WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК: 334.7.009.12:658.821(477) Т.В. Воронкова Запорізький національний університет ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК: 334.7.009.12:658.821(477)

Т.В. Воронкова

Запорізький національний університет

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

ГОСПОДАРЮВАННЯ

© Воронкова Т.В., 2011

Розглянуті складові конкурентоспроможності, чинники її підвищення та заходи

щодо отримання довгострокових конкурентних переваг.

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність підприємства, конкурентні переваги, конкурентоспроможність товару, макрооточення, мікрооточення Т. Voronkova Zaporizhzhya National University

PROBLEMS OF PROVIDING OF COMPETITIVENESS OF DOMESTIC

ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS OF MENAGEMENT

In the article an author is examine the constituents of competitiveness, factors of its increase and measure, on the receipt of long-term competitive edges.

Key words: competition, competitiveness of enterprise, competitiveness of commodity, competitive edges, macro surroundings, mіcro surroundings Сьогодні бізнес стає все складнішим, різноплановішим і динамічнішим. Технології, люди, інформація, гроші, система менеджменту міняються набагато швидше ніж раніше, приводячи до створення все більш конкурентних ринків. Підприємства вимушені постійно розробляти і застосовувати інноваційні стратегії, щоб зайняти конкурентну позицію на ринку. Поки фірми конкурують один з одним такі інфраструктури, як телекомунікації, транспорт, рівень освіти і технічні новинки заохочують конкуренцію підприємств.

Підвищення конкурентоспроможності підприємства досягається орієнтацією підприємства на споживача, поліпшення якості продукції, впровадження інноваційної політики, якіснішого використання ресурсів, зокрема людських, поліпшення умов роботи і деяких інших чинників.

Конкурентоспроможність в ринковій економіці є основним чинником комерційного успіху підприємства. Своєю чергою, залежить від якості менеджменту і конкурентоспроможності продукції, що випускається, тобто від того, наскільки вона краща за аналоги продукції, що випускається конкуруючими підприємствами. Ринкова конкуренція вже тепер стала механізмом відбракування всіх нежиттєвих форм виробництва і торгівлі, при ній приречені всі неефективні форми і методи господарювання.

Метою роботи є дослідження конкурентоспроможності виробничого підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища, а також розроблення заходів щодо підвищення його конкурентоспроможності.

Враховуючи поставлену мету, завданнями роботи є:

– розкриття суті поняття “конкурентоспроможність” і чинників, що її визначають;

– дослідження механізму забезпечення конкурентоспроможності товарів на ринку на прикладі конкретного підприємства;

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua

– розробка пропозицій щодо підвищення рівня конкурентоспроможності конкретного підприємства на базі проведеного аналізу.

Теоретичною і методологічною основою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних авторів в галузі конкуренції, таких як М. Портер, О.С. Віханський, І. Орлова, Э. Райс, Д. Траут, Р.А. Фатхутдінов і деяких інших.

В умовах економічної свободи господарським суб'єктам для виживання потрібно дотримувати вимоги ринку: задовольняти потребу споживачів якісніше і за прийнятнішою для них ціною. Цю вимогу ринку надає прагнення суб'єктів ринкового господарства привернути увагу покупців і спонукати їх придбати товари фірми. Отже, за широкого вибору різних товарів і послуг на ринку неминуча конкуренція між господарськими суб'єктами.

Безумовно, існують загальні методи підвищення конкурентоспроможності підприємства, проте шляхи підвищення конкурентоспроможності конкретної фірми повинні розглядатися, враховуючи сферу її діяльності, вид підприємства, організаційну структуру і інші чинники.

Чинниками підвищення конкурентоспроможності підприємства з урахуванням особливостей сучасного ринку є:

1) впровадження інноваційної політики підприємства, яка визначає можливість підприємства конкурувати не тільки на внутрішньому, але і на зовнішніх ринках. Мету інноваційної діяльності визначає її спрямованість на створення виробництва нових або відсутніх на ринку товарів і послуг.

