WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 30 |

«КОРМИ І КОРМОВИРОБНИЦТВО Міжвідомчий тематичний науковий збірник Вінниця УДК: 636 У збірнику, присвяченому ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Корми і кормовий ...»

-- [ Страница 1 ] --

Українська академія аграрних наук

Інститут кормів

КОРМИ

І КОРМОВИРОБНИЦТВО

____________________

Міжвідомчий

тематичний

науковий

збірник

____________________

Вінниця

УДК: 636

У збірнику, присвяченому ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Корми і кормовий білок”, висвітлені питання створення і ефективного використання культурних пасовищ та сінокосів, технології заготівлі, зберігання і використання кормів, а також підвищення поживності і якості кормів та кормових добавок. Збірник розрахований на наукових співробітників, викладачів вузів, аспірантів, студентів та фахівців сільськогосподарського виробництва.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту кормів УААН, протокол № 8 від 22.09.2004 року.

Редакційна колегія: В.Ф.Петриченко (відповідальний редактор), В.Д.Бугайов, М.Ф.Кулик (заступники відповідального редактора), Л.П.Гулько (відповідальний секретар), А.О.Бабич, В.П.Борона, І.М.Величко, В.С.Задорожний, В.М.Кандиба, Г.П.Квітко, С.І.Колісник, В.А.Кононюк, П.С.Макаренко, В.Т.Маткевич, Я.І.Мащак, І.Ф.Підпалий, А.А.Побережна, Л.С.Прокопенко, А.В.Черенков Точка зору редколегії не завжди збігається з позицією авторів ISBN 966-8317-01-7 © Інститут кормів УААН, текст, макет, 2004.

© ТОВ ПЦ «Енозіс», видання, 2004.

УДК 631. 353 В. Ф. Петриченко, доктор сільськогосподарських наук А. Д. Гарькавий, доктор технічних наук В. П. Жуков, кандидат сільськогосподарських наук Інститут кормів УААН АДАПТИВНе КОРМОВИРОБНИЦТВО: сИсТеМНИй ПІДхІД ПРИ РОзРОБЦІ ТехНОлОГІй І МАшИН Технологія виробництва повинна забезпечити гарантоване виробництво якісних кормів з мінімальними затратами ресурсів, в тому числі енергії і людської праці. Тобто задовольнити вимоги споживача, користуватись підвищеним попитом на ринку, збільшувати свою частку на ньому і бути конкурентоспроможною.

Ключові слова: технологія виробництва, система, машина, проект, моделювання, ефективність.

Реструктуризація аграрного виробництва, приватна форма власності на землю призвели до збільшення кількості фермерських господарств і потреби в малогабаритній техніці. Проте, має місце тенденція збільшення площ ріллі, що припадає на одне фермерське господарство. Так, в 1993 році одне фермерське господарство в Україні мало в середньому 9 га ріллі, в 1998-26,8, а в 2002-57,9 га [1]. Машинно-тракторний парк сільськогосподарських підприємств застарів, рівень зношеності досягає 80%.

Виробництво тракторних косарок у 2002 році скоротилось на 92%, граблів тракторних на 95% порівняно з 1991 роком.

Виробничий потенціал аграрних підприємств, залишившись поза увагою держави, розвивається недостатньо. А реформування і створення ринкових відносин відбувається за рахунок роздержавлення і приватизації власності. Динамічний розвиток сільського господарства буде стримуватись, якщо не будуть створені нові орієнтири з розробки високоефективних технологій і комплексів машин для нових умов господарювання.

Задача досліджень: обґрунтувати основні принципи розробки проектів адаптивних технологій виробництва кормів на прикладі заготівлі кормів із трав, з метою зменшення впливу стохастичного характеру умов на ефективність кормовиробництва.

© Петриченко В.Ф., Гарькавий А.Д., Жуков В.П., 2004 Корми і кормовиробництво. 2004. Вип. 54.  Методика досліджень. Технологія виробництва – це складова системи виробничого процесу, яка розглядається як сукупність технологічних прийомів або сільськогосподарських робіт, що виконуються у певній послідовності, в закінченому циклі сільськогосподарського процесу. Або – це впорядкована в часі та просторі сукупність операцій, засобів і ресурсів, що забезпечує досягнення поставленої виробничої мети. Технологічна операція – це сукупність дій, направлених на предмет праці (ґрунт, корми, зерно та ін.), в результаті виконання яких змінюється властивість, положення, стан оброблюваного матеріалу від початкового до заданого стану.

