WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Затверджено вченою радою ФКСА протокол № _ від Голова вченої ради Бісікало О.В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення курсу до фаху Вступ для студентів-заочників спеціальності ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Факультет комп'ютерних систем та автоматики

Кафедра комп’ютерних систем управління

Затверджено вченою радою

ФКСА протокол № _____

від

Голова вченої ради Бісікало

О.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до вивчення курсу

до фаху"

"Вступ

для студентів-заочників спеціальності

6.050202 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Укладач к.т.н., доцент Никитенко О.Д.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри комп'ютерних систем управління Протокол №___ від ____________ р.

Вінниця ВНТУ 2016 ВСТУП Мета дисципліни полягає в ознайомленні з основними поняттями теорії систем та теорії управління, основними науково-практичними питаннями напрямку «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології».

Також вивчаються основні поняття сучасних інтелектуальних технологій, адже саме вони є тими засобами моделювання автоматизованих систем управління, які дають можливість створення ефективних керуючих моделей в тих галузях, де традиційні засоби моделювання не дають належного ефекту.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- особливості основних атрибутів теорії нечітких множин – нечітких чисел, лінгвістичних змінних, функцій належності, нечітких логічних висловлювань тощо;

- основні моделі нейрона, типи функцій активації, принцип побудови та навчання найпростіших нейронних мереж;

- основні терміни теорії генетичних алгоритмів, особливості проведення основних генетичних операцій;

- основні поняття теорії систем, загальну характеристику наукових дисциплін, що забезпечують вивчення систем управління;

- місце інтелектуальних технологій в сучасній теорії управління;

- інформаційні технології, програмні засоби сучасних ІТ;

- види моделей, їх призначення.

Студенти повинні вміти:

- за допомогою програмних засобів моделювати елементарні нечіткі числа, функції належності та нечіткі бази знань;

- в ручному режимі проводити навчання найпростіших нейронних структур, а також здійснювати основні генетичні операції над абстрактними множинами елементів;

- моделювати найпростіші об’єкти входи-вихід за допомогою нечітких баз знань;

1. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ТЕМ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Тема 1. Поняття інформаційної технології. Інформаційні технології в КІСУ.

Історія виникнення та розвитку інформаційних технологій в КІСУ.

Види сучасних інформаційних технологій Проблеми і перспективи використання інформаційних технологій.

Складові інформаційної технології.

Інформаційна технологія експертних систем.

Класифікація ЕС за призначенням

Література: основна [2, 5]; додаткова [2, 5]; інформаційні ресурси [3, 4]

Тема 2. Засоби інтелектуальних технологій.

Основні поняття та визначення.

Властивості здатності до навчання та лінгвістичності.

Загальні відомості про нечіткі множини, нейронні мережі та генетичні алгоритми.

Загальна характеристика нечітких множин.

Особливості класичної теорії множин.

Поняття нечіткості, нечіткої множини, функції належності.

Література: основна [2, 3, 4, 5]; додаткова [2, 3, 5]; інформаційні ресурси [6]

Тема 3. Основні поняття теорії нечітких множин.

Способи формалізації нечітких множин та їх функцій належності.

Властивості нечітких множин.

Моделювання об’єкта управління за допомогою теорії нечітких множин: формалізація входів та виходів, введення лінгвістичних змінних.

Література: основна [2, 3, 4, 5]; додаткова [2, 3, 5]; інформаційні ресурси [6] Тема 4. Нечіткі бази знань Основні атрибути.

Матриця знань.

Нечіткі логічні висловлювання.

Література: основна [2, 3, 4, 5]; додаткова [2, 3, 5]; інформаційні ресурси [6] Тема 5. Основні поняття нейронних мереж.

Нейрони, природні та штучні нейронні мережі.

Нейронна мережа як модель нервової системи.

Особливості нервових клітин.

Математична модель нейрону.

Властивість навчання як характерна особливість нейронних мереж.

Приклад собаки Павлова. Правило Хебба.

Література: основна [2, 3, 4, 5]; додаткова [2, 3, 5]; інформаційні ресурси [6]

Тема 6. Генетичні алгоритми.

Місце інтелектуальних технологій в системах та задачах управління, їх використання.

Генетичні алгоритми.

Загальна характеристика, основні поняття: популяція, міра відповідності, відбір.

Загальний принцип побудови генетичних алгоритмів, їх основні етапи та кроки.

Основні операції генетичних алгоритмів: схрещування та мутація, особливості їх виконання.

