WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ВІДГУК офіційного опонента на дисертаційну роботу Шенфельда Валерія Йосиповича Підвищення зносостійкості сталевих деталей наплавленням з використанням вуглецевих волокнистих ...»

ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу Шенфельда Валерія Йосиповича

"Підвищення зносостійкості сталевих деталей наплавленням з використанням

вуглецевих волокнистих матеріалів", поданої на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук зі спеціальності 05.02.04 – тертя та зношування в

машинах.

Детальний аналіз дисертації Шенфельда В.Й. "Підвищення

зносостійкості сталевих деталей наплавленням з використанням вуглецевих

волокнистих матеріалів" дозволяє сформулювати наступні узагальнені висновки щодо актуальності, ступеня обґрунтованості основних наукових положень, висновків, рекомендацій, достовірності, наукової новизни, практичного значення, а також загальної оцінки роботи.

Актуальність теми дисертаційного дослідження В сучасному машинобудуванні деталі експлуатуються переважно в умовах жорстких швидкісних і навантажувальних режимів. При цьому на перше місце виходить проблема забезпечення зносостійкості поверхні сталевих деталей, які визначають ресурс машини в цілому. Створення зносостійких покриттів має змогу вирішити цю проблему.

Найбільш поширеним конструкційними матеріалами є залізовуглецеві сплави: сталі та чавуни. Для забезпечення високих триботехнічних характеристик застосовують графітизацію сталей, високоміцні чавуни, легування, термічну та хіміко-термічну обробку залізовуглецевих сплавів.

Ефективними є технології створення на поверхнях тертя деталей з пластичних, низьковуглецевих сталей, що добре оброблюються тиском і різанням, високовуглецевих легованих та нелегованих шарів (чавунних включно), які забезпечать необхідні триботехнічні властивості. Тому дослідження технологій з використанням вуглецевих волокнистих матеріалів, які дозволять отримувати на сталевих поверхнях деталей високовуглецеві покриття з високими триботехнічними характеристиками та спростити технологію нанесення функціональних покриттів є безумовно актуальним.

Актуальність теми також підтверджується актами впровадження та виконаним комплексом науково-дослідних робіт по держбюджетній темі Вінницького національного технічного університету на замовлення МОН України: "Наукові основи проектування технологій формування на поверхнях сталевих деталей високовуглецевих шарів для зміцнення та відновлення" (№ ДР 0110U002164); госпдоговорів з Хмельницьким ЗАТ "Втормет" "Вдосконалення та реалізація технологічного процесу відновлення важконавантажених робочих шийок колінчастого вала насоса гідравлічного з їх одночасним навуглецьовуванням" (№ ДР 0110U004128) та з Вінницьким трамвайно-тролейбусним управлінням "Розробка техпроцесів і відновлення деталей тролейбусів методами напилення, наплавки і механічної обробки" (№ ДР 0105U004337).

Основні наукові положення, висновки і рекомендації, що сформульовані у дисертації, ступінь їх обґрунтованості і достовірності Наукові положення, висновки і рекомендації, які сформульовані в дисертаційній роботі Шенфельда В.Й.

достатньо обґрунтовані:

– застосуванням сучасних методів досліджень, в тому числі математикостатистичних і математичного планування експерименту та обладнання;

– використанням фізичного та математичного моделювання на ПК з використанням пакетів прикладних програм;

– використанням наукових положень отримання зносостійких покриттів з потрібними триботехнічними властивостями методами наплавлення з використанням вуглецевих волокнистих матеріалів.

Достовірність одержаних результатів, що полягають у виявленні впливу на підвищення зносостійкості сталевих деталей, що працюють в умовах абразивного та сухого тертя з наплавленими високовуглецевими покриттями з використанням вуглецевих волокнистих матеріалів в лабораторних та виробничих умовах, не викликають сумніву.

Наведені в дисертаційній роботі теоретичні обґрунтування та експериментальні дослідження виконані коректно на високому науковому рівні.

Результати лабораторних досліджень підтверджені експлуатаційними випробуваннями.

Висновки, які сформульовані в дисертаційній роботі, містять нові наукові положення підвищення зносостійкості сталевих деталей.

Висновки 1, 2 характеризують і підтверджують необхідність і можливість наплавлення для зміцнення поверхонь. Висновки 3, 4 включають теоретичне обґрунтування, а висновки 5-8 експериментальне обґрунтування використання вуглецевих волокнистих матеріалів для підвищення зносостійкості сталевих деталей.

Наукова новизна дисертаційної роботи.