Технологія вирощування включає операції підготовки ґрунту, посіву, догляду, збирання, перевезення, первинну обробку та інші, які необхідні для одержання готової продукції. Тому її називають операційною. Вона передбачає способи і послідовність виконання операцій, режим роботи засобів механізації, підготовку поля, організацію руху агрегатів, контроль якості роботи, заходи по техніці безпеки.

Вирощений і зібраний врожай є вихідною величиною від родючості землі, забезпеченості технікою, приміщеннями та затрат праці або щільності механізованих робіт:

Uу = a0 + bх1 + cх2 + dх3 + lх4 (1) де Uу – зібраний врожай, т/га; х1 – бал оцінки землі по кадастру або по Uу max; х2 – забезпеченість основними виробничими фондами; х3 – внесені добрива; х4 – затрати праці; а0 – вільний член; b, c, d, l – коефіцієнти ефективності відповідних факторів.

Названа модель виробничої функції по врожаю Л.В. Погорілого, В.Г.

Більського (1989) дає змогу оцінити його приріст, зміною одного з факторів, тобто визначити чутливість до варіації даного фактора [Uу = (du / dхі) хі], і виявити його практичну ефективність.

Враховуючи, що виробничий процес це сукупність природних (біологічних), виробничих і технологічних прийомів, які відбуваються і здійснюються з метою одержання сільськогосподарського продукту, вищеназвана модель не враховує нові технологічні підходи, селекцію, застосування стимуляторів росту рослин, комбінованих агрегатів і інше. Тому може бути віднесена до статичних моделей.

Результати досліджень. Головна мета при застосуванні машинних технологій – збільшення прибутку або економічного ефекту.

Прибуток, що отримують в результаті реалізації сільськогосподарської продукції, і який використано в динамічній моделі, повинен враховувати післядію вирощування її на землі [2]:

–  –  –

де П – прибуток, грн; І і Ід – реалізаційна вартість основної і додаткової продукції, грн/т; І – додаткова ціна основної продукції за якість, грн/т; V i Vд – об’єм реалізованої основної і додаткової продукції, т; Сj і Lj – відповідно питомі вартість j-тої дії виконання операцій виробництва продукції і недобору або втрат врожаю, грн/год; Тj – питомий ресурс часу для виконання j-тої дії, год; В31 і В32 – вартість землі до вирощування і після, або екологічна післядія виробництва продукції; ЕБ = В32 – В31 – ефект проф.

М.О.Бекаревича, грн.

Виходячи з виразу (2) на прибуток господаря, який хоче зберегти родючість землі, тобто думає і про майбутній прибуток, впливає:

– об’єм основної і додаткової продукції – V i Vд, або одержаний врожай (V = Uп.F., де Uп – потенціальний врожай, т/га; F – площа поля, га;

U1 – частка зібраного врожаю з врахуванням втрат і недобору врожаю при виконанні технологічних операцій вирощування, збирання, переробки);

– реалізаційна вартість основної і додаткової продукції – І і Ід та додаткова ціна за якість, екологічність, упаковку і інше – І; – вартість години роботи агрегату – Сj; – втрати при виконанні робіт, в тому числі допустимі від несвоєчасного і неякісного їх виконання при збиранні, перевезенні, переробці, реалізації – Lj; – кількість годин або питомий ресурс часу на виконання операцій вирощування, збирання та переробки – Tj; – екологічна післядія від виробництва продукції – (В32 – В31).

Якщо система машин – це сукупність, що може забезпечити реалізацію технології виробництва певного виду сільськогосподарської продукції, то чинні наукові методи і принципи формування технологічних операцій і комплексів машин характеризуються багатьма недоліками. Системна ефективність технології виробництва кормів із трав залежить від параметрів системи, взаємодії з іншими машинами, технологічних схем, погодних умов, енергозабезпечення.

Тому імітаційне моделювання механізованих технологічних процесів виробництва кормів має розкрити із необхідною достовірністю системний вплив наступних чинників на збільшення прибутку:

– технологій або схем виконання операцій вирощування, збирання і реалізації кормів;

– виду кормів і впливу додаткової ціни основної продукції на якість і відповідно на прибуток;

Корми і кормовиробництво. 2004. Вип. 54. 5

– принципів комплектування комплексу машин з розкриттям залежності між параметрами полів, машин і організаційними формами їх використання;

– зміни погодних умов під час заготівлі кормів.

