WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ЗАСОБИ ВЕРИФІКАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПРОГРАМ ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БОГДАН ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА

УДК 004.054

МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ВЕРИФІКАЦІЇ МОДЕЛЕЙ

ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПРОГРАМ

05.13.06 – інформаційні технології

Автореферат

дисертації на здобуття наук

ового ступеня

кандидата технічних наук

Чернігів 2015

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Чернігівському національному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України доктор технічних наук, професор

Науковий керівник:

Литвинов Віталій Васильович, Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри програмної інженерії.

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Офіційні опоненти:

Чеботарьов Анатолій Миколайович, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, провідний науковий співробітник (м. Київ);

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Луцик Сергій Леонідович, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, доцент кафедри інформаційних технологій (м. Київ).

Захист відбудеться «06» листопада 2015 р. о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.03 в Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд.

224, 1 навчальний корпус.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Чернігівського національного технологічного університету за адресою: 14027, м. Чернігів, вулиця Шевченка, 95.

Автореферат розісланий «28» вересня 2015 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Заровський Р.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Постійно зростаюча складність програмного забезпечення призводить до збільшення кількості помилок у ньому, а одночасне зростання кількості та критичності виконуваних ним функцій спричиняє зростання збитків від цих помилок. Втрати однієї економіки США від неякісного програмного забезпечення складають близько 60 мільярдів доларів на рік. Окрім того, якість створюваного програмного забезпечення також постійно знижується. Для забезпечення коректності та надійності роботи програмного забезпечення велике значення мають різні методи верифікації, що дозволяють виявляти помилки на ранніх етапах розробки програмного забезпечення, таких як етап проектування.

В наші дні однією з найпопулярніших парадигм при розробці програмного забезпечення є об’єктно-орієнтована. Створення об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення починається зі створення його моделі, представленої найчастіше у вигляді UML-діаграм. Створення коректно працюючого і надійного програмного забезпечення починається з верифікації UML-діаграм.

На даний час задачі верифікації програмного забезпечення досить грунтовно досліджені в роботах вітчизняних та зарубіжних авторів. Однак, більшість робіт В.А. Захарова, С.В. Синицина, Н.Ю. Налютина, Дж. Макгрегора, М. Балабан, Л. Тамре присвячені методам та підходам до верифікації самого програмного забезпечення, а не його моделі.

Існує досить велика кількість інструментальних засобів, які виконують верифікацію моделей програмного забезпечення. Проте, слід зазначити, що більшість із них не є відкритими і вільно поширюваними продуктами. Також відсутня інформація про те, які саме методи верифікації використовуються в цих інструментальних засобах.

Оскільки дослідження в такому напрямку, як верифікація моделей програмного забезпечення майже відсутні, то існує необхідність створення методів та інструментів, які б дозволили виявити на UML-діаграмах всі існуючі групи помилок.

Таким чином, актуальною є верифікація саме моделі об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення, представленої у вигляді множини UML-діаграм.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась в рамках пріоритетного напряму розвитку науки і техніки в Україні «Інформаційні та комунікаційні технології» (згідно з Законом України від 12.10.2010 №2519-17) по пріоритетній тематиці «Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем» (згідно з постановою КМУ від 07.09.2011 №942), а також у межах держбюджетної теми Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України (шифр «АКАЦІЯ-1»).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є створення методів та інструментальних засобів верифікації моделей об’єктно-орієнтованих програм, що дозволяють зменшити кількість помилок, що виникають в процесі розробки програмного забезпечення.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення таких завдань:

– проаналізувати існуючі та запропонувати нові методи верифікації UMLдіаграм, які б на відміну від існуючих, дозволили знаходити більшу кількість помилок на даних діаграмах;

– розробити метод пошуку підграфів в графах UML-діаграм, який дозволить знаходити особливі конструкції (патерни) на UML-діаграм;

– розробити інструментальний засіб для верифікації моделей об’єктноорієнтованого програмного забезпечення, в якому б комплексно використовувалися існуючі та запропоновані методи верифікації UML-діаграм.

Об’єктом дослідження є процес верифікації моделей об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення.

Предметом дослідження є методи і підходи до верифікації об’єктноорієнтованого програмного забезпечення.

