y1., Pimanov V2.

, Shkarluta D2.

1- The Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine

2- The National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine (pimanov@kpi.ua)

THE ANALYSIS OF MANUFACTURING TECHNIQUES OF TUBULAR PRODUCTS

MADE OF STEEL 20Х17Н2 BY HYDRAULIC FORGING ON SMOOTH WORK HOLDER

В даній роботі чисельним моделюванням методом кінцевих елементів проведено аналіз, гідропресування на гладкій оправці, показана можливість одержання заготовок для ствола пістолет-кулемета із сталі 20Х17Н2. Моделювання процесу виконувалось в програмному пакеті DEFORM, як вісесиметрична задача. Визначено можливість реалізації процесу, необхідний гідростатичний тиск, який прикладається на вільну поверхню заготовки при гідропресуванні та розподіл ступеня використання пластичності. Отримано кінцеву геометричну форму заготовки, що деформується та параметри напружено-деформованого стану, визначено зусилля необхідне для вибору обладнання та розподіл нормальних напружень на інструменті, що деформує.

Ключові слова: гідропресування, ствол, трубчата заготовка, оправка, розподілене навантаження, напруженодеформований стан, МКЕ Вступ Серед усіх деталей пістолет-кулемета найбільш складним у виготовленні є ствол [1].

Традиційно технологія виготовлення ствола складається з наступних операцій: одержання заготовки, утворення каналу, виготовлення нарізів, виготовлення патронника, хромування каналу та патронника, зовнішня обробка, правка [2]. Операції виготовлення каналу ствола та нарізів (або полігонів) є найбільш відповідальними, оскільки від якості виготовлення провідної частини ствола (каналу та нарізів) залежить його влучність пострілів та живучість зброї.

Найчастіше канал в заготовці ствола виготовляють за схемою: попереднє суцільне свердління, розгортування, чистове розгортування. В якості фінішних операцій, застосовують хонінгування чи протягування, а останнім часом – електрохімічна обробка [2].

Але дані схеми пов’язані із значною втратою металу (оскільки засновані на методах обробки з видаленням металу з поверхні, що обробляється) та мають високу трудомісткість і тому наразі застосовуються переважно для виробництва високоточної стрілецької зброї спеціального призначення. В масовому, ж, та крупносерійному виробництвах бойової стрілецької зброї при виготовлені каналу ствола застосовуються методи, що базуються на холодному пластичному деформуванні металу, проте не всі з них забезпечують бажану якість ствола.

Після виготовлення гладкого каналу ствола йому надають необхідний профіль – створюють нарізи або полігональну форму.

Нарізи в стволах калібрів 4…30 мм на сьогодні час в більшості випадків виконують радіальним куванням.

Окрім радіального кування нарізи в стволах таких калібрів можна виготовити шпалеруванням, протягуванням, дорнуванням або електрохімічною обробкою [2].

Проте жоден з вказаних способів не є універсальним і має свої недоліки. Для радіального кування необхідне складне обладнання. Шпалерування і протягування пов’язані з видаленням металу і малопродуктивні. Дорнування хоча і забезпечує високу продуктивність виготовлення необхідного профілю, але викликає залишкові напруження в стволі, що унеможливлює застосування даного способу при виготовлені стволів високоточної зброї. Електрохімічна обробка пов'язана з екологічними проблемами.

Тому питання створення нових нетрадиційних, високопродуктивних схем внутрішнього профілювання з локалізацією осередку деформування та збільшенням інтенсивності накопичення пластичних деформацій без загрози руйнування, а також універсальних методів, придатних як для виготовлення гладкого напівфабрикату,

–  –  –

Максимальні напруження досягають 2800МПа на контактній поверхні інструменту, що дозволяє визначити стійкість інструменту та параметри бандажу матриці.

Висновки

1. За результатами чисельного експерименту визначено необхідні параметри гідропресування, кінцеву геометричну форму заготовки, що деформується та напружено-деформований стан.

2. Моделювання показало, що даний процес можливо реалізувати із значним гідростатичним тиском на вільній поверхні заготовки (700 МПа), у той тоді як традиційне пресування призводить до характерного руйнування матеріалу ще на початкових етапах деформування.

3. Визначено зусилля гідропресування, яке склало 879 кН та розподіл питомих зусиль на поверхні заготовки в місці контакту з інструментом, що дозволяє вибрати матеріал інструменту та його конструкцію.

Аннотация. В данной работе численным моделированием методом конечных элементов проведено анализ, гидропрессования на гладкой оправке, показана возможность получения заготовок для ствола пистолет-пулемета из стали 20Х17Н2. Моделирование процесса осуществлялось в программном пакете DEFORM, как осесимметричная задача.

Определено возможность реализации процесса, необходимое гидростатическое давление, что прикладывается на свободную поверхность заготовки при гидропрессовании и распределение степени использования пластичности. Получено конечную геометрию деформируемой заготовки та параметры напряженно-деформированного состояния, определено усилие необходимое для выбора оборудования и распределение нормальных напряжений на инструменте.

