WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 339.924 Корольчук Л.В. Луцький національний технічний університет ТРАНСКОРДОННИЙ РЕГІОН ЯК ГЛОБАЛЬНА ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА В статті досліджуються теоретичні основи ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 339.924

Корольчук Л.В.

Луцький національний технічний університет

ТРАНСКОРДОННИЙ РЕГІОН ЯК ГЛОБАЛЬНА

ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА

В статті досліджуються теоретичні основи глобальної логістики;

визначено основні положення концепції глобальної логістики в площині

реалізації транскордонного співробітництва; визначено суть поняття

транскордонного регіону як глобальної логістичної системи та виявлено особливості функціонування такого виду системних утворень.

Ключові слова: транскордонне співробітництво, транскордонний регіон, логістична система, глобальна логістика, концепція глобальної логістики.

Korolchuck L.

CROSS-BORDER REGION AS A GLOBAL LOGISTICS

SYSTEM

The paper examines the theoretical foundations of global logistics, defined basic concept of global logistics in the plane of cross-border cooperation, defined the essence of the concept of cross-border region as a global logistics system and determined the particular function of this type of system entities.

Keywords: cross-border cooperation, cross-border region, logistic system, global logistics, global logistics concept.

Корольчук Л.В.

ТРАНСГРАНИЧНЫЙ РЕГИОН КАК ГЛОБАЛЬНАЯ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

В статье исследуются теоретические основы глобальной логистики, определены основные положения концепции глобальной логистики в плоскости реализации трансграничного сотрудничества, определены сущность понятия трансграничного региона как глобальной логистической системы и выявлены особенности функционирования такого вида системных образований.

Корольчук Л.В.

Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, трансграничный регион, логистическая система, глобальная логистика, концепция глобальной логистики.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями.. У 1990-х роках глобальна логістика стає найважливішим стратегічним інструментом у забезпеченні конкурентних переваг на світовому ринку збуту продукції.

Успіх досягається, насамперед, за рахунок швидкої адаптації товаровиробників до постійно змінюваних умов ринкового середовища і попиту на продукцію.

Головною вимогою при цьому стало максимальне скорочення всіх тимчасових стадій життєвого (логістичного) циклу продукції, а саме:

термінів проведення науково-дослідних та експериментально-конструкторських робіт, часу постачань сировини і матеріалів, тривалості виробничого циклу, термінів обробки замовлень, доставки та реалізації продукції. Разом з тим дуже важливо забезпечити інтеграцію функцій і стадій при формуванні глобальних логістичних ланцюгів [4]. Дані процеси набувають актуальності і в рамках регіонального інтегрованого простору, яким виступають транскордонні регіони (ТКР), організація єдиної глобальної логістичної системи в яких призведе до оптимізації виробництва, економії на витратах і, як результат – до посилення позицій ТКР на міжнародному ринку товарів та послуг.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Активний розвиток тарснкордонного співробітництва (ТКС) регіонів у Європі зумовив появу широкого кола наукових вiтчизняних та зарубiжних дослiджень у цiй сферi. Вивченню проблем глобальної логістики та ТКС, зокрема функціонування транскордонних логістичних кластерів присвяченi працi Микитюк М.В., Кузьміна В.В. Мороз О.Д. Мiкули Н., Писаренко С. та ін.

Проте питання організації глобальних логістичних систем в рамках ТКР, як необхідної передумови їх розвитку лишається відкритим.

Цілі статті: дослідити теоретичні основи глобальної логістики; визначити основні положення концепції глобальної логістики в площині реалізації ТКС; дати дефініцію поняття ТКР як глобальної логістичної системи та виявити особливості функціонування такого виду системних утворень.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Потреба в зниженні логістичних витрат і поліпшенні логістичного сервісу; необхідність збільшення обсягів продажу за рахунок освоєння нових ринків, зокрема за кордоном; поява міжнародних логістичних посередників із розвинутою глобальною інфраструктурою, що охоплює новітні технічні засоби й інформаційні технології; розвиток компаній із широким міжнародним поділом праці і сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій, що є основою інтеграції в глобальних логістичних ланцюгах сприяє посиленню процесів глобалізації логістики.

