WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 004.622 Зоріна Н.О., Хащак О.З. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ГРУНТОВОГО ПОКРИВУ НА ДНІСТРОВСЬКОМУ ...»

Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування

ДНІСТРОВСЬКИЙ ПРОТИПАВОДКОВИЙ ПОЛІГОН

УДК 004.622 Зоріна Н.О., Хащак О.З.

Івано-Франківський національний

технічний університет нафти і газу

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ГРУНТОВОГО ПОКРИВУ НА

ДНІСТРОВСЬКОМУ ПРОТИПАВОДКОВОМУ ПОЛІГОНІ В МЕЖАХ

ПЛАНШЕТУ ТУСТАНЬ

Територія Дністровського протипаводкового полігону розміщена в межах Галицького і частини Тисменицького адміністративних районів Івано-Франківської області. Планшет «Тустань» повністю знаходиться в межах Галицького району. В результаті аналізу екологічної ситуації запропоновані проектні профілі та геоекологічні полігони, на яких будуть відбиратися проби грунтів, поверхневих та ґрунтових вод, атмосферного повітря та рослинності, їх аналізу на вміст забруднюючих речовин для екологічної оцінки грунтового покриву.

Ключові слова: протипаводковий полігон, екологічний стан, геоекологічні полігони, ґрунтовий покрив, забруднюючі речовини.

Территория Днестровского протипаводкового полигона находится в пределах Галицкого и части Тисменицкого административных районов Ивано-Франковской области. Планшет «Тустань» полностью находиться в прределах Галицкого району. В результате анализа экологической ситуации предложены проектные профили и геоэкологические полигоны, на которых будут отобраны пробы почв, поверхносных и почвенных вод, атмосферного воздуха и растительности, их анализа на содержание загрязняющих веществ для экологической оценки почвенного покрова.

Ключевые слова: протипаводковый полигон, экологическое состояние, геоэкологические полигоны, почвенный покров, загрязняющие вещества.

The territory of Dniester flood landfill located within the Galician Tysmenytsia and parts of districts of Ivano-Frankivsk region. Tablet "Tustan" completely located within the Galich region. The analysis of the environmental situation of the proposed project profiles and geo landfills, which will be selected samples of soil, surface and groundwater, air and vegetation, the analysis on the content of pollutants for environmental assessment of soil.

Keywords: flood polygon, environmental condition, geo landfills, soil, contaminants.

Актуальність теми та історія досліджень. На території Галичини ще здавна проводилися різноманітні наукові дослідження – геологічні, геоморфологічні, топографічні, ботанічні тощо. Починаючи з 80-х років ХІХ ст., польськими геологами А.Ломніцьким, В.Тейсейре, Е.Ромером виконувались геологозйомочні роботи, в результаті яких був створений «Геологічний атлас Галичини». На даній території геоморфологічні дослідження, за даними А.Б. Богуцького і А.М. Яцишина (2003), що проводились в основному у контексті робіт з геоморфології долини Дністра, мають багату історію. Цікавими є також дослідження С.Рудницького і Е.Ромера. Надзвичайно важливі і актуальні є матеріали у роботах Ю.Чижевського щодо морфології, будови, історії розвитку долини Дністра, Ю.Полянського з даними про кількість, морфологію, основні етапи формування терас Дністра, а також щодо методичних засад їх досліджень і Г.Тессейре у частині опису поверхні Лоєвої – найвищої тераси у передгір’ях.

© Зоріна Н.О., Хащак О.З., 2014 Науково-технічний журнал № 2 (10), 2014р.

Опираючись на проведені дослідження на території Галицького району [4], сучасна екологічна ситуація на території Дністровського протипаводкового полігону характеризується чотирма екологічними станами – нормальним, задовільним, напруженим і складним (рис 1). На даній території існує ряд екологічних проблем, які потребують негайного вирішення.

Рис. 1. Дністровський протипаводковий полігон

Викладення основного матеріалу. Загальна характеристика території досліджень. Територія Дністровського протипаводкового полігону розміщена в межах Галицького і частини Тисменицького адміністративних районів Івано-Франківської області. Планшет «Тустань» повністю знаходиться в межах Галицького району (рис 2).

