WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ПІДПРИЄМСТВ – ВИРОБНИКІВ КАРТОПЛІ НА ЦІЛЬОВИХ РИНКАХ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і наук

и України

Львівський національний аграрний університет

ІЛЬЧУК ВІРА ВАСИЛІВНА

УДК 338.439.5:635.21

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

ПІДПРИЄМСТВ – ВИРОБНИКІВ КАРТОПЛІ НА ЦІЛЬОВИХ РИНКАХ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів – 2016 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Львівському національному аграрному університеті Міністерства освіти і науки України.

доктор економічних наук, професор

Науковий керівник:

Костирко Ігор Григорович, Львівський національний аграрний університет, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.

доктор економічних наук, професор

Офіційні опоненти:

Красноруцький Олексій Олександрович, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту;

кандидат економічних наук, доцент Федуняк Ігор Осипович, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”, доцент кафедри економіки підприємства.

Захист відбудеться 6 липня 2016 р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.814.02 у Львівському національному аграрному університеті за адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1, ЛНАУ, головний корпус, ауд. 309.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського національного аграрного університету за адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1.

Автореферат розісланий 4 червня 2016 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Н.Є. Стойко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Структурну специфіку галузі картоплярства визначає значна питома вага картоплі, виробленої господарствами населення. Це позначається на побудові систем ринкового розподілу цього виду сільськогосподарської продукції, визначає характер реалізації економічних інтересів, а отже, й рівень ефективності діяльності інших категорій товаровиробників, зокрема сільськогосподарських підприємств. Значний ступінь деконцентрації виробництва зумовлює неоднорідність товарних партій картоплі, які реалізуються на цільових ринках збуту продукції, що впливає на ціни та відповідно доходи підприємств-товаровиробників.

Суттєвим також є технологічний розрив між вітчизняними та зарубіжними, передусім європейськими, виробниками картоплі.

Особливості цільових ринків збуту картоплі спричинюють тиск на економічні інтереси її виробників, зокрема сільськогосподарських підприємств, з боку суб’єктів сфери обігу. Це ускладнює перебіг відтворювальних процесів, негативно впливає на результати економічної взаємодії підприємств-товаровиробників зі суб’єктами ресурсних ринків. Останнє не сприяє розвитку вітчизняного насінництва в спеціалізованих підприємствах, яке є основою формування виробничого та економічного потенціалу підприємств – виробників товарної картоплі. Тому забезпечення ефективного функціонування вітчизняних підприємств – виробників продукції картоплярства потребує суттєвих зрушень у площині впорядкування та гармонізації їх економічних відносин з іншими суб’єктами ринку, створення на мікрорівні умов для результативної мобілізації їх ресурсного потенціалу, вдосконалення організації виробництва, зберігання та реалізації врожаю.

Питання розвитку організаційно-економічних засад функціонування підпримств – виробників сільськогосподарської продукції загалом та продукції картоплярства зокрема знайшли відображення в наукових працях вітчизняних учених А.А. Бондарчука, Н.М. Буняка, Д.Я. Карича, Л.М. Климюка, Ю.С. Коваленка, О.О. Красноруцького, О.М. Крупи, Л.М. Мех, П.Т. Саблука, І.С. Савчука, В.А. Сторожука, Р.І. Тринька, І.О. Федуняка, Ю.А. Цимбалюка, О.Г. Шпикуляка, О.М. Шпичака та ін. Питанням формування і функціонування структури аграрних ринків присвячені наукові праці зарубіжних учених – У. Коестера, М. Портера, Д. Хейнжича, В. Дзвонковськи та інших.

