WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ БУДІНДУСТРІЇ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і наук

и України

Державний вищий навчальний заклад

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

АНДРУСІВ УЛЯНА ЯРОСЛАВІВНА

УДК 338.45 : 658.589

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ БУДІНДУСТРІЇ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дніпропетровськ – 2016 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Витвицький Ярослав Степанович, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, професор кафедри економіки підприємства.

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Демчук Наталія Іванівна, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, професор кафедри фінансів та банківської справи;

кандидат економічних наук, доцент Шкромида Віталій Васильович, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доцент кафедри обліку і аудиту.

Захист відбудеться 28 квітня 2016 року об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.085.04 у Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а, ауд. 202.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24 а.

Автореферат розісланий 25 березня 2016 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради П. А. Фісуненко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Домінування парадигми інноваційного розвитку в сучасних економічних ученнях суттєво розширює можливі напрями розвитку та функціонування підприємств, надаючи пріоритетного значення обранню серед існуючих альтернатив інноваційній діяльності. В умовах затяжної системної кризи в будіндустрії важливою й актуальною проблемою є розроблення механізму управління інноваційною діяльністю підприємств, заснованого на новітніх управлінських технологіях, що дасть змогу досягнути системних змін в інноваційній діяльності будівельних підприємств, забезпечити стійкість їх економічного зростання.

Питання розроблення теоретичних основ підвищення ефективності інноваційної діяльності досліджували у своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні науковці: А. Асаул, Б. Андрушків, Л. Антонюк, С. Батуков, Є. Бондаренко, І. Вахович, В. Геєць, Н. Денисенко, П. Друкер, С. Іляшенко, П. Перерва, Л. Федулова, Ю. Шипуліна, Й. Шумпетер та ін.; а проблемами, пов’язаними з особливостями інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі, займалися В. Анін, Я. Витвицький, Н. Верхоглядова, В. Вечеров, С. Глухова, Н. Демчук В. Кандєєва, А. Лі, К. Мамонов, Д. Маєрс, Є. Моїсеєнко, Т. Момот, П. Микитюк, Ю. Орловська, Д. Пруненко, В. Проценко, А. Семенов, В. Семенов, Т. Сердюк, А. Стельмащук, В. Торкатюк, Б. Федишин, Н. Цепенюк, О. Чекулаєва, Л. Шевчук, В. Шкромида та ін.

Водночас, чимало питань, пов’язаних із формуванням механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії, залишаються недостатньо розкритими. Спеціальних досліджень потребують проблеми розроблення системи показників для оцінки рівня та вдосконалення механізму управління інноваційною діяльністю, формування заходів щодо створення інноваційних інтеграційних утворень на базі підприємств будіндустрії.

Вищенаведене зумовило вибір теми дисертаційної роботи, визначило її актуальність, мету дослідження, а також структуру змістовної частини дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана згідно з планами досліджень Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Міністерства освіти і науки України в межах держбюджетної теми «Наукові та прикладні економіко-управлінські засади розвитку соціально-економічних систем на основі інноваційних трансформацій їх складових» (номер державної реєстрації 0109U008787, виконавець), у якій автор провів аналіз інноваційної діяльності підприємств будіндустрії, розробив підхід до оцінювання її рівня та запропонував рекомендації щодо вдосконалення механізму управління інноваційною діяльністю, а також обґрунтував реалізацію технології горизонтальної інтеграції для побудови інтеграційного утворення на основі підприємств будіндустрії.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – розвиток теоретико-методичних засад та розроблення практичних рекомендацій щодо формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії.

Відповідно до мети дослідження в дисертаційній роботі поставлено і виконано такі завдання:

- розвинуто понятійно-категоріальний апарат, який стосується інноваційної діяльності підприємств будіндустрії;

- проведено аналіз існуючих організаційних форм, інтеграційних утворень, технологій, інструментів та механізмів управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії;

- розроблено методичний підхід до формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії;

- розроблено методичний підхід до оцінювання рівня інноваційної діяльності та економічного зростання підприємств будіндустрії з побудовою матриці позиціювання та проведено його апробацію;

- удосконалено класифікацію факторів, що негативно впливають та стримують інноваційну діяльність підприємств будіндустрії;

- сформовано механізм управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії та показано результати його функціонування;

- запропоновано підхід до оцінки ефективності інноваційних заходів для дослідження його впливу на рівень інноваційної діяльності та економічного зростання;

- спрогнозовано вплив запропонованого механізму на рівень інноваційної діяльності підприємств.

Об'єкт дослідження – інноваційна діяльність підприємств будіндустрії.

