WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УДК 338.45:621 Н. М. ГУРЖІЙ Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. ...»

Економічні науки

МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ

І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

УДК 338.45:621

Н. М. ГУРЖІЙ

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Статтю присвячено розробці теоретико – методичних засад щодо створення ефективної системи аналізу та оцінки маркетингових ризиків. У роботі сформовано власне бачення сутності «маркетинговий ризик». Формалізація процесу класифікації маркетингових ризиків дозволила визначити основні види маркетингових ризиків та причини їх виникнення.

The article is devoted development of теоретико – methodical principles in relation to creation of the effective system of analysis and estimation of marketings risks. Own vision of essence is in-process formed «marketing risk». Formalization of process of classification of marketings risks allowed to define the basic types of marketings risks and reason of their origin.

Ключові слова: ризик, маркетинговий ризик, система маркетингових ризиків.

Постановка проблеми. У ринковій економіці ризик є невід'ємним атрибутом господарювання.

Невизначеність призводить до того, що уникнути ризику неможливо. Але це не означає, що слід шукати такі рішення, в яких завчасно відомий результат; вони, як правило, неефективні. Необхідно навчитися передбачати ризик, оцінювати його розміри, планувати заходи з його запобігання та не перевищувати допустимих меж. Планування та реалізація будь-яких дій на підприємстві відбувається в умовах невизначеності, що породжується зміною внутрішнього та зовнішнього середовища.

Досвід розвитку всіх країн показує, що ігнорування або недооцінка господарського ризику при розробці тактики й стратегії маркетингу, прийнятті конкретних рішень неминуче стримує розвиток суспільства, науково-технічного прогресу, прирікає економічну систему на застій [1, c. 44].

Маркетингові ризики пов'язані із ймовірністю втрат чи отримання додаткових прибутків під час розробки та виконання маркетингової стратегії організації.

Аналіз останніх публікацій. В останній час наукова та прикладна проблематика ризикменеджменту отримала розвиток в наукових розробках багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців: В.В.

Вітільнського, В.М. Гранатурова, О.Л. Устенка, О.І. Ястремського, Д.А. Штефанича, І.Т. Балабанова, С.М.

Ілляшенка, А.Т. Альтигіна, В.В. Черкасова, О.С. Шапкіна, А.В. Шегди. Їхні праці присвячені дослідженню сутності ризику, визначенню факторів і причин їх виникнення, характеристиці методів оцінки та управління окремими видами ризику [2–7].

Загострення фінансово-економічної кризи, складний процес трансформації економічних відносин в Україні вимагає поглиблення теоретичних і практичних доробок щодо управління маркетинговими ризиками. Але й до цього часу існують певні термінологічні розбіжності у трактуванні сутності маркетингового ризику, залишаються недостатньо обґрунтованими методичні підходи до класифікації маркетингових ризиків, не відображені особливості аналізу причин виникнення даних видів ризику, відсутня комплексна система оцінки та управління маркетинговими ризиками підприємства.

Формулювання цілей статті. Ціль статті – розробка теоретико-методичних рекомендацій щодо створення ефективної системи аналізу та оцінки маркетингових ризиків в діяльності підприємств.

Виклад основного матеріалу. При здійсненні маркетингової діяльності торговельні підприємства можуть зіткнутися з рядом маркетингових ризиків, основні з них збутові; цінові; закупівельні;

комунікаційні; інноваційні.

Маркетинговий ризик можна визначити як ймовірність втрат, що виникають при вкладенні підприємством коштів в реалізацію маркетингових заходів, а також в розробку управлінських рішень, які не принесуть очікуваного ефекту.

Перераховані види маркетингових ризиків мають свої причини виникнення, їх систематизація представлена в таблиці 1.

Метою маркетингу в практичній діяльності підприємств є підвищення ефективності їхнього функціонування на ринку. При цьому головне завдання маркетингової діяльності полягає в тому, щоб зменшити ступінь невизначеності й ризику в маркетинговій діяльності й забезпечити концентрацію ресурсів на обраних пріоритетних напрямках розвитку.

