WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 332.12 Андрусік К. Ю., Вахович І. М., д.е.н., професор Луцький національний технічний університет ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ СФЕРИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ...»

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). – Ч. 1. – 2014.

УДК 332.12

Андрусік К. Ю.,

Вахович І. М., д.е.н., професор

Луцький національний технічний університет

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ

МЕДИЧНОЇ СФЕРИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

У статті зосереджено увагу на необхідності реформування системи охорони

здоров’я, визначено пріоритетність обов’язкового медичного страхування як безальтернативного фінансового механізму підвищення конкурентоспроможності сфери.

Ключові слова: медична сфера, медичне страхування, охорона здоров’я, фінансові джерела.

Андрусик К. Ю., Вахович И. М.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ

МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

В статье сосредоточено внимание на необходимости реформирования системы здравоохранения, определена приоритетность обязательного медицинского страхования как безальтернативного финансового механизма повышения конкурентоспособности сферы.

Ключевые слова: медицинская сфера, медицинское страхование, здравоохранение, финансовыеисточники.

Andrusik K., Vakhovych I.

FINANCIAL PROVISION OF MEDICAL FIELD:

PROBLEMS AND SOLUTIONS

The article focuses on the need to reform the healthcare system a priority compulsory health insurance as no alternative financial mechanism increasing the competitiveness of sectors.

Key words: medical field, health insurance, healthcare, financial sources.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. Усі економічно розвинені країни світу визначають високий пріоритет Андрусік К. Ю., Вахович І. М.

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). – Ч. 1. – 2014.

проблем охорони здоров’я. З кожним роком збільшуються вимоги населення щодо надання медичних послуг. Обмежені фінансові можливості держави, спричинені загальним сповільненням темпів зростання виробництва при зростанні дефіциту бюджету, унеможливили забезпечення видатків на охорону здоров’я тільки за рахунок держави. Проблема зміни в рамках самої системи охорони здоров’я назріла внаслідок депресії традиційних джерел фінансування і відсутністю нових джерел розвитку сфери. Отже, пошук нових джерел фінансування системи охорони здоров’я є терміновим завданням для держави і суспільства.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Широкий спектр проблем галузі охорони здоров’я досліджено науковцями і практиками, основними серед яких є: неефективне використання фінансових та матеріальних ресурсів, соціальні диспропорції у сфері доступності медичної допомоги, неефективні методи управління, недосконале законодавство. Вже сьогодні реальною є трансформація системи бюджетного фінансування охорони в нову, більш досконалу бюджетно-страхову модель охорони здоров’я – систему страхової медицини [1].

Цілі статті. Метою даного дослідження є обґрунтування доцільності запровадження медичного страхування в Україні як безальтернативного фінансового механізму підвищення конкурентоспроможності медичної сфери.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сучасне правове регулювання системи охорони здоров’я та медичного страхування ґрунтується на нормах та положеннях Конституції України, Кодексу законів про працю, Концепції соціального забезпечення населення України, а також інших Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я.

Також окремі положення визначаються міжнародними актами.

Концептуальні основи формування та розвитку системи медичного страхування в Україні закладено у Статті 1 Конституції України (стаття визначає Україну як соціальну державу), а також у Статті 3, в якій сказано, що «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» [1].

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). – Ч. 1. – 2014.

Медичне страхування – це форма соціального захисту інтересів населення в охороні здоров’я, що виражається в гарантії отримання медичної допомоги при виникненні страхового випадку за рахунок накопичених коштів.

Як відмітив Ю. П. Лисицин [2], «медичне страхування є частиною системи соціального страхування, яке розглядається як гарантована державою система заходів матеріального забезпечення трудящих і членів їх сімей в старості, при хворобі, втраті працездатності, для підтримки материнства і дитинства, а також для охорони здоров’я членів суспільства».

Базилевич В. Д. вважає, що «медичне страхування – це форма захисту інтересів громадян у разі втрати ними здоров’я з будь-якої причини» [3].

Осадець С. С. вбачає в медичному страхуванні «вид особистого страхування, пов’язаний із компенсацією витрат громадян, які обумовлені одержанням медичної допомоги, а також інших витрат, спрямованих на підтримку здоров’я» [4].

Яворська Т. В. вважає, що «медичне страхування – це вид особистого страхування, що здійснюється у разі розладу здоров’я з будь-якої причини, у тому числі у зв’язку із хворобою та нещасним випадком» [5].