Дисертантом отримані наступні основні наукові результати:

– вперше встановлено, що методом наплавлення в середовищі захисних газів з використанням вуглецевих волокнистих матеріалів в якості джерела вуглецю, можливе створення на сталевих деталях покриттів з хімічними складами, що відповідають високовуглецевим сталям або чавунам з керованими структурами значної товщини, які мають високі триботехнічні характеристки;

– встановлені причини зменшення інтенсивності зношування наплавлених високовуглецевих покриттів з мартенситно-аустенітною структурою в парах сухого тертя. Цьому сприяє утворення вторинних структур у вигляді складних оксидів та вторинних фаз від розпаду метастабільного аустеніту;

вперше розроблено технологію та засоби керування

– зносотриботехнічними характеристиками наплавлених високовуглецевих покриттів. Показана ефективність керування процесами формування структури та властивостей зносостійких покриттів шляхом вибору відповідних режимів наплавлення, марки вуглецевих волокнистих матеріалів та режиму охолодження;

– виявлено, що наплавлення з використанням вуглецевих волокнистих матеріалів сталевих деталей з дотриманням заданих швидкостей охолодження покриття дозволяє отримувати різні структури поверхні, які забезпечують високу зносостійкість в найбільш важких умовах сухого та абразивного тертя.

Практичне значення одержаних результатів

Практичне значення роботи полягає в наступному:

– на основі проведених досліджень розроблено рекомендації по наплавленню високовуглецевих покриттів з використанням в якості джерела вуглецю волокнистих вуглецевих матеріалів, що забезпечило отримання покриттів з високими триботехнічними характеристиками;

– використання під час наплавлення покриття наплавлювального дроту 30ХГСА та вуглецевої тканини УУТ-2 щільністю 250 г/м2 дозволяє збільшити зносостійкість наплавлених шийок колінчастих валів насоса гідравлічного на 20% по відношенню до нової деталі, виготовленої з сталі 20Х;

– запропоноване рівняння регресії для визначення параметрів наплавлення, а саме: напруги на зварювальній дузі, швидкості наплавлення та сили струму, залежно від потрібної твердості та зносостійкості наплавленого шару, дозволяє визначати параметри технологічних процесів;

– отримані результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі для підготовки фахівців в галузі знань 0505 – Машинобудування і металообробка, напряму 6.050504 – "Зварювання" під час викладання дисциплін "Триботехніка та основи надійності машин", "Технологія ремонту транспортної техніки" на кафедрі технології підвищення зносостійкості Вінницького національного технічного університету.

Повнота викладення наукових положень, висновків та рекомендацій в опублікованих працях

Основні положення дисертації опубліковані в 16 наукових працях, з них:

6 статей у фахових виданнях за переліком ВАК України, в т.ч. 3 статті у виданнях, що включені до міжнародної наукометричної бази РИНЦ; 1 стаття у закордонному виданні; матеріали 3-х науково-технічних конференцій; 3 тези науково-технічних конференцій; 3 деклараційні патенти України.

Обсяг друкованих робіт та їх кількість відповідають вимогам МОН України щодо публікації основного змісту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Зміст автореферату є ідентичним до змісту дисертації і достатньо повно відображає основні положення дослідження.

Аналіз змісту дисертації Дисертація складається з вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел з 146 найменувань, додатків. Основна частина дисертації надрукована на 164 сторінках, містить 64 рисунки та 19 таблиць.

У вступі Шенфельдом В.Й. обґрунтована актуальність теми дисертації, сформульовані мета і задачі досліджень, викладені наукова новизна та практична значимість отриманих результатів, наведені дані про особистий внесок, публікації та апробацію наукових розробок.

В першому розділі дано аналіз стану питання вітчизняних та закордонних вчених щодо зносостійкості матеріалів в умовах абразивного зношування та важконавантажених матеріалів в умовах абразивного зношування. Виявлено, що високу зносостійкість в умовах абразивного зношування мають деталі, які мають аустенитну матрицю та тверді карбідні включення.

В другому розділі обґрунтовано та підібрано матеріали та зразки для досліджень, наведено методології досліджень триботехнічних характеристик отриманих покриттів, запропоновано методику визначення температурних полів за допомогою моделювання на ПК та під час наплавлення. Наведено методики та обладнання для проведення лабораторних та експериментальних випробувань.

В третьому розділі виявлено, що в умовах сухого тертя найбільша інтенсивність зношування буде в наплавлених високовуглецевих покриттях з ледебуритною структурою (3,110–8), а найменша з мартенситно-аустенітною структурою (1,6...2,0)10–8. В умовах абразивного тертя найбільша інтенсивність зношування буде в наплавлених високовуглецевих покриттях з мартенситноаустенітною структурою (3,410–8), а найменша з ледебуритною структурою (1,210–8).