В сучасних умовах процес управління стратегічним маркетингом в торговельних підприємствах повинен охоплювати також ризики.

Основними цілями аналізу маркетингових ризиків у торговельних підприємствах є: створення інформаційної бази для прийняття відповідних управлінських маркетингових рішень; визначення можливих причин виникнення ризиків; оцінка можливих наслідків; аналіз можливостей запобігання ризиків; розробка заходів щодо запобігання або нівелювання негативних наслідків, викликаних маркетинговими ризиками.

Проведені дослідження дозволяють виділити основні види маркетингових ризиків у торговельних підприємствах. Основними маркетинговими ризиками в діяльності торговельних підприємств, на наш

–  –  –

На основі розроблених критеріїв і оцінки вагомості кожного критерію нами була розроблена фактор-карта оцінки рівня маркетингового ризику в розрізі запропонованих критеріїв Розроблена нами фактор-карта містить у собі види маркетингових ризиків і їхні критерії, вагомість кожного критерію й оцінку рівня маркетингового ризику.

Як критерії ризику взаємодії з маркетинговим середовищем були обрані рівень інфляційних очікувань, тенденція попиту, інтенсивність конкуренції, зміни в законодавстві, внутрішній потенціал підприємства, організація господарських зв'язків; організаційного ризику – організація управлінських і трудових зв'язків, наявність (відсутність) кваліфікованої маркетингової служби, імідж підприємства на ринку; закупівельного – умови поставки й форми розрахунків з постачальниками, репутація комерційних партнерів, тенденції закупівельних цін, рівень каналу руху товарів.

Критерії цінового ризику – стан попиту, вибір цінової стратегії, використання системи знижок, протидії конкурентів; збутового – розробка стратегії збуту товарів, конкурентоспроможність реалізованих товарів, стадія ЖЦТ, рівень сервісу.

Як критерії комунікаційного ризику були обрані: комерційна пропаганда й паблік рилейшнз, розробка комунікаційної стратегії, договірні відносини з рекламними партнерами.

Як критерії інноваційного ризику були обрані: використання нових методів продажу, розробка інноваційної стратегії.

Оцінку рівня маркетингового ризику доцільно проводити експертним шляхом за 5 бальною шкалою: 5 балів – значний, 4 – високий, 3 – середній, 2 – слабкий, 1 – незначний. Як показали дослідження у великих підприємств переважають ризик взаємодії з маркетинговим середовищем, ціновий і збутовий ризики, у середніх – організаційний, ціновий ризики й ризик-взаємодії з маркетинговим середовищем, у дрібних – ризик-взаємодії з маркетинговим середовищем, ціновий і закупівельний.

Система маркетингових ризиків складається з наступних підсистем: організаційного ризику, закупівельного ризику, цінового ризику, збутового й ризику взаємодії з маркетинговим середовищем.

На наш погляд, керівництву торговельних підприємств доцільно скористатисть запропнованою нами класифікацією причин виникнення маркетингових ризиків, що наведена в таблиці 2.

Управління ризиком – це сукупність прийомів і методів, заходів, які дозволяють деякою мірою прогнозувати наступ ризикових подій і вживати заходи до виключення або зниження негативних наслідків наступ таких подій.

В умовах об'єктивного існування ризику й пов'язаних з ним всіх видів втрат виникає потреба в певному механізмі, що дозволив би найкращим з можливих способів з погляду поставлених підприємством цілей ураховувати ризик при прийнятті й реалізації господарських рішень. Таким механізмом є управління ризиком.

Для проведення оцінки рівня маркетингового ризику в підприємствах нами був визначений перелік критеріїв для кожного виду ризику, а також розроблена фактор-карта для оцінки рівня маркетингового ризику.

За кожним критерієм визначається загальна оцінка рівня маркетингового ризику за 5-и бальною шкалою (R) за наступною формулою:

–  –  –

де R – рівень маркетингового ризику;

Bi – коефіцієнт вагомості критерію;

Wi – оцінка в балах.

