WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 339.138 ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА АСОРТИМЕНТНУ ПОЛІТИКУ ПІДПРИЄМСТВА Т. В. Канцідал, О. В. Комаровська. Полтавський національний технічний університет імені Ю. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Економіка та управління підприємствами

УДК 339.138

ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА

АСОРТИМЕНТНУ ПОЛІТИКУ ПІДПРИЄМСТВА

Т. В. Канцідал, О. В. Комаровська.

Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка.

_____________________

© Канцідал Т.В., 2013.

© Комаровська О.В., 2013

Стаття отримана редакцією 21.03.2013 р.

Вступ. У сучасних умовах збільшується потреба господарюючих суб’єктів у достовірній і адекватній інформації стосовно процесів, які відбуваються на окремих ринках.

Це обумовлюється тим, що для зайняття компанією конкурентоспроможної позиції на ринку, утримання чи розширення сегмента ринку надзвичайно важливим у сучасних економічних умовах стає механізм комплексного розв’язання проблеми адекватності її функціонування умовам та вимогам маркетингового середовища, аналіз та прогнозування якого є прерогативою маркетингових досліджень.

Забезпечення умов для досягнення запланованого обсягу товарообороту значною мірою залежить від ефективності асортиментної політики торгового підприємства, планування та регулювання асортиментної структури товарообороту на основі результатів проведеного аналізу середовища функціонування підприємства.

Асортиментна політика займає важливе місце в підвищенні конкурентоспроможності, оскільки саме товар, його якість, оптимальний асортиментний набір впливають на конкурентні позиції й успіх підприємства.

Огляд останніх джерел досліджень і публікацій. Питання цієї проблеми розглядалися такими вітчизняними й закордонними вченими, як О. Варченко, О. Самчука, І. Соловйова, А. У. Альбеков, Б. А. Анікін, Д. Л. Вордлоу, Д. Ф. Вуд, А. М. Гаджинський.

Особливо слід відзначити наукові роботи таких відомих зарубіжних авторів, як Ф. Котлер, Г. Армстронг, П. Дойль, М. Мак-Дональд та Г. Черчилль. Окремі аспекти формування товарної політики висвітлено і в працях російських авторів, а саме: Г. А. Азоєва, Є. П. Голубкова, А. П. Градова, П. С. Зав’ялова, А. М. Романова, В. Є. Хруцького.

Серед науковців відсутня єдність щодо тлумачення сутності поняття «асортимент».

Зокрема, А. Л. Швайка вважає, що асортимент це перелік і співвідношення окремих видів продукції в складі окремої номенклатурної групи, які відрізняються між собою параметрами, зовнішнім оформленням, призначенням та іншими характеристиками. На думку О. О. Орлова, асортимент продукції характеризує співвідношення питомої ваги у загальному випуску продукції. На наш погляд, ці визначення характеризують структуру асортименту.

«Асортимент товарів, вважає В. Іфтемчук, підбір або набір різноманітних товарів, об’єднаних певною споживчою, торговою або виробничою ознакою... Промисловий (виробничий) асортимент це товари народного споживання, які виробляють промислові підприємства». Ми вважаємо, що це визначення є неточним, не розкриває глибоку сутність поняття, не відображає розбіжностей між номенклатурою й асортиментом і обмежується лише товарами народного споживання, залишаючи поза увагою товари виробничого споживання.

Разом з тим вивчення літературних джерел, а також практичного досвіду функціонування вітчизняних промислових підприємств показує, що проблеми формування оптимального ассортименту виробничої програми досліджені недостатньо повно, особливо стосовно нових умов господарювання, що вимагають розроблення сучасних принципів, методів та інструментів управління асортиментною політикою.

Постановка завдання. З огляду на зазначене метою дослідження цієї роботи є аналіз впливу маркетингового середовища на асортиментну політику підприємства.

52 Економіка і регіон № 2 (39) – 2013 – ПолтНТУ Економіка та управління підприємствами Основний матеріал і результати. Під маркетинговим середовищем підприємства розуміють сукупність факторів, які впливають на процес управління маркетингом підприємства, його маркетинговий розвиток та взаємовідносини зі споживачами.

