WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності – №3 (46), 2011 А. О. Собакарь с. 115-119 УДК 342.922 А. О. Собакарь ПРОЦЕДУРИ ТА МЕХАНІЗМИ КОНТРОЛЮ ЗА БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності – №3 (46), 2011

А. О. Собакарь

с. 115-119

УДК 342.922

А. О. Собакарь

ПРОЦЕДУРИ ТА МЕХАНІЗМИ КОНТРОЛЮ

ЗА БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ НА АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ

У статті висвітлено стан забезпечення безпеки польотів на авіаційному

транспорті. З’ясовано сутність державного контролю за безпекою

польотів на авіаційному транспорті та розроблено науково обґрунтовані

рекомендації щодо вдосконалення процедур і механізмів його здійснення.

Ключові слова: безпека польотів, транспорт, авіація, державний контроль, процедури, механізми.

В статье анализируется состояние обеспечения безопасности полетов на авиационном транспорте. Выяснена сущность государственного контроля безопасности полетов на авиационном транспорте и разработаны научно обоснованные рекомендации относительно усовершенствования процедур и механизмов его осуществления.

Ключевые слова: безопасность полетов, транспорт, авиация, государственный контроль, процедуры, механизмы.

In the article the state of providing the safety of flights on aviation transport is analysed. The essence of state control over the safety of flights on an aviation transport is found out and the scientifically-grounded recommendations in relation to the improvement of procedures and mechanisms of its realization are developed.

Key words: safety of flights, transport, aviation, state control, procedures, mechanisms.

Крім організаційної структури державного контролю за безпекою польотів на авіаційному транспорті досить актуальною є діяльність суб’єктів державного контролю за спостереженням і перевіркою відповідності параметрів діяльності підконтрольних об’єктів приписам правових норм – контрольна діяльність. У сфері забезпечення безпеки польотів така діяльність передбачає необхідність постійного контролю: за розробленням і виконанням законодавчих та нормативних актів, які регламентують забезпечення безпеки польотів; удосконаленням технічної документації та підвищенням вимог до експлуатантів щодо технічного обслуговування та ресурсного стану авіаційної техніки; своєчасним виконанням бюлетенів, конструктивних доопрацювань щодо підвищення надійності авіаційної техніки та визначених строками планових модернізацій повітряних суден стосовно встановлення системи запобігання зіткненням літаків у повітрі, високоточних висотомірів для впровадження скороченого мінімуму вертикального ешелонування © А. О. Собакарь, 2011 (RVSM), модернізованих систем запобігання зіткненням літаків з рельєфом місцевості GPWS, індивідуального кисневого обладнання для кожного пасажира в салонах літаків на випадок розгерметизації; дотриманням вимог щодо професійної підготовки, перепідготовки та кваліфікації авіаційного персоналу; виконанням експлуатантами програм аналізу польотних даних і регулярного контролю польотів повітряного судна за інформацією бортових систем реєстрації; дотриманням технології роботи в екіпажі під час виконання польотів; дотриманням програм підготовки льотного персоналу, тренажерних програм, присвоєння та підтвердження мінімумів для зльоту і посадки командирів повітряних суден, допусків до виконання візуальних заходів на посадку; рівнем техніки пілотування командно-льотного, інструкторського складу та льотного персоналу, який освоює нові типи повітряних суден; льотною діяльністю екіпажів, що працюють у відриві від бази; дотриманням технології роботи та взаємодії в екіпажі під час виконання польотів, а також аналізу засобів об’єктивної інформації (реєстраторів параметрів польоту та носіїв звукової інформації); завантаженням повітряних суден, розміщенням і закріпленням вантажу за умови дотримання встановлених керівництвом з льотної експлуатації повітряного судна обмежень центровок, максимально допустимих злітних та посадкових мас;

наявністю чинних страхових полісів на борту повітряного судна; реалізацією експлуатантами профілактичних заходів, запроваджених за результатами розслідування авіаційних подій [1].

Від ефективності діяльності суб’єктів державного контролю на повітряному транспорті залежить стан безпеки польотів у країні. Щороку як наслідок науково-технічного прогресу відбувається якісне вдосконалення суден, оснащення їх новітньою апаратурою, полегшення регулювання руху та ін., що, безперечно, позначається на зниженні відносної аварійності, хоча абсолютна кількість аварій і катастроф, у результаті зростання кількості повітряних суден дедалі збільшується.