Чим ближче R до 1, тим менше ризик, а чим він ближче до 5, відповідно ризик збільшується.

Підсумкова оцінка визначається як сума балів за всіма критеріями.

–  –  –

Управління ризиком – це сукупність прийомів і методів, заходів, які дозволяють деякою мірою прогнозувати настання ризикових подій і вживати заходів до виключення або зниження негативних наслідків настання таких подій.

Головними завданнями управління ризиками є: виявлення областей підвищеного ризику; оцінка ступеня ризику; аналіз прийнятності даного рівня ризику для підприємства; розробка якщо буде потреба заходів щодо попередження або зниження ризику; у випадку, коли ризикова подія відбулася, вживання заходів для максимально можливого відшкодування заподіяного збитку.

Основними прийомами управління ризиком є запобігання ризику, зниження ступеня ризику, прийняття ризику.

Запобігання ризику означає відмову від реалізації заходу, пов'язаного з ризиком. Зниження ступеня ризику припускає скорочення ймовірності й обсягу втрат. Серед способів зниження ступеня ризику можна виділити: створення резервів, запасів; зовнішнє страхування або розподіл ризику. Прийняття ризику означає залишення всього або частини ризику за підприємством, тобто на його відповідальності.

Найпоширенішими методами кількісної оцінки ризиків є статистичний і експертний методи. Суть статистичного методу полягає в тім, що вивчається статистика втрат і прибутків, що мала місце на підприємстві, установлюється величина й частковість одержання того або іншого економічного результату й складається найбільш імовірний прогноз на майбутнє.

Статистичний метод кількісної оцінки вимагає наявності значного масиву даних, які не завжди є в Вісник Хмельницького національного університету 2011, № 6, T. 4 169 Економічні науки розпорядженні підприємства. Збір і обробка даних досить дорого коштує, тому можна використовувати експертний метод. Його суть полягає в одержанні кількісних оцінок ризику на підставі обробки думок досвідчених фахівців. Застосування цього методу особливо ефективно при вирішенні складних і неформалізованих проблемних ситуацій, коли неповнота й невірогідність інформації не дозволяють використовувати статистичний метод кількісної оцінки ризику.

Залежно від рівня втрат і рівня маркетингового ризику рекомендуються різні заходи. При незначних втратах підприємствам, незалежно від їхнього рівня, рекомендується прийняття ризику. Резервування доцільно для підприємств при малих втратах незалежно від рівня ризику.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


При подальшому збільшенні втрат рекомендується страхування або розподіл ризику. Однак з підвищенням рівня втрат зменшується їхній рівень, при якому доцільне запобігання ризику. При подальшому збільшенні рівня втрат відповідно зменшується їхній рівень, при якому рекомендується відмова від реалізації утримуючий ризик заходу – запобігання ризику.

Найбільш ефективний результат можна отримати при комплексному використанні різних методів зниження ризику. Комбінуючи їх один з одним у всіляких сполученнях, можна досягти також оптимальної співвідносності між рівнем досягнутого зниження ризику й необхідними для цього додатковими витратами.

Система маркетингових ризиків дозволить запобігти негативним наслідкам, що пов'язані з мінливим маркетинговим середовищем, мінімізувати втрати пов'язані з високим рівнем організаційних, закупівельних, цінових, збутових ризиків і інноваційних ризиків, а також створить передумови для прийняття обґрунтованих маркетингових рішень.

Висновки. Отже, маркетинговий ризик можна визначити як ймовірність втрат, що виникають при вкладенні підприємством коштів в реалізацію маркетингових заходів, а також в розробку управлінських рішень, які не принесуть очікуваного ефекту.

При цьому необхідно не лише здійснювати управління маркетинговими ризиками, але і періодично передивлятися заходи і засоби такого управління.