Сучасна інноваційна політика є сукупністю науково-технічних, виробничих, управлінських, фінансових і інших заходів, направлених на виробництво і просування нової або покращеної продукції на ринок збуту. Інновація – це не просто нововведення, це сучасний техніко-економічний процес, який, завдяки використанню нових ідей і винаходів, приводить до створення кращих по своїх якостях виробів, технологій, що допомагає фірмі зайняти певну конкурентну позицію на ринку. Основний сенс інновації – це поліпшення продукції, способів її розподілу і виробництва. У основі інновацій лежать якісно нові ідеї і технології. Необхідно розуміти, що із зростанням НТП збільшуються і видозмінюються потреби, споживач висуває все складніші вимоги до ринку товарів і послуг. Завдання інноваційної політики – це задоволення цих потреб. Для підприємства важливо заздалегідь передбачати інноваційні можливості, комплексно управляти всім інноваційним циклом, що забезпечує його конкурентоспроможність і довгострокову ефективність;

2) наявність кваліфікованих трудових ресурсів, відповідним вимогам міжнародного ринку праці. Трудові ресурси є одним з найважливіших складових діяльності підприємства і найважливішим чинником підвищення конкурентоспроможності в глобальній економіці. Досвід зарубіжних компаній свідчить про посилення ролі управління трудовими ресурсами в системі чинників, які забезпечують конкурентоспроможність підприємства. Згідно з сучасними концепціями управління люди є одним з найважливіших економічних ресурсів підприємства, що впливають на її дохід, конкурентоспроможність і розвиток. На жаль, сьогодні цей чинник є найслабшою ланкою в діяльності вітчизняних підприємств. Дуже небагато вітчизняних фірм, зокрема великі піклуються про поліпшення умов роботи і мотивації своїх співробітників. У цьому сенсі ми на порядок відстаємо від європейських держав, Японії, Америки. Керівникам підприємств насамперед необхідно звернути увагу на мотивацію своїх співробітників, мають бути забезпечені відповідні умови роботи, відпочинку, високий рівень заробітних плат, оскільки люди є головним чинником розвитку будь-якого підприємства;

3) система управління якістю на підприємстві. Сьогодні, коли споживач може вибирати з величезної кількості пропонованих товарів і послуг, одній з найважливіших детерминант існування і розвитку підприємства на ринку є якість пропонованих ним виробів або послуг. Якщо ж підприємство прагне до завоювання міжнародного ринку, тоді його продукція повинна відповідати міжнародним стандартам якості і повинна мати сертифікат відповідності системи якості міжнародному стандарту ISO 9001. Відповідність системи управління якістю на підприємстві міжнародному стандарту ISO 9001 припускає зміну організаційної структури підприємства, перестроювання всіх етапів виробничого циклу: від проектування продукції до її збуту.

Підприємство повинне сертифікувати все виробництво загалом, і провести “сертифікацію системи Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua якості”. Продукція підприємства повинна також відповідати загальноприйнятому міжнародному стандарту безпеки продуктів;

4) безперервне вдосконалення продукції національних виробників, що реалізовується на внутрішньому ринку, і розширення їх діяльності на міжнародному ринку. Сюди можна зарахувати:

забезпечення пріоритетності продукції, зміна якості товару і його технічних параметрів з метою задоволення потреб і конкретних запитів споживача, визначення переваг товару порівняно із замінниками, визначення недоліків товарів-аналогів, які випускають конкуренти, вивчення методів конкурентів по вдосконаленню аналогічних товарів, визначення і використання цінових чинників підвищення конкурентоспроможності продукції, нові пріоритетні сфери використання продукції, диференціацію продукції, що забезпечує відносно стійкі переваги споживачам, яким надаються певні види взаємозамінних товарів, вплив безпосередньо на споживача шляхом обмеження появи на ринку нових товарів, проведення реклами, надання грошового або товарного кредиту.

У сфері виробництва конкуренція між господарськими суб'єктами зводиться до оволодіння найбільшою часткою ринку товарів широкого споживання. Конкуренція як неминучий елемент економічної свободи несе в собі одночасно як позитивні, так і негативні наслідки. Наприклад, конкуренція спонукає підприємців знижувати індивідуальні виробничі витрати, удосконалювати технологію виробництва товарів, стимулює підвищення якості товарів і послуг, появу нових видів продукції. В умовах конкуренції перемагає той, хто при тій же якості товару має менші витрати або при тих же витратах проводить продукцію вищої якості.