Ефективність впливу держави на рівень безпеки настільки достатня, наскільки у держави є і використовуються інструменти впливу. При цьому зрозуміло, що нескінченне збільшення «інструментів впливу» неможливе.

Єдиним правильним на сьогодні шляхом у напрямі забезпечення безпеки польотів на авіаційному транспорті є підвищення ефективності контрольнонаглядової діяльності. На цьому неодноразово наголошували такі вчені, як С. Т. Гончарук, Н. В. Дараганова, І. В. Вайсберг, Є. А. Куклєв, В. М. Рухлінський, А. В. Ліньков, М. В. Кармизов, А. С. Бичков, В. В. Захаренков, С. В. Трофімов, А. В. Філіппов, М. С. Кулик та ін.

Водночас, незважаючи на певні напрацювання вчених у зазначеній сфері, дотепер практично немає досліджень, присвячених проблемам державного контролю за безпекою польотів, а надто з’ясуванню відповідних процедур і механізмів його здійснення.

Таким чином, метою цієї статті є з’ясування сутності державного контролю за безпекою польотів на авіаційному транспорті та розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення процедур і механізмів його здійснення.

Контрольна діяльність на авіаційному транспорті передбачає використання суб’єктом контролю певних способів, прийомів збирання інформації про підконтрольні об’єкти, виявлення їх відхилень від заданих параметрів, коригувального впливу на них. Використання означених способів і прийомів набуває зовнішнього вияву в тих чи інших діях суб’єкта контролю та контрольованого. Зовнішнім виявом контрольної діяльності є форми державного контролю [2, с. 25]. Тобто в контрольній діяльності можна вирізняти зміст (способи і прийоми контролю) та її зовнішній вияв (форми контролю). Крім того, виходячи з тенденції розширення змісту поняття адміністративного процесу, яка спостерігається останнім часом у працях науковців [3], можна стверджувати, що контрольна діяльність є процесуальною діяльністю. Як і управлінський цикл, контроль необхідно розглядати як процес, що має визначену низку стадій (фаз) [4, с. 88], що разом утворюють замкнений цикл [5, c. 49].

Отже, розглядаючи контрольну діяльність за безпекою польотів на авіаційному транспорті у процесуальному аспекті, можна стверджувати, що вона здійснюється в чітко встановлених межах з дотриманням певних процедур (процесуальних дій). На думку В. А. Тарасової, процедура є формою правового регулювання діяльності відповідних органів, яка за наявності певних причин може набути форми процесу [6, с. 112–113].

Поділяючи таку думку, Б. М. Лазарев досить слушно зауважив, що юридична процедура – це процесуальна форма, яка визначає: стадії юридичного процесу; їх цілі; послідовність; конкретні дії на кожній стадії; підстави здійснення і взаємозв’язок цих дій, а також способи їх оформлення та фіксації [7, с. 5].

Процедура є виявом специфічних юридичних режимів застосування права [8, с. 5]. У широкому сенсі процедурні механізми характерні для нормативного регулювання загалом, тому правові процедури розглядають як особливий нормативно встановлений порядок здійснення юридичної діяльності [9, 7].

Зокрема, на транспорті контрольна діяльність розглядається як поширений вид адміністративної процедури [10, с. 26], адже вона здійснюється, як уже було зазначено вище, в певних формах, які є зовнішнім виявом реалізованих повноважень уповноважених на здійснення контрольних функцій на транспорті посадових осіб. У формах реалізуються ті права й обов’язки посадових осіб контрольних органів, якими вони наділені законом.

Мета контрольних процедур полягає не тільки у виявленні відповідності здійснюваної діяльності розпорядженням норм права, а й в оцінці її раціональності, розумності, ефективності. Контрольні процедури проводяться в порядку поточного контролю, тобто безперервно, а також вибірково, під час спеціальних контрольних заходів [11, с. 99]. При цьому, як слушно зазначає О. Ф. Андрійко, «контроль відповідатиме своєму призначенню, якщо … процедури його здійснення не будуть заважати роботі контрольованих і здійснюватимуться в чітко установлених межах, а дієвість досягатиметься не кількістю перевірок, а реальним забезпеченням виконання поставлених завдань» [2, c. 20].