Глобальна логістика підкоряється тим законам, що і внутрішня національна, але світовий ринок диктує свої особливості глобальної логістики:

По-перше, функціональний цикл глобальної логістики більш тривалий через більш далекі відстані, які потрібно перетинати, більшу кількість посередників і необхідність використовувати для багатьох вантажоперевезень повільний океанський транспорт.

По-друге, самі логістичні операції на світовому ринку складніші внаслідок більшої розмаїтості одиниць збереження і запасів у цілому, з якими приходиться мати справу, більшої кількості документації, більшого числа необхідних складських потужностей і щодо менш розвинутої системи логістичних послуг (зокрема, транспортних і складських).

По-третє, на глобальному рівні підвищуються вимоги до інформаційних систем, оскільки зростає потреба у протяжних каналах зв’язку, використанні різних мов і підтримці гнучкості логістичних процесів.

По-четверте, на світовому ринку не обійтися без глобальних виробничих, логістичних і маркетингових союзів, створення і розвиток яких теж становить непросту задачу [3].

Отже, глобальна логістика відображає таку тенденцію, яка характеризується рухом підприємницької діяльності від її спеціалізації в окремих країнах і регіонах до мультиорганізованого світового ринкового господарства.

Мікромоделлю такого глобального простору виступає ТКР, сутність та економічна природа якого, а також ймовірність нарощення конкурентних переваг в якості суб’єкта міжнародних економічних відносин потребують узгодженого підходу до організації логістичних операцій в рамках єдиної логістичної системи, яку і формуватимуть економіки регіонів-учасників ТКС.

Організація глобальної логістичної системи в рамках ТКР вимагає масштабної підготовки в силу ускладнення даного процесу впливом наступних факторів: низькою активізацією реалізації ТКС і, як результат, слабкими економіко-виробничими зв’язками між прикордонними регіонами; неспівпаданням рівнів розвитку логістичної інфраструктури регіонів-учасників ТКС; відсутністю єдиної стратегії розвитку ТКР тощо. В даному випадку, для ефективного функціонування глобальної логістичної системи, необхідно здійснювати попередню оцінку якості логістичної інфраструктури регіонів, що складають ТКР та приймати відповідні міри щодо запровадження єдиних стандартів та вдосконадення здійснення логістичних операцій в прикордонних регіонах за допомогою бенчмаркінгу як безупинного систематичного пошуку і впровадження найкращих практик, що приведуть організацію до досконалішої форми.

На основі вивчення нами основних характеристик ТКС та ТКР, як міжнародного регіонального утворення, а також особливостей функціонування логістичних систем та теорії логістики загалом під ТКР як глобальною логістичною системою пропонуємо розуміти організаційноуправлінський механізм, що забезпечує виконання логістичних функцій та операцій, складається з кількох підсистем (прикордонних регіонів, що складають ТКР), має розвинуті зв’язки із зовнішнім середовищем та передбачає ефективне управління матеріальними та інформаційними потоками.

Як було зазначено, ТКР як глобальна логістична система має тісні та складні взаємозв’язки із зовнішнім середовищем, яке по відношенню до ТКР становить собою як соціально-економічне середовище кожної країниучасниці ТКС, так і міжнародний економічний клімат. При цьому ТКР не є самостійним суб’єктом міжнародного права, а інтегрується в єдину глобальну логістичну систему кількома підсистемами (прикордонними регіонами), які в свою чергу є частинами окремих соціально-економічних систем (країн-учасниць ТКС). Графічно дані взаємозв’язки зображено на рисунку 1.

Рис. 1.