Предметом конкуренції є товар або послуга, за допомогою яких фірми-суперники прагнуть завоювати визнання і гроші споживача. У широкому сенсі – це, звичайно, задоволення потреби.

Об'єктом конкуренції є споживач і покупець, і в цій якості він має можливість сказати своє останнє і вирішальне слово на ринку. Конкуренція (відповідно – різноманітність і вибір) ставати природним союзником споживача і значною мірою визначає технічний прогрес. Кожна з фірм, що випускають порівнянний вид продукції, вимушена покращувати вироби, робити їх технічно здійсненими, надійними і доступними. Для цього треба підвищувати продуктивність праці, знижувати собівартість за рахунок нових передових технологій, матеріалів, устаткування, поліпшення кваліфікації працівників. У сукупності це робить ціни привабливішими, товари і послуги – конкурентоспроможнішими, а, зрештою, досягається вищий прибуток для підприємства, що досягло бажаного стану: висока якість продукції і невисокі ціни на неї. У результаті виграє споживач [1].

Кінцева мета фірми – перемога в конкурентній боротьбі. Перемога не разова, не випадкова, а як закономірний підсумок постійних і грамотних зусиль. Досягається вона чи ні, – залежить від конкурентоспроможності товарів і послуг фірми, тобто від того, наскільки вони кращі порівняно з аналогами – продукцією і послугами інших фірм. Конкурентоспроможність – це властивість об'єкта, що характеризується ступенем задоволення ним конкретній потребі порівняно з аналогічними об'єктами, поданими на ринку. Конкурентоспроможність визначає здатність витримувати конкуренцію порівняно з аналогічними об'єктами на ринку.

Зазвичай під конкурентоспроможністю товару розуміють якусь відносну інтегральну характеристику, що відображає його відмінності від товару-конкурента і, відповідно, визначальну його привабливість в очах споживача. Всі помилки починаються саме тут. Більшість новачків зосереджуються на параметрах товару і потім для оцінки конкурентоспроможності зіставляють деякі інтегральні характеристики такої оцінки для різних конкуруючих товарів. Нерідко ця оцінка охоплює попросту показники якості, і тоді (нерідкий випадок) оцінка конкурентоспроможності підміняється порівняльною оцінкою якості конкуруючих аналогів. Практика ж світового ринку наочно доводить неправильність такого підходу. Більше того, дослідження багатьох товарних ринків однозначно показують, що остаточне рішення про покупку тільки на третину пов'язане з показниками якості товару. А інші дві третини? Вони пов'язані із значними і достатньо вагомими для споживача умовами придбання і майбутнього використання товару.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Конкурентоспроможність об'єкта визначається по відношенню до конкурентного ринку або до конкретної групи споживачів, формованої по відповідних ознаках сегментації ринку. Якщо не Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua вказаний ринок, на якому конкурентоспроможний об'єкт, це означає, що цей об'єкт в конкретний час є кращим світовим зразком. В умовах ринкових стосунків конкурентоспроможність є головним чинником успіху. Проте до теперішнього часу в цьому напрямі зроблено явно недостатньо.

Щоб сьогодні створити конкурентоспроможне підприємство, треба не просто модернізувати організацію і управління, але чітко знати, для чого це робиться, яка мета має бути досягнута.

Головне – уміння визначити і швидко, ефективно використовувати в конкурентній боротьбі свої переваги [2].

Всі зусилля в організації і управлінні підприємством мають бути скеровані на розвиток тих якостей свого підприємства або продукції, що реалізовується ним, які вигідно відрізняли б фірму від потенційних або реальних конкурентів. Недаремно багато провідних фірм сформулювали свої порівняльні переваги у вигляді гасел, правил, яким повинні слідувати всі працівники фірми. Чітка орієнтація на свої порівняльні переваги в конкуренцію, постійний їх пошук як усередині підприємства, так і ззовні зумовлюють весь набір функцій, що виконуються апаратом управління підприємства, склад управлінських підрозділів, їх підходи до розроблення господарської стратегії.

