WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ Випуск 15 Редакційно-видавничий відділ ЛДТУ Луцьк 2007 УДК 631.3.001 Сільськогосподарські машини. Зб. наук. ст. Вип. 15. – ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ

МАШИНИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ

Випуск 15

Редакційно-видавничий відділ ЛДТУ

Луцьк 2007

УДК 631.3.001

Сільськогосподарські машини. Зб. наук

. ст. Вип. 15. – Луцьк: Ред.-вид.

відділ ЛДТУ, 2007. – 379 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою Луцького державного університету, протокол № 12 від 31.05.2007 р.

У збірник включені статті з сільськогосподарської техніки.

Наведені дослідження посівних машин, машин і процесів збирання льону та цукрового буряка, сушіння сільськогосподарських матеріалів.

Розглянуто і багато інших питань.

Матеріали статей рекомендовані до друку оргкомітетом Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в АПК».

Збірник розрахований на наукових працівників.

В настоящий сборник включены статьи по сельскохозяйственной технике. Приведены исследования посевных машин, машин и процессов уборки льна и сахарной свеклы, сушки сельскохозяйственных материалов. Рассмотрены и многие другие вопросы.

Материалы статей рекомендованы к опубликованию оргкомитетом Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в АПК».

Сборник рассчитан на научных работников.

Редакційна колегія: д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки, акад. ІАУ Г.А. Хайліс (відповід. ред.), д.т.н., проф., акад.

АІНУ В.В. Божидарнік, д.т.н., проф., член-кор. УААН В.М. Булгаков, д.т.н., проф., акад. ІАУ Б.М. Гевко, д.т.н., проф. Р.М. Рогатинський, д.т.н., проф. Р.Б. Гевко, д.т.н, проф. В.І. Шваб’юк, д.с-г.н., проф. М.Й.

Шевчук, д.т.н., проф. В.Ф. Дідух (заст. відповід. ред.), к.т.н., доц. С.Ф.

Юхимчук, к.т.н., доц. І.Є. Цизь (відповід. секретар), к.т.н., доц.

М.М. Толстушко.

© Луцький державний технічний університет, 2007 (Свідоцтво про держреєстрацію ВЛ №165 від 08.07.2000 р.) УДК 631.356.46 В.П. Бабій, к.т.н., О.П. Деркач, к.і.н., В.П. Ковбаса, д.т.н., В.О. Соломка, к.т.н.

Національний аграрний університет

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ УЛОВЛЮВАЧА

ЗЕРНЯТКОВИХ ПЛОДІВ

Обґрунтовано раціональний тип та основні параметри уловлювача зерняткових плодів. Наведено результати випробовувань розробленого уловлювача.

Основним критерієм оцінки роботи плодозбиральної машини є якість плодів, які сходять з уловлюючої поверхні. Уловлюючі пристрої повинні забезпечувати найбільш повне уловлювання плодів, що знімаються з дерева з найменшими їх пошкодженнями. Отже, конструкція уловлювача значною мірою впливає на кількість пошкоджених плодів у процесі механізованого збирання.

Переважна більшість серійних плодозбиральних машин оснащені уловлювачами у вигляді похилої площини, що утворена полотном, меліоративною тканиною або щитами, покритими пружним еластичним матеріалом. Уловлювачі такого типу мають суттєві недоліки. Плоди, що потрапляють на уловлюючу поверхню, на протязі певного проміжку часу перебувають під дією плодів, що надходять на уловлювач з крони дерева. Отже, чим більший час перебування плоду на уловлюючій поверхні, тим більша ймовірність зіткнення його з іншим плодом, що падає на уловлювач. Крім того, плоди, що надійшли на уловлюючу поверхню, проходять значну відстань по його похилій площині і в момент виходу з уловлювача на транспортер мають швидкість, що значно перевищує допустиму. Ці фактори сприяють збільшенню кількості пошкоджених плодів у процесі їх механізованого збирання. Таким чином, виникла необхідність створити уловлювач, який би забезпечував такий режим руху плода на його поверхні, при якому час перебування на ній плода був би мінімальним, а його швидкість в момент виходу з уловлювача не перевищувала б допустиму.

Постановка проблеми. З наведеного вище випливає, що розроблення нових конструкцій уловлювачів плодозбиральних машин та дослідження показників їх роботи є достатньо актуальною та своєчасною науково-технічною проблемою.