ТКР як глобальна логістична система В даному випадку межі глобальної логістичної системи визначаються циклом оберту засобів виробництва:

спочатку на вході у систему закуповують засоби виробництва, які у вигляді матеріального потоку надходять до логістичної системи, складуються, обробляються, знову зберігаються, а потім на виході переходять у споживання в обмін на фінансові ресурси. Глобальна логістична система на базі ТКР, зважаючи на характер взаємозв’язків між її внутрішнім та зовнішнім середовищем, на вході та на виході буде орієнтуватися на три види ринків: внутрішній транскордонний (відносини з приводу купівлі та продажу між економічними суб’єктами в рамках ТКР); зовнішній регіональний (в рамках держав-учасниць ТКС); зовнішній міжародний (в рамках світового економічного простору).

Така орієнтація буде визначатися економічною ефективністю використання матеріальних потоків, ринковою кон’юнктурою, тенденціями світової економіки тощо.

Більшості реально функціонуючих на практиці глобальних логістичних систем, як і власне ТКР, притаманні такі властивості [1]:

- Складність - характеризується такими основними ознаками: наявність великої кількості елементів (ланок), складний характер взаємодії між окремими елементами, складність функцій, виконуваних системою, наявність складно організованого управління, вплив на систему великої кількості факторів зовнішнього середовища;

- Ієрархічність - підпорядкованість елементів нижнього рівня елементам вищого рівня в контексті лінійного чи функціонального логістичного управління;

- Цілісність - властивість системи виконувати задану цільову функцію тільки логістичною системою в цілому, а не окремими її ланками або підсистемами;

- Структурованість - передбачає наявність певної організаційної структури логістичної системи, яка складається із взаємопов’язаних об’єктів і суб’єктів управління;

- Рухливість - мінливість елементів логістичної системи під впливом зовнішнього середовища, а також рішень, прийнятих учасниками логістичного ланцюга;

- Унікальність, непередбачуваність і невизначеність поведінки в конкретних умовах та під впливом зовнішнього середовища;

- Адаптивність - здатність логістичної системи змінювати свою структуру і вибирати варіанти поведінки відповідно до поставлених цілей та під впливом зовнішнього середовища.

Вивчення і застосування логістики грунтується на розумінні основної ідеї логістичного підходу, новизна якого полягає, насамперед, у зміні пріоритетів між різними видами господарської діяльності на користь посилення значимості діяльності з управління матеріальними та інформаційними потоками. Система поглядів на вдосконалення господарської діяльності шляхом раціоналізації управління матеріальними потоками виступає також і концепцією глобальної логістики.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Основні положення даної концепції можна сформулювати так:

1. Системна побудова глобальної логістичної системи на основі методології загальної теорії систем з фіксацією основних моментів системного підходу: мети створення глобальної системи логістики; обгрунтованого вибору її елементів і структури, спрямованих на досягнення поставленої мети; функціонування цієї системи, її взаємодії із зовнішнім середовищем: соціально-економічні умови в країнах-учасницях ТКС та тенденції розвитку світової економіки; аналізу результатів діяльності та порівняння їх з поставленою метою.

2. Організація матеріального потоку в рамках глобальної логістичної системи з врахуванням потреб ринку (як регіональних ринків держав-учасниць ТКС, так і транскордонного та міжнародного ринків). Немає необхідності організовувати матеріальний потік, затрачаючи на нього ресурси і зусилля, якщо немає повної впевненості в тому, що ці товари будуть користуватися попитом на регіональних, транскордонному та міжнародному ринках, або ж знайдуть свого споживача на одному цільовому ринку. Для визначення економічної ефективності організації матеріального потоку на етапі планування й організації слід дослідити потреби відповідного ринку, провести розрахунки можливих обсягів продажу товару, окупності витрат на виробництво цього товару, зпрогнозувати ймовірний прибуток, отримання якого і є основною метою логістичної системи.

