WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-АГРАРНИКІВ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У статті висвітлено основні аспекти професійної підготовки інженерів-аграрників у ...»

-- [ Страница 1 ] --

Вощевська Ольга

кандидат педагогічних наук

НУБіП України

Бенескул Петро

викладач вищої категорії ВСП

Агротехнічний коледж УНУС

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ

ІНЖЕНЕРІВ-АГРАРНИКІВ ЯК ПРОБЛЕМА

ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

У статті висвітлено основні аспекти професійної підготовки

інженерів-аграрників у системі вищої освіти як проблеми педагогічного дослідження. Виокремлено спільні для України та США фактори актуалізації проблеми підготовки інженерів, зокрема для аграрного виробництва, в системі вищої освіти.

Ключові слова: професійна підготовка, інженер, інженер-аграрник.

В статье рассматриваються основные аспекты профессиональной подготовки инженеров-аграриев в системе высшего образования как проблемы педагогического исследования. Выделены общие для Украины и США факторы актуализации проблемы подготовки инженеров, в частности для аграрного производства, в системе высшего образования.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, инженер, инженераграрий.

Main aspects of vocational training of engineer agrarians in the system of high school as a problem of educational investigation has been presented in the article. Singled common for Ukraine and U.S. factors actualization problem of training engineers, perticularly for agriculture in higher education.

Key words: vocational training, engineer, engineer agrarian.

Стратегічні цілі, концептуальні ідеї розвитку освіти України визначаються низкою державних нормативних документів. У них зазначається, що сучасна освітня стратегія спрямована на підвищення якості освіти й виховання, інноваційного розвитку, адаптацію до соціальноорієнтованої ринкової економіки, інтеграцію у європейський та світовий освітній простір, забезпечення усім верствам населення якісної освіти, соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу [3–5].

Різні аспекти формування особистості інженера-механіка сільськогосподарського виробництва, технологічні питання вдосконалення підготовки фахівців у вищих аграрних навчальних закладах висвітлено в дослідженнях І. Буцика, О. Дьоміна, Н. Журавської, Т. Іщенко, О. Колоска, П. Лузана, В. Манька, Ю. Нагірного, І. Паламаря, В. Свистун та ін.

Мета нашої статті – висвітлити професійну підготовку інженеріваграрників як проблему педагогічного дослідження.

У системі вищої освіти загальними завданнями визнаються [14]:

– підвищення рівня якості навчання за рахунок академічної свободи навчальних програм;

– створення умов для індивідуального розвитку людини;

– підтримання інтелектуальної еліти конкурсними грантами, стипендіями; посилення професійної орієнтації навчання з метою вирішення проблем подальшого працевлаштування;

– орієнтація на навчання протягом усіх років активної професійної діяльності.

Зазначені завдання актуалізуються вимогами до вищої професійної освіти, яка має забезпечити висококваліфікованими фахівцями нової генерації усі галузі економіки країни. В даному випадку доречно навести положення про неперервну професійну освіту та шляхи її реалізації, розроблені вченими Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Академії педагогічних наук

України [7; 12]:

– забезпечення наступності змісту та координації навчально-виховної діяльності на різних ступенях освіти;

– формування потреби і здатності особистості до самонавчання;

– модернізація системи післядипломної освіти на підставі відповідних державних стандартів;

– розробка інтенсивних навчальних планів і програм;

– створення навчально-наукових комплексів ступеневої підготовки фахівців;

– створення системи постійного оновлення професійної освіти;

– теоретичне й експериментальне обґрунтування системи умінь і навичок самоосвіти для учнів, студентів та дорослого населення;

– аналіз та удосконалення системи управління всією галуззю професійної освіти у форматі її взаємодії зі спорідненими за суб’єктами взаємодії галузями.