Методи дослідження містять загальнонаукову методологію проведення досліджень і принципи системного підходу. У дослідженнях використані методи об’єктно-орієнтованого аналізу і графічні нотації універсальної мови моделювання UML для проектування інструментального засобу для верифікації моделей об'єктноорієнтованого програмного забезпечення. Теоретичною основою роботи є наукові роботи провідних вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі верифікації систем та їх проектування в цілому.

Наукова новизна отриманих результатів.

Під час роботи над дисертаційною роботою були отримані наступні наукові результати:

1. Вперше запропоновано метод класифікації помилок розробників UMLдіаграм, що дозволило використати його при розробці методів верифікації даних діаграм.

2. Дістав подальшого розвитку метод антипатернів верифікації діаграми класів за рахунок введення нових умов, що дало можливість знаходити помилки в описах абстрактних класів та помилки в описах вкладених класів на даній діаграмі.

3. Удосконалено алгоритм Брона-Кербоша для пошуку клік на графах шляхом введення нових обмежень, що дало можливість використати його при пошуку антипатернів на діаграмах класів.

4. Вперше запропоновано методи верифікації UML-діаграм:

– метод верифікації діаграми послідовності, який заснований на представленні даної діаграми у вигляді абстрактного цифрового автомату, і, на відміну від існуючих, дозволяє знаходити помилки в розгалуженнях на даній діаграмі;

– метод верифікації діаграми послідовності, який заснований на аналізі відношення сутність-зв’язок, і, на відміну від існуючих, дозволяє знаходити помилки відправки синхронних повідомлень та помилки відправки повідомлень не існуючим об’єктам на даній діаграмі;

– метод верифікації діаграми компонентів, який заснований на аналізі відношення сутність-зв’язок, і, на відміну від існуючих, дозволяє знаходити помилки зв’язку між компонентами на даній діаграмі.

Практичне значення отриманих результатів. Під час роботи над дисертацією були отримані наступні практичні результати: розроблена автоматизована система верифікації моделей об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення, в якій комплексно використовуються існуючі та запропоновані підходи і методи верифікації, що дозволяє знайти більше помилок на UML-діаграмах.

Особистий внесок здобувача. Усі результати, що виносяться на захист, отримані особисто. У роботі [1] автором дисертації запропоновано комплексне використання різних методів верифікації UML-діаграм для знаходження більшої кількості помилок в них. У роботі [2] автором проведено порівняльний аналіз існуючих інструментальних засобів верифікації моделей об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення, визначені їх недоліки і переваги в порівнянні з розроблюваною системою. В роботі [3] запропонований новий метод верифікації діаграми класів, що дозволяє виявити нову групу помилок на даній діаграмі. В роботі [4] запропоновані два нових методи верифікації діаграми послідовності, що дозволяють виявляти нові групи помилок на даній діаграмі. В роботі [5] запропонована архітектура автоматизованої системи верифікації моделей об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення, в якій комплексно використовуються різні методи верифікації UML-діаграм.

Апробація результатів дисертації.

Основні результати роботи, включені до дисертації, доповідались і обговорювались на конференціях:

1. VII міжнародна науково-практична конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем» МОДС-2012 (м. Чернігів, 2012 р.).

2. VIII міжнародна науково-практична конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем» МОДС-2013 (м. Чернігів, 2013 р.).

3. II міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект»

ОІ-2013 (м. Черкаси, 2013 р.).

4. XV міжнародна науково-технічна конференція «Системний аналіз та інформаційні технології» САІТ-2013 (м. Київ, 2013 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць (з них одноосібних – 3): 5 статей у фахових наукових виданнях, з яких 1 стаття в зарубіжному виданні, що включене до міжнародних науково-метричних баз даних, 1 монографія та 4 публікації у збірниках матеріалів наукових конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, п’яти розділів, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 145 сторінок, у тому числі: 107 сторінок основного тексту, 53 рисунка, 1 таблиця, список використаних джерел із 102 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі аналізується стан проблеми, обґрунтовується актуальність теми дисертаційної роботи, формулюються мета та завдання дослідження, визначаються наукова новизна та практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі проведено аналіз літературних джерел. Описані загальні відомості про те, що таке модель об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення і в чому полягає її формальна верифікація. Розглянуто існуючі системи верифікації моделей об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення і виявлено, що описані системи знаходять далеко не всі групи помилок на UML-діаграмах, не надають інформацію про методи верифікації, що використовуються в них, і в переважній більшості є комерційними продуктами.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В результаті дослідження запропонований власний метод класифікації помилок на UML-діаграмах:

– помилки на діаграмі варіантів використання:

a) помилки в описах варіантів використання;

b) помилки в описах відношень;

– помилки на діаграмі класів:

a) помилки в описах відношень;

b) помилки в описах кратності;

c) помилки наслідування;

d) помилки в описах інтерфейсів;

e) помилки в описах абстрактних класів;

f) помилки в описах вкладених класів;

– помилки на діаграмі послідовності:

a) помилки відправки синхронних повідомлень;

b) помилки відправки повідомлень не існуючим об’єктам;

c) помилки відправки не існуючих повідомлень;

d) помилки розгалужень;

– помилки на діаграмі кооперації:

a) помилки відправки не існуючих повідомлень;

b) помилки розгалужень;

– помилки на діаграмі станів:

a) помилки переходів;

b) помилки в кількості об’єктів;

– помилки на діаграмі діяльності:

a) помилки переходів;

b) помилки в кількості об’єктів;

– помилки на діаграмі компонентів:

a) помилки зв’язку між компонентами.

Що ж стосовно діаграми розгортання, то оскільки на діаграмі відображаються фізично існуючі елементи, розподіл компонентів системи і фізичні зв’язки між вузлами, які можуть бути довільними, то виділення окремих груп помилок на даній діаграмі неможливо.

У другому розділі міститься дослідження існуючих методів верифікації UMLдіаграм на предмет того, які з помилок з вищевказаної класифікації вони виявляють.

Оскільки всі варіанти використання на діаграмі варіантів використання описують вимоги, яким має відповідати програмне забезпечення і формулюються природною мовою, то й їх верифікація практично зводиться до перевірки синтаксису.

Так, оскільки варіант використання описує процес або активність, то кожен випадок використання на діаграмі варіантів використання повинен бути описаний у вигляді дієслова.

Крім того, кожен варіант використання відноситься як мінімум до одного актора чи іншого варіанта використання.

Т.ч. існуючі методи верифікації знаходять всі групи помилок на діаграмі варіантів використання.

Один із методів верифікації діаграми класів носить назву метода шаблонів.

Поняття шаблону в даному методі відрізняється від добре відомого і знайомого поняття шаблону проектування, тут шаблон є прикладом помилок при побудові діаграми класів.

Один з найпопулярніших шаблонів носить назву Цикл множинної ієрархії (Multiplicity Hierarchy Cycle). Згідно з даним шаблоном, якщо між двома класами є зв’язок «наслідування» (узагальнення), який означає наявність між ними відносин один-до-одного або ж кілька дочірніх класів до одного батьківського класу, то і будьякий інший зв’язок між даними класами також повинен вказувати на наявність відносин один-до-одного або ж кілька дочірніх класів до одного батьківського класу.

Різновидом шаблону Цикл множинної ієрархії є шаблон Взаємодія циклів множинної ієрархії (Interaction of multiplicity and inter-association hierarchy constraints).

Згідно з даним шаблоном, якщо між двома класами є зв’язок «наслідування»

(узагальнення), який означає наявність між ними відносин один-до-одного або ж кілька дочірніх класів до одного батьківського класу, і кожен з них асоціативно пов’язаний з третім класом, то дані зв’язки повинні вказувати на наявність однакових відносин.

Не менш популярний шаблон носить назву Простий множинний цикл (Pure Multiplicity Cycle).

Згідно з даним шаблоном, якщо між двома класами є кілька асоціативних зв’язків і кожен зв’язок має свою кратність, то всі відносини з боку одного і того ж класу повинні або бути рівними, або ж включати один одне.

Т.ч.

за допомогою метода шаблонів на діаграмі класів можна виявити наступні групи помилок:

– помилки в описах відношень;

– помилки в описах кратності.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2014. № 2 (17) УДК 339.92 Б.І. Холод, О.М. Зборовська ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПРОЦЕСИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ У статті розглянуто сутність логістичного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в умовах глобалізації. Визначено рівень глобалізації окремих галузей. Наведено авторську дефініцію терміна «логістика зовнішньоекономічної діяльності». Визначено логістичні функції...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УДК 338.24;621.002:658.011.46 ГОРБАЧ ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИН НА СТАДІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА Спеціальність 08.02.03 Організація управління, планування та регулювання економікою АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Українській інженерно-педагогічній академії Міністерства освіти України Науковий керівник доктор...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з курсу Архітектура комп'ютерів для студентів заочної форми навчання за напрямком “Комп'ютерна інженерія” Донецьк 2011 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з курсу Архітектура комп'ютерів для студентів заочної форми навчання за...»