3. Пріоритет розподілу товарів над їх виробництвом, тобто вважається, що важливіше спланувати і передбачити розподіл і збут товарів, ніж їх виробити. На перший погляд це здається деяким парадоксом, однак насправді товари, які за якимось параметрами не відповідають цільовому ринку, не знаходять свого споживача або на ринку будуть продані за заниженою ціною, є неліквідними, а їх виробництво збитковим. Неокупність виробництва не дозволить почати новий логістичний цикл без додаткових витрат. В ТКР, як в глобальній логістичній системі, здатний сформуватися тривимірний попит на товари та полуги: транскордонний (на транскордонному ринку) зовнішній регіональний (на ринку країн, до яких належать прикордонниі регіони, що формують ТКР), та зовнішній міжнародний (на міжнародному ринку), що полегшує реалізацію функції розподілу та збуту

4. Необхідність встановлення оптимального рівня обслуговування клієнтів (під клієнтом розуміється будь-який споживач товарів, робіт, послуг). На перший погляд здається, що згідно з другим принципом логістики, чим вищий рівень обслуговування, тим краще, так як при цьому повною мірою задовольняються потреби клієнтів. Однак, чим вищий рівень обслуговування, тим вище витрати на виробництво і доставку товарів споживачу, а, отже, вище ціна товарів. Тому слід вибирати обгрунтоване компромісне рішення за рівнем обслуговування: він повинен бути не дуже низьким (щоб не позначилося на конкурентоспроможності) і не занадто високим (щоб витрати не були надмірними). Функціонування інфраструктури ТКР (а не окремих прикордонних регіонів) як єдиного механізму дозволить зекономити час та кошти на доставку товарів та надання послуг. ТКС регіонів сприяє своєчасному вирішенню проблем реконструкції та розбудови інфраструктури шляхом реалізації спільних фінансових проектів та програм.

5. Необхідність виконання розрахунків і використання в техніко-економічних обгрунтуваннях рішень з організації вантажопотоку вартості кожної елементарної логістичної операції, як у матеріальній підсистемі матеріального потоку, так і в підсистемі його інформаційного забезпечення.

6. Відповідність всіх рішень з планування та організації матеріальних потоків загальній стратегії соціально-економічного розвитку ТКР, що визначає спільні пріорітети реалізації економічної політики, які базуються на можливостях та інтересах кожного прикордонного регіону, що складає ТКР.

7. Організація логістичної системи в рамках ТКР вимагає створення єдиної бази даних та ведення спільної статистики, що буде становити собою інформаційне забезпечення функціонування глобальної логістичної системи. Необхідна наявність найбільш повної інформації про товари, матеріальні потоки, виробників і споживачів товарів, логістичних посередників, закони, нормативні акти усіх країн-учасниць ТКС. і т.д.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Tехніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, 2012, вип. 25, ч.І А. Панков, А. Щеглов Аналіз динаміки питомого тягового опору рядкових сівалок У статті розглянутий баланс складових питомого тягового опору при роботі рядкової сівалки. Встановлена тенденція поступового зростання даного показника протягом тривалого періоду часу. A. Pankov, A. Shheglov The analysis of dynamics of specific hauling resistance of seed-drills In the article is considered balance...»

«1 Міністерство освіти і науки України Чернігівський національний технологічний університет КУЛИК БОГДАН ІВАНОВИЧ УДК 621.3.05 ПРИНЦИПИ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В ДІЮЧИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ Спеціальність 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Чернігів – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі електричних систем і мереж Чернігівського національного технологічного університету (м....»

«220 Збірник наукових праць СНУЯЕтаП УДК 004.056:159.95 ТЕРОРИЗМ ЯК КАНАЛ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НЕГАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ В ДЕРЖАВІ А.А. Шиян, к.ф.-м.н., доц. Вінницький національний технічний університет Показано, що сучасна терористична діяльність має ціллю зменшення рівня інформаційної безпеки держави і призводить інформаційної асиметрії, тобто до формування нового типу екстерналій на ринках розвинених країн світу, що, в свою чергу, призводить до зростання економічних втрат держави та...»