Утім, слід погодитися з вченими (В. Згуровський, М. Лут, Д. Чернілевський, Є. Лавров, І. Бендера та ін.), які визнають проблеми існуючої технології підготовки інженерів: низька мотивація самостійної роботи; несистематична навчальна робота студентів; відокремлення в часі можливості «педагогічної корекції» від навчального процесу; недостатня об’єктивність оцінювання навчальних досягнень студентів; недостатня оперативність інформованості організаторів навчального процесу про успішність студентів; непродуктивні витрати часу студента й викладача (сесія); низька мотивація викладачів до впровадження сучасних інформаційних технологій навчання [1; 6; 10; 11; 15;]. На нашу думку, обґрунтованими і реальними є підходи щодо удосконалення навчальновиховного процесу, на яких наголошують дослідники, зокрема: головний принцип інноваційної інженерної освіти – формування світогляду, заснованого на багатоваріантності рішень, толерантності до «инакомыслия», відповідальності за свої дії; головна мета інноваційної освіти – розвиток творчого потенціалу особистості та формування загальнолюдських цінностей;

розвиток міждисциплінарних зв’язків; навчати не предмету, а спеціальності на основі креативної методики навчання (принцип «створи» замість принципу «повтори»); інтеграція навчальних дисциплін; включення до змісту навчальних програм управлінських, економічних, правових знань з поглибленим вивченням інформаційних технологій, основ інтелектуальної власності, іноземних мов; створення міждисциплінарних і мультидисциплінарних програм навчання; створення дієвої системи студентської науково-дослідної роботи тощо.

На думку американських дослідників [17; 18], наукоємний продукт сучасної інноваційної діяльності інженерів є визначальним фактором розвитку країн. Обсяг світового ринку наукоємної продукції нині складає 2300 млрд.

доларів, 30 % зазначеної суми належить США, 23 – Німеччині, 17 – Японії, 15

– Великобританії, 0,3 % – Росії [2, с. 24]. На жаль, позиції України в розробці та торгівлі високотехнологічним товаром набагато слабші, ніж навіть у Росії.

У зв’язку з цим, нині на державному рівні усвідомлена необхідність організації процесів відновлення й розвитку виробничого сектору економіки, зокрема і в аграрній галузі, на базі нових науково-технічних, організаційних і управлінських технологій при широкій міжнародній кооперації. Тому об’єктивно виникає необхідність формування адекватної інноваційним технологіям кадрової інфраструктури. Нині сучасні сільськогосподарські підприємства мають попит на висококваліфікованих інженерів, які не тільки теоретично, практично, психологічно підготовлені до реалізації сучасних технологій, а й володіють уміннями й навичками в галузі менеджменту, маркетингу, управління персоналом.

Як справедливо вказує Г. Глотова, інженер XXI століття має бути здатним успішно конкурувати зі своєю продукцією на світових ринках, починаючи від формулювання її концепції до постачання товару споживачу [2].

У цьому аспекті, на нашу думку, доцільно навести вимоги до інженера XXI століття, на які варто орієнтуватися педагогічній громадськості при підготовці майбутніх інженерів-аграрників:

– розвинута здібність і готовність до творчого рішення професійних задач: уміння орієнтуватися в нестандартних умовах, «нешаблонно»

мислити, – засновані на високому рівні творчого потенціалу;

– висока професійна компетентність, володіння системою необхідних фундаментальних і спеціальних знань та практичних навичок, необхідних для створення нових конкурентно-спроможних об’єктів;

– фундаментальна методологічна підготовка;

– прагнення до постійного особистісного і професійного удосконалення;

– володіння методами економічного аналізу, основами бізнесу, менеджменту і маркетингу;

– висока комунікаційна готовність, зокрема у міжпрофесійній команді;

– розуміння і володіння інноваційною культурою;

– професійна відповідальність і етика [8].

Підкреслимо, що інженер – це «...професія, яка допомагає раціонально застосовувати знання математичних, природничих наук, що були здобуті під час навчання, з досвіду, практики при роботі з матеріалами, об’єктами природи, з оптимальною користю для людини». Наведене широке визначення було дане Інженерною радою професійного розвитку США. Термін «інженерія» походить від латинського ingeniare, що означає проектувати та створювати. Інженери використовують наукові принципи для проектування різноманітних конструкцій, машин та інших продуктів. Вони займаються пошуком вдосконалення шляхів використання існуючих ресурсів, часто розробляють нові матеріали. У цьому аспекті доцільно навести функції інженера, відзначені в американській енциклопедії: дослідження, розвиток, дизайн, випробовування, планування, виробництво, оперування, продаж, обслуговування [16; 19].