–  –  –

Галицький район розташований на півночі Івано-Франківської області. Районний центр – стародавнє місто Галич. Територія частково охоплює долину ріки Дністер та Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування пригирлові частини долин його допливів. Рельєф здебільшого горбистий, розчленований долинами водотоків. Близько 8 % території району займають ріки (серед них одна з найбільших у Європі – Дністер), озера, ставки.

Згідно з фізико-географічним районуванням, територія розміщена в межах двох фізико-географічних країн: Українських Карпат – область Передкарпаття (правобережжя Дністра) і південно-західної частини Східноєвропейської рівнини – область Опілля Західноукраїнської провінції Лісостепової зони (лівобережжя Дністра) [4].

Грунтовий покрив. На пологих і крутих схилах Придністер’я, у прирічковій частині заплав, місцями поширені дернові та дернові опідзолені ґрунти, складені алювієм, пісками. Це слабо розвинені, наймолодші за віком ґрунти, для яких характерна небезпека розмивів й змивів.

Основні типи ґрунтів на лівобережжі Дністра – опідзолені чорноземи, темно-сірі ґрунти, а на правобережжі – дерново-підзолисті глеєві (рис 3).

–  –  –

Умовні позначення до рисунку 3 Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування Методика досліджень. Зразки грунтів відбирались на відкритій ділянці, що віддалена від дороги не менше ніж на 50м, по конверту розміром 5х5 м, і об’єднувались в одну пробу (рис. 4). Відбір проводився з глибини 10-20 см. При відсутності непорушених земель проби відбирались на антропогенно змінених ґрунтах на глибині 20-30 см. З проби видалялась надземна частина рослин, уламки порід, коренева частина рослин. Вага проби 1.2-1.5кг. Проби відбиралися металічним стаканом діаметром 80-90мм.

Рис. 4. Відбір проби ґрунту по конверту розміром 5х5 м

Ґрунтовий покрив оцінювався з двох позицій: загальної характеристики, що охоплювала просторові закономірності розміщення основних типів ґрунтів, і з екологотехногенних позицій, що характеризують зміну ґрунтів, їх деградацію та забруднення [1, 2].

Аналітичні роботи та комп'ютерна обробка їх результатів. Для інтерпретації аналітичних даних результати досліджень наносять на карти і розрізи. При дослідженні забруднення ґрунтів важкими металами складаються спеціальні карти – ґрунтовотехнохімічні карти. На них представляються типи, підтипи, види і різновиди ґрунтів, а також міра їх забрудненості.

Карта забрудненості є тематичною (різновид ґрунтових карт). Вона складається після вивчення відомостей про об'єкт дослідження, джерела викидів, після аналітичної обробки зразків ґрунту.

Процес складання карти має такі етапи:

1. Підготовлюється топографічна основа, яка повинна забезпечити прив'язку до місцевості і відобразити природні особливості території (рельєф, рослинний покрив, гідрографію і т.п.), а також, по можливості, відобразити господарську діяльність людини.

2. Розробляється шкала ступеню забрудненості ґрунтів. Важкі метали розподіляються в ґрунтах нерівномірно, тому необхідна спеціальна обробка даних, яка можлива при наявності ГДК.

3. Корегуються ґрунтові контури і наносяться контури забрудненості за розробленою шкалою. На карту-основу переносять спочатку чисельні значення Науково-технічний журнал № 2 (10), 2014р.

забруднення ґрунтів тим чи іншим важким металом. Кожному значенню шкали відповідає певний колір або штриховка від фонових значень до значень з все зростаючим забрудненням Для кожної (блакитний-зелений-жовтий-оранжевий-червоний).

забруднювальної речовини складається окрема карта. При малій кількості елементів можна складати спільні карти.