Ключевые слова: гидропрессование, ствол, трубчатая заготовка, оправка, распределенное напряжение, напряженнодеформированное состояние, МКЭ Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Abstract. Purpose. Determination of hydraulic forging’s parameters of manufacturing of tubular workpieces made of steel 20Х17Н2 for firearm barrels by finite element method.

Design/ methodology/ approach. The analysis of existing methods of manufacturing submachine gun’s barrels was made and as result of which more efficient and productive method of manufacturing of tubular products by hydraulic forging on smooth work holder was chosen. The mathematical model of process was worked out for analysis and numerical modeling was carried out by FEM. The possibility of realization of hydraulic forging of workpieces made of steel 20Х17Н2 and required parameters were determined. The final workpieces geometry, which are deformed, and mode of deformation were obtained. For the selection of equipment the load of process and normal stress distribution on tool were determined.

Findings. As result of analysis, data with physical-mechanical characteristics of material after deformation, data for designing and constructing of die tooling and selection of required equipment were determined.

Originality/value. Present work is actual in different branches of industry, and especially, in defence industry.

Keywords: Hydraulic forging, barrel, tubular workpiece, work holder, distributed stress, mode of deformation, FEM.

1. Бабах Ф.К. Основы стрелкового оружия. – СПб.: ООО «Издательство «Полигон», 2003. – 253 с.

2. Туктанов А.Г., Технология производства стрелково-пушечного и артиллерийского оружия. – М.: Машиностроение, 2007. – 375 с.

3. Береснев Б. И. Некоторые вопросы больших пластических деформаций металлов при высоких давлениях // Береснев Б. И., Л. Ф. Верещагин, Ю. Н. Рябинин и др.;М.: Изд-во АН УССР, 1960. – 80с.

4. Пью Х.Л. Механические свойства материалов под высоким давлением // Под ред. Пью Х.Л. Том 1; М.: Изд-во «Мир», 1973. – 296.

5. Уральський В. И. Деформации металлов жидкостью высокого давления // Уральський В. И., Плахотин В. C., Шефтель Н. И. и др.; М.: Металлургия, 1976. – 423с.

6. Белошенко В. А. Теория и практика гидроэкструзии.// Белошенко В. А.,. Варюхин В.Н, Спусканюк В.З.; К.: Наукова думка, 2007. – 246 с.

REFERENCES

1. Babah F.K. Osnovy strelkovogo oruzhija (Fundamentals of small arms). SPb.: OOO «Izdatel'stvo «Poligon», 2003. 253 p.

2. Tuktanov A.G., Tehnologija proizvodstva strelkovo-pushechnogo i artillerijskogo oruzhija. (Technology of production of small arms, cannon and artillery weapons). Moscow: Mashinostroenie, 2007. 375 p.

3. Beresnev B. I., L. F. Verewagin, Ju. N. Rjabinin. Nekotorye voprosy bol'shih plasticheskih deformacij metallov pri vysokih davlenijah (Some questions of large plastic deformation of metals at high pressures). Moscow: Izd-vo AN USSR, 1960. 80 p.

4. Pju H.L. Mehanicheskie svojstva materialov pod vysokim davleniem (Mechanical properties of materials under high pressure). Pod red. Pju H.L. Vol. 1; Moscow: Izd-vo «Mir», 1973. 296 p.

5. Uralskij V. I., Plahotin V. C., Sheftel N. I. i dr. Deformacii metallov zhidkost'ju vysokogo davlenija (Deformation of the metal high-pressure liquid). Moscow: Metallurgija, 1976. 423 p.

6. Beloshenko V.A., Varjuhin V.N, Spuskanjuk V.Z. Teorija i praktika gidrojekstruzii (Theory and practice of hydrostatic). Kyiv: Naukova dumka, 2007. 246 p.Похожие работы:

«ISSN 1813-5420 (Print). Енергетика: економіка, технології, екологія. 2014. № 4 10. Kutin, V.M. and Bondarenko, E.A. “The device of continuous control of protection working of protection of a person working in the electric fields of industrial frequency”, Visnyk Vinnitskoho politechnichnoho instituty, 2008; vol. 5, pp. 31-34.11. Udod, E.I. Repair of electro installations which have electric voltage. Kyiv: Тechnika, 1986. 162 p.12. Bondarenko, E.A. “Mathematical model of an estimation of risk of...»

«B2S Вusiness 2 (to) Students: Форум практичних маркетингових знань Матеріали науково-практичної конференції м. Київ, 11 лютого 2011 року Київ Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні» B2S: Форум практичних маркетингових знань: Матеріали науковопрактичної конференції, м. Київ, 11 лютого 2011 р. / упоряд. О.І.Сидоренко – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2011. – 88 с. Форум практичних маркетингових...»

«ДСТУ Б В.2.6-15-99 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ВІКНА ТА ДВЕРІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ Загальні технічні умови Видання офіційне Держбуд України Київ 2000 ДСТУ Б В.2.6-15-99 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом з цивільного будівництва (КиївЗНДІЕП) Розробники: М.И. Коляков, д.т.н.; В.І. Москальов, к.т.н. (керівник теми); Л.Б. Зайончковська; О.П. Московських ВНЕСЕНИЙ Управлінням науково-технічного забезпечення Держбуду...»