«УДК 658.512.4 УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ Т. С. Кравчуновська, д. т. н., доц. Ключові слова: ресурсне забезпечення, матеріально-технічне постачання, організація закупівель, логістика, матеріальний потік Постановка проблеми та її зв’язок із науковими і практичними завданнями. Розвиток ринкових відносин в Україні супроводжується якісними перетвореннями економічних відносин, які зумовлюють зміну характеру взаємодії елементів і...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 4 (47) УДК 338.432 Томілін О.О. ФОРМУВАННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ УТВОРЕННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ВІДНОСИН В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ У статті розглянуто питання формування The article deals with the formation of the системного утворення міжгалузевих відносин system formation of inter relations in в агропромисловому комплексі. Розкрито agriculture. The basic directions of основні напрямки розвитку сільського development of...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” РОМАНИШИН МАРІЯ ІГОРІВНА УДК 658.012.32:338.1 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів – 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства...»

«2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державіаадміністрації від « 04 » червня 2009 № 385 МЕТОДИКА З ІНФОРМАЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ КАРТ І СХЕМ 1. Загальні положення Методика з інформаційного наповнення аеронавігаційних карт і схем розроблена з метою реалізації рекомендацій та стандартів до аеронавігаційних карт та схем (далі – Методика), які передбачені документами ІКАО. Методика спрямована на виконання експлуатаційних вимог до карт, їх функціональних характеристик, технічних вимог загального...»

«УДК 331.102.312/.344+347.211:339.92 А.О. Босак, О.Ю. Переста Національний університет “Львівська політехніка” СУТНІСТЬ ТА ТИПОЛОГІЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ © Босак А.О., Переста О.Ю., 2012 Визначено сутнісні ознаки та описано типологію структурних елементів інтелектуального капіталу. Досліджено особливості формування інтелектуального капіталу підприємства у розрізі його міжнародної діяльності. Ключові слова: інтелектуальний капітал, типологія...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ КОЛЕКТИВНА НАУКОВА МОНОГРАФІЯ За науковою редакцією доктора економічних наук, професора Єрохіна С.А. Київ 2008 УДК 330.1 Розповсюдження та тиражування ББК 65.9(4Укр)–56 без офіційного дозволу НАУ У – 67 заборонено Рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії управлін ня (протокол №6 від 6.12.2007). Рецензенти: Черняк Володимир Капилович, д.е.н., проф. Важал Юрій Миколайович, д.е.н., проф....»

«ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ УДК 004.65+519.6 А. Р. Ящолт, к. т. н., доц.; Л. Ю. Главацька; О. В. Піта; В. І. Костик РОЗРОБКА НОВОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ПАСПОРТА СТАВКІВ НА ОСНОВІ ДАНИХ БАСЕЙНОВОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ РІЧКИ ПІВДЕННИЙ БУГ У статті розглянуто актуальне завдання створення екологічного паспорта ставків. Запропоновано UML-модель екологічного паспорта ставків, що дозволяє згрупувати та об’єднати всі необхідні дані в одному документі для розв’язання різноманітних екологічних...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Факультет комп'ютерних систем та автоматики Кафедра комп’ютерних систем управління Затверджено вченою радою ФКСА протокол № _ від Голова вченої ради Бісікало О.В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення курсу до фаху Вступ для студентів-заочників спеціальності 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Укладач к.т.н., доцент Никитенко О.Д. ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні кафедри комп'ютерних систем управління...»

«Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського. – Випуск 7, 2011 р. УДК 624.014.2:624.042.4 Вплив прибудов на несучу здатність конструкцій легкого покриття виробничого цеху Пічугін С.Ф., д.т.н., Семко О.В., д.т.н., Гасенко А.В., к.т.н., Дрижирук Ю.В., аспірант Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна Анотація. У статті розглянуто вплив прибудов нових цехів до існуючої будівлі виробничого цеху на несучу здатність...»

«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЗВІТ про водний туристський спортивний похід третього ступеня складності по території Подільского краю в межах Хмельницької та Чернівецької областей по р. Дністер на катамаранах (К2, К4–1, К4–2, К4–3) здійснений з 24 по 31 липня 2011 р. Маршрутний лист № 3В/11 Керівник: Ващук Д. П. адреса: вул. Фабріціуса 9, кв. 17, м. Кам’янець-Подільський Хмельницька обл., 32300 e-mail: dvashchuk@mail.ru тел. (067) 929-87-76...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»