«Matrix StIM™ WQ/SIM WQ i Mirage WQ-L Посібник із техніки безпеки 020-101196-02 Matrix StIM™ WQ/SIM WQ i Mirage WQ-L Посібник із техніки безпеки 020-101196-02 ПРИМІТКИ АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА ТОВАРНІ ЗНАКИ © 2014 Christie Digital Systems USA Inc. Усі права захищені. Усі торгові назви та назви продукції є товарними, зареєстрованими чи торговими марками відповідних власників. ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ Цей виріб пройшов перевірку і був визнаний таким, що відповідає обмеженням для цифрового приладу класу А,...»

«Технічні науки льону олійного, що якраз і зберігається під час традиційного збирання сільськогосподарськими машинами загального призначення: зернозбиральними комбайнами.2. Аналіз проведених досліджень, фізичних характеристик волокнистої частини стебел соломи льону олійного за довжиною стебел свідчить про те що, в стеблах льону олійного найбільшу цінність складає серединна частина, яка містить в собі максимальну частину волокон, придатних для застосування в різних сферах виробництва. 3. В...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет В. В. ЗЯНЬКО ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО:СУТНІСТЬ, МЕХАНІЗМИ І ФОРМИ РОЗВИТКУ Монографія УНІВЕРСУМ – Вінниця УДК 330.341.1 З-99 Рецензенти: З. С. Варналій, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, начальник науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету Державної податкової служби України В. Л. Осецький, доктор економічних наук, професор, завідувач...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Погорєлов Сергій Миколайович УДК 338. 45: 658. 588. Удосконалення системи технічного обслуговування і ремонту обладнання (на прикладі підприємств чорної металургії) Спеціальність 08.07.01 економіка промисловості Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Харківському державному політехнічному університеті Міністерства освіти України доктор економічних наук,...»

«УДК 339.9 Л.С. Дубовая, Л.І. Рябенко Донбаський державний технічний університет ЗАСТОСУВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ © Дубовая Л.С., Рябенко Л.І., 2013 Наведено концептуальні особливості застосування ринкової вартості в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства як вектора його інноваційного розвитку. Виокремленні чинники, що впливають на ринкову вартість: капітал, потенціал, ринкові чинники. Уточнено...»

«Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2011.Вип.№7(14) УДК 629.7.08 СКЛЯР О.І. старший науковий співробітник ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ЕКСПЛУАТУЮТЬ ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ Розглянуто підхід щодо розробки методики удосконалення діючих регламентів технічного обслуговування літальних апаратів військового призначення, які експлуатують за технічним станом. Ключові слова: технічний стан, процес...»

«ISSN 2307-1591 8. Пьянив В.С. Создание тьютором образовательного маршрута учащегося / В.С.Пьянив // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика, 2010. – № 1. – С. 220 – 222.9. Хуторський А.В. Ключевые компетенции как компонент личностноориентированного образования / А.В. Хуторський // Народное образование. – 2003. №2. – С.50 – 60.10. Finegan E. Language : its structure and use / Edward Finegan, Niko Besnier. – San Diego London : Harcourt Brace Jovanovich,...»

«Гарматюк О. Аналіз зовнішніх та внутрішніх чинників кризового стану підприємств з газопостачання та газифікації західного регіону України [Електронний ресурс] / О. Гарматюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 31-35. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12goozru.pdf. УДК ЗЗ8.658 JEL Classification: H12, O18 Оксана Гарматюк Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя АНАЛІЗ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ...»

«Таврійський державний агротехнологічний університет УДК 331.5:319.3 Біленко О.В., к.е.н., Запорізький національний технічний університет РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ СФЕРИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ Анотація. В статті обґрунтовано необхідність державного регулювання ринку праці сфери фінансових послуг, з’ясовано його економічну сутність та роль в економіці, визначено специфічні функції та особливості в Україні. Запропоновано деякі напрямки його вдосконалення: організаційно-інституціональне забезпечення...»

«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК» ЗАХАРОВА КСЕНІЯ ФЕДОРІВНА УДК 338.242.4.025.2 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КАРТЕЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2016 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі фінансів, обліку та аудиту Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ доктор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»