Зовнішні та внутрішні причини маркетингових ризиків істотно різняться між собою. Доцільно виділяти особливі джерела маркетингових ризиків, які визначаються специфікою діяльності підприємства.

У подальших дослідженнях доцільно визначити послідовність етапів формування та реалізації стратегічного та оперативного планування ризиків, враховуючи специфіку торговельних підприємств, їхню величину та значення системи ризик-менеджменту на підприємстві. Впровадження стратегічного та оперативного планування ризиків дасть змогу оптимально розподілити повноваження та відповідальність між працівниками системи ризик-менеджменту та іншим персоналом підприємства, узгодити цілі ризикменеджменту із іншими стратегічними та оперативними цілями діяльності підприємства, що знизить ймовірність виникнення непередбачених значних втрат.

Література

1. Лапуста М.Г. Риски в предпринимательскойдеятельности / М.Г. Лапуста, А.Г. Шашукова. – М.:

ИНФРА м–М, 2006. – 224 с.

2. Балабанов И.Т. Риск – менеджмент / Балабанов И.Т. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 192 с.

3. Кузьмін О.Є., Подольчак Н.Ю. Формування та функціонування управлінських систем назасадах урахування фактора ризику // Актуальні проблеми економіки. – Київ: Національна академія управління. – 2003. –№ 10. – С. 128–142.

4. Внукова Н.М.,Смоляк В.А. Базова методика оцінки економічного ризику підприємств // Фінанси України. – 2002. – № 10. – С. 15–21.

5. Вітлінський В.В. Концептуальні завади ризикології у фінансовій діяльності / В.В.Вітлінський // Фінанси України. – 2003. – № 3. – С. 3–9.

6. Лисицина Е.В. Технология риск-менеджмента / Е.В. Лисицина, Г.С. Токаренко // Управление риском. – 2004. – № 1. – С. 11–14.

7. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : [учеб. пособие] / А.М. Дубров, Б.А.

Лагоша, Е.Ю. Хрусталев, Т.П. Барановская ; под ред. Б.А. Лагоши. – 2-е изд., перераб. и доп. — М.:Финансы и статистика, 2001. — 224 с.

–  –  –Похожие работы:

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 2 (45) УДК 339.3 Крекотун С.А., Влялько В.Я. ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ У статті розглянуто сучасний стан внутріThe article is dedicated to the showing of esшньої торгівлі України. Проаналізоsence of the domestic trade in Ukraine. The вано ситуацію щодо продажу товарів на result of the goods trade in the inner market of внутрішньому ринку країни. Критично оціUkraine. The results of trade...»

«ИННОВАЦИОННОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  значних змін у неформальних інститутах, особливо в такій інституційній підсистемі як підсистема суспільної думки. Таблиця 1 Комплекс інституційних змін, необхідних для інноваційного забезпечення конкурентоспроможності національної економіки № Характер змін 1. Систематизація законодавства у сферах науково-технічної та інноваційної діяльності (встановлення пріоритетів та впровадження механізмів стимулювання інноваційної активності). 2. Затвердження...»

«Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області Інформаційно-методичний бюлетень №10 2007 ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ЕСТАФЕТИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ Запоріжжя Профтехосвіта Запоріжжя №10 УДК 377.1.(477.64) (055) «Профтехосвіта Запоріжжя», №10, 2007 Інноваційні проекти професійно-технічних навчальних закладів за результатами всеукраїнської естафети інноваційних...»

«Таврійський державний агротехнологічний університет УДК 338.43:631.14 Охріменко І.В., д.е.н., професор Національний університет біоресурсів і природокористування України МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація. В статті розглядаються шляхи підвищення економічної ефективності господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, зокрема на основі виявлення та реалізації потенційних резервів. Пропонується алгоритм оцінки таких резервів...»

