WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 32 |

«На правах рукопису КОРИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ УДК: 614.2:001.8:616-053.2-083.98 МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА

На правах рукопису

КОРИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ

УДК: 614.2:001.8:616-053.2-083.98

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ

СИСТЕМИ ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ

ДОПОМОГИ ДІТЯМ

14.02.03 – соціальна медицина Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Науковий консультант – Гойда Ніна Григорівна доктор медичних наук, професор Київ –2016 ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 5

ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ (аналітичний огляд літератури) 16

1.1 Організація медичної допомоги дітям в країнах Європи та Північної Америки 16

1.2 Організаційні моделі педіатричної служби в Прибалтійських країнах та країнах СНД 40

1.3 Основи організації педіатричної допомоги в Україні за роки незалежності 58 РОЗДІЛ 2. ПРОГРАМА, МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА ОБСЯГИ ДОСЛІДЖЕННЯ 70 РОЗДІЛ 3. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 80

3.1 Захворюваність, поширеність та структура хвороб дітей різних вікових груп 82

3.2 Рівень та структура дитячої інвалідності 104

3.3 Дитяча смертність як інтегральний показник медико-соціальної допомоги дітям 111

РОЗДІЛ 4. ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, В ЯКИХ НАДАЄТЬСЯ МЕДИЧНА

ДОПОМОГА ДІТЯМ 124

4.1 Мережа, структура та потужність закладів педіатричної служби 124

4.2 Характеристика матеріально-технічного забезпечення закладів, де надається медична допомога дітям 128

4.3 Аналіз потенціалу медичних кадрів 135

4.4 Стан фінансового забезпечення медичної допомоги дітям 156

4.5 Обгрунтування потреби дитячого населення у високоспеціалізованій хірургічній та неонатальній допомозі 167

РОЗДІЛ 5. ОЦІНКА ЗАДОВОЛЕНОСТІ БАТЬКІВ МЕДИЧНОЮ

ДОПОМОГОЮ ДІТЯМ, ЛІКАРІВ-ПЕДІАТРІВ ТА КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я – СТАНОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

–  –  –

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АЗПСМ – амбулаторія загальної практики - сімейної медицини ДЛ – дільнична лікарня ДЦП – дитячий церебральний параліч ЗВУР – затримка внутрішньоутробного розвитку ЗОЗ – заклад охорони здоров'я КЕКВ – код економічної класифікації видатків КДЦ – консультативно-діагностичний центр КУТОР «ТОДКЛ» – комунальна установа Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня»

КТ – комп’ютерна томографія МДЛ – міська дитяча лікарня МРТ – магніто-резонансна томографія ОДКЦ – обласний дитячий клінічний центр ОКЛ – обласна клінічна лікарня ООД – обласний онкологічний диспансер ЦПМСД – центр первинної медико-санітарної допомоги ЦРЛ – центральна районна лікарня УЗД – ультразвукова діагностика ФАП – фельдшерсько-акушерський пункт SWOT – аналіз – метод стратегічного аналізу

ВСТУП

Актуальність теми. Охорона здоров'я дітей як світова проблема знаходить своє відображення у національних та зарубіжних публікаціях, а також в офіційних документах ВООЗ. Європейська політика щодо збереження здоров'я дитячого населення у XXI столітті визначає стратегію й тактику розбудови регіональних систем, передбачає зниження захворюваності, поширеності хвороб, інвалідності та смертності дитячого населення.

Оцінка основних показників стану здоров’я дітей в Україні свідчить про його погіршення, що викликає стурбованість на загальнодержавному рівні (Н.Г. Гойда, 2009; Н.В. Медведовська, 2010). Так, впродовж останнього десятиріччя рівень загальної захворюваності дітей в Україні зріс в 1,2 рази, а поширеності хвороб – в 1,3 рази, спостерігається негативна тенденція щодо динаміки інвалідності внаслідок захворювань (Р.О. Моісеєнко, Л.В.

Квашніна, В.В. Залеська, 2009; М.В. Голубчиков, 2011; І.Д. Шкробанець, 2012). В структурі захворюваності дітей хвороби нервової системи становлять 1,5%, а в структурі поширеності – 3,14% (В.М. Лехан, 2006; Р.О.