Пошук резервів підвищення ефективності виробництва кормів із трав досягається також аналізом таких показників:

а) визначення гнучкості технологій до своєчасності, або щодо зміни строків виконання робіт;

б) мінімальної достатності ресурсів;

в) сумісність з надсистемою (ширина покосів, валків, пропускна здатність машин );

г) зменшення номенклатури і матеріалоємності машин шляхом вибору раціонального типажу;

д) пристосованості машин до умов роботи і зберігання;

е) затрат на технічне обслуговування і ремонт;

є) виконання правил техніки безпеки і екологічність.

На основі досліджень існуючі технології вирощування і збирання трав можуть бути доповнені такими операціями:

- щілювання посівів;

- скошування з плющенням і формуванням в мати;

- згрібання сіна у валки, обертання валків, підбирання сіна з уловленням обламаних листків і суцвіть;

- збирання із застосуванням постійної технологічної колії;

- зволоження сіна перед підбиранням з одночасним внесенням консервантів;

- застосування плівки для герметизації паків;

- досушування методом активного вентилювання;

- застосування сонячних теплогенераторів і акумуляторів тепла для підігріву повітря.

Система машин для адаптованого кормовиробництва має враховувати зміну агрометеорологічних умов під час заготівлі кормів, можливість переналагодження комплексу машин з одного виду корму на інший, наприклад, із сіна на сінаж або силос. Прикладом вирішення названої проблеми може бути застосування блочно-модульного комплектування збиральних агрегатів БКМ – Ф1 і БКМ – Ф2. Аналіз зв’язків при проведенні системного аналізу із зовнішнім середовищем дає змогу обґрунтувати необхідне число модулів, що покращить адаптацію машин до умов виконання технологічних процесів.

 Корми і кормовиробництво. 2004. Вип. 54.

Висновки. 1. Обґрунтування рішень при розробці проектів адаптивних технологій кормовиробництва доцільно проводити на основі імітаційного моделювання і системного підходу.

2. Необхідні експлуатаційні показники системи виробництва кормів досягаються при забезпеченні таких технологічних параметрів: функціонування в період збирання при зміні агрометеорологічних умов, гнучкість технології до сировини та виду корму.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Бібліографічний список

1. Березівський П.С., Михалюк Н.І., Вальчик Р. Оранізаційно-економічні аспекти технічного забезпечення фермерських господарств // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Агромех – 2004”/ – Львів, Мін АППУ, ЛДАУ, 2004. – С.30-34.

2. Гарькавий А.Д. Як перейти на виробництво конкурентоспроможної продукції на селі // – Ж. “Вісник Інженерної академії України”. – 1998. – С. 97-99.

УДК 636.085 B. I. Гноєвий, O. K. Трішин, доктори сільськогосподарських наук I. B. Гноєвий, кандидат сільськогосподарських наук Інститут тваринництва УААН ПРОБлеМА КОРМІВ В УКРАїНІ ТА шляхИ її ВИРІшеННя В сУчАсНИх УМОВАх Проаналізована нинішня система кормовиробництва в молочному скотарстві України, виявлені шляхи створення стабільної і більш повноцінної кормової бази. Встановлено, що використання замість кукурудзяного силосу клмбінованих силосів (кукурудза + соя або амарант, злаковобобові сумішки зернофураржних культур як основи цілорічно-однотипових раціонів корів, сприяє підвищенню їх продуктивності і економічних показників роботи молочного комплексу.

Ключові слова: кормовиробництво, однотипна годівля корів, ефективність тваринництва.

© Гноєвий В.І., Трішин О.К., Гноєвий І.В., 2004 Корми і кормовиробництво. 2004. Вип. 54.  Сьогодні в молочному скотарстві України панує концепція кормовиробництва, яка заснована на переважному використанні об’ємистих кормів: влітку пасовищ (природних, сіяних короткострокових і культурних довгострокових), кормів сировинного конвеєра у поєднанні з традиційним застосуванням в зимово-стійловий період консервованих кормів (сіно, сінаж, силос) та коренеплодів. Концентровані корми через постійний їх дефіцит, вузький асортимент зернофуражу, занепад комбікормової промисловості стали відігравати незаслужено малу роль у розвитку галузі тваринництва.