Предмет дослідження – теоретико-методичні засади і практичні рекомендації щодо формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження стали наукові праці провідних зарубіжних і вітчизняних науковців, фахівців з економіки й управління підприємствами, економіки будівництва, інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, законодавчі акти та нормативні документи.

У процесі виконання поставлених завдань застосовано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання: комплексний підхід до вивчення формування, функціонування й реалізації механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії; діалектичний, системний, теоретичного узагальнення та наукової абстракції – для дослідження сутнісної характеристики й оцінки функціонування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії;

загальнонаукові методи аналізу і синтезу, спеціальні методи наукового вивчення (групування, порівняння, узагальнення економічних показників) та наочного відтворення результатів аналізу – для оцінювання ресурсного забезпечення підприємств будіндустрії на території Івано-Франківської області; деталізації, систематизації, математичного моделювання – для розроблення системи показників оцінювання рівня інноваційної діяльності та підбору значень показників, досягнення яких забезпечує цільовий рівень інноваційної діяльності та економічного зростання; історичний, логічний, наукової абстракції та структурно-динамічного аналізу – для візуалізації й аналізу теоретичної моделі та формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії.

Інформаційною базою дослідження слугували наукові публікації вітчизняних і зарубіжних учених із питань формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії; законодавчі та нормативно-правові акти України; положення та матеріали внутрішньої звітності підприємств будіндустрії; офіційні дані про результати діяльності підприємств будіндустрії України за даними Державної служби статистики;

аналітичні розрахунки та результати власних досліджень автора.

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає у розвитку та уточненні теоретичних положень, удосконаленні науково обґрунтованих методичних підходів та практичних рекомендацій щодо формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії.

Найбільш вагомі наукові результати, що характеризуються науковою новизною, отримані особисто і подані до захисту, полягають у такому:

вперше:

- розроблено методичний підхід до формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії, що включає ідентифікацію чинників впливу на інноваційну діяльність, оцінювання рівня інноваційної діяльності та економічного зростання, позиціювання підприємства і встановлення цільового рівня інноваційної діяльності та економічного зростання, розроблення та прогнозування впливу заходів, що дозволяє вдосконалити інноваційну діяльність підприємств будіндустрії;

удосконалено:

- методичний підхід до оцінювання рівня інноваційної діяльності підприємств будіндустрії, в якому, на відміну від існуючих, запропоновано інтегральний показник, що враховує діяльність підприємства за трьома напрямками: економічним, соціальним та екологічним, що дозволяє провести аналіз функціональних сторін діяльності, інтерпретувати результати за шкалою Харрінгтона та визначити найважливіші пріоритети їх інноваційної діяльності;

- підхід до позиціювання підприємств будіндустрії за рівнем інноваційної діяльності та економічного зростання, що, на відміну від існуючих, заснований на побудові матриці позиціювання підприємств та дозволяє встановити кризові, несприятливі та сприятливі зони функціонування з метою визначення цільового рівня інноваційної діяльності та економічного зростання;

- методичний підхід до оцінювання ефективності інноваційного заходу, який, на відміну від існуючих, структурований за етапами (SWOT-аналіз, оцінка можливостей впровадження інноваційного заходу, розрахунок ефективності інноваційного заходу, аналіз результатів на основі розрахунку рівня інноваційної діяльності та економічного зростання) та дозволяє, на основі встановлення впливу заходів на рівень інноваційної діяльності та економічного зростання, обрати найбільш ефективні заходи щодо вдосконалення інноваційної діяльності підприємств будіндустрії;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- механізм управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії, який, на відміну від діючого, передбачає визначення інструментів та впровадження сучасних технологій управління (кластеризації, реінжинірингу бізнес-процесів, аутсорсингу, бенчмаркінгу та контролінгу); комплексно поєднує елементи функціонального блоку та блоку забезпечення, що дозволяє управляти інноваційною діяльністю за умови реалізації та контролювання заходів з удосконалення інноваційної діяльності підприємств будіндустрії;

набули подальшого розвитку:

- понятійно-категоріальний апарат управління інноваційною діяльністю підприємств щодо трактування поняття «механізм управління інноваційною діяльністю», що, на відміну від існуючих, включає реалізацію заходів економічного, технологічного, організаційно-управлінського, правового та соціального характеру для досягнення цільового рівня інноваційної діяльності та економічного зростання підприємства, що дозволило обґрунтовано підійти до вдосконалення інноваційної діяльності підприємств будіндустрії;

- рекомендації щодо створення інтеграційних утворень на базі кластеризації підприємств будіндустрії, які відрізняються від існуючих залученням, поряд з іншими структурами, підприємств мінеральносировинного комплексу та базуються на результатах оцінювання ефективності інноваційних заходів, що дозволить забезпечити вирішення еколого-економічних проблем інноваційної діяльності підприємств будівельної індустрії.