Вирішуючи, в чому повинні або в чому можуть полягати порівняльні переваги підприємства в конкурентній боротьбі, на які аспекти виробництва або господарської діяльності належить звернути увагу насамперед, а саме, витрати звернення, ціна, якість, гарантії, технічний рівень, рівень обслуговування, гнучкість знижок і надбавок тощо, належить намітити шляхи для поліпшення позиції підприємства, знайти способи досягнення переваг перед конкурентами. Складовими структурного процесу є рішення по таких питаннях, як загальний об'єм виробничих потужностей, які мають бути створені на підприємстві; порядок розподілу виробничих потужностей по конкретних видах продукції, на чому вони повинні спеціалізуватися і де мають бути розміщені; види устаткування, якими повинно бути оснащено кожен з підрозділів; - види товарів, послуг, робіт, які повинні проводитися усередині підприємства, а які поза підприємством; - порядок ухвалення рішень, чітке уявлення того, чим підприємство буде “краще інших” підприємств аналогічного профілю діяльності або що працюють на тому ж сегменті ринку. Одночасно ухвалюються рішення по питаннях інфраструктури, які мають пряме відношення до формування управлінської стратегії підприємства; - вибір кадрової політики і методів управління людськими ресурсами, включаючи підбір кадрів керівників, навчання і підготовка персоналу;

- способи підвищення і методи контролю якості продукції; - визначення системи виробничого планування і контролю запасів; - вибір системи вимірювання показників господарської діяльності і стимулювання праці процеси розробки і освоєння нових методів продажу і реклами; - створення оптимальної організаційної структури управління [3].

Процес ухвалення рішення по всіх цих питаннях, власне, і є формуванням стратегії підприємства, стратегії, яка по аналогії з комп'ютерами, є тим самим програмним забезпеченням, від якого залежить ефективна робота найскладнішої обчислювальної техніки.

Завдання управління конкурентоспроможністю підприємства також входить у досягнення успіху в конкурентній боротьбі, до того ж можна ставати не тільки функцією торгівлі або виробництва, скільки функцією управління. Важливо, що такий успіх мало не цілком залежить від якостей, ефективності управління і організації торгівлі підприємства в широкому сенсі слова.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ЗЕМЛЕРОБСТВО УДК 631.874:631.582 Є. М. БЕРЕЖНЯК, кандидат с.-г. наук, доцент Національний університет біоресурсів і природокористування України E-mail: genybereg1980@mail.ru ЕФЕКТИВНІСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ЗА РІЗНОГО ОБРОБІТКУ В ЛАНЦІ ПОЛЬОВОЇ СІВОЗМІНИ В статті розглянуто ефективність використання альтернативних видів органічних добрив – соломи і сидератів на урожайність польових культур у ланці сівозміни кукурудза на зерно – кукурудза на силос – пшениця озима. Показано, що таке...»

«Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2013. Вип.№16 УДК 629.7.083.03 КУЗЬМІН С.М., провідний науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник ШУЛЬГІН А.А., ад’юнкт МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ ЗА СТАНОМ З КОНТРОЛЕМ РІВНЯ НАДІЙНОСТІ У статті досліджені можливості втілення стратегії технічного обслуговування і ремонту за станом з контролем рівня надійності Ключові слова: надійність, стратегія...»

«УДК 338.2.001.5 М.С. Слободчук ТЕХНОПОЛІСИ В МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ У статті досліджується досвід ринкових країн у створенні технопарків як організаційній формі інноваційного розвитку економіки, а також визначаються цільові функції та мотиви їхнього створення в Україні. Ключові слова: інноваційна стратегія, високі технології, технополіс, технопарк. В статье изучается опыт создания технопарков в странах с рыночной экономикой как организационной форме инновационного развития...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ М.М. Ткачук А.А. Білецький В.Ю. Громадченко С.В. Клімов ВИРОБНИЧА БАЗА БУДІВНИЦТВА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Рівне 2011 Виробнича база будівництва УДК 631.6:65(075.8) ББК [38.6-5-08+40.723-08]:01-02 Т 91 Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування протокол № 10 від 29 жовтня 2010 р. Рецензенти: Рокочинський А.М., д.т.н., професор, завідувач...»