Не менш важливою є ретельна регламентація процедур контролю за безпекою польотів, адже сторону, що контролює, ці процедури дисципліннують, підвищують організованість і дієвість її роботи, а підконтрольну – убезпечують від свавілля в діях суб’єктів контролю. До того ж правове забезпечення зазначених процедур дозволяє уникнути дестабілізувального чинника контролю в поточній роботі підконтрольних, бо вони вже морально підготувалися до цих процедур, урегульованість яких за допомогою норм права дозволяє уникнути непередбачуваних дій суб’єктів контролю, що можуть трапитися, якщо таких норм немає [12, с. 298].

Процедури й порядок інспектування та контролю за діяльністю експлуатантів в Україні здійснюються відповідно до чинних інструкцій з урахуванням стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

Для якісної характеристики порядку, меж і завдань державного контролю за безпекою польотів на авіаційному транспорті можна виокремити такі процедури контролю:

– контроль безпеки пасажирів, членів екіпажів, ручної поклажі, багажу, вантажу, пошти та бортових припасів в аеропортах;

– спеціальний догляд повітряних суден цивільної авіації України;

– контроль доступу в авіаційних суб’єктах цивільної авіації;

– сертифікація авіаційних суб’єктів і контроль за дотриманням сертифікаційних вимог;

– контроль дотримання ліцензійних умов господарської діяльності в галузі авіаційних перевезень;

– контроль за діяльністю експлуатантів щодо виконання ними авіаційних правил, сертифікаційних і нормативних вимог з метою забезпечення безпеки польотів;

– сертифікація авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні та навчально-тренувальних центрів із підготовки персоналу з авіаційної безпеки та контроль за їх роботою;

– контроль на льотну придатність цивільних повітряних суден України;

– медичний контроль авіаційного персоналу;

– контроль наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів, авіаційного електрозв’язку та світлосигнального обладнання аеродромів цивільної авіації України.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Зрозуміло, що виокремлення процедур контролю в зазначеній сфері є суто теоретичним, адже вся система державного контролю за безпекою польотів є явищем комплексним і досить важко піддається структурному поділу. На практиці всі ці процедури поєднуються, досить часто їх здійснюють однакові органи. Однак така структуризація необхідна для наукової характеристики всієї системи державного контролю у сфері забезпечення безпеки польотів, пошуку прогалин і проблемних ділянок правового регулювання зазначеної діяльності та вироблення пропозицій для їх поліпшення.

Необхідно також додати, що контрольна діяльність на авіаційному транспорті не обмежується лише процедурами контролю. Для неї характерна наявність певних механізмів контролювання.

Так, згідно з Положенням про нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху [13] нагляд за безпекою здійснюється відповідальним підрозділом Державіаслужби шляхом проведення:

– регулярних моніторингів прийнятного рівня безпеки польотів під час організації повітряного руху (далі – ОРПР) (рівень безпеки визначається на підставі аналізу та кількості авіаційних подій з безпеки польотів за рік, які мали безпосередній вплив на систему ОРПР, і виражається в кількості подій на льотну годину (політ повітряного судна));

– оцінки безпеки польотів під час ОРПР і розроблення відповідних рекомендацій, директив тощо (складається з оцінки: потенційного впливу змін на безпеку польотів повітряного судна; потреби визначення переліку дій, спрямованих на реалізацію змін (позапланових аудитів з безпеки, передімплементаційного моделювання нових процедур/правил, розроблення додаткових вимог, процедур, стандартів, контролю на постімплементаційній фазі тощо);

– регулярних аудитів з безпеки (основною метою аудитів є визначення відповідності: провайдера національному авіаційному законодавству; якості ОРПР; персоналу та його рівня підготовки встановленим вимогам;

технічного оснащення цілям безпеки під час ОРПР тощо). Аудити можна розподілити на загальні та специфічні. До загальних аудитів належать оглядові аудити, які включають загальний моніторинг системи або її підрозділів за встановленою схемою. Специфічні аудити спрямовані на перевірку окремих аспектів діяльності провайдера й організовуються для усунення конкретних проблем чи недоліків у функціональності. Для кожного специфічного аудиту розробляється окремий поетапний деталізований план аудиту.

