WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 19 |

«УЗГОДЖЕННО: ЗАТВЕРДЖУЮ: Педрада КЗО „Обласний еколого- Директор департаменту натуралістичний центр освіти і науки дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки

Дніпропетровської обласної державної адміністрації

УЗГОДЖЕННО: ЗАТВЕРДЖУЮ:

Педрада КЗО „Обласний еколого- Директор департаменту

натуралістичний центр освіти і науки

дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної

Голова педради державної адміністрації

____________ Ю.Ф.ПЕДАН ________О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ Річний звіт комунального закладу освіти „Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровськ ЗМІСТ стор.

Вступ 2 І. Методична робота 3 ІІ. Реалізація виховного потенціалу позашкільної освіти засобами 36 масових заходів Аналіз роботи організаційних форм навчально-виховного 77 ІІІ. процесу за основними профілями діяльності в позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах (кількість, профільність, зміст) Аналіз роботи на навчально-дослідних земельних ділянках, 87 ІV. об’єктах захищеного ґрунту, учнівських кролефермах, птахофермах, пасіках тощо V. Аналіз роботи аграрних учнівських об'єднань, учнівських 97 виробничих бригад та інших форм учнівських трудових об'єднань VI. Аналіз роботи учнівських лісництв 99 VII. Аналіз роботи профільних таборів 102 VIII. Аналіз матеріально-технічної бази обласного ЕНЦ, міських, 106 районних СЮН/ЕНЦ IХ. Загальні висновки та пропозиції 125 X. Табличні форми до звіту Вступ Педагогічний колектив КЗО „Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” у 2015 році проводив свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України „Про освіту”, „Про позашкільну освіту”, керуючись нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 рр., іншими нормативними документами, що регламентують діяльність освітніх закладів на сучасному етапі.

Зміст роботи Дніпропетровського обласного еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді в 2015 році був спрямований на завершення виконання єдиної методичної проблеми, над якою декілька років працював педагогічний колектив, – „Створення єдиного еколого-просвітницького простору через розбудову та системну діяльність інформаційно-методичного стаціонару”.

Основними завданнями комунального закладу освіти „Обласний екологонатуралістичний центр дітей та учнівської молоді” відповідно до річного плану роботи у 2015 році визначені:

збереження та подальший розвиток мережі позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму;

збільшення охоплення позашкільною освітою дітей шкільного віку з метою задоволення їхніх культурно-освітніх потреб, а також потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

забезпечення доступності та безперервності освіти, здійснення освіти впродовж життя;

модернізація змісту позашкільної освіти на засадах компетентнісного підходу;

підвищення якості позашкільної еколого-біологічної освіти на інноваційній основі;

урізноманітнення напрямів позашкільної освіти, удосконалення форм, методів і засобів навчання та виховання;

впровадження елементів музейної педагогіки в сучасну діяльність навчальних закладів;

розвиток системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів для еколого-натуралістичних навчальних закладів;

підвищення рівня навчально-методичного та науково-методичного забезпечення діяльності еколого-натуралістичних позашкільних навчальних закладів;

забезпечення розвитку природоохоронного, дослідницькоекспериментального, оздоровчого, профорієнтаційного напрямку екологонатуралістичної діяльності;

координація екологічної освіти і виховання в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах;

організація участі дітей та учнівської молоді в міжнародних, всеукраїнських, регіональних екологічних проектах, програмах, конкурсах, акціях еколого-натуралістичного напряму;

розвиток співпраці з вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації, державними та громадськими екологічними організаціями, з позашкільними профільними та багатопрофільними, загальноосвітніми закладами по залученню учнів до еколого-натуралістичної роботи;

проведення заходів щодо оздоровлення та відпочинку дітей, поєднання його з вивченням заповідних територій Дніпропетровської області та інших регіонів України в рамках виконання обласної програми проведення літніх наукових практик та комплексних екологічних експедицій „Вивчаємо заповідні території України”;