Література: основна [2, 3, 4, 5]; додаткова [2, 3, 5]; інформаційні ресурси [6] Тема 7. Основні поняття та визначення системного аналізу Поняття системи, варіанти її визначення.

Характеристики та властивості систем, їх класифікація.

Комп’ютеризовані системи управління.

Загальна структура АСУ, призначення її основних компонентів.

Література: основна [1, 2, 8]; додаткова [6]; інформаційні ресурси [5] Тема 8. Моделі систем та їх характеристики.

Метод моделювання систем.

Властивості моделей систем.

Види подібності.

Функції моделей систем.

Види моделей.

Характеристики моделей Література: основна [1, 2, 8]; додаткова [6]; інформаційні ресурси [5]

2. ВКАЗІВКИ ДО ПІДГОТОВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичні роботи виконуються під час установчої сесії і оформлюються у вигляді звітів, наявність яких є обов’язковою умовою загальної оцінки з дисципліни.

При підготовці до практичних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують підготовчу роботу у відповідності до теми завдання.

При підготовці до виконання практичних робіт необхідно виконати всі на наведені в роботі завдання. Глибоке вивчення теоретичного матеріалу допоможе студентам успішно виконати роботу.

–  –  –

Дослідження характеристик розподілу ймовірності та можливості нечітких подій.

Короткі теоретичні відомості Поняття нечіткості та ймовірності Ці характеристики призначені для кількісної оцінки невизначених подій.

1. Ймовірність – так звана статистична характеристика, яка визначається шляхом спостереження події протягом деякого проміжку часу і аналізу статистичної інформації, зібраної за цей час.

Н а п р и к л а д. Ймовірність враження цілі 0,9 може бути визначена шляхом спостереження 10 пострілів і фіксації 9 влучань у ціль.

2. Можливість події може бути охарактеризована за допомогою деякої нечіткої множини, побудованої на основі досвіду і знань людини-експерта, і описана так званим лінгвістичним термом.

Н а п р и к л а д. Оцінимо нечітку множину, яка відповідає словесній характеристиці – терму „влучний стрілець, побудовану на універсальній множині кількості влучань у ціль X, 2,...10.

A =„влучний стрілець;

A (X ) =0/1 + 0/2 + 0,1/3 + 0,2/4 + 0,4/5 + 0,5/6 + 0,6/7 + 0,9/8 + 1/9 + + 1/10.

Принципові відмінності теорії можливості від теорії ймовірності:

а) методика формалізації невизначеності:

- функції розподілу – теорія ймовірності; – F(X) – одна на всій Х;

- функції належності – теорія можливості; (теорія нечітких множин)

– A (X ) – теоретично може бути безліч.

б) виконання аксіоми доповнення:

- P( x ) P( x ) 1 – теорія ймовірності;

i i

–  –  –

Нехай існує деяке твердження L, яке включає деякий невизначений параметр X={x1, x2, x3,…}.

Кожному можливому значенню Х може відповідати деяке значення ймовірності, що визначається шляхом аналізу статистики прийняття параметром Х того чи іншого значення, а також значення можливості, яке характеризує суб’єктивну ступінь можливості того, що параметр Х прийме відповідне значення.

Послідовності відповідних значень PX ( u ) та X ( u ) представляють собою відповідно розподіл імовірності та можливості параметра Х (u – можливе значення параметра Х).

–  –  –

Необхідно: сформувати 2 масиви з 10 чисел, один з яких міститиме значення імовірностей параметра Х в деякому твердженні L, а другий - суб’єктивні значення можливості того, що параметр Х прийме те чи інше значення.

–  –  –

1. Значення ймовірностей слід визначати згідно наведених статистичних даних (по варіантах), а значення можливості подій присвоювати самостійно, керуючись власним розсудом (в діапазоні від 0 до 1).

2. Сформовані масиви відсортувати по спаданню.

3. Визначити середнє арифметичне елементів кожного масиву, на основі отриманих значень встановити значення як імовірності, так і можливості, для яких відхилення від знайдених середніх арифметичних буде мінімальним.

4. Результати виконання завдання вивести на екран.

Варіант 1. L = “Стріляючи в мішень, влучаємо як правило в Х” Х = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Статистика: в результаті 20 пострілів були зафіксовані потрапляння: 1 – 0 раз, 2

– 1 раз, 3 – 5 разів, 4 – 3 рази, 5 – 1 раз, 6 - 2 рази, 7 – 4 рази, 8 – 1 раз, 9 – 2 рази, 10 – 1 раз.