В четвертому розділі проаналізовано зміну теплового поля наплавленого металу в залежності від часу існування зварювальної ванни в рідкому стані, отриманого моделюванням з використанням кінцевоелементного аналізу. З отриманих результатів залежності мікротвердості по глибині наплавленого шару з'ясовано, що твердість збільшується від поверхні вглиб і досягає максимальних значень в місцях, де розташовувалась вуглецева тканина або волокно.

П'ятий розділ містить запропоновану технологію наплавлення високовуглецевих покриттів з структурами за принципом Шарпі на зношені шийки колінчатого вала насоса гідравлічного та дано її економічне обґрунтування. Результати експлуатаційних випробувань показали, що зносостійкість наплавлених валів збільшилась на 20% в порівнянні з новою деталлю, що підтверджується актом впровадження.

Загальні висновки по дисертації відповідають її змісту, конкретно і стисло висвітлюють основні наукові результати.

Загалом можна зазначити, що дисертація є закінченою науковою роботою, в якій отримані нові наукові результати, що мають теоретичну та практичну цінність.

Дискусійні положення та зауваження щодо дисертаційного дослідження

Разом з тим, по дисертаційній роботі слід зробити наступні зауваження:

1. Бажано було дати загальну класифікацію методів отримання зносостійких покриттів на залізовуглецевих сплавах та вимоги, які до них висуваються.

2. Слід було більш детально за літературними джерелами проаналізувати вплив структурних перетворень і утворення вторинних структур на режими тертя.

3. При математичному плануванні експерименту не враховано додаткове насичення поверхні вуглецем при наплавленні покриття.

4. Не зрозуміло з яких міркувань на стор. 57 були вибрані режими наплавлення покриттів.

5. Результати подані на рис. 3.1, рис. 3.2 і табл. 3.1, табл. 3.2 потребують більш детального обґрунтування з точки зору трибології, а також наявності вторинних структур.

6. В п. 3.5 можна було навести варіанти раціональних технологічних параметрів наплавлення покриттів, з урахуванням додаткового насичення поверхні вуглецем, що задовільняють вимогам, які ставляться до даного способу зміцнення.

7. Результати, подані в четвертому розділі можна було об'єднати з результатами третього розділу, обґрунтувавши вплив структурних змін, отриманих при різних швидкостях наплавлення, на триботехнічні характеристики.

8. На стор. 108 бажано було вказати марку гідравлічного насосу та режими, за якими він працює, а також зазначити методику експлуатаційних випробувань.

9. Розроблений технологічний процес нанесення покриття (стор. 112) та розрахунок режимів наплавлення (стор. 114-116) можна подати у додатках.

Загальна оцінка дисертаційної роботи Дисертація Шенфельда Валерія Йосиповича є структурованою, цілісною, завершеною науково-дослідною роботою, а отримані в ній результати вирішують задачу підвищення зносостійкості сталевих деталей.

Оформлення дисертації і автореферату в цілому, з урахуванням зазначених вище зауважень, відповідає діючим нормативним документам.

Представлена дисертаційна робота відповідає вимогам, що висуваються до кандидатських дисертацій згідно з п.п. 11, 13 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор, Шенфельд Валерій Йосипович, заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.04 – тертя та зношування в машинах.

Офіційний опонент, доцент кафедри експлуатації та ремонту машин Кіровоградського національного технічного університету, канд. техн. наук, доцент С.В. Лисенко

–  –  –Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ „КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “Розрахунок і конструювання папероробних та картоноробних машин” для студентів спеціальності: 7.05050303 „Обладнання лісового комплексу” Затверджено кафедрою машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв Протокол № 11 від “19” квітня 2011 р. Зав. кафедри Я.М. Корнієнко Виконавець: асистент О.П....»

«ISSN 2076-2429 Праці Одеського політехнічного університету. 2011. Вип. 1(35) O.Е. Папковська, магістр, Одес. нац. політехн. ун-т УДК 332.012 ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ О.Е. Папковська. Формування кластерної політики в регіонах України. Розглянуто сутність, різновиди та методи державної кластерної політики. Розроблено координаційну структуру побудови кластера для ефективної реалізації кластерного потенціалу регіонів України. Е.Э. Папковская. Формирование кластерной...»

«ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УДК 656.2 : 658.114.5 Павло Підлісний, д. е. н., проф. (завідувач кафедри «Економічна теорія», Державний економіко-технологічний університет транспорту) Марія Чеховська д. е. н., консультант Наталія Паткевич (ст. викладач каф. «Економічна теорія», Державний економіко-технологічний університет транспорту) НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ В ПРОЦЕСІ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ У статті розглядаються напрями і моделі створення структури...»