інтегрування національної системи освіти у європейський і світовий освітній простір, поглиблення міжнародного співробітництва з питань екологонатуралістичної освіти;

поширення перспективного досвіду роботи профільних позашкільних навчальних закладів;

створення умов для гармонійного розвитку національно-свідомої, високоосвіченої, життєво-компетентної творчої особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення, готової до життя і праці в інформаційному суспільстві;

забезпечення умов для збереження здоров’я дітей і учнівської молоді; духовного, інтелектуального, фізичного розвитку дитини в умовах Центру;

створення ефективної системи пошуку, підтримки і розвитку талановитої учнівської молоді;

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі;

розвиток дистанційних методів навчання як засобу підвищення якості позашкільної освіти та забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

І. Методична робота Одними із стратегічних завдань в галузі освіти на сучасному етапі є розвиток екологічної освіти і виховання, формування поколінь з новим екологічним світоглядом та високим рівнем екологічних знань. Головна роль у вирішенні цих вагомих питань належить еколого-натуралістичним закладам, які є в містах та районах області основними координаторами й організаторами природоохоронної роботи та екологічного виховання дітей і молоді.

Важливу роль у роботі кожного сучасного позашкільного закладу відіграє правильно організована методична діяльність, яка проводиться з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Добре організована методична робота є найважливішим засобом підвищення педагогічної майстерності педагогів, що об’єднує в єдине ціле всю систему роботи навчального закладу. Роль методичної роботи значно зростає в сучасних умовах у зв'язку з необхідністю раціонально і оперативно використовувати нові методики, прийоми і форми навчання.

Зміст методичної роботи СЮН/ЕНЦ області відповідає основним завданням і принципам позашкільної освіти: системності та систематичності, науковості, оперативності, мобільності, прогностичності, оптимального поєднання індивідуальних, групових та масових форм роботи та на основі врахування потреб учнів та реального рівня професійної компетенції педагогів.

Методична робота СЮН/ЕНЦ області в 2015 році була підпорядкована реалізації завершального етапу науково-методичного проекту освітян Дніпропетровської області „Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості” (2010-2015рр.) і спрямована на виконання основних завдань позашкільної освіти, якими є:

аналіз стану навчально-виховної роботи та рівня розвитку вихованців;

пошук, накопичення, систематизація інноваційних технологій у позашкільній освіті;

вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду з проблем організації роботи дитячих творчих об’єднань;

підтримка постійних зв’язків із методичними службами різних установ та педагогами-практиками інших типів навчальних закладів;

проведення модернізації змісту, форм, методів та засобів навчально-виховного процесу з метою розвитку творчих можливостей учнів;

вивчення рівня методичної майстерності керівників гуртка та удосконалення їх психолого-педагогічної підготовки;

використання інноваційних форм креативної освіти в роботі педагогів ПНЗ;

створення в закладах ситуації успіху, атмосфери, атмосфери довіри, співдружності, творчості.

Методична робота КЗО „ОЕНЦДУМ” протягом року проводилася відповідно до рекомендацій МОН України, Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді, департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, наказів по закладу.

Основними напрямами методичної діяльності КЗО „ОЕНЦДУМ” в 2015 році були:

планування методичної роботи еколого-натуралістичного напряму в закладах освіти міст і районів;

інформаційно-методичне забезпечення педагогів районних/міських СЮН/ЕНЦ з питань позашкільної освіти, педагогіки, методики, психології, досягнень передового педагогічного досвіду;

розвиток та удосконалення позашкільної еколого-натуралістичної освіти в області, оновлення її змісту;

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, технічних засобів навчання, системи Інтернет, користування електронною поштою;

вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду роботи;

удосконалення змісту, форм і методів навчання і виховання дітей;

розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури;

розробка і видання навчальних методичних посібників, матеріалів, рекомендацій, програм;

методична та консультаційна допомога щодо питань атестації педагогічних працівників;

методична та консультаційна допомога щодо питань державної атестації позашкільних закладів;

організація участі окремих педагогічних працівників та позашкільних закладів в конкурсах педагогічної майстерності;

проведення методичних виїздів в заклади освіти міст і районів з метою надання методичної допомоги та вивчення стану справ з питань екологонатуралістичної, природоохоронної й науково-дослідницької роботи;

надання індивідуальних та групових навчально-методичних консультацій для педагогів міст і районів, керівників гуртка, батьків, вихованців;

публікації в періодичній пресі, виступи на телебаченні та в радіопередачах;

співпраця з громадськими організаціями, управліннями, фондами, товариствами.