Опираючись на правові аспекти, страхування у сфері медичної діяльності В. Ю.Стеценко, визначає як «сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини з приводу захисту майнових інтересів фізичних осіб при отриманні медичної допомоги у разі настання страхових випадків, визначених договором страхування або чинним законодавством за рахунок страхових грошових фондів, які формуються з страхових внесків» [6].

Таким чином, особливою ознакою, яка об’єднала всі вищезазначені поняття медичного страхування – це природа ризику, як окремої людини так і суспільства в цілому. Саме страховий ризик є об’єктом медичного страхування, який пов’язаний з фінансуванням надання медичної допомоги при настанні страхового випадку. Медичне страхування ґрунтується на принципі суспільної солідарності при розподілі ризику: заможній платить за бідного, здоровий – за хворого, молодий – за старого. Діє певне страхове поняття: захворів – виграв, залишився здоровим – програв. Але програв суто фінансово. І більшість населення це влаштовує.

«Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). – Ч. 1. – 2014.

Отже, медичне страхування є об’єктивною потребою як для держави так і для суспільства. Його доцільно розглядати як результат економічного та суспільного розвитку. Медичне страхування є елементом економічного зростання і розвитку, основою економічної діяльності суспільства, підвищує його добробут та створює умови для соціального прогресу.

Медичне страхування можна класифікувати за низкою ознак. За формою залучення застрахованих медичне страхування є індивідуальним та колективним. За принципом управління воно поділяється на централізовану, децентралізовану та змішану форми. За характером фінансування системи медичного страхування розрізняють бюджетну, соціальну, приватну, і змішану форми. За формою проведення медичне страхування є обов’язковим і добровільним.Принцип обов’язкового медичного страхування діє у Франції, Канаді, ФРН, Швеції, Нідерландах, Бельгії та інших країнах. B Ізраїлі і Швейцарії переважає добровільне страхування здоров’я, а обов’язкове державне страхування існує лише для військовослужбовців і поліцейських.

Родоначальником системи обов’язкового медичного страхування вважається канцлер Отто фон Бісмарком, який запровадив програму страхування робітників і членів їх сімей у Німеччині у 1881 р. У даний час в Німеччині діє понад 250 лікарняних кас, створених за територіальним і професійним принципами. Кожне підприємство може відкрити свою власну лікарняну касу. Найбільшою лікарняною касою, що функціонує за територіальним принципом, є загальна місцева лікарняна каса, в якій застраховано близько 50% всього населення і яка є відкритою для всіх груп населення. Розмір страхових внесків залежить від розміру доходу застрахованої – від 11% до 16%, причому роботодавець і службовець платять кожен по 50%.

Обов’язкове медичне страхування є складовою частиною системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка забезпечує всім громадянам рівні можливості для отримання медичної допомоги на засадах соціальної рівності і доступності незалежно від віку, статі, стану здоров’я.

Метою обов’язкового медичного страхування є забезпечення рівних можливостей усіх громадян з реалізації їх конституційних прав на ефективну і доступну медичну допомогу за рахунок коштів загальнообов’язкового соціального медичного страхування в обсягах до відповідних програм.Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Чеберячко Сергій Іванович УДК 614.89 РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЧНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОТИПИЛОВОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність 05.26.01 – Охорона праці Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Дніпропетровськ – 2015 Дисертація є рукописом Робота виконана на кафедрі аерології та охорони праці...»

«СВІТЛОТЕХНІКА УДК 621.327. 534.15.032.2 В статті розглянуто приелектродні процеси в люмінесцентних лампах у режимі попереднього підігрівання. Встановлено умови виникнення та існування М.Г. Тарасенко, нестаціонарного та стаціонарного навколоелектродного канд. техн. наук розряду. Визначено характер зміни частоти релаксаційних В.П. Коваль, коливань провідності нестаціонарного канд. техн. наук навколоелектродного розряду в залежності від величини Тернопільський струму попереднього підігрівання....»

«HP Officejet 7110 Wide Format Посібник користувача Примітки компанії Hewlett-Packard Інформація про авторське право Офіційне повідомлення © 2014 Copyright Hewlett-Packard Microsoft, Windows, Windows XP, Інформація в даному документі може Development Company, L.P. Windows Vista, Windows 7 і Windows 8 є бути змінена без попереднього повідомлення. зареєстрованими торговельними Видання 2, 1/2014 марками корпорації Майкрософт у США. Усі права захищено. Відтворення, ENERGY STAR і позначка ENERGY...»