Слід відмітити спільні для України та США фактори актуалізації проблеми підготовки інженерів, зокрема для аграрного виробництва, в системі вищої освіти:

– збільшення числа наукоємних виробництв, для ефективної роботи яких понад 50 % персоналу має складатися зі спеціалістів з вищою освітою (на заводах Форда у США 97 % робітників, прийнятих після 1991 р. мали вищу освіту!);

– інтенсивне збільшення обсягів наукової і технічної інформації (майже удвічі протягом 7–10 років), що вимагає від фахівця здібностей і навичок саморозвитку, залучення до системи неперервної освіти й підвищення кваліфікації;

– швидка зміна технологій, що спричинює моральне старіння виробничих потужностей упродовж 7–10 років. Такі умови потребують від спеціалістів ґрунтовної фундаментальної підготовки і здатності швидко оволодівати новими технологіями;

– домінування в науковій галузі досліджень на стику різних наук (біофізика, молекулярна генетика, фізична хімія та ін.); успіху в них можна досягти лише за наявності широких і фундаментальних знань та вміння працювати колективно;

– поява потужних зовнішніх засобів активізації розумової діяльності.

Це призводить до автоматизації не лише фізичної, а й розумової праці, неалгоритмічної, тобто евристичної діяльності, й зумовлює потребу в спеціалістах, які здатні до такої діяльності;

– збільшення кількості людей, залучених до наукової та інших видів складної діяльності;

– подальше зростання продуктивності праці в промисловості та сільському господарстві, що дає змогу зменшити частку населення, зайнятого в матеріальному виробництві, і збільшити чисельність фахівців, які працюють у галузі науки, культури і духовної творчості;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– зростання добробуту і грошових прибутків населення, що зумовлює зростання платоспроможного попиту на освітні послуги [13, с. 9–10].

Зазначені фактори спонукають педагогічну громадськість вищих навчальних закладів, зокрема США, постійно звертатися до пошуку адекватного змісту освіти та навчання майбутніх інженерів. Відзначимо, що проблема змісту освіти є предметом особливої уваги Ради Карнегі з питань вищої освіти, професійних асоціацій, викладачів-практиків і педагогівтеоретиків.

Варто підкреслити, що американські університети і коледжі намагаються зробити все, щоб навчання майбутніх інженерів-аграрників було зручним і доступним: розроблено спеціальні навчальні програми, матеріали для самонавчання та раціонального використання часу студентів, телевізійні передачі тощо. Розвитку умінь самостійного оволодіння знаннями сприяє і дидактична конструкція підручників та навчальних посібників.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Бендера І. М. Методика і організація проведення самостійних 1.

індивідуальних робіт студентами агро інженерних спеціальностей / І. М. Бендера // Наука і методика : зб. наук.-метод. пр. / редкол.:

А. Ф. Гойчук (гол. ред.) та ін. – К. : Аграрна освіта, 2006. – Вип. 5. – С. 19–27.

Глотова Г. В. Развитие творческого потенциала будущих инженеров в 2.

вузах США и Западной Европы : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Глотова Галина Владимировнаю – Казань, 2005. – 209 с.

Закон України «Про вищу освіту» (Із змінами, внесеними згідно із 3.

Законами № 2628–111 (2628–14) від 11.07.2001 р., № 2887–111 (2887–14) від 13.12.2001 р., № 2905–111 (2905–14) від 20.12.2001 р.) – К. : Науковометодичний центр аграрної освіти, 2002. – 69 с.

Закон України «Про освіту». – К. : Науково-методичний центр аграрної 4.

освіти, 2002. – 36 с.

Закон України «Про професійно-технічну освіту». – К. : Науковометодичний центр аграрної освіти, 1998. – 35 с.

6. Згуровський М. З. Вища технічна освіта і Болонський процес : доповідь на Всеукраїнській нараді ректорів вищих технічних навчальних закладів 17– 18 березня 2004 р. [Електронний ресурс] / М. З. Згуровський. – Режим доступу : www.ntu-kiev.ua.

7. Зязюн І. А. Технологізація освіти як історична неперервність / І. А. Зязюн // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – Вип. 1. – С. 73–85.

8. Инновации в подготовке специалистов в области техники и технологии / [Мануйлов В. Ф., Приходько В. М., Жураковский В. М., Федоров И. В.]. – Томск : Изд-во ТПУ, 2003. – С. 14–16.