Практичне значення одержаних результатів. У дисертаційній роботі сформульовано й обґрунтовано наукові положення, висновки та пропозиції, що дають змогу розробити рекомендації щодо вирішення проблем формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії на інноваційних засадах розвитку. Окремі результати дослідження використані у практичній діяльності ПАТ «ІваноФранківськцемент» (довідка № 16-2/2395 від 09.11.2015 р.), ТДВ «Надвірнянський кар’єр – Карпати» (довідка № 14к-2728 від 06.11.2015 р.), ТДВ «Івано-Франківськзалізобетон» (довідка № 793 від 04.11.2015 р.). Також теоретичні положення, методичні розробки, узагальнення та висновки, що містяться в дисертаційній роботі, використовуються в навчальному процесі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу при викладанні дисциплін «Інвестиційний менеджмент», «Інноваційний менеджмент» та «Економіка і організація інноваційної діяльності» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.050403 «Економіка підприємства», а також під час дипломного проектування студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (довідка № 29-106-88 від 22.09.2015 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана здобувачем самостійно. Наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті ідеї та положення, які належать здобувачеві.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати дисертаційного дослідження апробовані автором та отримали позитивні відгуки на українських і міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: «Державне регулювання економічних процесів в умовах глобалізації» (м. Харків, 2011); «Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону» (м. Донецьк, 2011); «Проблемы формирования новой экономики XXI века» (м. Дніпропетровськ, 2011); «Розвиток форм та методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації» (м. Дніпропетровськ, 2013); «Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем» (м. Чернівці, 2013); «Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем» (м. ІваноФранківськ, 2013, 2015); «Сучасний фінансовий менеджмент і нові ролі фінансових директорів підприємств» (м. Івано-Франківськ, 2013);

«Економічні перспективи України та світу» (м. Чернігів, 2013); «Фінансові механізми активізації підприємництва» (м. Львів, 2013); «Економіка та управління національним господарством: стан, тенденції та перспективи»

(м. Одеса, 2014); «Економічні аспекти розвитку держави: стан, проблеми, перспективи» (м. Хмельницький, 2014); «Розвиток національної економіки:

теорія і практика» (м. Івано-Франківськ, 2015).

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опублікована 21 наукова праця, у тому числі п’ять статей у фахових виданнях України, дві статті у виданнях, які входять до наукометричних баз даних, 14 публікацій апробаційного характеру загальним обсягом 6,72 друк. арк., у тому числі 6,05 належать особисто автору.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, 2014, вип. 27 УДК 637.62:677. 076.24 В. О. Сухарльов, проф., канд. с.-г. наук Харківська державна зооветеринарна академія В. В. Лиходід, канд. техн. наук, Е. Б. Алієв, канд. техн. наук, В. В. Полюсов, асп.1, В. В. Івлєв, інж.2 ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН, м. Київ Обгрунтування розробки техніко-технологічного модуля для переробки грубої вовни в утеплювач...»

«Криворізький державний педагогічний університет Факультет української філології Факультет іноземної філології Філологічні студії Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету Збірник наукових праць Випуск 2 Кривий Ріг «Видавничий дім» УДК 811.161.2(082) ББК 81.2Ук Ф 54 Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного Ф 54 педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 2 / [редкол.: Ж. В. Колоїз (відп. ред.), Д. Х. Баранник, П. І. Білоусенко та ін.]. –...»

«№ 8 серпень 2014 ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ УДК 004.01:316.4.051:007.51 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЯКІСНОГО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ Г. П. Євсєєва д-р н. держ. управ., проф., М. В. Савицький, д-р т. н., проф. Ключові слова: наукова стаття, методика написання наукових статей, вимоги державних стандартів до наукових статей Постановка проблеми. Науково-технічна діяльність, за визначенням Закону про науковотехнічну діяльність, який нині знаходиться на обговоренні у комітетах Верховної ради України,...»

«В. А. Каплун, О. В. Дмитришин, Ю. В. Баришев ЧАСТИНА 2 Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет В. А. Каплун, О. В. Дмитришин, Ю. В. Баришев ЗАХИСТ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Частина 2 Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 681.3.07 ББК 32.973-018.2я73 К 20 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № від ) Рецензенти: А. М. Пєтух, доктор технічних наук, професор В. М....»