1.1. Інформаційно-аналітична робота Важливою складовою методичної роботи системи ПНЗ області є інформаційно-аналітична діяльність. На протязі звітного періоду завідуючі відділами та методисти ПНЗ здійснювали відбір і систематизацію інформації еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти, організовували оперативне ознайомлення керівників гуртка закладів з науково-методичною інформацією, нормативно-правовими, розпорядчими документами та своєчасне надходження необхідної інформації.

Значну інформаційно-аналітичну діяльність за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти проводять працівники методичної ланки КЗО „ОЕНЦДУМ”.

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю, Плану навчальних семінарів для педагогічних працівників ПНЗ Міністерства освіти і науки України, розпорядчих документів Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді, департаменту освіти і науки облдержадміністрації, з урахуванням обласних освітянських потреб готуються:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


план роботи закладу на наступний рік, накази по кожному масовому заходу (організаційні та аналітичні), які проводяться через департамент освіти і науки облдержадміністрації і доводяться до відома кожного керівника органів управління освітою в містах і районах області.

В закладі налагоджене постійне електронне листування з відділами освіти та ПНЗ еколого-натуралістичного напряму області, яке дозволяє оперативно доносити інформацію про терміни і вимоги до проведення масових заходів з дітьми та молоддю та методичних заходів з працівниками позашкільної ланки освіти. Для організації оперативної звітності стосовно участі закладів освіти міст і районів в масових і методичних заходах на початку кожного календарного року працівниками КЗО „ОЕНЦДУМ” готується циклограма подання звітних матеріалів за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти, яка розсилається для оперативного реагування на управління і відділи освіти області.

З метою оцінки стану позашкільної еколого-натуралістичної роботи на місцях, надання якісної методичної допомоги щодо інформування педагогів з основними вимогами до проведення профільних масових і методичних заходів обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня методичними працівниками КЗО „ОЕНЦДУМ” проводяться протягом року методичні виїзди в заклади освіти міст і районів. Як правило, для виїздів обираються ті міста і райони, де позашкільна екологічна освіта і виховання не є пріоритетними напрямами діяльності. За підсумками кожного методичного виїзду в заклади освіти міст і районів, готуються аналітично-інформаційні довідки стосовно стану того питання, яке перевірялося під час виїзду, які зберігаються в методичному кабінеті. Під час методичних виїздів за планом департаменту освіти і науки, коли проводиться комплексна перевірка закладів освіти, інформаційноаналітична довідка щодо стану еколого-натуралістичного напряму роботи, підготовлена перевіряючим від КЗО „ОЕНЦДУМ”, входить до складу узагальненої аналітичної довідки до наказу ДОН.

Одним із головних пріоритетів роботи позашкільних навчальних закладів області є впровадження у навчально-виховний процес та навчально-методичну діяльність педагогічних колективів новітніх освітніх інформаційнотелекомунікаційних технологій, здатних забезпечити подальше удосконалення навчально-виховного процесу в дитячих еколого-натуралістичних об’єднаннях, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві, модернізувати і зробити більш ефективною методичну діяльність закладу.

Вже понад 4 роки працює створений КЗО „ОЕНЦДУМ” обласний еколого-натуралістичний сайт dneprunnat@ukr.net, який на сьогодні є єдиним обласним освітнім сайтом, де висвітлюється вся інформація стосовно проведення масових заходів еколого-натуралістичного профілю (анонси, листи, накази організаційні по проведенню та аналітичні по підсумках проведення заходів тощо). На сайті оперативно розміщуються циклограми подання звітних матеріалів за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти, листи про проведення методичних заходів (семінарів, круглих столів тощо, конкурсів з фахової майстерності), презентуються творчі роботи окремих учнів, педагогів та закладів освіти – переможців масових та методичних заходів обласного рівня.