Моісеєнко, 2010). У зв’язку з погіршенням стану здоров’я дітей, науковцями значна увага приділяється вивченню факторів ризику (соціально-біологічних, соціально-гігієнічних, поведінкових) в ранньому та старшому віці, зокрема, харчуванню, фізичній активності, стану довкілля, несприятливій спадковості, біологічному анамнезу, курінню, вживанню алкоголю й наркотиків, умовам життя (Н.В. Медведовська, Н.О. Кульчицька, 2008; W.J. Gauderman, E. Avol, F. Lurmann, 2005; M. Jerrett, M. Finkelstein, 2005).

Згідно з чинними нормативно-правовими документами, суспільство й держава відповідальні за рівень здоров’я дітей, підлітків та забезпечують для них поліпшення умов навчання, побуту, дозвілля, вирішення екологічних проблем, удосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя (Р.О. Моісеєнко, Я.І. Соколовська, Т.К. Кульчицька, 2010).

Одним із шляхів удосконалення системи медичної допомоги дітям, є її оптимізація, спрямована на забезпечення доступності та якості медичної допомоги, відповідності її обсягів і видів потребам дитячого населення (Р.О.

Моісеєнко, 2010; Н.М. Орлова, 2012; В.В. Горачук, 2015).

Недостатня ефективність медичної допомоги щодо збереження та поліпшення здоров’я населення, зумовлює необхідність реформування сфери охорони здоров’я, зокрема педіатричної служби, оптимізації медичної допомоги дітям на всіх рівнях її надання (Ю. Г. Антипкін, 2007; В. М. Лехан, Г. О. Слабкий, М. В. Шевченко, 2009).

Проблемі оптимізації системи медичної допомоги в Україні присвячено цілий ряд наукових робіт, серед яких слід відмітити дослідження, які стосуються комплексної оцінки стану організації та діяльності служб, їх ресурсного та матеріально-технічного забезпечення, визначення сучасної стратегії розвитку, у першу чергу, первинної медичної допомоги, шляхом запровадження сімейної медицини (В.М. Лехан, 2010; Н.П. Кризина, 2010;

Ю.В. Вороненко, 2010; Н.Г. Гойда, 2010; Л.Ф. Матюха, 2011). Однак системні дослідження проблеми оптимізації високоспеціалізованої допомоги дитячому населенню із врахуванням територіальних особливостей здоров’я дітей не посіли серед них належного місця.

Актуальність дослідження значною мірою посилюється необхідністю виконання першочергових завдань, спрямованих на реалізацію політики децентралізації державного управління, які полягають у оптимізації мережі закладів охорони здоров’я, зокрема високоспеціалізованої медичної допомоги, з урахуванням територіальних особливостей потреб населення у медичній допомозі.

Відсутність комплексних досліджень з проблеми невідповідності існуючої системи регіональної високоспеціалізованої медичної допомоги сучасним світовим вимогам та рекомендаціям, регіональним особливостям потреб у ній дитячого населення, обумовили актуальність даного дослідження, визначили його мету і завдання.

Мета дослідження: науково обґрунтувати, розробити та впровадити оптимізовану систему високоспеціалізованої медичної допомоги дітям на регіональному рівні.

Досягнення поставленої мети передбачало виконання наступних завдань:

1. Провести системно-історичний аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових джерел з проблеми організації високоспеціалізованої медичної допомоги дітям у світових системах охорони здоров’я.

2. Встановити основні закономірності динаміки стану здоров’я дитячого населення (на прикладі Тернопільської області).

3. Проаналізувати стан ресурсного забезпечення та динаміку показників діяльності закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу дитячому населенню Тернопільської області, з обгрунтуванням потреби у високоспеціалізованій хірургічній та неонатальній медичній допомозі.

4. Оцінити задоволеність батьків наданням медичної допомоги дітям та лікарів-педіатрів, організаторів охорони здоров'я – станом організації надання медичної допомоги дітям.

5. Науково обґрунтувати концепцію оптимізації системи надання високоспеціалізованої допомоги дітям на регіональному рівні.