«УДК 336.332 Застосування ГІС-технологій при проведенні грошової оцінки земельних ділянок Студент четвертого курсу Бучацького коледжу Подільського ДАТУ Сагайдачний О.В. Керівник Пендзей Л. П., викладач землевпорядних дисциплін Грошова оцінка земель є одним з найактуальніших завдань у здійсненні земельної та економічної реформ в України. Вона виступає інтегральною характеристикою кількісних, якісних, економічних, правових, регіональних та інших показників земельних ділянок і слугує основою...»

«МАРКЕТИНГ 161 УДК 338.23.31 Діброва Т.Г. канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет України “КПІ” МЕРЧАНДАЙЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ БРЕНДА НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ Організація просування в місцях продажу – один із важливих напрямів комунікаційної діяльності з просування бренда. Для магазину це можливість збільшення попиту на конкретні марки та групи товарів, оскільки інформація про продукти, отримана на місці продажу, безпосередньо впливає на поведінку покупців. На основі...»

«УДК 624.138.33 М.В. Бібік, к.т.н., доцент В.М. Бібік, ст. викладач К.Г. Бжовська, магістр М.В. Лавренко, магістр Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ ТИПІВ ПЕРЕРІЗІВ ПОПЕРЕЧНОЇ РАМИ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ Наведено результати розрахунку та проаналізовано два типи рам із суцільностінчастим двотавровим зварним ригелем та наскрізним (решітчастим) ригелем з прокатних профілів. Отримано більш раціональний варіант рами з точки зору внутрішніх зусиль,...»

«Електроперфоратор RH 950 Profi Электроперфоратор RH 950 Profi Rotary hammer RH 950 Profi User manual Інструкція Инструкция WARNING! Read the instructions carefully before using the product УВАГА! Ознайомтеся з інструкцією перед експлуатацією виробу ВНИМАНИЕ! Изучите инструкцию перед эксплуатацией изделия Шановний покупець! При покупці інструмента вимагайте перевірки його справності шляхом спробного вмикання, а також комплектності відповідно до відомостей цієї інструкції. Переконайтеся, що...»

«Збірник наукових праць. Частина 3, 2013 УДК 371.134:674(07) Ольга Гервас, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти і комп’ютерних технології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ З ДЕКОРАТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВИНИ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ГАЛУЗІ ДЕРЕВООБРОБКИ У статті розкриваються фізичні показники кольору як однієї з декоративних властивостей деревини, його психофізіологічний вплив на людину та основи...»

«Анотація Посібник «Технологія монтажу санітарно – технічних систем і устаткування ». І курс. План – конспекти уроків з теми «Загальні відомості про з’єднання труб» містить 13 уроків, розроблених відповідно до програми з предмету «Технологія монтажу санітарно – технічних систем і устаткування». В розробці кожного уроку виділені основні структурні елементи, загально ознайомлені відомості про з’єднання труб, їх сполучних частин. В посібнику розкрито зміст навчального матеріалу, наводиться система...»

«ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ УДК 37.04:004 (355) О. С. АНДРОЩУК, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри оперативного мистецтва Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький ПОБУДОВА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ Проаналізовано передумови виникнення, етапи розвитку комп’ютерних систем навчання з елементами штучного інтелекту, що застосовуються в підготовці персоналу Державної прикордонної служби України на...»

«СВІТЛОТЕХНІКА УДК 628.94 Надано та обґрунтовано пропозиції щодо термінології технічного регламенту. М. Д. Гінзбург, докт. техн. наук Харківський територіальний центр НВЦ «Техдіагаз» ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕТИКЕТУВАННЯ ЕНЕРГООЩАДНИХ ТА НАДІЙНИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА Вступ. Про актуальність запровадження в Україні енергоощадних джерел світла переконливо свідчать такі цифри [1]. Середньостатистичний мешканець нашої держави і сьогодні споживає енергії в 2-3 рази більше, ніж у розвинутих європейських...»

«Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво» ISSN 2079-5688 Список використаних джерел 1. Дреєр А.А., А.Н. Сачков, К.С. Нікольський, Ю.І. Маринин, А.В. Миронов, Тверді промислові і побутові відходи, їх властивості та переробка // «Екологія міст», 1999, С.31-33 2. Алексєєв С.А. // Екологічний бюлетень «Чиста земля», Спец. випуск, №1, 1998, С.64-66.3. Ульянов В., Про існуючих методах знешкодження твердих побутових відходів // Екологічний бюлетень «Чиста земля», Спец. випуск, №1, 2008, с.12Новиков Ю.В.,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»