Вирішення цієї проблеми неможливе без подальшого розроблення та уточнення наявних теоретичних положень процесу уловлювання плодів плодозбиральними машинами. Розроблення теоретичних основ дає можливість обгрунтувати раціональні конструктивні параметри уловлювача плодів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати теоретичних і експериментальних досліджень уловлювання плодів та аналіз типів і конструкцій уловлювачів були наведені у праці [1].

Подальший розвиток ці дослідження отримали у працях [2, 3] та інших. Але ряд питань залишився невирішеним.

Мета дослідження. Зменшення пошкоджень плодів і підвищення продуктивності плодозбиральної машини шляхом обгрунтування раціональних параметрів уловлювача зерняткових плодів.

Результати дослідження. Автори розробили конструкцію уловлювача, що дозволяє зменшити час перебування плода на уловлюючій поверхні та знизити швидкість його руху (рис. 1).

Рис. 1. Експериментальний уловлювач під час випробувань в саду

Уловлювач оснащений уловлюючою поверхнею, яка виконана у вигляді ряду поперечних паралельних площин, покритих пружним еластичним матеріалом і встановлених під кутом до горизонту. Під площинами розміщений еластичний стрічково-планчастий транспортер, напрям верхньої гілки якого співпадає з напрямом руху плодів, що сходять з похилих площин [2].

Плоди, що відокремлюються від крони дерева, падають на похилі площини, де гасять свою швидкість і скочуються на транспортер, звільняючи місце для наступних плодів. Оскільки довжина похилих площин незначна, то і час перебування на них плодів також незначний, що суттєво зменшує ймовірність їх пошкодження.

Транспортер виносить плоди із зони їх співударяння.

Для визначення раціональних параметрів експериментального уловлювача плодів розглянемо динаміку взаємодії плоду з уловлюючою поверхнею у процесі їх збирання.

Схема руху плода на похилій площині уловлювача наведена на рис. 2.

Рис. 2. Схема руху плода на похилій площині уловлювача

–  –  –

Висновки. Обгрунтовані основні параметри уловлювача зерняткових плодів, який значно зменшує механічні пошкодження плодів за рахунок зменшення часу перебування плода на уловлюючій поверхні та зменшенні швидкості його руху при сході на транспортер.

Література

1. Варламов Г. П. Машины для уборки фруктов. – М., Машиностроение, 1978. – 187 с.

2. Деркач О.П., Бабій В.П., Демидко М.О., Фришев С.Г. Деякі результати випробовувань експериментального двосекційного плодозбирального комбайна //Наук. вісн. НАУ. Вип. 80. Ч.1. – К.:

НАУ, 2005. - С.72-76.

3. Бабій В.П., Деркач О.П., Фришев С.Г., Мартишко В.М.

Елементи теорії механізованого збирання плодів вібраційним способом // Наук. вісн. НАУ. Вип. 80. Ч.2. – К.: НАУ, 2005. – С.46-53.

УДК 631.358 Н.В. Багнюк, к.т.н., Л.В. Сичук, к.т.н., С.В. Ягелюк, к.т.н.

Луцький державний технічний університет

ВИЗНАЧЕННЯ ВИСОТИ ЗОНИ РОЗТАШУВАННЯ

НАСІННЄВИХ КОРОБОЧОК СТЕБЛОСТОЮ ЛЬОНУ

У статті наведені результати експериментальних досліджень для визначення розподілу висоти зони розташування насіннєвих коробочок в залежності від стеблостою льону.

Постановка проблеми. Дослідження характеристик стебел льону має важливе значення. Вивчення цього питання впливатиме на вихід і якість волокна. Це є важливим питанням, оскільки під час збирання і формування стрічки льону чим менша зона розташування насіннєвих коробочок на одному стеблі, тим менша ця зона в стрічці, якщо розтягнутість в ній незначна. Із збільшенням розтягнутості стебел в стрічці, ширина розташування зони насіннєвих коробочок в стрічці збільшується. Під час наступного піднімання стрічки для обчісування чим менша ширина зони розташування насінневих коробочок, тим краще буде якість обчісування і менше відходу стебел в плутанину.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями характеристик стебел льону займалися [1, 2, 3]: І.В. Карагельський, Г.А.Хайліс, М.І. Шликов, В.Н. Рябцев, М.М. Ковальов, В.А. Толковський, Ю.Г. Морозов, Л.М. Клятіс, М.Н. Лєтошнєв, А.В. Писарчик, І.Н. Болотов, А.С. Маят і ін. Проте експериментальні дослідження розподілу висоти зони розташування насіннєвих коробочок на різному стеблостої льону не проводилися.

Мета дослідження – визначити висоту зони розташування насіннєвих коробочок на різному стеблостої льону.