Отже, загалом, процедури та механізми контролю є надзвичайно важливою складовою системи забезпечення безпеки польотів на авіаційному транспорті. Завдяки їм можна перевірити відповідність роботи авіаційнотранспортної системи вимогам безпеки та якості перевезень. При цьому мета контрольних процедур і механізмів полягає не тільки у виявленні відповідності здійснюваної діяльності розпорядженням норм права, а й в оцінці її раціональності, розумності, ефективності.

Удосконалення контролю за безпекою польотів передусім можливе шляхом уніфікації процедур контролю. На нашу думку, зайва конкретизація одних і тих самих процедурних питань контролю в різних нормативноправових актах (до того ж різної юридичної сили) створює проблеми в їх застосуванні.

Аналіз зазначених актів переконливо доводить, що нормативно-правова база в цій сфері не відповідає рівню фактичних потреб галузі: дотепер немає правового акта, що передбачав би загальні засади контролю за безпекою польотів на авіаційному транспорті. Як доводить практика, така розгалуженість і громіздкість нормативної бази щодо визначення засад державного контролю в означеній сфері та відсутність єдиної концепції здійснення такого контролю спричинює певні труднощі, які, насамперед, не дозволяють максимально ефективно використати весь потенціал державного контролю, спростити відносини суб’єктів контролю та підконтрольних. У цьому, власне, і виявляється складність державного контролю в розглядуваній сфері. Проведений аналіз свідчить, що така тенденція нормативної фіксації засад державного контролю за безпекою польотів на авіаційному транспорті на рівні підзаконних актів збережеться й надалі.

Однак, ураховуючи специфіку галузі, її складну структуру та комплексність, необхідно на законодавчому рівні закріпити основоположні засади державного контролю за безпекою польотів на авіаційному транспорті.

Крім того, доцільно:

– розробити відомчу цільову програму «Вдосконалення державного контролю за безпекою польотів на авіаційному транспорті», яка передбачатиме узгодження з міжнародними вимогами організації контролю безпеки польотів за всіма вісьмома критичними елементами системи контролю (такими елементами, зокрема, є: основне авіаційне законодавство;Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 624.016.7 О.І. Ярмолюк, аспірант Луцький національний технічний університет Ю.Л. Винников, д.т.н., проф. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка РЕЗУЛЬТАТИ ГЕОДЕЗИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ОСІДАННЯМИ БУДИНКУ НА ЗАТОРФОВАНІЙ ОСНОВІ, ПОСИЛЕНІЙ ҐРУНТОЦЕМЕНТНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ Наведено результати геодезичних спостережень за осіданнями дев’яти – десятиповерхового будинку зі стрічковими монолітними фундаментами на заторфованій основі, посиленій ґрунтоцементними елементами, в...»

«УДК 629.3.017; 62-531.6 КОНСТРУКТИВНІ АСПЕКТИ АДАПТИВНОСТІ ВІДЦЕНТРОВОГО ВАРІАТОРУ МОТОТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ Лук’янченко О.Ю., кандидат технічних наук Литовченко В.В. Постановка проблеми. Останніми роками широкого поширення набули автоматичні трансмісії з безступеневими клинопасовими трансмісіями. Але в більшості випадків їх автоматизм зумовлений застосуванням додаткових електромеханічних систем керування [1, 2, 3]. Вони виступають в ролі системам-посередників в загальній системі...»

«УДК 001.8; 636.02 ШЕЙКО Надія Володимирівна, методист, НУБіПУ «Ніжинський агротехнічний інститут» (м. Ніжин) РОЗВИТОК НАУКОВИХ ЦЕНТРІВ ЗІ СТВОРЕННЯ МАШИН ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ КОРМІВ В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ У статті розглядаються проблеми розвитку наукових центрів зі створення машин для приготування кормів у господарствах України. Аналізується еволюція становлення і діяльності координаційного і технічного центрів зі створення технічних засобів для механізації кормоприготування....»