Аналітичні роботи проводились на програмно-комп'ютерному приладі М-ХА1000рис. 5) методом інверсійної хронопотенціометрії (ІХП). Сутність методу ІХП полягає в електрохімічному концентруванні на індикаторному електроді важких металів (ВМ) з розчину, що підлягає аналізу, та їх електророзчинення у вольтамперостатичному режимі при заданому опору ланцюга, який регулює швидкість процесу розчинення [3].

Рис. 5. Загальний вигляд приладу М-ХА1000-5

Оцінка екологічного стану грунтів. Для визначення екологічного стану грунтів на території Дністровського протипаводкового полігону створено базу даних в межах планшету «Тустань» (табл. 1, 2).

Бази даних, що характеризують екологічний стан грунтів, були введені в персональний комп'ютер Pentium IV за допомогою програмного забезпечення – геоінформаційної системи (ГІС) MAP INFO. Користуючись програмним забезпеченням SURFER, були виконані електронні карти забруднення тими чи іншими хімічними інгредієнтами ґрунтів.

В результаті аналізу екологічної ситуації запропоновані проектні профілі та геоекологічні полігони, на яких будуть відбиратися проби грунтів, поверхневих та ґрунтових вод, атмосферного повітря та рослинності для їх аналізу на вміст забруднюючих речовин (рис. 6).

–  –  –

Висновки. Дослідження екологічного стану ґрунтів на території Дністровського протипаводкового полігону показало, що тут розвинутий природний та техногенно трансформований ґрунтовий покрив. Грунти найбільш забрудненні токсичними хімічними елементами – Cu, Pb, Zn, Cd, які накопичуються поблизу промислових джерел викидів, а також поступово розповсюджуються по площі всього ґрунтового покриву.

Завдання охорони ґрунтів для даної території полягають у втіленні в життя науково обґрунтованої системи організаційно-господарських, агротехнічних лісомеліоративних та гідротехнічних заходів, спрямованих на раціональне використання земельних ресурсів, збереження й підвищення родючості ґрунтів, відтворення їхньої продуктивності з метою найкращого використання всіх біологічних можливостей.

Література

1. Волошин І.М. Ландшафтно-екологічні основи моніторингу /І.М. Волошин. – Львів, 1998. – 220 с.

2. Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія. Геохімічний аспект. Навчальний посібник /В.М. Гуцуляк. – Чернівці, 2002. – 252 с.

3. Методичні вказівки щодо визначення важких металів в об'єктах навколишнього середовища та в сільськогосподарській продукції за допомогою автоматичного приладу М-ХА1000-5. Київ 2003.

4. Пендерецький О.В. Екологія Галицького району / О.В.Пендерецький. – ІваноФранківськ, 2004. –146 c.

Поступила в редакцію 30 серпня 2013 р.

Рекомендував до друку д.г.-м.н. Адаменко О.М.Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО В. Г. Іванов, В. В. Карасюк, М. В. Гвозденко ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ Підручник За загальною редакцією доктора технічних наук, професора В. Г. Іванова Затверджено Міністерством освіти і науки України Харків «Право» УДК 004 ББК 32.97 І-20 Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів...»

«політехніка” (Інформаційно-видавничий цент „ІНТЕЛЕКТ+” Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 1999. – 244 с. 10. Громова Т.М. Розвиток конкуренції як інституту торгівлі в сучасних економічних умовах // Наука й економіка. Наук.-теорет. журн. Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2008. – №4 (12). – С.151-155. 11. Конкурентоспроможність підприємства: Конспект лекцій. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/14/1232.html. 12. Тараненко, І.В. Алгоритм дослідження...»

«ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 4 УДК 621.311.001.57 В. В. Кулик1 О. Б. Бурикін1 В. А. Видмиш1 ВРАХУВАННЯ ЗМІННИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ В ПРОЦЕСІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ЇЇ РЕЖИМАМИ Вінницький національний технічний університет Розглянуто метод оптимального керування електричними системами (ЕС) з урахуванням змінних параметрів, що дозволяє підвищити ефективність керування з метою зменшення втрат електроенергії. Показано, що застосування технологій...»