Результати досліджень. Визначення цих характеристик має велике значення для якісного брання, щоб можливо було краще відрегулювати машину для різного стеблостою льону, підвищити чистоту брання стебел, зменшити їх пошкодження та втрати й інші показники.

Зона розташування насіннєвих коробочок на низькорослому льоні не повинна потрапляти в зону брання, а на високорослому – коробочки не повинні оббиватися об верхню частину брального апарата.

–  –  –

Рис. 2. Розподіл висоти зони розташування насіннєвих коробочок на низькорослому льоні: l2 – висота зони розташування насіннєвих коробочок, P – частота повторення інтервалу

–  –  –

Рис. 3. Розподіл висоти зони розташування насіннєвих коробочок на середньорослому льоні: l2 – висота зони розташування насіннєвих коробочок, P – частота повторення інтервалу

–  –  –

Рис. 4. Розподіл висоти зони розташування насіннєвих коробочок на високорослому льоні: l2 – висота зони розташування насіннєвих коробочок, P – частота повторення інтервалу Висновок. З гістограм видно, що на низькорослому льоні найбільше стебел з висотою зони розташування насіннєвих коробочок (рис. 2) від 30 см до 35 см, на середньорослому льоні найбільше стебел з висотою зони розташування насіннєвих коробочок (рис. 3) від 75 см до 80 см і на високорослому льоні найбільше стебел з висотою зони розташування насіннєвих коробочок (рис. 4) від 85 см до 90 см. За допомогою цих даних встановлюється висота брання стебел льонобральною машиною, кут нахилу агрегату до землі, оптимальна ширина обчісування з урахуванням розтягнутості стебел в стрічці та мікрорельєфу поля.

Висота брання льону, згідно з літературними даними [3], встановлюється на 1/3 висоти стебла, а ширина обчісування насіннєвих коробочок буде встановлюватися, згідно з експериментальними даними:

– для низькорослого льону – (40 см -30 см = 10 см) не менше 10 см;

– для середньорослого льону – (90 см - 75см = 15 см) не менше 15 см;

– для високорослого льону – (110 - 85 = 25 см) не менше 25 см.

Використовуючи ці рекомедації, потрібно враховувати мікрорел’єф поля та налагоджувати льонозбиральний агрегат таким чином, щоб розтягнутість в стрічці не перевищувала 1,2 раза.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Література

1. Хайліс Г.А., Коновалюк Д.М. Основи проектування і дослідження сільськогосподарських машин. – К.: НМК ВО, 1991. – 200 с.

2. Льноуборочные машины / Г.А. Хайлис, Н.Н. Быков, В.Н. Бухаркин и др.- М.: Машиностроение, 1985.- 232 с.

3. Справочник льновода /Труш М.М., Сергеев И.П., Маргенков А.Н. и др. – Л.: Агропромиздат, 1985. – 240 с.

4. Кассандрова О.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений. – М.: Наука, 1970. – 104 с.

Рецензент д.т.н., проф. Л.І Байдакова УДК 631.3.633/08/ В.М. Барановський, к.т.н., Н.А. Дубчак, М.Р. Паньків, к.т.н.

Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ДИНАМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

КОРЕНЕПЛОДІВ

У статті наведено теоретичний аналіз процесу співудару коренеплодів із робочими поверхнями доочисника на основі дослідження коефіцієнта динамічної взаємодії з гвинтовою поверхнею робочого органу.

Постановка проблеми. Ефективність роботи будь-якої очисної системи у першу чергу регламентується основними показниками якості її роботи, критерії оцінки яких визначаються агротехнічними вимогами до процесу збирання коренеплодів.

Головними критеріями, які характеризують процес сепарації викопаного вороху, є ступінь відокремлення домішок від коренеплодів і показник пошкодження коренеплодів [1].

Основні причини виникнення пошкодження коренеплодів пов’язані з динамічними явищами, які присутні і характерні для технологічного процесу відокремлення домішок від коренеплодів при роботі комбінованого доочисника [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відсутність теоретичних досліджень, які спрямовані на обґрунтування параметрів доочисників та які базуються на аналізі коефіцієнта динамічної взаємодії коренеплодів із робочими поверхнями, зумовило проведення даних досліджень.

Мета дослідження. Метою проведених досліджень є обґрунтування основних параметрів доочисника на основі аналізу теоретичних закономірностей зміни процесу динамічної взаємодії коренеплодів із поверхнею гвинта.