«Психологічні науки КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПРЕВЕНТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПІВРОБІТНИКІВ СПЕЦПІДРОЗДІЛІВ УДК 159.9:355/359 А. І. Черняк Метою професійної підготовки співробітників спецпідрозділів є формування їхньої готовності до виконання бойових завдань відповідно до їх призначення у складних умовах оперативно-бойової обстановки [1–2; 9]. Усі програми передбачають 2 періоди навчання (зимовий і літній). Кожна тема відповідає методу проведення занять від простого до...»

«ВІСНИК ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 2011 р. Серія: Економічні науки № 2 (22) ISSN 2225-6725 качество», 2002. – 117 с.Bibliography: 1. М. P. Voynarenko, S. G. Zinchenko, S. M. Zlepko, A. A. Taruta // Innovative strategy of operation of business in the conditions of globalization: the monography / under scientific edition of the prof. М. P. Voynarenka. – Khmelnitsky : KhNU, 2011. – 174 p. 2. P. Crosby // Quality principles (transferred by D. S. Dranishnikov). – М. : RIА...»

«ВИЗНА ЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕКСТР АВЕРСІЇ-ІНТРОВЕРСІЇ, НЕЙРОТИЗМУ У СПОРТСМЕНІВ РІЗНИХ ВИДІВ СПОРТУ Федорова О.В., Іваненко Н.В. Донецький державний університет управління Анотація. Типологічні властивості спортсмена консервативні, і дуже важливо з самого початку спортивної діяльності точно підібрати арсенал технічних засобів, визначити індивідуальний стиль діяльності. Індивідуальна робота та підхід вимагають від тренера знання індивідуальних особових особливостей спортсмена, на яку прямує виховна...»

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ УДК 330.341.1 О. О. Зарва, аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ІННОВАЦІЙ АНОТАЦІЯ. У статті розглядається історія економічних досліджень інновацій та їх сучасний стан. Наводяться альтернативні підходи до визначення й інтерпретації інновацій. КЛЮЧОВІ СЛОВА: інновації, нововведення, розвиток, винахід. АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрена история экономических исследований инноваций и их современное...»

«Вища освіта в Болонському вимірі ( Рекомендаційний список статей з періодичних видань ) Законодавчі матеріали.1. Україна. МОН. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: Інформація до першої лекції 2004 2005 навчального року: Лист № 1 / 9 402, 28.07. 2004 р.// Юридичний вісник України.2004. 18 вересня.№ 38.С. 9 – 23.2. Україна. МОН. Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004 2005 роки: Наказ № 49, 23.01.04 р. //...»

«І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи Інститут українознавства був заснований у січні 1992 р. Згідно Постанови Кабміну України від 21 червня 2000 року №1003 – Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України. З 2009 р. Інститут має статус Національного, в 2011 р. він трансформований у Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. ННДІУВІ – провідна...»

«УДК 658:005.934 СТРУКТУРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ Т. М. Янковець, канд. екон. наук Київський національний університет технологій та дизайну У статті на підставі аналізу наукових підходів до структуризації економічної безпеки підприємств обґрунтовано її складові елементи. Ключові слова: економічна безпека, складові економічної безпеки підприємств. Постановка проблеми. Під економічною безпекою у контексті поширеної сьогодні концепції сталого розвитку визначено збалансованість...»

«Андрушків Б. Прикладні аспекти наукової діяльності кафедри або як здешевити індивідуальне житлове будівництво [Електронний ресурс] / Б. Андрушків, І. Стойко, Б. Федишин // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11abmizb.pdf. УДК 338.242 JEL Classification: O32 Богдан Андрушків, Ігор Стойко, Богдан Федишин Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ...»

«№ 8 серпень 2014 ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ УДК 004.01:316.4.051:007.51 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЯКІСНОГО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ Г. П. Євсєєва д-р н. держ. управ., проф., М. В. Савицький, д-р т. н., проф. Ключові слова: наукова стаття, методика написання наукових статей, вимоги державних стандартів до наукових статей Постановка проблеми. Науково-технічна діяльність, за визначенням Закону про науковотехнічну діяльність, який нині знаходиться на обговоренні у комітетах Верховної ради України,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»