КЗО „ОЕНЦДУМ” налагоджена тісна співпраця з прес-центром департаменту освіти і науки облдержадміністрації, який розміщує на сайті ДОН всю інформаційно-аналітичну інформацію за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної діяльності.

За підсумками кожного масового заходу працівниками методичного кабінету закладу готуються інформаційно-аналітичні довідки, які розміщуються на сайтах департаменту освіти і науки, на власному сайті на сайті НЕНЦ в рубриці „Електронна газета”.

1.2. Координаційно-методична діяльність На рівні області КЗО „ОЕНЦДУМ” виконує важливу координаційнометодичну функцію стосовно розвитку позашкільної та позакласної екологічної освіти і виховання в позашкільних еколого-натуралістичних та базових загальноосвітніх закладах, де екологічна освіта і виховання є профілюючою ланкою роботи.

В поточному році зусиллями органів місцевої влади, органів управління освітою, колективів закладів освіти в області була збережена профільна мережа позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування, яка на сьогодні є найбільшою серед інших областей України і складає 15 закладів: обласний - 1, в містах області – 9, в сільських районах – 5:

комунальний заклад освіти „Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 19 |
Похожие работы:

«УДК 656.13 UDC 656.13 МОДЕЛЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ КОМАНДИ ПРОЕКТУ Грисюк Ю.С., кандидат економічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Дмитриченко А.М., Національний транспортний університет, Київ, Україна Цимбал Н.М., Національний транспортний університет, Київ, Україна Лабута А.В., Національний транспортний університет, Київ, Україна Гусєв О.В., кандидат технічних наук, Національни транспортний університет, Київ, Україна LIFE CYCLE DESIGN PROJECT TEAM Grysiuk Yu.S.,...»

«Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського. – Випуск 7, 2011 р. УДК 624.014.2:624.042.4 Вплив прибудов на несучу здатність конструкцій легкого покриття виробничого цеху Пічугін С.Ф., д.т.н., Семко О.В., д.т.н., Гасенко А.В., к.т.н., Дрижирук Ю.В., аспірант Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна Анотація. У статті розглянуто вплив прибудов нових цехів до існуючої будівлі виробничого цеху на несучу здатність...»

«220 Збірник наукових праць СНУЯЕтаП УДК 004.056:159.95 ТЕРОРИЗМ ЯК КАНАЛ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НЕГАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ В ДЕРЖАВІ А.А. Шиян, к.ф.-м.н., доц. Вінницький національний технічний університет Показано, що сучасна терористична діяльність має ціллю зменшення рівня інформаційної безпеки держави і призводить інформаційної асиметрії, тобто до формування нового типу екстерналій на ринках розвинених країн світу, що, в свою чергу, призводить до зростання економічних втрат держави та...»

«82 Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з поставкою продукції і 5. товарів неналежної якості та некомплектних : Роз’яснення Вищого арбітражного суду Україні від 12.11.1993 р. № 01-6/1205 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http ://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SD93005.html. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар / за ред. Коссака В.М. – 6. К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2010. – 672 c.Про загальні умови поставок товарів між організаціями держав-учасниць...»

«Психологічні науки КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПРЕВЕНТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПІВРОБІТНИКІВ СПЕЦПІДРОЗДІЛІВ УДК 159.9:355/359 А. І. Черняк Метою професійної підготовки співробітників спецпідрозділів є формування їхньої готовності до виконання бойових завдань відповідно до їх призначення у складних умовах оперативно-бойової обстановки [1–2; 9]. Усі програми передбачають 2 періоди навчання (зимовий і літній). Кожна тема відповідає методу проведення занять від простого до...»

«Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, 2014, вип. 27 Mikhail Podgaetskiy, Anton Aparakin, Andrei Kirichenko Kirovograd national technical university Improving the accuracy of gear cutting by separating surfaces that interact with the tool during the cutting process The article is devoted to the problem of increasing the accuracy of involute cylindrical gears. The authors conducted a theoretical justification to a problem of the origin of surface...»

«1 Міністерство освіти і науки України Збірник наукових праць магістрантів та студентів Факультет Інженерії і комп’ютерних технологій Кафедра Обладнання переробних і харчових виробництв Мелітополь – 2016 р. УДК 621.311:631 П3.8 Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015.– 204 с. Друкується за рішенням Ради факультету ІКТ Протокол № 4 від 8 грудня 2015 р. У випуску наукових праць друкуються матеріали за результатами наукової роботи молодих вчених, магістрантів та...»

«Підсилювачі Christie Vive Audio CDA2/CDA3 Посібник користувача 020-101317-01 Підсилювачі Christie Vive Audio CDA2/CDA3 Посібник користувача 020-101317-01 ПРИМІТКИ АВТОРСЬКІ ПРАВА І ТОВАРНІ ЗНАКИ Copyright © 2013 Christie Digital Systems USA Inc. Усі права захищено. Усі назви товарних знаків і назви виробів є товарними знаками, зареєстрованими товарними знаками або товарними найменуваннями їх відповідних власників. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ Для забезпечення точності інформації буде докладено всіх...»

«Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 16, 2011: 121-125 УДК 633.854.78:631.53.04 ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ ТА ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН НА УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДА СОНЯШНИКУ РЯБОТА В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ О.В. Швачка, Н.О. Новошинська Інститут олійних культур НААН Були проведені досліди по вивченню строків сівби і густоти стояння рослин на врожайність гібрида соняшнику Рябота в умовах півдня України. Встановлено, що найбільшу урожайність 2,27 т/га отримано при сівбі 15 травня з...»

«РОСЛИННИЦТВО УДК 635.631.4:631.8:631:67 О.С. ВИРОДОВ, аспірант* Інститут овочівництва і баштанництва НААН e-mail: Shyra_S.V@mail.ru С.С. ЯРЕМЕНКО, молодший науковий співробітник Інститут плодівництва НААН ЯКІСТЬ ПЕРЕРОБЛЕНОЇ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ Встановлено вплив різних систем удобрення на якісні показники дегустаційної оцінки переробленої продукції томата і огірка, вирощених у беззмінній овочевій культурі. Ключові слова: технологічна оцінка, якість, томат,...»

«УДК 373.5(73) Г. Д. Авчіннікова, аспірант (Уманський державний педагогічний університет) ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У США Постановка проблеми. Темпи наукового, технічного й інформаційного прогресу призвели до того, що в США ще два століття тому постала потреба ранньої спеціалізації, адже вибір учнем напряму (профілю) навчання не після закінчення загальноосвітнього закладу, а саме в середній та старшій школі й поглиблене вивчення профільних предметів надає...»

«Серія: Економічні науки Випуск 37. Частина І УДК 338.4 Н. Шведа N. Shveda ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ TRENDS OF MODERN DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING INDUSTRY OF UKRAINE Машинобудування є матеріальною основою технічного розвитку всієї економіки країни. Від рівня розвитку машинобудування значною мірою залежать: продуктивність суспільної праці, технічний прогрес, матеріальний добробут народу і обороноздатність країни. Головне завдання машинобудування – забезпечення всіх...»

«Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua Тематична виставка Водні ресурси (надходження I півріччя 2016р.) Р 355421 Аветісян, Юлія Ігорівна. Доступ до води в умовах збройного конфлікту: правовий, господарський та громадський аспекти [Текст] : [посібник] / Аветісян Юлія Ігорівна, Остапенко Андрій Ігорович ; [за заг. ред. Аветісян Ю. І.]. К.: [Ріджи], 2015. 136 с. Посібник висвітлює проблему доступу до води в умовах збройного конфлікту. Подано попередній фактаж...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»