«УДК 51(09) ЛІСКОВЕЦЬ Світлана Михайлівна, асистент кафедри вищої математики, Луцький національний технічний університет ПЕДАГОГІЧНА ТА НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОВА ПИЛИПА КУЛИКА (1793–1863) Статтю присвячено дослідженню педагогічної, публіцистичної та методичної діяльності професора Празького університету Якуба Пилипа Кулика. Зроблено короткий аналіз тисячолітніх календарів ученого і його підручників з механіки математичного аналізу, арифметики. The article is devoted to the research...»

«Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, 2014, вип. 27 Elena Golik, Roman Zhesan Kirovograd National Technical University Criterion of sequence of including of the power settings at an autonomous power supply The purpose of work is development of criterion of sequence of including of the power settings, which takes into account the operating terms of the system of power supply of autonomous users. The criterion of sequence of including of the power...»

«ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ УДК 004.65+519.6 А. Р. Ящолт, к. т. н., доц.; Л. Ю. Главацька; О. В. Піта; В. І. Костик РОЗРОБКА НОВОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ПАСПОРТА СТАВКІВ НА ОСНОВІ ДАНИХ БАСЕЙНОВОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ РІЧКИ ПІВДЕННИЙ БУГ У статті розглянуто актуальне завдання створення екологічного паспорта ставків. Запропоновано UML-модель екологічного паспорта ставків, що дозволяє згрупувати та об’єднати всі необхідні дані в одному документі для розв’язання різноманітних екологічних...»

«Р. І. Лещук, I. М. Лещук уроки ІНФОРМАТИКИ 5 клас Харків Видавнича група «Основа» УДК 91 ББК 74.262.6 JI54 Лещук Р. І., Лещук I. М. Л54 Усі уроки інформатики. 5 клас.— X. : Вид. група «Осно­ ва», 2013.— 206, [2] с. ISBN 978-617-00-1843-4 Докладні розробки уроків до вивчення інформатики в 5 класі за про­ грамою загальноосвітньої школи з використанням підручників Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П., Кузьмінська О. Г., Саражинська Н. А. Інфор­ матика. 5 клас та Ривкінд Й. Я., Лисенко T. І.,...»

«Методичний посібник для проведення лабораторної роботи по теме ГР Paint. Paint це програма, призначена для створення і редагування на екрані зображень (малюнків). Кожне зображення — це мозаїка з крапок, забарвлених в той або інший колір. Створені в Paint малюнки можна вставляти в документи всіх універсальних додатків Windows: Word, Excel, PowerPoint. Редактор Paint дозволяє створювати досить складні і зовні привабливі малюнки, схеми, креслення (кольорові або чорно-білі). У вашому розпорядженні...»

«Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 2013, вип. 43, част. ІІ УДК 631.334:006.015.7 А.І. Бойко, проф., д-р техн. наук, К.М. Думенко, доц., д-р техн. наук, І.С. Павлюченко, асист. Миколаївський національний аграрний університет Перспективні напрямки забезпечення надійності посівних агрегатів як технічних систем В статті наведено проблеми надійності посівних агрегатів, як самостійних технічних систем, проведено аналіз досліджень та методик розрахунку...»

«Міністерство освіти України Український державний університет харчових технологій На правах рукопису УДК 519.816:681.518.2 Ларюшкін Євген Павлович РОЗРОБКА ЕКСПЕРТНО-МОДЕЛЮЮЧОЇ СИСТЕМИ БАГАТОФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ БІОКОНВЕРСІЇ 05.13.07 Автоматизація технологічних процесів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Вінницькому державному технічному університеті Міністерства...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» На правах рукопису Запоточний Роман Миколайович УДК.624.21 ДЕФОРМАТИВНІСТЬ І ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ДВОБАЛКОВИХ НЕРОЗРІЗНИХ ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ ПРОГОНОВИХ БУДОВ МОСТІВ ДЛЯ СКЛАДНИХ УМОВ БУДІВНИЦТВА Спеціальність 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Гнідець Богдан Григорович Львів-2015...»

«Педагогічні науки ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД І СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВПРИКОРДОННИКІВ У ПРОЦЕСІ СТАЖУВАННЯ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УДК 378.147.88;351.746.1 Н. М. Усачик У системі забезпечення ефективної діяльності Державної прикордонної служби України (ДПСУ) важлива роль належить офіцерському складу. Вагомість завдань, які покладені на підрозділи кордону, висувають до їх...»

«УДК 811.161.2’373.611 Анна Руссу Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» СЛОВОТВІРНІ ТИПИ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ (на матеріалі словників кінця ХІХ – початку ХХІ ст.) © Руссу А. О., 2014 Досліджено префіксальні словотвірні типи дієслівних власне-термінів та навколотермінних слів української мови, які було спотворено протягом 30-х – 80-х рр. ХХ ст. Ключові слова: українська мова, дієслово, префікс, словотвірний тип, термінне словотворення, русифікація. Prefix...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»