Основне завдання аналізу маркетингового середовища полягає в тому, щоб взаємоузгодити вплив середовища, потреби цільового ринку, мету та можливості підприємства.

Проведення аналізу маркетингового середовища забезпечує: розуміння конкуренції та інших факторів середовища; адекватне розуміння бізнесу, в якому працює підприємство;

основи для вироблення чіткої стратегії; прийняття правильних тактичних рішень, що, у свою чергу, означає забезпечення стійких ринкових позицій підприємства та сприятливих перспектив його розвитку.

Метою маркетингових досліджень є виявлення можливості підприємства для оволодіння конкурентними позиціями на конкретному ринку, зниження рівня невизначеності та комерційного ризику, збільшення ймовірності успіху маркетингової діяльності підприємства на ринку. Результатом маркетингових досліджень є обґрунтоване планування маркетингової діяльності підприємства або організації, ідентифікація маркетингових можливостей та загроз, а також формування гнучкої системи реагування на зміни чинників зовнішнього середовища.

Маркетинговий аналіз передбачає визначення й оцінювання ринку діяльності підприємства, дослідження зовнішнього середовища з метою виявлення потенційних можливостей для роботи, а також отримання конкурентної переваги. Не менш важливим було і визначення слабких сторін підприємства для подальшого планування методів їх усунення та зміцнення позицій у галузі спеціалізації.

Чинники внутрішнього середовища маркетингу поділяються на ті, що підконтрольні вищому керівництву підприємства, і ті, що підконтрольні й підзвітні службі маркетингу.

До чинників, підконтрольних вищому керівництву підприємства, належать:

– сфера діяльності підприємства;

– загальні цілі підприємства;

– роль маркетингу в загальній діяльності підприємства;

– корпоративна культура;

– інші підприємницькі функції, крім маркетингових.

До чинників, підконтрольних і підзвітних службі маркетингу, належать:

– організація маркетингу (визначення виду маркетингу);

– вибір цільового ринку (розмір ринку, характеристика ринку);

– розроблення комплексу маркетингу (4-«Р»);

– формування маркетингових цілей (імідж, прибуток тощо);

– контроль маркетингу (поточний, періодичний).

Маркетингове середовище сукупність суб’єктів, умов та сил, що діють за межами фірми і здатні вплинути на її маркетингову діяльність. Фактори зовнішнього середовища поділяють на дві групи: мікро і макросередовище.

Маркетингове мікросередовище – частина середовища, в якому фірма безпосередньо функціонує в процесі маркетингової діяльності.

Мікросередовище становлять:

– споживачі;

– конкуренти;

– постачальники;

– посередники;

– контактні аудиторії.

Контактні аудиторії це групи, що виявляють інтерес до діяльності фірми і можуть вплинути на досягнення поставлених цілей.

Виділяють сім контактних груп:

– внутрішні контактні аудиторії (трудовий колектив, акціонери, рада директорів, профспілки);

– місцеві контактні аудиторії (місцеві жителі);

Економіка і регіон № 2 (39) – 2013 – ПолтНТУЕкономіка та управління підприємствами

– фінансові контактні аудиторії (банківські службовці, аудитори, дебітори, кредитори, фінансові консультанти, брокери);

– контактні аудиторії державних установ (державні службовці, які відповідають за реєстрацію фірм, працівники податкової служби та статистичних органів, пожежної інспекції та санітарно-епідеміологічного контролю);

– контактні аудиторії засобів масової інформації (журналісти, економічні оглядачі, працівники відділів реклами та інформації);

– контактні аудиторії груп громадської дії (активісти екологічного руху, руху за здоровий спосіб життя тощо);

– контактні аудиторії публіки лідери громадської думки (естрадні зірки, спортсмени, політики).

Маркетингове макросередовище – це ті фактори, якими фірма не може безпосередньо керувати, але які впливають на її маркетингову діяльність.

Поняття макросередовища визначають п’ять груп факторів:

– економічні;

– соціально-культурні;

– політико-правові;

– технологічні;

– природно-географічні.

Економічні фактори. Темпи інфляції, рівень зайнятості, міжнародний платіжний баланс, стабільність національної валюти повинні постійно оцінюватися під час аналізу економічного середовища. Що для однієї організації є економічною загрозою, для іншої дає нові можливості розвитку.