Однак, незважаючи на велику кількість наукових розробок, значний перелік питань розвитку й ефективного функціонування підприємств та інших суб’єктів виробничої сфери картоплепродуктового підкомплексу вимагає вивчення, уточнення та наукового обґрунтування. Зокрема, потребують наукового опрацювання організаційно-економічні засади функціонування підприємств – виробників картоплі на цільових ринках, що виступає необхідною умовою підвищення ефективності їх основної діяльності й стабілізації розвитку. Існування перелічених проблемних питань засвідчує актуальність теми дослідження, конкретизує напрям наукового пошуку, його мету і завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до тематики науково-дослідних робіт економічного факультету Львівського національного аграрного університету на 2011-2015 рр. «Теоретико-методологічне та організаційно-економічне обґрунтування розвитку сільського господарства і села» (номер державної реєстрації 0111U001252), а також наукової тематики Інституту картоплярства НААНУ «Встановити економічну ефективність виробництва насінної картоплі» (номер державної реєстрації 0114U002332) та тематики Інституту сільського господарства Карпатського регіону «Дослідити економічну ефективність виробництва картоплі в господарствах різних форм власності»

(номер державної реєстрації 00111U003807). У рамках зазначених тем обґрунтовано шляхи вдосконалення організаційно-економічних засад і напрями підвищення ефективності функціонування виробників картоплі на цільовому ринку та розроблено рекомендації щодо їх реалізації.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретикометодичне обґрунтування та прикладне опрацювання організаційно-економічних засад функціонування підприємств – виробників картоплі та їх раціональної економічної поведінки на цільових ринках збуту продукції.

Реалізація поставленої мети передбачала виконання таких завдань:

- систематизувати й розвинути теоретичні засади та економічний зміст категорії «ринок» у ракурсі поведінки на ньому виробників, вивчити органі-заційноекономічний механізм функціонування ринку картоплі;

- розкрити економічні основи сутності ціни, її вплив на формування попиту і пропозиції на цільових ринках та взаємозв’язок з організаційно-економічним механізмом функціонування підприємств – виробників картоплі;

- обґрунтувати методичні підходи в дослідженні організаційно-економічних засад функціонування ринку картоплі та поведінки підприємств на ньому;

- оцінити структурно-динамічні тенденції розвитку ринку картоплі, розкрити проблемні аспекти функціонування ринку насіннєвої картоплі та їх вплив на підвищення економічної ефективності виробництва;

- обґрунтувати шляхи зростання економічної ефективності діяльності підпримств-виробників картоплі;

- сформулювати пропозиції щодо удосконалення організаційно-економічного механізму поведінки підприємств – виробників картоплі на цільових ринках, обґрунтувати ефективні форми організації і збуту продовольчої та насіннєвої картоплі;

- здійснити економіко-технологічне обґрунтування перспектив розвитку підприємств картоплепродуктового підкомплексу Львівської області.

Об’єктом дослідження є процес функціонування та економічна поведінка підприємств – виробників продовольчої й насіннєвої картоплі на цільових ринках збуту їх продукції.

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних, прикладних і практичних аспектів формування організаційно-економічних засад ефективного функціонування та раціональної економічної поведінки підприємств – виробників продовольчої й насіннєвої картоплі на цільових ринках збуту з огляду на тенденції, що окреслилися на цих ринках.

Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою дослідження слугували діалектичні закони пізнання економічних процесів, базові положення сучасної економічної теорії організації ринку в аграрному секторі економіки, наукові розробки вітчизняних і зарубіжних учених з питань становлення та функціонування ринку картоплі, законодавчі та інші нормативно-правові акти, що регулюють функціонування і розвиток аграрних ринків.

Для виконання поставлених завдань в рамках дисертаційного дослідження використано такі методи: абстрактно-логічний (для узагальнення теоретико-методологічних підходів до визначення понять «аграрний ринок», «ринок картоплі», їх кількісних і якісних характеристик, формулювання висновків), економіко-статистичний – динамічних рядів, статистичних групувань, кореляційно-регресійний аналіз тощо (для аналізу процесів функціонування ринку картоплі в країні та регіоні, вивчення впливу факторів на обсяги виробництва картоплі в сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення, ефективність діяльності суб’єктів ринку картоплі), експертних оцінок (для прогнозування перспективних параметрів ринку картоплі, продукції картоплярства і його розвитку).