Варіант 2. L = “Керуючи автомобілем, їдемо як правило зі швидкістю Х км/год” Х = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100} Статистика: радари фіксували наступну швидкість автомобіля: 10 – 1 раз, 20 – 1 раз, 30 – 4 рази, 40 – 6 разів, 50 – 5 разів, 60 – 7 разів, 70 – 5 разів, 80 – 10 разів, 90 - 6 разів, 100 – 2 рази.

Варіант 3. L = “Прокидаємось зранку зазвичай о Х годині” Х = {6.00, 6.15, 6.30, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15} Статистика: прокидаючись, фіксували такі показники годинника: 6.00 – 1 раз, 6.15 – 3 рази, 6.30 – 7 раз, 6.45 – 3 рази, 7.00 – 5 раз, 7.15 – 2 рази, 7.30 – 1 раз, 7.45 – 0 раз, 8.00 – 1 раз, 8.15 – 0 раз.

Варіант 4. L = “Наша улюблена команда закінчує гру з результатом Х” Х = {0:0, 1:0, 2:0, 2:1, 1:1, 0:1, 2:2, 3:0, 3:1, 1:2} Статистика: протягом турніру фіксувались наступні результати: 0:0 – 4 рази, 1:0 – 5 разів, 2:0 – 6 разів, 2:1 – 4 рази, 1:1 – 2 рази, 0:1 – 1 раз, 2:2 – 3 рази, 3:0 – 3 рази, 3:1 – 1 раз, 1:2 – 1 раз.

Варіант 5. L = “Співробітники ВНТУ найчастіше їздять у відрядження в місто Х” Х = {Одеса, Владивосток, Чернівці, Донецьк, Київ, Львів, Хмельницький, Тернопіль, Харків, Челябінськ} Статистика: протягом навчального року ректор підписував відрядження у Одесу


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– 1 раз, Владивосток – 1 раз, Чернівці – 0 разів, Донецьк – 2 рази, Київ - 10 разів, Львів – 7 разів, Хмельницький – 5 разів, Тернопіль – 2 рази, Харків – 3 рази, Челябінськ – 1 раз.

Варіант 6. L = “Громадяни України зазвичай відпочивають за кордоном у країні Х” Х = {Чехія, Словаччина, Єгипет, Таїланд, Іспанія, Австралія, Болгарія, Кіпр, Туреччина, Франція} Статистика: туристична фірма протягом сезону оформила путівок у Чехію - 20, Словаччину - 10, Єгипет - 12, Таїланд – 6, Іспанію - 5, Австралію - 1, Болгарію - 30, Кіпр Туреччину - 27, Францію – 3.

–  –  –

Моделювання функцій належності з різними параметрами.

Короткі теоретичні відомості За визначенням, даним Л. Заде, функція належності T ( x ) характеризує суб’єктивну міру відповідності деякого нечіткого значення хі з універсальної множини Х деякому нечіткому терму (висловлюванню) Т, яка оцінюється в діапазоні [0,1].

Приклад. Універсальна множина Х={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} складається з умовних позначень секторів мішені.

Нехай для лінгвістичного терму Т=”влучний стрілець” існує деяка функція належності. В такому разі значення х=3 може належати до терму Т зі ступенем, наприклад, 0.4, а значення х=9, відповідно, 0.95.

Якщо деяка нечітка множина визначається на неперервній універсальній множині Х (або на дискретній з великою кількістю елементів), в багатьох випадках є можливість використовувати для визначення ступенів належності елементів до цієї множини деякий аналітичний вираз, що достатньо наближено поєднує всі значення ступенів належності.

Спільним для усіх можливих виразів функції належності є область значень:

T ( x) 0, 1, де Т – лінгвістичний терм, що характеризує деяку нечітку множину;

х – елемент Х (в більшості випадків – числове значення).

Інша спільна характеристика усіх функцій належності – наявність змінних параметрів, за допомогою яких можна варіювати формою графіка функції належності.

Функції належності розрізняють, як правило, за формою їх графічного зображення.

На практиці при моделюванні нечітких об’єктів управління найбільш поширеними є наступні типи функцій належності:

–  –  –

Запрограмувати аналітичний вираз функції належності згідно варіанту.

Визначити ступені належності для п’яти значень хі з вказаного діапазону для початкової функції, а також для чотирьох її модифікацій з різними змінними параметрами.

Вказівки по виконанню.