6. Обґрунтувати та розробити перспективну функціонально-організаційну модель обласного дитячого клінічного центру високоспеціалізованої медичної допомоги з урахуванням сучасних світових вимог, регіональних особливостей потреб населення, з оцінкою ефективності впровадження її елементів на регіональному рівні.

Об'єкт дослідження: система охорони здоров'я дитячого населення в Україні.

Предмет дослідження: здоров’я дитячого населення Тернопільської області, заклади охорони здоров’я, їх кадровий та матеріально-технічний потенціал; організація високоспеціалізованої медичної допомоги дітям на регіональному рівні.

Наукова база дослідження: Комунальна установа Тернопільської обласної ради (КУТОР) «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня»

(1 од.), міська дитяча клінічна лікарня м. Тернополя (1 од.), міська дитяча поліклініка м. Тернополя (1 од.), педіатричні відділення ЦРЛ (17 од.), дитячі консультації ЦРЛ (17 од.), центри первинної медико-санітарної допомоги (16 од.), місцеві дитячі санаторії (4 од.).

Методи дослідження:

системного підходу та системного аналізу - для дослідження медикосоціальних закономірностей формування регіональних особливостей стану здоров’я дитячого населення, кадрового, матеріально-технічного потенціалу закладів охорони здоров’я Тернопільського регіону, обґрунтування концептуальних напрямів та методичних підходів до оптимізації високоспеціалізованої допомоги дітям на регіональному рівні відповідно до сучасних світових вимог з орієнтацією на регіональні особливості потреб у ній дитячого населення;

бібліосемантичний - для вивчення даних літератури з організації та • розбудови регіональних систем високоспеціалізованої медичної допомоги дітям, удосконалення допомоги дитячому населенню у країнах Європи та в Україні;

медико-статистичний - для збору, обробки та аналізу статистичних • показників стану здоров’я дитячого населення, ресурсів та діяльності педіатричної служби Тернопільського регіону, визначення обсягу спостережень у соціологічних, експертних дослідженнях, а також оцінки вірогідності їх результатів;

SWOT – аналізу - для оцінки сильних і слабких сторін діяльності • педіатричних закладів з метою визначення основних напрямків їх подальшого розвитку та потенційних загроз;

соціологічний (анкетного опитування) - для вивчення точки зору батьків •

–  –  –

доцільності запроваджених запропонованих концептуальних підходів та елементів перспективної функціонально-організаційної моделі обласного дитячого клінічного центру.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Дослідження проводилось впродовж 2003-2013 років.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в Україні:

• науково обґрунтована концепція оптимізації системи високоспеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню на регіональному рівні за нормативно - правовим, адміністративно організаційним, економічним та інформаційним напрямами;

• обгрунтовано методологічні підходи до оптимізації регіональної системи високоспеціалізованої медичної допомоги дітям, яка базується на системній функціонально-організаційній інтеграції підрозділів обласної дитячої лікарні у спеціалізовані центри;

• науково обґрунтована перспективна функціонально-організаційна модель обласного дитячого клінічного центру (ОДКЦ) – центрального елементу оптимізованої системи високоспеціалізованої медичної допомоги дітям на регіональному рівні, основними відмінностями якого є концентрація її надання в спеціалізованих центрах за профілем органної патології;

• удосконалено підходи до оптимізації функціонально-організаційної структури та принципів фінансування обласної дитячої лікарні;

• отримали подальший розвиток методичні підходи до управління закладом охорони здоров’я третинного рівня медичної допомоги дітям.

Теоретичне значення одержаних результатів полягає у суттєвому доповненні теорії соціальної медицини в частині управління охороною здоров’я населення, зокрема, організації надання високоспеціалізованої медичної допомоги дітям.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що вони стали підставою для:

розробки перспективної функціонально-організаційної моделі • обласного дитячого клінічного центру високоспеціалізованої медичної допомоги (ОДКЦ);

впровадження окремих елементів перспективної функціональноорганізаційної моделі в практику діяльності педіатричної служби Тернопільської області;

визначення потреби дитячого населення у високоспеціалізованій • хірургічній та неонатальній медичній допомозі;

встановлення рівня задоволеності медичною допомогою дітям серед • батьків, та її організацією серед лікарів – педіатрів та організаторів охорони здоров’я.