«УДК 624.4.04:539.376 UDC 624.4.04:539.376 НЕСНА ЗДАТНІСТЬ ПОЛОЖИСТИХ ОБОЛОНОК ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ Дехтяр А.С., доктор технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна LOAD CARRYING CAPACITY OF SHALLOW SHELLS Dekhtyar A.S., D. Sci., National Transport University, Kyiv, Ukraine НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛОГИХ ОБОЛОЧЕК ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ Дехтяр А.С., доктор технических наук, Национальний транспортный университет, Киев, Украина Cутність проблеми. Тонкі положисті оболонки...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ПРЕДСТАВНИЦТВО МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ З МІГРАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕКОНОМІСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ» НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ УДУФМТ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ПРІОРИТЕТНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ПРАВО...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗВІТУ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050503 Машинобудування Київ-2014 Методичні вказівки до виконання звіту з переддипломної практики освітньокваліфікаційного рівня «Бакалавр» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050503 Машинобудування: [Електронний...»

«Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 17, 2012: 155-162 УДК 658.5 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВ ЦНЗ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА МИНУЛЕ П’ЯТИРІЧЧЯ (2006-2010 рр.) М.Г. Калінова Інститут олійних культур НААН В статті надані результати діяльності ЦНЗ АПВ Запорізької області за минулу п’ятирічку, представлена структура ЦНЗ, основні завдання, що виконувались установами-співвиконавцями по програмі наукового забезпечення АПВ регіону. В результаті впроваджень інноваційних розробок...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. ІІІ, 2012 результатов тестирования. Описаны основные требования к конструированию валидных тестов. Ключевые слова: тест, технология, валидность, тестовое задание, сложность. Luzan P. G. Organizational and Technological Principles of Training аnd the Test Control The article describes the technology of the future performance of test control of agrarian skilled workers as the sequence of steps to create tools, inspection, evaluation of test results....»

«УДК 330.341.1 (477) ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Савенко К. С. Харківський Національний Економічний Університет ім. Семена Кузнеця, к.е.н., викладач. У статті проаналізовано інноваційну політику країни, визначено основні завдання щодо структурної перебудови національної економіки на наукових засадах, виявлено напрями розвитку з урахуванням світових тенденцій. Запропоновано шляхи і засоби розв’язання проблем у розвитку...»

«СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ “ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ УДК: 631.3:001 КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ ХРЄНОВ С.М. Герук1, О.М. Сукманюк2 [13 (25) лютого 1894 12 жовтня 1984] фахівець у галузі металургії та зварювання металів, доктор технічних наук (з 1940), академік АН УРСР (з 1945), член президії АН УРСР (з 1953), член-кореспондент АН СРСР (з 1953), творець технології електродугової зварювання та різання під водою. Двічі лауреат Державної премії СРСР (1946, 1986, посмертно)....»

«УДК 532.528 С.М. Срібнюк, к.т.н., професор, Л.Л. Зубричева, ст. викладач Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка В.В. Медведовський заступник голови міської Ради м. Кременчук АНАЛІЗ УМОВ ВИНИКНЕННЯ КАВІТАЦІЙНОЇ ЕРОЗІЇ У статті розглянуто особливості явища кавітації, наведено новий погляд на процес кавітаційного руйнування металів і сформовано пропозиції безкавітаційної роботи гідравлічних машин. Викладено міркування стосовно вибору матеріалів для елементів...»

«Мiнiстерство освiти України Тернопiльський державний технічний університет імені Iвана Пулюя КОВАЛЬЧУК Ярослав Олексійович УДК 620.191.33: 620.178.3: 620.187 ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦIЇ НА ЦИКЛIЧНУ ТРIЩИНОСТIЙКIСТЬ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ Спеціальність 01.02.04 механiка деформiвного твердого тiла АВТОРЕФЕРАТ дисертацiї на здобуття наукового ступеня кандидата технiчних наук Тернопiль 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Тернопільському державному технічному університеті імені...»

«ISSN 2219-9365 Міжнародний науково-технічний журнал ВИМІРЮВАЛЬНА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА  ТЕХНІКА В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ  Заснований в травні 1997 р. Виходить 4 рази на рік Хмельницький, 2013, №3 (44) Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Хмельницького національного університету, протокол № 2 від 30.10.2013 р.Засновники: Хмельницький національний університет Українська технологічна академія (м. Київ) Видавець: Хмельницький національний університет Включено у РИНЦ Затверджений як фахове видання...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»