Соціально-культурні фактори. Суспільство складається з груп людей, які мають різні культурні характеристики (ставлення до підприємництва, ролі жінок у суспільстві тощо).

Культурні цінності навряд чи можна змінити, їх слід сприймати як об'єктивну реальність і враховувати в діяльності фірми.

Політико-правові фактори.

Найважливішими елементами політико-правового середовища є:

– законодавство;

– урядові установи;

– впливові групи населення.

Технологічні фактори. Науково-технічний прогрес надає можливість використовувати при виготовленні продукції сучасні ефективні технології, значно розширився спектр можливостей фірми для просування товарів через засоби телекомунікацій.

Природно-географічні фактори. Під час прийняття рішення щодо стратегії й тактики потрібно враховувати кліматичні та географічні умови.

Отже, всі ці фактори значним чином впливають на формування асортиментної політики. Тому при розробленні асортиментної політики основними проблемами є: інновації, забезпечення конкурентоспроможності товару, оптимізація товарного асортименту, товарна марка, створення ефективної упаковки, життєвий цикл товару, позиціонування товару на ринку.

При формуванні асортиментної політики треба відповісти на багато запитань, зокрема: Скільки і яких товарів виробляти? Які з існуючих товарів доцільно зняти з виробництва внаслідок їх морального старіння? Які товари слід залишити в асортименті після певної їх модернізації й удосконалення? Які товари варто ввести до асортименту?

Удосконалювати технічні параметри? Урізноманітнювати функціональність виробів? Чи насамперед поліпшувати естетичні параметри, дизайн?

Однозначних відповідей на ці запитання не існує, кожне підприємство повинне здійснювати ретельний техніко-економічний аналіз, обґрунтовуючи свою асортиментну політику. При тому слід ураховувати багато факторів, а саме: темпи науково-технічного прогресу; зміни у структурі ринкового попиту; фінансові можливості підприємства; виробничі й маркетингові «ноу-хау»; зміни в асортиментній політиці конкурентів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Важливим питанням асортиментна політика є для торгових підприємств, адже від її напряму залежить їх прибуток. Одним із таких підприємства є ТОВ «Надія». Основний вид діяльності підприємства – оптова торгівля.

54 Економіка і регіон № 2 (39) – 2013 – ПолтНТУ Економіка та управління підприємствами Асортиментна політика на цьому підприємстві передбачає певний курс дій або наявність заздалегідь обдуманих принципів, завдяки яким забезпечувалась би спадкоємність рішень та заходів у галузі формування товарного асортименту. Аналіз асортименту продукції дає можливість розв’язати проблему вибору номенклатури продукції, яку випускають.

Завданням працівників відділу маркетингу ТОВ «Надія» є визначення структури та обсягів закупівлі товарів, а саме:

– встановлення співвідношення між новою продукцією, що потребує вдосконалення та модифікації; традиційною продукцією, яка не потребує вдосконалень, і застарілою продукцією;

– визначення номенклатури продукції, яку закупляють;

– встановлення структури життєвого циклу за всією номенклатурою продукції та визначення перспектив оновлення асортименту.

Основними показниками аналізу асортиментної політики для ТОВ «Надія» є прибуток і товарообіг. Зростання фактичного обсягу товарообігу не завжди може розцінюватися як позитивна тенденція. Товарообіг є вартісним вираженням маси реалізованих товарів і як будьякий вартісний показник піддається прямому впливу цінового фактора, усунення дії якого в умовах інфляційної економіки стає першочерговим завданням його аналізу.

Завдання підприємства на конкурентному ринку – створення стійких відмінних переваг, що допомагають завоювати споживачів (постійне підвищення якості асортименту продукції, розширення асортименту продукції), стимулювання покупця до здійснення наступних покупок саме на торговельних площах ТОВ «Надія».

Варто відмітити, що для управління асортиментом маркетологи ТОВ «Надія»

використовують техніко-економічний (виробничий) та маркетинговий (ринковий) аналіз. У свою чергу, сукупність техніко-економічних і маркетингових методів аналізу відповідно визначають внутрішні та зовнішні фактори формування асортименту підприємства (рис.1).

