WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«І.П. Кондратенко, доктор технічних наук А.В. Жильцов, доктор технічних наук В.В. Васюк, ассистент Розраховані параметри електричного контура для створення заданого ...»

"Енергетика і автоматика", №4, 2014 р.

УДК 620.179:621.373.5

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ КОНТУРА ДЛЯ СТВОРЕННЯ

ПРИТИСКАЮЧОГО ЗУСИЛЛЯ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОМУ

КОМПЛЕКСІ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ

І.П. Кондратенко, доктор технічних наук

А.В. Жильцов, доктор технічних наук

В.В. Васюк, ассистент

Розраховані параметри електричного контура для створення заданого притискаючого зусилля і часу його дії в електротехнічному комплексі для зниження залишкових напружень.

Електромагнітні процеси, вихрові струми, метод інтегральних рівнянь, котушка індуктивності, неферомагнітний провідний диск.

Задача зниження залишкових напружень під час технологічного процесу виробництва та експлуатації є актуальною для забезпечення надійності, необхідних механічних характеристик, довговічності, працездатності та безпеки експлуатації обладнання різних галузях агропромислового комплексу.

Одним з перспективних методів зниження залишкових напружень є метод електропластичної деформації, принцип якого поляє у дії на метал електричним струмом, густина якого перевищує певне граничне значення порядка 105106 А/см2 і обумовлює пружне розвантаження залишкових напружень в металі [1].

Спільно з Інститутом електродинаміки та Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України було розроблено експериментальний комплекс для зниження залишкових напружень (рис. 1).

До складу якого входять: генератор імпульсів струму (ГІС), електродна система, зразок, що досліджується (балка однієї пружності з алюмінієвого "Енергетика і автоматика", №4, 2014 р.

сплаву АМг6), вимірювальний комплекс для визначення залишкових напружень методом електронної спекл-інтерферометрії.

Широке застосування методу електропластичної деформації для зниження залишкових напружень стримується відсутністю інформації про необхідні параметри струмових імпульсів необхідних для розвантаження залишкових напружень які залежать від конструктивних параметрів електротехнічного комплексу.

Мета дослідження – розрахунок параметрів контура для створення притискаючого зусилля в електротехнічному комплексі для зниження залишкових напружень Матеріал і методика досліджень. Електротехнічний комплекс для зниження залишкових напружень який складається з двох незалежних контурів

– контур 1 та контур 2, кожен з яких складається з послідовно з'єднаних ємності, індуктивності та активного опору (рис. 1).

Перший з них призначеній для забезпечення заданої сили тиску на неферомагнітний провідний диск D1, який жорстко зв’язаний з електродом D2.

Другий контур забезпечує заданий імпульс струму в дослідному зразку.

В загальному випадку задача вимагає розв’язання рівнянь Максвелла в тривимірної області, однак як що зробити ряд допущень, задачу можливо звести до двовимірної. Тобто якщо котушка, електрод і пластина являють собою циліндричні масивні тіла, що мають спільну вісь обертання, з якої надалі сполучається вісь z циліндричної системи координат r,, z (рис. 2), то задача розглядається в вісесиметричній постановці [2, 3, 4].

В ході моделювання [5] розроблено вісесиметричну математичну модель розрахунку миттєвої густини струму в електродній системі, що є складовою частиною електротехнічного комплексу для зниження залишкових напружень.

–  –  –

Результати дослідження. Розрахуємо параметри першого електричного кола (ємність C1, опір R1, індуктивність L1, напругу на ємності UC ) із умови забезпечення сили тиску електроду, який жорстко зв’язаний з провідним диском D1, та часу її дії на неферомагнітну пластину D3 (рис. 2). Вважаємо, що індуктивність та активний опір цього електричного кола визначається тільки котушкою DW, тобто індуктивністю та активним опором проводів з’єднання знехтуємо. Індуктивність та активний опір котушки DW приймаємо, що залежить від її геометричних параметрів: внутрішнього радіусу R1in, зовнішнього радіусу R2ex, висоти h, діаметру проводу намотування без ізоляції dW, с ізоляцією – d із.w, кількості витків w, коефіцієнту заповнення k (рис. 3).