«О. С. Городецька, В. А. Гикавий, О. В. Онищук Комп’ютерні мережі Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Городецька О. С., Гикавий В. А., Онищук О. В. Комп’ютерні мережі Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 004.7(075) ББК 32.971.35я73 Г70 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № від.2015 р.) Рецензенти: М. М. Климаш, доктор технічних наук,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ „КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” В.В.Лисак, канд. техн. наук, доц. А.С.Карпенко, канд. техн. наук, доц. К.О.Зворикін, канд. техн. наук, доц. ВИРОБНИЦТВО ЗВАРНИХ КОНСТРУКЦІЙ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ 050504 „ЗВАРЮВАННЯ” Київ 2010 р. Виробництво зварних конструкцій (текст): метод вказівки до викон. курсового проекту з дисципліни для студентів напряму...»

«Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 2013, вип. 43, част. ІІ 2. Затраты энергии на деформацию льдообразующей поверхности существенно ниже затрат энергии на срезание льда.3. Проведенные испытания доказали работоспособность предлагаемой конструкции льдогенератора и позволили определить ориентировочное значение частоты деформаций ( = 20 мин-1) для получения максимальной удельной производительности льдогенератора g= 260 кг/м2ч. Список литературы 1. Барабаш П. А.,...»

«УДК 624.012.45.001 О.А. Шкурупій, к.т.н., доцент Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ НЕРОЗРІЗНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК Виконано експериментальні та теоретичні дослідження розрахунку несучої здатності залізобетонних нерозрізних балок на основі деформаційної моделі з екстремальним критерієм із застосуванням оптимізаційних і чисельних методів, а також методу граничної рівноваги. Результати наведених вище...»

«Серия «12-летняя школа» Основана в 2006 году Харьков Издательская группа «Основа» УДК 37.016 ББК 74.26 Ф31 Фефилова Г. Е. Ф31 Все уроки русского языка. 9 класс. — Х. : Изд. группа «Основа», 2009. — 398, [2] с. : ил., табл. — (Серия «12-летняя школа»). ISBN 978-611-00-0048-2. Планы-конспекты 87 уроков по русскому языку для 9-го класса соответствуют программе 12-летней школы. Представленные в пособии конспекты уроков сочетают как интерактивные, так и традиционные методы преподавания, позволяющие...»

«Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 2013, вип. 43, част. ІІ УДК 631.334:006.015.7 А.І. Бойко, проф., д-р техн. наук, К.М. Думенко, доц., д-р техн. наук, І.С. Павлюченко, асист. Миколаївський національний аграрний університет Перспективні напрямки забезпечення надійності посівних агрегатів як технічних систем В статті наведено проблеми надійності посівних агрегатів, як самостійних технічних систем, проведено аналіз досліджень та методик розрахунку...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет СУЧАСНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ І ДІАГНОСТУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 612.176 ББК 88.37 в 7 С91 Автори: С. М. Злепко, О. П. Мінцер, В. В. Сєргєєва, О. Ю. Азархов, С. В. Костішин Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 28. 10. 2010 р.). Рецензенти: Квєтний Р. Н.,...»

«ЗАКОН УКРАЇНИ Про видавничу справу ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 32, ст.206 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 N 1268-IV ( 1268-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.141 N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238 N 2707-IV ( 2707-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.429 N 2855-IV ( 2855-15 ) від 08.09.2005, ВВР, 2005,...»

«191 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ М.І. Жовтанецький, М.І. Твердохліб ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТРЕТЬОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ* У статті розглянуто проблему ідентифікації фаз життєвого циклу 3-го технологічного укладу економіки України. Методом інформаційного моделювання отримано аналітичний вираз базисної функції 3-го укладу економіки України, за допомогою якої змодельовано життєвий цикл цього укладу в Україні на часовому...»

«УДК 338.14:330.15:330.133/.138:504.05 М.І. Бублик, Т.О. Коропецька Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ БАЗ ДАНИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ © Бублик М.І., Коропецька Т.О., 2008 Розглянуто електронні інтерактивні бази даних надзвичайних ситуацій. Наведено та проаналізовано наявність доступної інформації про техногенні катастрофи у світі. Досліджено методи розрахунку...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»