1. Значення хі повинні вводитись з клавіатури і записуватись до масиву.

2. Значення функцій належності із зміненими параметрами розраховуються для тих же самих значень хі.

3. Кожна модифікація функції належності передбачає встановлення нових значень усіх її змінних параметрів.

4. Значення змінних параметрів повинні вибиратися із вказаних діапазонів випадковим чином (за допомогою генератора випадкових чисел).

–  –  –

Моделювання функцій активації нейронів.

Короткі теоретичні відомості В основі різних математичних моделей нейронів як клітин головного мозку та нервової системи лежить т.з. функція активації, за допомогою якої розраховується величина вихідного сигналу нейрона в залежності від величини його вхідних сигналів.

Особливість будь-якої функції активації полягає в тому, що на певному діапазоні значень вхідного сигналу вихідний сигнал характеризується низьким рівнем, і лише при перевищенні вхідним сигналом певного порогу на виході нейрона з’являється високий рівень сигналу, тобто нейрон активується.

Також функції активації характеризуються параметрами, що дозволяють варіювати як значення високого/низького рінів вихідного сигналу, так і порогове значення вхідного сигналу.

Завдання Запрограмувати аналітичний вираз функції активації згідно варіанту. Обчислити значення вихідних сигналів для п’яти значень вхідних сигналів хі з вказаного діапазону для початкової функції, а також для чотирьох її модифікацій з різними змінними параметрами.

Вказівки по виконанню.

5. Значення хі повинні вводитись з клавіатури і записуватись до масиву.

6. Значення функцій активації із зміненими параметрами розраховуються для одних і тих же значень хі.

7. Кожна модифікація функції активації передбачає встановлення нових значень усіх її змінних параметрів.

8. Значення змінних параметрів повинні вибиратися із вказаних діапазонів випадковим чином (за допомогою генератора випадкових чисел).

–  –  –

Дослідження найпростіших генетичних операцій.

Завдання З метою моделювання найпростіших генетичних операцій слід запрограмувати наступну послідовність дій.

1. Задати двовимірний масив цілих чисел розмірністю 10 на 10.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Хрестоматія для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів Упорядкування О.А. Авраменка Київ «Грамота» УДК 373.5.091.26:821.161.2.09+821.161.2.09](079.1) ББК 74.202.5 У45 Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах (лист МОНУ № 1.4/18-Г-223 від 28.05.2010 р.) Рецензенти: Г. В. Бітківська, кандидат педагогічних наук, старший викладач КМПУ ім. Б. Д. Грінченка; О. В. Лобач, заступник директора Технічного ліцею НТУУ «КПІ», викладач української мови та...»

«Рекомендовано Міністерством аграрної політики України як навчальний посібник для підготовки бакалаврів напряму «Геодезія, картографія та землевпорядкування» (спеціальність «Землевпорядкування та кадастр») в аграрних вищих навчальних закладах Київ «Вища освіта» Гриф надано Міністерством аграрної УДК 528.4(075.8) політики України (лист від 29.11.05 р. ББК 65.32-5я73 № 18-1-1-128/1472) Т66 Р е ц е н з е н т и: Г.Д. Гуцуляк, доктор економічних наук, член-кореспондент УААН (Івано-Франківський...»

«Випуск 2 (17), 2014 врівноваження диспропорції між попитом та пропозицією на ринку праці. Максимальне задоволення попиту та використання пропозиції робочої сили – головна рушійна сила розвитку економіки країни. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Крегер О. Типы людей и бизнес [Электронный ресурс] / О. Крегер. – Режим доступа : http://royallib.ru/read/kreger_otto/tipi_lyudey_i_biznes.html. 2. Базілінська О. Я.Макроекономіка : навчальний посібник для студентів вузів / О. Я. Базілінська. – К. : Центр навчальної...»

«ІНШІ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УДК 330.342:378.1 Михайло Терованесов, к. т. н., доцент (декан факультету «Інфраструктура і економіка залізничного транспорту», Донецький інститут залізничного транспорту) ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ МАСИ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНЕРЦІЙНОСТІ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ Стаття присвячена проблемам підвищення якості вищої освіти, за рахунок врахування інерційності її розвитку в управлінні. Вибрано найбільш значущі кількісні і якісні показники, які дають можливість оцінити рівень освітньої системи....»