«Методичний посібник для консультантів громадських приймалень Видання цього посібника стало можливим завдяки щедрій підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development (USAID). Погляди автора, викладені в даній публікації, не обов’язково відображають позицію USAID, чи уряду Сполучених Штатів Америки, чи Американської асоціації юристів. Херсонський обласний Фонд милосердя та здоров’я Херсон, 2007  Зміст Передмова Позовне...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (268), Ч. І, 2013 introduction, their functions and connection with the genre of publicistic text are established. Key words: anthroponym, introduction, reviewer, genre, German. Стаття надійшла до редакції 20.12.2012 р. Прийнято до друку 28.02.2013 р. Рецензент – к. філол. н., доц. Халупко В. П. УДК 811.111’322+811.111’42 І. П. Біскуб СЛОВОТВІРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМАНД У СУЧАСНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ (на матеріалі PCLinuxOS 2010) Сучасний етап розвитку...»

«О. В. Таглина ОСНОВы ЗДОРОВьЯ п т од ер не д ер ж нт ка и О. В. Таглина ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ Учебник для 7 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке Рекомендовано Министерством образования и науки Украины Харьков Издательство «Ранок» www.e-ranok.com.ua УДК [613:37.016](075) ББК 51.204.0я721 Т 13 Рекомендовано Министерством образования и науки Украины (приказ Министерства образования и науки Украины от 20.07.2015 г. № 777) Реценз ен т ы: А. В. Наглов, доцент кафедры...»

«УДК 624.4.04:539.376 UDC 624.4.04:539.376 НЕСНА ЗДАТНІСТЬ ПОЛОЖИСТИХ ОБОЛОНОК ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ Дехтяр А.С., доктор технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна LOAD CARRYING CAPACITY OF SHALLOW SHELLS Dekhtyar A.S., D. Sci., National Transport University, Kyiv, Ukraine НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛОГИХ ОБОЛОЧЕК ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ Дехтяр А.С., доктор технических наук, Национальний транспортный университет, Киев, Украина Cутність проблеми. Тонкі положисті оболонки...»

«Р. І. Лещук, I. М. Лещук уроки ІНФОРМАТИКИ 5 клас Харків Видавнича група «Основа» УДК 91 ББК 74.262.6 JI54 Лещук Р. І., Лещук I. М. Л54 Усі уроки інформатики. 5 клас.— X. : Вид. група «Осно­ ва», 2013.— 206, [2] с. ISBN 978-617-00-1843-4 Докладні розробки уроків до вивчення інформатики в 5 класі за про­ грамою загальноосвітньої школи з використанням підручників Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П., Кузьмінська О. Г., Саражинська Н. А. Інфор­ матика. 5 клас та Ривкінд Й. Я., Лисенко T. І.,...»

«.3 Купчик М.П., Гандзкж М.П., Степанець І.Ф., Вендичанський В.Н., Литвиненко A.M., Іваненко.О.В. Основи охорони праці.К.: Основа, 2000.416 с. У підручнику викладено основні відомості з правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, промислової санітарії та гігієни праці, основ техніки безпеки та пожежної безпеки. Увагу звернено на соціально-економічне значення охорони праці. Для бакалаврів технологічних, механічних та економічних спеціальностей вищих закладів освіти та...»

«УДК 09.00.086:372.8 САМОЗРЕЧЕННЯ ЯК ІНТЕНЦІЯ ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ) 2005 р., О.М. Новак викладач кафедри української мови, літератури та культури, аспірант кафедри філософії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Творчий процес не можна повністю пояснити з точки зору логічності та раціонального осмислення. Тому проблема творчості завжди є актуальною. Адже творчість – це погляд у майбутнє, це власне творення того,...»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58. С. 190–197 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2013. Issue 58. P. 190–197 УДК 347.4 ПАТЕНТНЕ ПРАВО ЯК ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОГО ПРАВА Т. Єфімцева Оренбурзький інститут (філія) ФГБОУ ВПО Московська державна юридична академія імені О.Е. Кутафіна вул. Комсомольська, 50, 46000 Оренбург, Російська Федерація e-mail: tve-26@mail.ru Обґрунтовано тезу про те, що патентне право є інститутом інноваційного права....»

«Збірник наукових праць. Частина 3, 2011 УДК 378.14:[37.011.31:004] Наталія Павлова, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненського державного гуманітарного університету Юлія Батишкіна, кандидат технічних наук, старший викладач, завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненського державного гуманітарного університету ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»