"Енергетика і автоматика", №4, 2014 р.

Рис. 2.

Меридіанний переріз електродної системи із зображенням зовнішнього електричного ланцюга:

D1 – неферомагнітний провідний диск; D2 – неферомагнітний електрод;

D3 – неферомагнітна провідна пластина, в якій необхідно зменшити залишкові напруження; D0 – зовнішній простір; Dw – котушка індуктивності

–  –  –

де A,j – значення векторного потенціалу в середній точки перерізу i відповідного витка; ri,j – радіус вітка. Вважаємо густину струму в кожному

–  –  –

Реалізація формул (5) та (14) для розрахунку активного опору та індуктивності котушки проведено в системі комп’ютерної математики MathCad [8].

Вибір параметрів першого контуру із умови забезпечення заданого зусилля з боку електрода на неферомагнітну пластину та часу її дії виконувався методом параметричної оптимізації [9]. Параметрами для варіювання було Rwin, зовнішній Rwex радіуси котушки та її висота h, обрано внутрішній ємність C1, напруга на ємності U C1.

Обмеження на ці параметри наступні:

–  –  –

де Rmax, hmax – максимально можливі радіус та висотка котушки; C1min, C1max – мінімальне та максимальне можливе значення ємності; U C1 min, U C1 max –

–  –  –

"Енергетика і автоматика", №4, 2014 р.

Визначалось амплітудне значення сили та час її дії та перевірялось виконання умов (19) та (20). Якщо ці умови виконувались, формувався набір відповідних параметрів. Після чого залишався тій варіант, що задовольняє умові (21). За допомогою описанного алгоритму було розраховано наступні параметри електричного контура для створення притискаючого зусилля електротехнічного комплексу для зниження залишкових напружень, які наведені в таблиці 2.

–  –  –

На рис 4. наведено графік залежності сили, з якою котушка, параметри якої наведено в табл.

2, зі струмом діє на неферомагнітний провідний диск D1, від прикладеної напруги на ємності, якій дозволяє визначити необхідну напругу заряду ємності для обраного значення силової дії на електрод.

"Енергетика і автоматика", №4, 2014 р.

На рис. 5 наведено залежність струму в обмотці катушки Dw та z компоненти сили, з якою котушка зі струмом діє на неферомагнітний провідний диск D1, від часу t. З нього бачимо, що під час процесу розряджання z -компонента сили електродинамічного притискання згодом пререходить у від’ємне значення та електрод прагне відштовхнутися від пластини. Це призводить до того, що площа контактної поверхні електрода з неферомагнітною пластиною зменшується і, як наслідок, збільшується опір контакту, що може призвести до оплавлення місця контакту. Тому необхідно обмежити час дії сили моментом зміни її напрямку.

Рис. 4. Залежність максимального значення z -компоненти сили, з якою котушка зі струмом діє на неферомагнітний провідний диск D1, від прикладеної напруги на ємності

–  –  –

Рис. 5. Залежність струму в обмотці катушки Dw та z -компоненти сили, з якою котушка зі струмом діє на неферомагнітний провідний диск D1, від часу t та ємності U C1 =300 В Висновки Розроблено вісесиметричну математичну модель нестаціонарного елелектрофізичного процесу в системі зниження залишкових напружень, що дозволило визначити параметри контура для створення притискаючого зусилля із умови заданого його значення та часу дії.

–  –  –

"Енергетика і автоматика", №4, 2014 р.

4. Тозони О.В. Расчет трехмерных электромагнитных полей / О.В. Тозони, И.Д. Маергойз. – К.: Технiка, 1974. – 352 с.