Інформаційною базою дослідження слугували дані Державної служби статистики України, Головного управління статистики у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Закарпатській областях, дані власних спостережень, розробки наукових установ, праці вчених-економістів.

Наукова новизна отриманих результатів представлена сукупністю теоретико-методичних засад і практичних рекомендацій щодо розвитку ринку картоплі та поведінки на ньому сільгоспвиробників.

Основні результати дослідження, що містять елементи наукової новизни, полягають у такому:

вперше:

- обґрунтовано концептуальні засади побудови організаційно-економічного механізму формування раціональної поведінки підприємств – виробників картоплі на цільових ринках збуту, які передбачають ідентифікацію структурно-динамічних тенденцій та характеристик вказаних ринків, їх комплексне врахування для застосування організаційного інструментарію управління виробництвом та збутом продукції в напрямі створення стійких конкурентних переваг, зміцнення ринкових позицій товаровиробників, системного використання інтеграційних інструментів мобілізації виробничого потенціалу господарств населення;

удосконалено:

- економічний механізм взаємовідносин між підприємствами – виробниками і споживачами насіннєвої картоплі через впровадження інструментів, що забезпечують комплексну оцінку якісних характеристик партій насіннєвого матеріалу з урахуванням потреби товаровиробників в сортозаміні та сортооновленні, а також ефективний інформаційний обмін між вказаними категоріями суб’єктів;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- напрями розвитку інфраструктурних складових ринку продукції підприємств

– виробників картоплі в контексті розширення територіальних меж цільових ринків, забезпечення ефективної логістики, що дасть змогу досягати економічно виправданих рівнів цін на продукцію та підвищувати економічну ефективність функціонування підприємств-товаровиробників;

- економічне обґрунтування технологічних рішень у вирощуванні перспективних вітчизняних сортів картоплі з огляду на підвищення рентабельності виробництва, зміцнення конкурентоспроможності продукції підприємств – виробників картоплі;

набули подальшого розвитку:

- ідентифікація стратегічних напрямів розвитку ринку продукції картоплярства для підвищення економічної ефективності діяльності підприємств – виробників картоплі з урахуванням загальногалузевих особливостей, трансформації ринкової інфраструктури, активізації й інтеграційної взаємодії товаровиробників з пріоритетом розвитку їх виробничої та обслуговуючої кооперації;

- методичний підхід до розрахунку потреби в насіннєвому матеріалі картоплі високих репродукцій та необхідних для цього посівних площ вирощування для забезпечення сільськогосподарських підприємств з урахуванням потреб господарств населення та індивідуальних виробників.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати дослідження спрямовані на підвищення ефективності функціонування підприємств – виробників картоплі на основі комплексного врахування структурно-динамічних тенденцій цільових ринків збуту їх продукції для формування економічної поведінки на них. Викладені в дисертаційній роботі наукові результати, висновки і рекомендації мають практичну корисність для галузевих органів управління та органів влади з огляду на обґрунтування ними перспектив розвитку сільськогосподарського виробництва, зокрема стосовно галузі картоплярства.

Результати досліджень ефективності застосування технологічних процесів та вирощування високопродуктивних сортів картоплі вітчизняної селекції рекомендовані й використані у фермерських господарствах: «Любомир» Жидачівського району (акт про впровадження наукової розробки від 15.11.2013 р.), «Надія» Пустомитівського району (акт від 10.10.2014 р.), «Обрій» Яворівського району (акт від 14.10.2014 р.). Надавалася менеджерська допомога операторам гуртового ринку «Шувар» (акт використання наукової розробки від 4.11.2014 р.) Розроблені в процесі дослідження пропозиції у формі бізнес-проектів «Виробництво високоякісного насіннєвого матеріалу в господарствах різних форм власності Західного регіону» та «Перспективні можливості виробництва продукції рослинництва в областях Карпатського регіону» передані для використання управлінням агропромислового розвитку Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей (довідка Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААНУ від 27.11.2014 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом наукових досліджень, проведених автором особисто. Основні положення дисертації, які стосуються поглиблення організаційно-економічних засад функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку продовольчої та насіннєвої картоплі, обґрунтування напрямів удосконалення економічних відносин між виробниками і споживачами продукції галузі, отримані автором самостійно. З наукових праць, що опубліковані у співавторстві, використано лише ті ідеї та положення, які є результатом самостійної наукової роботи автора.

Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні положення дисертаційного дослідження доповідалися й отримали позитивну оцінку на: ІV науковопрактичній конференції «Сучасні проблеми збалансованого природо-користування»

(Кам’янець-Подільський, 2011); IV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми малого та середнього агробізнесу в Україні» (Київ, 2012); Міжнародній науково-практичний Інтернет-конференції «Розвиток країн в умовах глобалізації:

технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми» (Тернопіль, 2012); Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Формування конкурентоспроможності економіки: теоретичні, методичні та практичні засади» (Тернопіль, 2012); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України», присвяченій пам’яті Ф.Ю. Палфія (Оброшино, 2012); Міжнародній конференції «Инновационные аспекты развития картофелеводства: состояние, проблемы и перспективы» (Мінськ – Самохваловичі, Білорусь, 2013); Міжнародному науково-практичному форумі «Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій»Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«ISSN 2307-1591 8. Пьянив В.С. Создание тьютором образовательного маршрута учащегося / В.С.Пьянив // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика, 2010. – № 1. – С. 220 – 222.9. Хуторський А.В. Ключевые компетенции как компонент личностноориентированного образования / А.В. Хуторський // Народное образование. – 2003. №2. – С.50 – 60.10. Finegan E. Language : its structure and use / Edward Finegan, Niko Besnier. – San Diego London : Harcourt Brace Jovanovich,...»

«військовi НАУКИ УДК 355.457.1;351.746.1 В. О. НАЗАРЕНКО, кандидат психологічних наук, перший заступник директора Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби Украни (м. Київ) О. М. СТАВИЦЬКИЙ, кандидат військових наук, доцент, докторант Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький) В. І. БАРАТЮК, кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри тактики прикордонної служби Національної академії...»

«Педагогічні науки ІНФОРМАЦІЙНІ ВМІННЯ ЯК СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ УДК 378.147: 004.77 О. О. Михайлишин Інформатизація суспільства стала провідною тенденцією світового розвитку. Постійно зростає значення інформаційно-комунікаційних технологій, що вимагає певних знань, умінь та навичок їх застосування. Інформаційна культура відображає як досягнутий рівень організації інформаційних процесів, так і рівень ефективності створення, подання та...»

«Надруковано: Вишницька Ю. В. Трансформація архаїчного міфу у сучасному соціумі: огляд проблеми / Ю. В. Вишницька // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 33. Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2013. 400 с. с. 67-70 фахове видання УДК 82-343 Вишницька Ю. В. ТРАНСФОРМАЦІЯ АРХАЇЧНОГО МІФУ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ: ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ Сьогоднішній соціум метафорично можна назвати ареною міфологічних баталій, де стикаються, змінюються,...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Бюро розвитку підприємництва економічного факультету НТУ «ХПІ» Проект TEMPUS «iCo-op»: Промислове співробітництво та креативна інженерна освіта на основі дистанційного інженерного та віртуального інструментарію» Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» Харківський обласний центр зайнятості Державної служби зайнятості України Українська асоціація...»

«УДК 378 Зарицька Оксана Леонідівна, старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка КОМП'ЮТЕРНІ ТЕСТИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ «БАЗИ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» Анотація У статті висвітлено етапи створення та результати впровадження комп'ютерної тестової методики під час вивчення курсу «Бази даних та інформаційні системи». Визначено можливості комп'ютерного тестового контрою як одного з ефективних засобів...»