9. Коваленко Е. Э. Дидактические основы профессионально-методической подготовки преподавателей специальных дисциплін : дис. … докт пед.

наук : 13.00.04 / Коваленко Елена Эдуардовна. – К., 1999. – 381 с.

10. Лавров Є. А. Модульно-рейтингова система навчання в умовах єдиного інформаційного простору університету / Є. А. Лавров // Наука і методика :

[зб. наук.-метод. пр. / редкол.: А. Ф. Гойчук (гол. ред.) та ін.] – К. :

Аграрна освіта, 2006. – Вип. 5. – С. 36–43.

11. Лут М. Т. Вища технічна освіта і Болонський процес / М. Т. Лут // Наука і методика : [зб. наук.-метод. пр. / редкол. : А. Ф. Бойчук (гол. ред.) та ін.] – К. : Аграрна освіта, 2006. – Вип. 5. – С. 7–12.

12. Никало Н. Г. Теоретико-методологічні проблеми і перспективи досліджень з неперервної професійної освіти / Н. Г. Ничкало // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : [зб. наук. пр. : у 2 ч. / АПН України ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти]. – К. : [б. в.], 2001. – Ч. 1. – С. 35–41.

13. Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : навч.

посіб. / Слєпкань З. І. – К. : Вища шк., 2005. – 239 с.

14. Соловей М. І. Порівняльний аналіз досвіду різних країн щодо проведення реформ у галузі освіти / М. І. Соловей, М. П. Дворжецька // Теоретичні питання освіти та виховання : зб. наук. пр. – К. : ВЦ КДЛУ, 1999. – Вип. 6.

– С. 188–189.

15. Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе / Д. В. Чернилевский. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с.

16. Americana Encyclopedia: in 30 V. / Americana Corporation. – New York, 1973. – V. 10. – 862 p.

17. Parrish E. A. Liberal Education and Engineering Criteria 2000 / Parrish E. A // ABET Annual Meeting Proceeding of International Congress on Engineering Education, Accreditation and Practice – Washington, USA, 1997. – P. 28–35.

18. Rounds J. L. Building New Bridges Between Industry and the College of Engineering / Rounds J. L., Melsa J. L., Cotton C. D // Proceeding of 4th World Conference on Engineering Education. – Saint Paul, Minnesota : USA, 1995. – Vol. 4. – P. 317–322.

Wikipedia: The Free Encyclopdia [Electronic resource]. – URL :Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«2012. – № 4 445 О.О. Кирбят`єв ад’юнкт (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ) УДК 343.3 ДІЯННЯ ЯК ОЗНАКА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО ст. 361-1 КК УКРАЇНИ Проаналізовано діяння як ознаку об'єктивної сторони створення, розповсюдження або збуту шкідливих програм чи технічних засобів, а саме: визначено поняття незаконне створення, розповсюдження, збут шкідливих програмних чи технічних засобів. Ключові слова: шкідлива програма, шкідливий технічний засіб,...»

«УДК 628.84(09) БРАТУТА УШЕНКО Едуард Георгійович, Поліна Анатоліївна, д-р техн. наук, проф. НТУ «ХПІ» аспірантка НТУ «ХПІ» (м. Харків) (м. Харків) ЕВОЛЮЦІЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СЕРІЙ ВІТЧИЗНЯНИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ КОНДИЦІОНЕРІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ У даній статті проведено аналіз літературних джерел стосовно питання розвитку та вдосконалення серій центральних кондиціонерів Харківського заводу “Кондиціонер”. В данной статье проведен анализ литературных источников относительно вопроса развития и...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” ВІСНИК Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ Заснований в 1970 р. ВИПУСК 36 КИЇВ 2008 Наукове видання УДК 621 Засновник – Національний технічний університет Украіни “Київський політехнічний інститут” Свідоцтво про державну реєстрацію – серія КВ № 8371, 29 січня 2004 року. Науково-технічний часопис містить результати...»

«УДК 377.1:004 Л. І. Кубська Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти НАПН України, м. Львів ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПТНЗ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Із усіх освітянських ланок професійно-технічна освіта найбільше пов’язана з матеріальним виробництвом, тобто щільно інтегрована в економіку, що зумовлює підвищені вимоги до інформаційного забезпечення управління професійно-технічним навчальним закладом (ПТНЗ). У той же час управління професійно-технічними закладами...»