5. Васюк В.В. Моделирование электрофизических процес сов в электротехническом комплексе для снижения остаточных напряжений / В.В Васюк, И.П. Кондратенко, А.В. Жильцов // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве. Труды 9-й Международной научнотехнической конферен- ции (21 – 22 мая 2014 года, г. Москва, ГНУ ВИЭСХ). В 5-ти частях. Часть 3. Энергосберегающие технологии в животноводстве и стационарной энергетике. – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2014. – С. 89.

6. Стадник И.П. Электродинамика. Лекции с вопросами и задачами. / И.П. Стадник. – К.: Техника, 2012. – 336 с.

7. Тозони О.В. Расчет электромагнитных полей на вычислительных машинах./ О.В. Тозони. – К.: Редакция литература по энергетике, електронике, кибернетике и связи, 1967. – 252 с.

8. Очков В.Ф. Mathcad 14 для студентов и инженеров: русская версия. / В.Ф. Очков. СПб.: ВНV, 2009. – 512 с.

9. Курбатов П.А. Численный расчет электромагнитных полей / П.А. Курбатов, С.А. Аринчин. – М.: Энергоатомиздат, 1984.

Рассчитаны параметры электрического контура для создания заданного прижимного усилия и времени его действия в электротехническом комплексе для снижения остаточных напряжений.

Электромагнитные процессы, вихревые токи, метод интегральных уравнений, катушка индуктивности, неферромагнитный проводящий диск.

The parameters of the electric circuit to generate a given time and efforts clutching his actions in the electrical sector to reduce residual stresses.

Electromagnetic processes, eddy current, method of integral equations, inductor, non-ferromagnetic conductive disk.Похожие работы:

«УДК 364.48:332.122 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ Н. Шпік, к. е. н., О. Микула, к. е. н. Львівський національний аграрний університет Постановка проблеми. Система показників розвитку соціальної інфраструктури сільських територій є вихідною методичною основою для комплексної оцінки економічних передумов їх функціонування, досягнутого рівня розвитку, темпів та масштабів трансформації, економічної та соціальної ефективності, визначення та обґрунтування...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ УДВОРГЕЛІ ЛАРИСА ІВАНІВНА УДК 664.78.613.22 УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА З ВИКОРИСТАННЯМ ПЕКТИНОВМІСНИХ ПОРОШКІВ 05.18.01 технологія хлібопекарських продуктів та харчових концентратів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті харчових технологій Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор технічних наук, професор,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ІННОВАЦІЙНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Матеріали 7-ї науково-практичної конференції 17-19 листопада 2015 р. ЛЬВІВ Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» УДК 709;4;710.5 І 08 Редакційна колегія: д-р техн. наук, проф., проректор з науково-педагогічної Федасюк Д.В. роботи Національного університету «Львівська політехніка» канд. техн. наук, доц.,...»

«ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ XІ Міжнародної науково-практичної конференції “Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє” 27 листопада 2015 року За загальною редакцією к.філол.н., професора генерал-майора В.В. Балабіна Київ – 2015 УДК 355(477)37 ББК 32.26.8-68.49 Рекомендовано до друку Вченою радою Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол від 19.11.15 № 7). Тези доповідей ХІ...»

«180 Розвиток людського кАПІтАлУ УДК 331.101.262:330.322 К.І. Якуба Головний науковий співробітник ННЦ “Інститут аграрної економіки”, доктор економічних наук, професор, м. Київ ОсОБЛИВОсті іНВЕстИЦіЙ У ЛЮДсЬКИЙ КАПітАЛ: мЕтОДОЛОГіЧНИЙ АсПЕКт Наведено авторське визначення сутності поняття “людський капітал” як соціально-економічної категорії. Обґрунтовано особливості інвестицій у людський капітал за критерієм суспільно необхідних вкладень у формування людини як біосоціальної істоти. Визначено...»