«Гіпотези. Нестандартні методи рішення наукових та інженерних проблем приладобудування ГІПОТЕЗИ. НЕСТАНДАРТНІ МЕТОДИ РІШЕННЯ НАУКОВИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ ПРОБЛЕМ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ УДК 620.179.14 ПАНДАННА ЗОНА ШОРСТКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБ’ЄКТУ Скицюк В. І., Діордіца І. М. Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут, м. Київ, Україна У статті розглядається поняття панданної зони різального інструмента і деталі, що є зоною, у якій відбуваються процеси руйнування надлишкової...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ Науковий семінар ПТМ Тези доповідей 26 29 березня 2012р. Тернопіль Програмний комітет: 1. Григоров Отто Володимирович проф., д.т.н., – НТУ Харківський Політехнічний інститут, м. Харків.2. Ловейкін В’ячеслав Сергійович проф., д.т.н. Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБПУ). 3. Рогатинський Роман Михайлович проф., д.т.н.– проректор з наукової...»

«УДК 535.24.2 КП № держреєстрації 0106U001942 Інв. № МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 40007, м.Суми, вул. Р.-Корсакова,2 e-mail: protsenko@aph.sumdu.edu.ua ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової роботи д. ф.-м. н., професор _ А.М.Чорноус ЗВІТ ПРО НАУКОВО ТЕХНІЧНУ РОБОТУ ФОРМУВАННЯ КРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ І ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВКОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ БАГАТОШАРОВИХ МЕТАЛЕВИХ НАНОСИСТЕМ (заключний) Начальник НДЧ, к.т.н., доцент В.А.Осіпов Керівник НТР,...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Григорій Казьмирчук Вибрані твори Том 2 Декабристознавство Київ – Логос – 2012 ББК 63.3(4УКР)47-4я44 К14 Рецензенти: І. Н. Войцехівська, доктор історичних наук, професор; В. В. Ластовський, доктор історичних наук, професор Казьмирчук Г. Д.Вибрані твори / Григорій Казьмирчук. – К.: Логос, 2012. – Т. 2: Декабристознавство. / Наук. ред. к.і.н., доц. Вербовий О. В. – 2012. – 195 с.: портр. – ISBN 978-966-171-565-2(Т.2). У вибраних наукових...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет радіоелектроніки ВИШНЯКОВА Юлія Валентинівна УДК 621.396.677.3 РОЗВИТОК МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ БАГАТОВХОДОВИХ РЕКОНФІГУРОВАНИХ АНТЕННИХ СИСТЕМ Спеціальність 05.12.07 – антени та пристрої мікрохвильової техніки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства...»

«Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. 29, Київ, 2014 ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. ФОЛЬКЛОРИСТИКА УДК 821.161.2-1.09:398.1(477.82) Катерина АНДРІЙЧУК ФОЛЬКЛОРНІ АРХЕТИПИ В «ПОЛІСЬКОМУ ПІЛІГРИМІ» ГАЛИНИ ЯСТРУБЕЦЬКОЇ У статті подано спробу комплексно осягнути особливості фольклорних архетипів у поетичній збірці Галини Яструбецької «Поліський пілігрим». У процесі аналізу визначено та проілюстровано прикладами основні архетипні образи. Ключові слова: архетип, образ, колективне несвідоме....»

«Серія: Економічні науки УДК 657.633 П.М. Хомик, здобувач Житомирський державний технологічний університет ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ (Представлено д.е.н., доц. Бутинець Т.А.) Розглянуто склад матеріально-технічних ресурсів, що використовуються на автотранспортних підприємствах, їх склад та структуру. Визначено напрями удосконалення контролю за використанням матеріально-технічних ресурсів. Ключові слова: автотранспортне підприємство, автоматизація,...»

«Уважаемые студенты 1-го курса, факультета «Автомобильный транспорт», слушающие курс дисциплины «Введение в специальность». Я, Судак Федор Маркович, доцент кафедры «Автомобильный транспорт» кандидат технических наук, буду преподавать вам эту дисциплину. Дисциплина состоит из лекционного материала. Темы указаны в рабочей программе дисциплины.Дисциплина «Введение в специальность» состоит из следующих разделов: Дисциплина состоит из следующих разделов: Основы государственной политики в Украине....»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Інженерно-хімічний факультет Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ЗБІРНИК ДОПОВІДЕЙ ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції ЕФЕКТИВНІ ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ПАКУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ Київ, 16-17 грудня 2015 року УДК 678.05 ББК 30 Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання...»

«Економічні науки УДК 330.322 Fitim D. кандидат, доцент кафедри фінансів і обліку, факультет бізнесу та економіки, Університет Південно-Східної Європи, Республіка Македонія Гудим П. В. аспірант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля Fitim D. кандидат, доцент кафедры финансов и учета, факультет бизнеса и экономики, Университет Юго-Восточной Европы, Республика Македония Гудым П. В. аспирант, Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля Fitim D. PhD, Docent at Department of...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»