Вищезазначена система виробництва кормів має суттєві недоліки, бо, перш за усе, вона не забезпечує сталу і повноцінну кормову базу, ефективне використання земельних ресурсів, тому не створює умов для розвитку тваринницької галузі в Україні. Це є наслідком ряду науково необгрунтованих і хибних положень. Наприклад, давно стало незаперечною аксіомою, що сировинний конвеєр у весняно-осінній період може безперебійно забезпечити тваринництво вдосталь повноцінними зеленими кормами. В дійсності ж, як свідчить багаторічна практика, це – ілюзія, омана, бо через непередбачуваність кліматичних умов об’єми виробництва і строки надходження зелених кормів на ферму в більшості випадків не відповідають потребі. Через ті ж кліматичні умови, а також дефіцит в більшості господарств кормозбиральної техніки та низьку її продуктивність і ненадійність в роботі не витримується оптимальна фаза скошування кормових культур, що призводить до значного зниження поживності кормів. Відомо, що кожен день запізнення збирання багаторічних трав зумовлює зниження їх поживності на 1%. У зв’язку з цим, тривалість збирання по одному типу корму не повинна перевищувати 10 днів, по закінченню яких втрати поживних речовин різко збільшуються і складають 3% щоденно. Запізнення зі скошуванням багаторічних трав призводить до втрат 0,25% протеїну і підвищенню вмісту клітковини на 0,33% за добу. З іншого боку, часта зміна кормів сировинного конвеєра у раціонах корів супроводжується різкими зрушеннями характеру і інтенсивності ферментативних процесів у рубці жуйних тварин, що веде до зниження засвоєння ними енергії і поживних речовин кормів, спаду їх продуктивності. Так, перетравність органічної речовини зелених кормів люцерни у жуйних тварин на третю добу постійного її застосування складала 29%, а через 12 діб – 54,4%, тобто вона зросла в 1,86 раза. Перетравність органічної речовини зеленої маси пшениці на другу добу її використання склала 56%, а на 8 добу – 68% [4].

Крім цього, при частій зміні зелених кормів вкрай важко контролювати комплексну повноцінність раціону.

 Корми і кормовиробництво. 2004. Вип. 54.

Таким чином, хоч зелені корми і є відносно дешевими та повноцінними, порівняно з консервованими, але внаслідок нестабільного їх надходження виникають ряд проблем як економічного характеру (часто скошують їх у ранні фази вегетації за низької врожайності), так і створення умов повноцінної годівлі тварин.

Що стосується багаторічних культурних пасовищ, то через необхідність значних інвестицій на їх створення (близько 2 тис. грн./га) а потім на догляд та їх використання вони ще не знаходять широкого розповсюдження, системно не вивчаються. До того ж, немає принципової відповіді щодо їх ефективності без застосування зрошення в умовах Степу і Лісостепу України, тобто в зонах з найбільш інтенсивним землекористуванням. У зв’язку з цим, вони ще не відіграють суттєвої ролі у вирішенні проблеми кормів в Україні.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 30 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Запоточний Роман Миколайович УДК 624.21 ДЕФОРМАТИВНІСТЬ І ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ДВОБАЛКОВИХ НЕРОЗРІЗНИХ ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ ПРОГОНОВИХ БУДОВ МОСТІВ ДЛЯ СКЛАДНИХ УМОВ БУДІВНИЦТВА 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ -2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті «Львівська політехніка» Міністерства освіти і...»

«УДК 727.82 І.С. Воронкова Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну архітектурного середовища ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА БІБЛІОТЕК © Воронкова І.С., 2012 Розглянено поняття «медіатека» і визначені передумови її виникнення. Проаналізовано низку інформаційно-технічних засобів і показано їхній вплив на функціонально-просторову організацію бібліотечного середовища. Ключові слова: архітектура, бібліотечний...»

«УДК 94[356.132(477):338.22.01 КАБАЧИНСЬКИЙ М.І. * МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН І МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИКОРДОННИМ ВІЙСЬКАМ УКРАЇНИ У 1991–2003 рр. У статті досліджуються проблеми співпраці Прикордонних військ України з міжнародними організаціями та зарубіжними країнами в питаннях надання матеріально-технічної та фінансової допомоги для розвитку відомства та облаштування державного кордону Ключові слова: Прикордонні війська України, міжнародні організації,...»

«Збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю УДК 621.182-5 Кучерук В.Ю., Дудатьєв І.А. (Україна, Вінниця) ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Промисловість – основний споживач палива, більша частина якого спалюється в котельних установках. Проблема раціонального використання енергоресурсів в Україні тісно пов'язана з надійною та економічною роботою цих установок. ККД котлів найчастіше не досягає максимально можливих...»