«№ 8 серпень 2014 ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ УДК 004.01:316.4.051:007.51 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЯКІСНОГО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ Г. П. Євсєєва д-р н. держ. управ., проф., М. В. Савицький, д-р т. н., проф. Ключові слова: наукова стаття, методика написання наукових статей, вимоги державних стандартів до наукових статей Постановка проблеми. Науково-технічна діяльність, за визначенням Закону про науковотехнічну діяльність, який нині знаходиться на обговоренні у комітетах Верховної ради України,...»

«УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС 5. Корольчук О.П. Стратегія формування та розвитку вертикальних маркетингових систем на основі франчайзингових відносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора ек. наук.: спец. 08.00.04. ”Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / О.П. Корольчук.Донецьк, 2008.-41с.6. Мавріду В.Ю. Теоретичні та практичні аспекти франчайзингу./ В.Ю.Мавріду // Науково-технічний збірник.2006.-№ 73.-С.303-313. 7. Мендельсон М. Руководство по...»

«ВІСНИК ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 2011 р. Серія: Економічні науки № 2 (22) ISSN 2225-6725 що будуть приносити найбільші прибутки. В ході аналізу визначено, що на Європейському патентному ринку найактивнішими учасниками є США, Японія та Німеччина. Найбільш пріоритетними галузями, що є найбільш перспективними для винахідництва є: медичні технології, цифрові технології, телекомунікації, комп’ютерні технології, транспорт, електричні машини. В роботі також був проведений аналіз...»

«УДК 725:691.2:504 СПОРУДЖЕННЯ МАЛОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ З СОЛОМ’ЯНИХ БЛОКІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК О. В. Семко*, д. т. н., проф., О. І. Філоненко*, к. т. н., доц., С. П. Панченко, к. т. н., доц., Є. І. М’який*, магістр *Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Ключові слова: солома, солом’яний блок, «пасивний» будинок, опір теплопередачі, коефіцієнт теплопровідності. Постановка проблеми. У Європі зараз досить популярним є спорудження...»

«Економічні науки Л. М. – К.: КНЕУ, 2003. – 483 с.3. Елизаров Г. В. Учет затрат в отраслевых научно-исследовательских организациях / Г.В.Елизаров, О.Н.Лытнев // Бухгалтерский учет. – 1985. – № 2. – С. 15 – 18.4. Ивашкевич В.Б. Об измерении и учете научно-исследовательских работ / В.Б. Ивашкевич // Бухгалтерский учет. – 1979. – № 2. – С. 38 – 41.5. Ніколаєнко С. Вищій школі – державну турботу // Дзеркало тижня. – 2005 – №3.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://...»

«УДК 004.31, 538.945, 530145 І.Д. ВОЙТОВИЧ, В.М. КОРСУНСЬКИЙ ПЕРСПЕКТИВИ КВАНТОВИХ ОБЧИСЛЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ НАДПРОВІДНОСТІ Abstract: Details of qubits, the quantum registers along with the concept of intricate states are presented. Specifics of quantum logical operations and algorithms are described. Causes of unique parallelism and advantages of the quantum calculations connected therewith are explained. Destructive effect of “decoherentization” and effective ways of overcoming it are...»

«Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту 4. http://www.oda.ck.ua/index.php?lng =ukr§ion=8&article=10 – [Електронний ресурс].– «Агропромисловий комплекс – статистика». 5. http://en.animalfarming.com.ua – [Електронний ресурс]. – «3rd Ukraine International Exhibition for Animal Farming». Дата надходження до редакції – 15.06.2012 р. УДК 004.4:005.95 Мороз М. М.1 РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Проаналізовано поняття інформаційного...»

«УДК 532.528 С.М. Срібнюк, к.т.н., професор, Л.Л. Зубричева, ст. викладач Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка В.В. Медведовський заступник голови міської Ради м. Кременчук АНАЛІЗ УМОВ ВИНИКНЕННЯ КАВІТАЦІЙНОЇ ЕРОЗІЇ У статті розглянуто особливості явища кавітації, наведено новий погляд на процес кавітаційного руйнування металів і сформовано пропозиції безкавітаційної роботи гідравлічних машин. Викладено міркування стосовно вибору матеріалів для елементів...»

«ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2014. № 2 (17) УДК 330.131.7 Ю.М. Барташевська ОЦІНКА РИЗИКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЦЕСІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ Розглянуто етапи та цілі аналізу ризику інвестиційних проектів підприємства і використання різних методів оцінки ризику на кожному з них. Обґрунтовано необхідність використання методу аналізу чутливості показників ефективності в процесі реалізації інвестиційного проекту для оцінки та зменшення рівня ризику, його...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»