–  –  –

Результатом техніко-економічного аналізу на ТОВ «Надія» є оцінювання рівня матеріально-технічної, технологічної, організаційної та фінансово-економічної можливості й доцільності закупівлі продукції за певний період часу.

Висновки. Маркетинговий аналіз дозволяє зрозуміти, наскільки та або інша позиція перспективна з погляду ринку, який попит на неї очікується, його динаміку. При зіставленні даних двох аналізів ми й одержуємо оптимальний асортимент.

Варто відмітити, що за радянських часів проблеми формування оптимального асортименту промислового підприємства зводилися до розроблення оптимального плану виробництва, яке вирішувалося за допомогою економіко-математичного моделювання – лінійного програмування, а обмеженнями були виробничі потужності, матеріальні та трудові ресурси.

Від складу і своєчасного оновлення асортименту товарів у фірмі значною мірою залежить ступінь задоволення попиту, витрати потреб населення, пов’язані з покупкою товарів. Відсутність у фірмі окремих товарів, їх вузький або нестабільний асортимент, що не відповідає запитам покупців, породжують незадоволений попит, збільшуючи витрати часу населення на пошук необхідних товарів, це негативно відбивається на економічній ефективності. Тому при формуванні асортименту товарів важливою вимогою є максимальне задоволення попиту покупців при мінімальних витратах часу на здійснення покупки і забезпечення ефективної роботи фірми.

Таким чином, чітке розуміння сутності та характеристик маркетингового середовища підприємства дає можливість компанії найбільш вигідно для себе працювати на ринку, забезпечувати оптимальну структуру асортименту товарів, уникаючи недобросовісної конкуренції. Вивчення цього питання також відкриває перед підприємством розуміння всіх кон’юнктурних умов ринку і відповідно дає шанс вибору варіантів їх максимально ефективного подолання або використання.

ЛІТЕРАТУРА:

Зміст та особливості товарної політики підприємств маркетингової орієнтації // Вісник 1.

Хмельницького національного університету. – Хмельницьк. – 2010. – №1. – С.169-171.

Макаренко, М. В. Підвищення конкурентоспроможності промислової продукції шляхом 2.

застосування ефективної маркетингової концепції збуту [Текст] / М. В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – 1(79). – С. 26-34.

Несторишен, І. В. Проблеми формування оптимального асортименту промислового підприємства 3.

[Текст] / І. В. Несторишен // Сталий розвиток економіки. – 2010. – № 3. – С. 240-243.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, 2014, вип. 27 УДК 637.62:677. 076.24 В. О. Сухарльов, проф., канд. с.-г. наук Харківська державна зооветеринарна академія В. В. Лиходід, канд. техн. наук, Е. Б. Алієв, канд. техн. наук, В. В. Полюсов, асп.1, В. В. Івлєв, інж.2 ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН, м. Київ Обгрунтування розробки техніко-технологічного модуля для переробки грубої вовни в утеплювач...»

«УДК 330.332 ББК 65.9 Лещук В.П. ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВІ ГРУПИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Луцький національний технічний університет, кафедра фінансів, 43018, м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29, тел.: 0332789948 Анотація. У статті досліджуються роль і значення фінансово-промислових груп у реалізації інвестиційних проектів, конкурентні переваги, які отримують промислові підприємства та банки від участі в складі інтегрованого об’єднання. Окреслено коло проблем у реалізації інвестицій завдяки...»

«Труды Одесского политехнического университета, 2006, вып. 1(25) М.В. Котова, канд. екон. наук, Одес. нац. поліУДК 330.322.01 техн. ун-т ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТИЦІЙ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ, СУЧАСНА СУТНІСТЬ М.В. Котова. Источники инвестиций: исM.V. Kotova. Sources of investment: historical торический аспект, современная сущность. Расaspect, modern essence. The essence and structure of смотрены сущность и структура источников инвеinvestment sources are considered. The meaning of стиций. Уточнен смысл...»