Впровадження результатів дослідження здійснено:

а) на державному рівні: при підготовці проекту Закону України «Про заклади охорони здоров’я та медичне обслуговування».

б) на галузевому рівні:

- при підготовці проектів наказів МОЗ:

«Про Концепцію медико-соціальної реабілітації дітей»;

• «Про подальший розвиток центрів медико-соціальної реабілітації • дітей»;

«Про затвердження переліку захворювань та патологічних станів, що • дають право на встановлення інвалідності дітям».

- при підготовці інформаційного листа «Оптимізація функціональноорганізаційної структури обласної дитячої лікарні», №6. – 2015.

Укрпатентінформ;

- у навчальному процесі кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика;

кафедри соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства Івано-Франківського національного медичного університету;

кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров'я Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; кафедри соціальної гігієни Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського; кафедри соціальної медицини, організації охорони здоров’я та економіки охорони здоров’я Харківського національного медичного університету;

- в роботі дитячих лікарень Івано-Франківської, Житомирської, Закарпатської і Хмельницької областей при їх реформуванні.

в) на регіональному рівні при розробці:

- Концепції «Про розвиток та структуризацію надання педіатричної допомоги» в Тернопільській області, від 10. 08. 2010 р.;

- Положення про структуру КУТОР «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» від 05. 09. 2014 р.;

- Положення про заклад охорони здоров’я та структуру КУТОР «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» від 05. 09. 2014 р.;

г) на рівні закладу охорони здоров’я при підготовці:

- наказів головного лікаря Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні від 31.03.14 р. №76/01 «Про внесення змін в штатному розписі щодо створення центру неонатологічної служби» та від 25.04.14 р. №92/02 «Про внесення змін в штатному розписі щодо створення центру дитячої хірургії»

та примірних положень про спеціалізовані центри КУТОР «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня».Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 32 |
Похожие работы:

«Випуск 2 (17), 2014 врівноваження диспропорції між попитом та пропозицією на ринку праці. Максимальне задоволення попиту та використання пропозиції робочої сили – головна рушійна сила розвитку економіки країни. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Крегер О. Типы людей и бизнес [Электронный ресурс] / О. Крегер. – Режим доступа : http://royallib.ru/read/kreger_otto/tipi_lyudey_i_biznes.html. 2. Базілінська О. Я.Макроекономіка : навчальний посібник для студентів вузів / О. Я. Базілінська. – К. : Центр навчальної...»

«УДК 681.3.07 В. В. Стадніченко Національний технічний університет України «КПІ» АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТНЕРІВ ЗІ ЗБУТУ Сфокусовано увагу на важливості оцінювання комерційних посередників. Запропоновано систематизацію наявних методів оцінювання, проаналізовано їх переваги та недоліки. This article reports on the importance of dealers activity estimation. Author offers systematization of existent methods of estimation, their advantages and failings are analysed....»

«УДК 631.16:631 Олійник Т.І., канд. екон. наук, доцент Коваленко А.С. студент Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА Постановка проблеми. Сільське господарство є життєво необхідною і стратегічно важливою галуззю економіки будь-якої держави. Стратегічними цілями державної аграрної політики є формування ефективного агропромислового виробництва, яке забезпечує потреби населення у продуктах...»

«№ 8 серпень 2014 ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ УДК 004.01:316.4.051:007.51 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЯКІСНОГО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ Г. П. Євсєєва д-р н. держ. управ., проф., М. В. Савицький, д-р т. н., проф. Ключові слова: наукова стаття, методика написання наукових статей, вимоги державних стандартів до наукових статей Постановка проблеми. Науково-технічна діяльність, за визначенням Закону про науковотехнічну діяльність, який нині знаходиться на обговоренні у комітетах Верховної ради України,...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Вінницький навчальнонауковий інститут економіки ТНЕУ Житомирський державний університет ім. Івана Франка Мозирський педагогічний університет ім. І. П. Шамякіна (Республіка Білорусь) Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 03-04 квітня 2016 року Вінниця ВНТУ УДК 378.147 ББК 74.58 І-66 Друкується за рішенням Вченої ради Вінницького...»