«УДК 519.7:629.504.06 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ І ПРОГРАМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ Хрутьба В.О., кандидат технічних наук Постановка проблеми. Транспорт, як інфраструктурна галузь, має розвиватися випереджальними темпами з метою сприяння швидкому економічному та соціальному розвитку країни та її участі у міжнародному поділі праці. Одним із стратегічних завдань сталого розвитку України у сфері екологічно збалансованого розвитку економіки є розвиток екологічно...»

«Педагогічний дискурс, випуск 11, 2012 УДК 371.111:005:95(045) В.Є.БЕРЕКА, доктор педагогічних наук, професор (м.Хмельницький) Сутність управлінського процесу в педагогічній творчості В.О.Сухомлинського В статті розкриваються актуальні проблеми управління навчальним закладом визначенні В.О.Сухомлинським. Ключові слова: управлінський процес, педагогічна творчість, В.О.Сухомлинський. Постановка проблеми в загальному вигляді. В Україні формується державна політика в галузі освіти, створено основне...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ М.М. Ткачук А.А. Білецький В.Ю. Громадченко С.В. Клімов ВИРОБНИЧА БАЗА БУДІВНИЦТВА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Рівне 2011 Виробнича база будівництва УДК 631.6:65(075.8) ББК [38.6-5-08+40.723-08]:01-02 Т 91 Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування протокол № 10 від 29 жовтня 2010 р. Рецензенти: Рокочинський А.М., д.т.н., професор, завідувач...»

«Вища освіта в Болонському вимірі ( Рекомендаційний список статей з періодичних видань ) Законодавчі матеріали.1. Україна. МОН. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: Інформація до першої лекції 2004 2005 навчального року: Лист № 1 / 9 402, 28.07. 2004 р.// Юридичний вісник України.2004. 18 вересня.№ 38.С. 9 – 23.2. Україна. МОН. Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004 2005 роки: Наказ № 49, 23.01.04 р. //...»

«Державний навчальний заклад “Монастирищенський професійний ліцей” Дидактичний посібник для учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії “Бармен” Схвалено методичною комісією з напрямку “Кухар, офіціант, бармен” для використання на уроках виробничого навчання й на виробничій практиці (Протокол № 3 від 30 жовтня 2013 року) Дидактичний посібник призначений для учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії “Бармен”. Посібник складається з двох частин. Перша частина містить...»

«УДК 581.524.1 : 001.891 (091) ЮРЧАК Еліна Володимирівна, пров. бібліотекар відділу впровадження наукових розробок та технічного забезпечення бібліотечних процесів ННСГБ НААН (м. Київ) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДОСЛІДЖЕНЬ З АЛЕЛОПАТІЇ У статті розглядаються історичні витоки та основні етапи розвитку вчення про алелопатію, а також внесок видатних вчених у становлення і подальше розширення спектру досліджень цієї науки. В статье рассматриваются исторические истоки и основные этапы развития науки...»

«Пер. с англ.; Под ред. Б.В. Асса, А.В. Бокова. – М.: Стройиздат, 1980. – 172 с. 3. Гидион З. Пространство, время, архитектура. – М.: Стройиздат, 1984. – 455 с. 4. Гусев Н. М., Макаревич В.Г. Световая архитектура. – М.: Стройиздат, 1973. – 248 с. 5. Мастера архитектуры об архитектуре / Под ред. А.В. Иконникова. – М.: Искусство, 1972. – 590 с. 6. Беляева Е.Л. Архітектурнопространственная среда города как объект зрительного восприятия. – М.: Стройиздат, 1977. – 127 с. 7. Гусев Н.М., Данциг Н.М.,...»

«УДК 624.012.45.001 О.А. Шкурупій, к.т.н., доцент Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ НЕРОЗРІЗНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК Виконано експериментальні та теоретичні дослідження розрахунку несучої здатності залізобетонних нерозрізних балок на основі деформаційної моделі з екстремальним критерієм із застосуванням оптимізаційних і чисельних методів, а також методу граничної рівноваги. Результати наведених вище...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет В. В. ЗЯНЬКО ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО:СУТНІСТЬ, МЕХАНІЗМИ І ФОРМИ РОЗВИТКУ Монографія УНІВЕРСУМ – Вінниця УДК 330.341.1 З-99 Рецензенти: З. С. Варналій, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, начальник науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету Державної податкової служби України В. Л. Осецький, доктор економічних наук, професор, завідувач...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»