«Психологічні науки КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПРЕВЕНТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПІВРОБІТНИКІВ СПЕЦПІДРОЗДІЛІВ УДК 159.9:355/359 А. І. Черняк Метою професійної підготовки співробітників спецпідрозділів є формування їхньої готовності до виконання бойових завдань відповідно до їх призначення у складних умовах оперативно-бойової обстановки [1–2; 9]. Усі програми передбачають 2 періоди навчання (зимовий і літній). Кожна тема відповідає методу проведення занять від простого до...»

«МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ УДК 658.631.3 О.В. Сидорчук, професор, д-р техн. наук, Національний Науковий Центр «ІМЕСГ». вул. Вокзальна 11, смт. Глеваха, Васильківський район, Київська обл. Т.Д. Гуцол, доцент, канд. техн. наук О.В. Зеленський, аспірант, О.В. Шелега, аспірант Подільський державний аграрно-технічний університет вул. Шевченка 13, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл Л.Л. Сидорчук, доцент, канд. техн. наук Львівський національний аграрний університет вул. Зелена 3, м....»

«Я.О. Мольчак, А.Г. Потапова Конструктивно-географічний аналіз та оцінка природного агроресурсного потенціалу Волинської області Луцьк 2010 РВВ ЛНТУ УДК 913(477.84) ББК 26.8 М 76 Рецензія: М. Д. Будз доктор географічних наук, професор (Національний університет водного господарства та природокористування). В. О. Фесюк доктор географічних наук, професор (Луцький національний технічний університет). М. Й. Шевчук доктор сільськогосподарських наук (Волинський національний університет імені Лесі...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 18 (277), Ч. І, 2013 технологии, будущие учителя информатики, мультимедиа. Pereyaslavska S. O. Application of Distance Technology in Preparing Future Teachers of Computer Science on the Example of the Course „Databases and Information Systems” The article reviews the features of distance learning in the traditional technology in preparing future teachers of computer science on the example of the course „Database and Information Systems” Advantages and...»

«УДК 373.018.523:376-056.34 В.О. ЛИПА С.О. СЄРОВА ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Інклюзивна освіта потребує не лише методичної та матеріальнотехнічної підготовленості закладів системи освіти, але і змін етичних, психолого-педагогічних і загальнолюдських принципів відносин суспільства до категорії нетипових людей. Ключові слова інтеграція, аномальні діти, соціальні умови. Инклюзивное образование требует не только методической и материально-технической...»

«УДК 330.115:658 Хоменко Т.Ю. Погребняк А.Ю. Національний технічний університет України «КПІ» СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ SYSTEM OF EVALUATION ENTERPRISES’ SOLVENCY Стаття містить відомості про поняття платоспроможності та ліквідності підприємства, досліджено їх спільні та відмінні ознаки. Зазначено, що методи оцінки платоспроможності підприємства ґрунтуються на системі показників оцінки платоспроможності. Інформаційною базою для оцінки платоспроможності підприємства...»

«техніЧНi НАУКИ УДК 656.052.8 С. А. ОСТАШЕВСЬКИЙ, кандидат технічних наук, доцент, докторант Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький) А. М. СТАРИЙ, слухач Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький) НАДІЙНІСТЬ ВОДІЯ ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬ У статті подаються результати вивчення основних факторів, що визначають надійність водія. Зроблена спроба визначення...»

«Загальні питання експлуатації спеціальної техніки, озброєння, технічних засобів, комплексів та систем УДК 502.55:621.039.7 І. Ю. Чернявський, О. Ю. Чернявський, С. А. Писарєв ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОЇ ЗАГРОЗИ УРАЖЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІД ЧАС ІНГАЛЯЦІЙНОГО ПОТРАПЛЯННЯ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ На основі дослідження особливостей отримання інгаляційних токсодоз від найбільш радіотоксичних радіоізотопів групи А за різного фізичного навантаження проаналізовано вірогідність застосування такого виду зброї...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»