«Серія: Збірник наукових праць №10 т. 2 (59) Технічні науки Вінницького національного аграрного університету 2012 р. УДК 669.18 (075.8) КОВКИЙ ЧАВУН З ПОЛІПШЕНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Пахнющий І.О. Вінницький національний аграрний університет В работе рассмотренные вопросы, связанные с производством чугуна. Представлено направление снижения энергоемкости технологии получения готовых отливок из ковкого чугуна при улучшивших технологических свойствах. In-process the considered questions,...»

«Аналітичне та екологічне приладобудування АНАЛІТИЧНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ УДК 543.271.3 ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛУМ’ЯНО-ІОНІЗАЦІЙНОГО ДЕТЕКТОРА Івасенко В. М. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна E-mail: kpi_naeps@ukr.net У статті висвітлено питання вимірювання концентрації вуглеводнів в атмосфері автозаправних станцій (АЗС). Залежно від умов і задач контролю, застосовують різні методи газового...»

«інститут психології ім. Г.с. костюка національної академії педагогічних наук України “київстар” національний лідер телекомунікацій ДІТИ В ІНТЕРНЕТІ: ЯК НАВЧИТИ БЕЗПЕЦІ У ВІРТУАЛЬНОМУ СВІТІ Посібник для батьків ДІТИ В ІНТЕРНЕТІ: ЯК НАВЧИТИ БЕЗПЕЦІ У ВІРТУАЛЬНОМУ СВІТІ Удк 374.7 Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист від 07.02.11 №1/11-1021) ігор володимирович литовченко, сергій дмитрович Максименко, сергій іванович болтівець, Мирослав-любомир андрійович Чепа,...»

«Н.Ю.Тодорова Кроскультурний менеджмент Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів УДК 172:658 ББК 65.291.21 Т50 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18Г-969 від 6 травня 2008 р.) РЕЦЕНЗЕНТИ: В. В. Д е м е н т ь є в, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної...»

«Шкарлет С. Теоретичні та прикладні аспекти оцінки конкурентоспроможності молокопереробних підприємств на молочному ринку України [Електронний ресурс] / Сергій Шкарлет, Галина Тарасюк, Варвара Балковська, Ольга Погайдак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 2 (11). — С. 104-118. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14ssamru.pdf. УДК 658:637.1 JEL Classification: М52, L66 Сергій Шкарлет 1, Галина Тарасюк 2, Варвара Балковська 3, Ольга...»

«УДК 330.322:631.145:339.5 Г.С. Тимофієва, канд. екон. наук, доцент Н.В. Жирок, І.В. Мітенко, магістранти Миколаївський національний аграрний університет СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВИХ РИНКАХ Постановка проблеми. В умовах глобалізації активної інтеграції України до світового співтовариства і, в той же час, зростання конкуренції на світових ринках посилення конкурентних переваг підприємства на конкретному світовому...»

«ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2013. № 6 УДК 621.316 О. С. Яндульський, д-р тех. наук, проф.; Г. О. Труніна, асп. ПІДХОДИ ДО ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ІЗ РОЗОСЕРЕДЖЕНОЮ ГЕНЕРАЦІЄЮ Розглянуто підходи до оптимального керування режимами розподільних електричних мереж із розосередженою генерацією. Запропоновано в процесі формування цільової функції оптимізації враховувати погіршення якості електроенергії через відхилення напруги в...»

«23-24 березня 2012 р. в КНТЕУ відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція Актуальні проблеми розвитку готельно-ресторанного, туристичного та виставкового бізнесу. На пленарному засіданні з доповіддю на тему Сучасні методики дослідження електрофізичних властивостей харчових продуктів виступив студент 3 курсу 7 групи ФРГТБ Донченко Дмитро Володимирович, науковий керівник Романенко Роман Петрович, к.тех.н., ст. викладач. На кафедрі інженерно-технічних дисциплін працювали секції та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»