«digitized by ukrbiblioteka.org СУЧАСНІСТЬ ЛІТЕРАТУРА, МИСТЕЦТВО, СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ КВІТЕНЬ 1991 Ч. 4 (360) РІК ВИДАННЯ ТРИДЦЯТЬ ПЕРШИЙ НЬЮАРК (НЬЮ-ДЖЕРЗІ) «SUCASNIST» — APRIL 1991 744 BROAD ST., SUITE 1116 NEWARK, NJ 07102-3892 Редакція: Тарас Гуннак, головний редактор Лариса Онишкевич, література Богдан Певний, мистецтво Наталя Енеску, технічний редактор Редакційна рада: Марта Богачевська-Хом'як, Юрій Божик, Вольфрам Бургардт, Василь Витвицький, Роман Ільницький, Всеволод Ісаїв, Анатоль...»

«О. М. Бевз, С. Г. Кривогубченко, А. Я. Кулик СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ (Частина ІІ) Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет О. М. Бевз, С. Г. Кривогубченко, А. Я. Кулик СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ (Частина ІІ) Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів напряму підготовки 0914 “Комп`ютеризовані системи, автоматика і управління” всіх спеціальностей. Протокол № 7 від...»

«Розділ VІ. Сучасні проблеми перекладознавства та прикладної лінгвістики Розділ VІ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ УДК 811.111:81’25 Наталія Абабілова, Юлія Сидоренко (Миколаїв) ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ МЕДИЧНИХ СКОРОЧЕНЬ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У статті наведено основні принципи класифікації медичних скорочень та практично досліджено особливості їх перекладу. Ключові слова: абревіація, абревіатура, усічення, скорочення. This paper states the basic principles of...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики С.В. Вахнюк ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНИХ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ Навчальний посібник Для студентів денної форми навчання освітньо-професійної програми підготовки за напрямом 6.030501 “Економічна кібернетика” Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 004.8(075.8) ББК 32.97я73 В22 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” М.В. Бурштинський, М.В. Хай, Б.М. Харчишин ДАВАЧІ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК 2-ге видання доповнене Львів-2014 УДК 621.316.54 ББК 31.264 Б 918 Рекомендовано науково-методичною радою Національного університету „Львівська політехніка” як навчальний посібник для студентів електромеханічного профілю вищих навчальних закладів (протокол №7/2013 від 22 березня 2013 року) Рецензенти: Лозинський О.Ю., зав. кафедри...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2013 рік, випуск 2 (49), ч. 2 УДК 658.17 Кірсанова Ю.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВІВ З ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ У статті досліджено питання організації The organizational issues of income and бухгалтерського та податкового обліку expenses financial and tax accounting in доходів та витрат обслуговуючих non-profit service cooperatives with the code кооперативів з кодом неприбутковості 0011 are examined...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва АНДРОЩУК ГЕННАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 621.791 Організаційно-економічні аспекти стимулювання інноваційної діяльності Спеціальність: 08.02.02. Економіка і управління науково-технічним прогресом Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 2003 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Центрі досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки...»

«УДК 001.894.2 Зозуля Марина Валеріївна м. Харків, НТУ «ХПІ» Проведення науково-дослідних робіт у Харківському політехнічному інституті на замовлення промисловості у 50-60-і роки ХХ ст. Наша суверенна держава, Україна, зараз знаходиться у стані пошуку відновлення і нарощування потужності усіх видів промислових об’єктів. Багато моделей економічного розвитку, запозичених у інших держав, в нашій країні не спрацьовують, тому є декілька причин на яких ми, в рамках цієї статті, не будемо зупинятися. З...»

«Економіка УДК 331.101.262 БАГАТОФАКТОРНА МОДЕЛЬ КОРИГУВАННЯ ТРУДОРЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЦІЛЯХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ кандидат економічних наук, Бугайова М. В. Кіровоградський національний технічний університет, Україна, Кіровоград У статті автором здійснено соціально-економічну оцінку впливу регіональних чинників на стан трудоресурсного забезпечення, визначено силу впливу регіональних чинників та обґрунтовано пропозиції щодо формування багатофакторної моделі...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»