«УДК 632.51: 632.4 А.О. Дмитрівська, к.с.-г.н., доцент В.І. Татаринова,, к.с.-г.н., доцент Т.О. Рожкова,, к.б.н., доцент Т.В. Москаленко, студентка Сумський національний аграрний університет ВПЛИВ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ НА РОЗВИТОК ДВОДОЛЬНИХ БУР’ЯНІВ В УМОВАХ ТОВ «АГРІФАС» БІЛОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ В умовах ТОВ “Агріфас” Білопільського району Сумської області проведені польові дослідження з вивчення впливу системи захисту ярого ячменю на розвиток дводольних бур’янів....»

«Тример бензиновий з двоТакТним двигуном бТ-52/2300 ПоСІбник з екСПЛуаТаЦІЇ (переклад з оригіналу) Шановний покупець! Дякуємо Вам за покупку бензинового тримера БТ-52/2300. При покупці бензинового тримеру БТ-52/2300 вимагайте перевірки його працездатності пробним запуском і перевірки відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Посібника з експлуатації). Перед експлуатацією уважно вивчіть Посібник з експлуатації (технічний паспорт) та дотримуйтесь заходів безпеки при роботі....»

«Науковотехнічний бюлетень Інституту олійних культур УААН, № 14, 2009: 248254  УДК 633.85:631.582 ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР У СІВОЗМІНАХ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ Є.О. Юркевич, Н.П. Коваленко1 Одеський державний аграрний університет ННЦ “Інститут землеробства УААН” Висвітлено методичні підходи щодо розробки різноротаційних сівозмін південного Степу України, їхнього значення в удосконаленні технологій вирощування олійних культур після різних попередників. Наведено...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 2 (45) УДК 657.471:338.43+639.1 Говда Г.А., Медвідь Л.Г. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МИСЛИВСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОБЛІК ВИТРАТ У статті висвітлено організаційні та The article describes the organizational and технологічні особливості діяльності technological features of hunting, including мисливських господарств, в тому числі specifics of hunting methods, accounting of специфіка способів полювання, обліку wild animals and birds,...»

«Вінницький національний технічний університет Кафедра автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки «ЗАТВЕРДЖУЮ» Перший проректор з науковопедагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення Романюк О.Н. “”2013 року Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «WEB–технології» напрям підготовки 6.050201 «Системна інженерія» спеціальність 7,8.05020101 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» Інститут автоматики,...»

«Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 9 (34). Частина 1. – Луцьк, 2012. УДК 65.012.23:658.51 І.В. Кривов’язюк, к.е.н., професор Луцький національний технічний університет КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СПИРТОГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В статті досліджено доцільність реорганізації підприємств спиртогорілчаної промисловості шляхом формування системи...»

«УДК 697.34 П. М. Мороз, здобувач, М. В. Степанов, канд. техн. наук, доцент Київський Національний університет будівництва і архітектури ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ БУДИНКУ Наукові та практичні пошуки нових ефективних систем тепло забезпечення громадських та житлових будинків привели до необхідності більш широкого організованого переходу на індивідуальне опалення та гаряче водопостачання за умови збереження та реновації централізованого...»

«ISSN1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №6 энергосберегающих технологий. Обобщены направления государственного регулирования энергоменеджмента и его финансирования. Ключевые слова: энергосбережение, энергоменеджмент, энергоэффективность, бюджетное учреждение, источники финансирования, государственное управление. Sources of financing energy efficiency in public buildings Chalenko N. Kyiv National University of Technologies and Design The main problems of financial support energy efficiency in public...»

«УДК 656.519.87 UDC 656.519.87 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ НА АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Тарасенко О.М., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Гуща О.О., Національний транспортний університет, Київ, Україна Даниленко І.В., Національний транспортний університет, Київ, Україна IMPROVING METHODS OF DISPATCHING MANAGEMENT TRUCKING COMPANIES Tarasenko A. N., Ph.D., National Transport University, Kyiv, Ukraine Gusha O.O., National Transport...»

«техніЧНi НАУКИ УДК 621.396:351.746.1 М. М. ШПОРТ, ад’юнкт кафедри зв’язку, автоматизації та захисту інформації Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький) УРАХУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ РАДІОЗВ’ЯЗКОМ ПРИ ПОБУДОВІ РАЦІОНАЛЬНИХ МАРШРУТІВ У ХОДІ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ОПЕРАТИВНОСЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У статті висвітлено дослідження, в результаті якого визначено, що для врахування наявності радіозв’язку при...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»