«ВІСНИК ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 2011 р. Серія: Економічні науки № 2 (22) ISSN 2225-6725 качество», 2002. – 117 с.Bibliography: 1. М. P. Voynarenko, S. G. Zinchenko, S. M. Zlepko, A. A. Taruta // Innovative strategy of operation of business in the conditions of globalization: the monography / under scientific edition of the prof. М. P. Voynarenka. – Khmelnitsky : KhNU, 2011. – 174 p. 2. P. Crosby // Quality principles (transferred by D. S. Dranishnikov). – М. : RIА...»

«Національний університет „Львівська політехніка” УДК 517.958:536.12:539.3:550.837 ЖУРАВЧАК Любов Михайлівна МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПОШИРЕННЯ ТЕПЛОВОГО ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛІВ У НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ МЕТОДАМИ ПРИГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА СКІНЧЕННИХ РІЗНИЦЬ 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів-2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Карпатському відділенні Інституту геофізики...»

«УДК 332.025.12 Ж. В. Стеценко Національний технічний університет України «КПІ» ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ В УКРАЇНІ Розглянуто питання державного регулювання експорту в Україні та його вплив і значення при вступі в Європейський союз. In article the question of state regulation of export in Ukraine and its influence and significance to become a member of the European union was reviewed. Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, зовнішня політика, експорт, квоти, податки, мито. Вступ....»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія геогр. 2010. Вип. 38. С. 180–186 Ser. Geogr. 2010. N 38. P. 180–186 УДК 551.4 АНАЛІЗ СТАНУ ВИВЧЕНОСТІ АНТРОПОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХНІ КЛАСИФІКАЦІЇ О. Лагоцька Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна Висвітлено історичні аспекти вивчення антропогенних процесів не лише в межах нашої крани, а й за кордоном. Простежено перші спроби класифікації за конкретно визначеною ознакою. Ключові слова:...»

«64 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТЕХ НО ЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи Вовчок для студентів спеціальностей напрямів 0902 Інженерна механіка і 0917 Харчова технологія та інженерія денної і заочної форм навчання СХВАЛЕНО на засіданні кафедри машин і апаратів харчових виробництв Протокол № 4 від 28.10. 02 р. Київ НУХТ 2004 ь. Технологічне обладнання харчових виробництв: Метод, вказівки до...»

«Український державний лісотехнічний університет Література 1. Гнатів П.С., Мазепа М.Г., Артемовська Д.В. Буферні властивості живих листків деревних рослин в умовах екологічної деградації довкілля// Наук. вісник. Вип. 8-1. – Львів: УкрДЛТУ, 1998. – С. 8-12.2. Мазепа М.Г., Артемовська Д.В. Система рН (рН) гомогенату зелених листків, як показник стійкості деревних рослин до техногенного довкілля// Наук. вісник. Вип. 9.9. – Львів: УкрДЛТУ, 1999. – С. 141-144. 3. Гнатів П.С. і ін. Колекція дендрарію...»

«digitized by ukrbiblioteka.org СУЧАСНІСТЬ ЛІТЕРАТУРА, МИСТЕЦТВО, СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ КВІТЕНЬ 1991 Ч. 4 (360) РІК ВИДАННЯ ТРИДЦЯТЬ ПЕРШИЙ НЬЮАРК (НЬЮ-ДЖЕРЗІ) «SUCASNIST» — APRIL 1991 744 BROAD ST., SUITE 1116 NEWARK, NJ 07102-3892 Редакція: Тарас Гуннак, головний редактор Лариса Онишкевич, література Богдан Певний, мистецтво Наталя Енеску, технічний редактор Редакційна рада: Марта Богачевська-Хом'як, Юрій Божик, Вольфрам Бургардт, Василь Витвицький, Роман Ільницький, Всеволод Ісаїв, Анатоль...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»