«інститут психології ім. Г.с. костюка національної академії педагогічних наук України “київстар” національний лідер телекомунікацій ДІТИ В ІНТЕРНЕТІ: ЯК НАВЧИТИ БЕЗПЕЦІ У ВІРТУАЛЬНОМУ СВІТІ Посібник для батьків ДІТИ В ІНТЕРНЕТІ: ЯК НАВЧИТИ БЕЗПЕЦІ У ВІРТУАЛЬНОМУ СВІТІ Удк 374.7 Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист від 07.02.11 №1/11-1021) ігор володимирович литовченко, сергій дмитрович Максименко, сергій іванович болтівець, Мирослав-любомир андрійович Чепа,...»

«“Юнайтед Лондон трейд Лимитед”, 1995. – 448 с. 3. Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія і практика. Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 490 с.4. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке. – К.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 270 с.5. Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука. – К.: Київська книжкова фабрика, 1977. – 775 с. 6. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. К.:Лібра, 2002. – 472 с. 7. Міжнародний менеджмент: Конспект...»

«Посібник Calimera Використання в культурі: Місцеві заклади, як посередники в організації доступу до електронних ресурсів Рекомендації з позитивної практики: резюме Проект Calimera фінансується за програмою Європейської комісії, IST Programme Посібник Calimera ЗМІСТ Розділ 1: Рекомендації із соціальної політики Соціальне включення Стор. 3 Культурна ідентичність і єдність 4 Електронний уряд і громадянство 5 Навчання (офіційне і неофіційне) 6 Соціально-економічний розвиток 7 Розділ 2: Рекомендації...»

«“Правова інформатика”, № 4(20) / 2008 15 УДК 342.9. (075.8) О.І. ЯРЕМЕНКО, кандидат наук з державного управління, доцент ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація. Щодо проблеми правового регулювання права власності на інформацію в системі цивільно-правових та адміністративно-правових відносин в Україні. З прийняттям Верховною Радою України Закону “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки” відбулося законодавче закріплення одного із...»

«УДК 338.433 Н.А. Потапова Вінницький національний аграрний університет МОДЕЛЬ КОНТРОЛІНГУ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ АПК © Потапова Н.А., 2012 Висвітлено проблематику побудови ефективної моделі контролінгу логістичних систем АПК. На основі підходу до процесного управління сформовано систему базових понять концепції контролінгу логістичної системи АПК. Розроблено формалізовану модель контролінгу з урахуванням часових характеристик обробки черги замовлень та затримок у логістичній системі. Ключові...»

«Вовк І. Проблеми автоматизації управління ресурсами підприємства засобами ERP-систем [Електронний ресурс] / І. Вовк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11vipres.pdf. УДК 658.012:338 Ірина Вовк Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЗАСОБАМИ ERP-СИСТЕМ Анотація. Проаналізовано тенденції в процесі...»

«ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО профкомом ІФНТУНГ конференцією трудового колективу ІФНТУНГ /рішення від 02.12.2013 р. №5/ від 26.12.2013 р. Протокол №1 ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу м. Івано-Франківськ, 2013 р. Зміст І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ІІ ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ІІІ ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ТА ОСІБ ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В УНІВЕРСИТЕТІ IV ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ V РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО...»

«Міністерство освіти і науки України Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації УЗГОДЖЕННО: ЗАТВЕРДЖУЮ: Педрада КЗО „Обласний екологоДиректор департаменту натуралістичний центр освіти і науки дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної Голова педради державної адміністрації Ю.Ф.ПЕДАН О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ Річний звіт комунального закладу освіти „Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровськ ЗМІСТ стор. Вступ 2 І....»

«Серія: Технічні науки УДК 629.33:625.032.43 В.Є. Титаренко, к.т.н., доц. В.П. Шумляківський, ст. викл. Житомирський державний технологічний університет ВІБРОДІАГНОСТИКА В СИСТЕМІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ Описано основні причини порушення технічного стану автомобіля за віброознакою та оцінка технічного стану за розробленою методикою в технологіях технічного обслуговування. Ключові слова: вібродіагностування, контроль технічного стану автомобіля. Постановка проблеми. Проблема шуму і...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ННЦ «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ» УААН ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФЕДЕРАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ І ФІНАНСИСТІВ АПК УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПЕРСПЕКТИВИ ВОЛИНІ» ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВОЛИНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ «ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ» 10 жовтня 2014 року, м. Луцьк ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ: ВИКЛИКИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Тези доповідей Міжнародної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»