Результати дослідження. Для оцінки ступеня пошкоджень коренеплодів, максимальні значення яких можуть виникати у процесі їх взаємодії з робочими поверхнями гвинта комбінованого доочисника [2], введемо коефіцієнт динамічної взаємодії коренеплоду, який позначимо через KT. Фізичну суть даного коефіцієнта в першому наближенні виразимо через відношення максимально допустимої швидкості [Vmax ] удару коренеплоду з витком гвинта до реальної сумарної швидкості Vck удару в процесі роботи доочисника, тобто KT = [Vmax ] / Vck, (1) де KT - коефіцієнт динамічної взаємодії коренеплоду;

[Vmax ] - максимально можлива допустима швидкість удару коренеплоду з витком гвинта, м/с;

Vck - сумарна швидкість удару коренеплоду, м/с.

[Vmax ] Максимально допустима швидкість удару коренеплодів кормових буряків з робочими поверхнями обмежена конкретними числовими значеннями, при яких коренеплоди будуть отримувати пошкодження та які не перевищуватимуть встановлених меж допустимих слабо- та сильнопошкоджених коренеплодів згідно агротехнічних вимог [3].

У цьому випадку сумарна швидкість удару Vck коренеплоду з робочими поверхнями доочисника повинна бути рівною або меншою [Vmax ], або Vck [Vmax ]. Із накладених початкових умов процесу взаємодії коренеплоду з робочими поверхнями доочисника можна зробити загальний висновок, що технологічність роботи доочисника базується на умові, що KT 1, при відповідному значенні якого коренеплоди будуть отримувати пошкодження, які не перевищують встановлену межу згідно з агротехнічними вимогами, тобто KT = [Vmax ] / Vck 1. (2) Для визначення сумарної швидкості Vck удару коренеплоду з робочими поверхнями доочисника розглянемо складену еквівалентну розрахункову схему, яку наведено на рис. 1.

У нашому випадку процес взаємодії коренеплоду 4 із витком 3 гвинта 2 розглянемо в аспекті дії ударної сили на матеріальне тіло, масу якого позначимо mk. Оскільки пошкодження коренеплодів відбуваються внаслідок їх удару з робочими поверхнями гвинта, проаналізуємо момент взаємодії коренеплоду з гвинтом. Вважаємо, що коренеплід, формалізовану просторову форму якого представимо у вигляді конічної та циліндричної поверхні, які характерні для більшості сортів кормових буряків, взаємодіє з поверхнею витка гвинта у точці О, що обертається з частотою обертання n. Початкову швидкість удару коренеплоду позначимо через Ve, значення якої відповідає швидкості руху пруткового елеватора 1. Точка удару О знаходиться на відстані Ry від осі обертання гвинта O1O1. Після удару коренеплід відбивається від поверхні витка гвинта з кінцевою сумарною швидкістю Vck та рухається в її напрямку.

–  –  –Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«Збірник наукових праць. Частина 3, 2011 УДК 376.2 Олена Косовець, аспірант Вінницького національного технічного університету МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СЛУХАЧІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ОСНОВАМ РОБОТИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У статті розглянуто специфіку навчання інформатики слухачів з особливими потребами. Запропоновано різні напрямки роботи у мережі Інтернет, спрямовані на самореабілітацію таких особистостей. Дана методика представлена на прикладі теми «Робота у мережі Інтернет». Ключові слова: слухачі з...»

«ТЕХНІЧНI НАУКИ УДК: 629.012.11(088.8) В. М. ГЕРАСЬКІН, кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський А. М. БОЖОК, доцент кафедри тракторів Подільського аграрно-технічного університету, м. Кам’янець-Подільський В. М. РУСНАК, кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м....»

«ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 2 УДК 368. 519.23 В. Б. Середюк1 ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету На підґрунті застосування інструментарію штучного інтелекту — нейронних мереж — запропоновано модель, яка дозволяє із визначеною точністю спрогнозувати обсяги надходжень страхових...»

«УДК 624.4.04:539.376 UDC 624.4.04:539.376 НЕСНА ЗДАТНІСТЬ ПОЛОЖИСТИХ ОБОЛОНОК ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ Дехтяр А.С., доктор технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна LOAD CARRYING CAPACITY OF SHALLOW SHELLS Dekhtyar A.S., D. Sci., National Transport University, Kyiv, Ukraine НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛОГИХ ОБОЛОЧЕК ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ Дехтяр А.С., доктор технических наук, Национальний транспортный университет, Киев, Украина Cутність проблеми. Тонкі положисті оболонки...»

«Tехніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, 2012, випуск 25, ч.ІІ in iron principle. An energy transformation is due to hysteresis and eddy currents. There have been theoretically proved the possibility of such energy conversion and proposed the construction of an electric heater. Одержано 20.09.12 УДК 621.311.153: 62 – 52 Є.М. Іншеков, доц., канд. техн. наук, І.В. Калінчик, магістр Національний технічний університет України «Київський політехнічний...»

«ВІЙСЬКОВI НАУКИ УДК 355.426.4:303.425.2 В. С. МОЛДАВЧУК, заступник командувача внутрішніх військ МВС України по роботі з особовим складом, м. Київ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМУ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА СЛУЖБОВО-БОЙОВІ ДІЇ У статті визначено напрям дослідження оцінювання та прогнозування суспільно-політичної обстановки для прийняття рішень на спеціальну операцію з припинення заворушень. Ключові слова: суспільно-політична обстановка,...»

«УДК 631.547.1 ВПЛИВ РОЗМІЩЕННЯ НАСІННЯ В ПОСІВНОМУ ЛОЖІ НА ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ПОСІВІВ Терещенко Ю.Ф., д.с.-г.н., проф. Дідур В.В., к.т.н., доц. Вихватнюк Р.В., інж. Уманський національний університет садівництва м. Умань, Україна (04744) 3-98-37, 3-98-93 e-mail: romaten1@rambler.ru, didur-vladimir@yandex.ru Анотація. Робота присвячена вирішенню проблеми отримання дружних, рівних, рівномірних і повних сходів та формуванню високопродуктивних посівів зернових та інших культур шляхом...»

«Л.В. Жадан, В.П. Жадан СЛОВНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ЛЕКСИКИ ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН УДК 81’371 ББК 81.2-4 Ж15 Жадан Л.В., Жадан В.П. Ж15 Словник професійної лексики / Л.В. Жадан, В.П. Жадан. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2014. — 400 с. ISBN 978-966-10-2698-7 “Словник професійної лексики” налічує приблизно 4000 слівпрофесіоналізмів, що охоплюють всі сфери робітничих професій. Основна мета словника — дати коротке пояснення найчастіше вживаним професійних термінів. Для учнів та...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2014 рік, випуск 1 (52) УДК 591.61:629.5.081 Парсяк В.Н., Кириченко О.П. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУДНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У статті викладено бачення механізму The article presents vision of innovation управління інноваційною діяльністю та management mechanism and effects of наслідки впливу на систему управління institutional, corporate and transcorporate інноваційною діяльністю суднобудівних factors on the innovation management system...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Яхя Тарік Хуссейн УДК 621.39 МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МОНІТОРИНГУ В СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор технічних наук,...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 2 (45) УДК 339.3 Крекотун С.А., Влялько В.Я. ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ У статті розглянуто сучасний стан внутріThe article is dedicated to the showing of esшньої торгівлі України. Проаналізоsence of the domestic trade in Ukraine. The вано ситуацію щодо продажу товарів на result of the goods trade in the inner market of внутрішньому ринку країни. Критично оціUkraine. The results of trade...»

«УДК 621.9.04 В.Б. Струтинський, В.М. Гейчук Національний технічний університет України “КПІ” НАСКРІЗНА КОНСТРУКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ ТА МАГІСТРІВ НА КАФЕДРІ КОНСТРУЮВАННЯ ВЕРСТАТІВ ТА МАШИН МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНОГО ІНСТИТУТУ НТУУ “КПІ” © Струтинський В.Б., Гейчук В.М. 2013 Проаналізовані останні дослідження у галузі науково-методологічних основ та підходів до формування технічних знань, теоретико-методологічних проблем підготовки фахівців конструкторського напрямку та інноваційних...»

«УДК 539.3 UDC 539.3 ВПЛИВ ПОЗДОВЖНЬОЇ СИЛИ НА ФОРМУ СПІРАЛЬНИХ БІЖУЧИХ ХВИЛЬ В НЕСКІНЧЕННИХ ТРУБЧАСТИХ СТЕРЖНЯХ, ЩО ОБЕРТАЮТЬСЯ Борщ О.І., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна INFLUENCE OF LONGITUDINAL FORCE ON THE FORM OF TRAVELING WAVES IN SPІRAL INFINITE TUBULAR ROTATING RODS Borshch O.I., Ph.D., National Transport University, Kyiv, Ukraine ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЬНОЙ СИЛЫ НА ФОРМУ СПІРАЛЬНЫХ БЕГУЩИХ ВОЛН В БЕСКОНЕЧНЫХ ТРУБЧАТЫХ ВРАЩАЮЩИХСЯ СТЕРЖНЯХ Борщ Е....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»