WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 628.179 В.Г. Новохатній, д.т.н., доцент, С.О. Костенко, ассистент Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка НАДІЙНІСТЬ ВОДОПОСТАЧАННЯ ЦЕХІВ ...»

УДК 628.179

В.Г. Новохатній, д.т.н., доцент, С.О. Костенко, ассистент

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

НАДІЙНІСТЬ ВОДОПОСТАЧАННЯ ЦЕХІВ ПІДПРИЄМСТВА

(НА ПРИКЛАДІ ОБІГОВОЇ СИСТЕМИ)

Вибрано показники для розрахунку надійності систем виробничого водопостачання. Розраховано безвідмовність і ремонтопридатність охолоджувальної системи

обігового водопостачання промислового підприємства. На основі одержаних результатів виконано порівняння надійності подавання води за різними напрямками подавання води.

Ключові слова: система обігового водопостачання, надійність.

Вступ. Система виробничого водопостачання є невід’ємною частиною будьякого підприємства. Її відмова призводить до значних економічних та екологічних збитків на підприємстві. Проблема надійності систем виробничого водопостачання залишається до цього часу недостатньо розробленою, зважаючи на те, що більшість досліджень надійності водопостачання належить до систем комунального водопостачання.

Огляд останніх джерел досліджень і публікацій. З найбільш відомих робіт слід указати на дослідження В.С. Пономаренка [1], С.С. Запорожця [2] та інших учених [3, 4, 5], але у цих роботах аналізувались або окремі споруди, або специфічні підприємства. Із зарубіжних учених слід відмітити роботу П.К. Свема [6].

Виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми. На основі аналізу джерел виявлено, що більшість досліджень надійності присвячено комунальному водопостачанню. Мало хто з авторів звертав увагу на розрахунки надійності систем виробничого водопостачання. Тому в цій роботі запропоновано розрахунок надійності охолоджувальних систем обігового водопостачання.

Постановка завдання. Необхідно проаналізувати надійність системи виробничого водопостачання як комплексу взаємопов’язаних та взаємодіючих споруд: насосних станцій, водогонів і охолодників води. Потрібно довести можливість отримання кількісних значень базових та основних показників надійності як указаних споруд, так і водопровідного комплексу в цілому.

Основний матеріал і результати. Централізована охолоджувальна система обігового водопостачання (ОСОВ) промислового водоспоживання включає блок основних споруд (БОС) та напірні й самопливні водопровідні мережі. БОС складається з охолодників обігової води (градирень, бризкальних басейнів, водосховищохолодників) та циркуляційної насосної станції (ЦНС). ЦНС може включати одну або дві групи насосів: насоси нагрітої води, які подають нагріту воду на охолодник, і насоси охолодженої води, котрі подають охолоджену воду в окремі цехи підприємства. Розрахунок надійності обігового водопостачання запропоновано вести за напрямками подавання води від БОС до окремих цехів промислового підприємства.

Математичною моделлю розрахунку надійності слід прийняти послідовне поєднання відновлюваних елементів.

Розглянемо, для прикладу, розрахунок надійності обігового водопостачання заводу залізобетонних виробів (рис. 1).

Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). - Вип. 5 (35). - 2012. - ПолтНТУ Умовні позначення КНВ – камера нагрітої води; КОВ – камера охолодженої води;

ННВ – насоси нагрітої води; НОВ – насоси охолодженої води;

Рисунок 1 – Технологічна схема ОСОВ заводу ЗБВ Споживачами обігової води є технологічні установки у головному виробничому корпусі (ГВК) й у цеху металоконструкцій (ЦМК). Розрахунок виконано для літнього періоду, коли обов’язкова одночасна робота двох градирень, тому з точки зору надійності вони повинні бути поєднані послідовно. Сформуємо напрямки подавання води ГВК – БОС – ГВК та ЦМК – БОС – ЦМК (рис. 2, 3).

Рисунок 2 – Напрямок руху води ГВК–БОС–ГВК

Рисунок 3 – Напрямок руху води ЦМК–БОС–ЦМК Для розрахунку надійності потрібно обчислити надійність усіх водопровідних споруд за напрямком подавання обігової води. Приймемо для водопровідних мереж поліетиленові трубопроводи. Середні значення показників надійності елементів та споруд ОСОВ наведено у таблиці 1.

–  –  –

© В.Г. Новохатній, С.О. Костенко Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). - Вип. 5 (35). - 2012. - ПолтНТУ В.Г. Новохатний, д.т.н., доцент, С.А. Костенко, асистент Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка

НАДЕЖНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЦЕХОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

(НА ПРИМЕРЕ ОБОРОТНОЙ СИСТЕМЫ)

Выбраны показатели для расчета надежности систем производственного водоснабжения. Рассчитано безотказность и ремонтопригодность охладительных системы оборотного водоснабжения промышленного предприятия. На основе полученных результатов выполнено сравнение надежности подачи воды по разным направлениям подачи воды.

Ключевые слова: система оборотного водоснабжения, надежность.

V.G. Novokhatniy,Doctor of Technical Sciences, associate professor, S.O. Kostenko, assistant Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk

RELIABILITY OF WATER SUPPLY OPERATIONS PLANT

(CASE STUDY OF CIRCULATION SYSTEM)

The indicators for calculating the reliability of industrial water supply systems. Calculated reliability and maintainability of the cooling circulation water system of the industrial enterprise. Based on these results and a comparison of reliability of water supply in different areas of water supply.

Keywords: circulation water system, reliability.

190 Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). - Вип. 5 (35). - 2012. - ПолтНТУПохожие работы:

«Випуск 2(62) 2013 р. Серія «Технічні науки» УДК 519.876.5+ 621.311.214 Громадченко Т. В., аспірант, Мартинюк П. М., к.ф.-м.н., доцент, Громадченко В. Ю., к.т.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне) МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВОЛОГОПЕРЕНОСУ НА СТІЙКІСТЬ СХИЛУ ПРИ НАЯВНОСТІ ВЕРХОВОЇ ВОДОЙМИ ГАЕС Розглянуто питання безпеки схилів гідроакумулюючих електростанцій, засоби контролю (моніторингу) та попередження аварій на таких об’єктах. Наведено математичну...»

«МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ РОЗРОБКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УДК 642.7327:621.927 Заплетніков І.М., д-р техн. наук, проф., Пільненко А.К., Топольник В.Г., д-р техн. наук, проф. (ДонНУЕТ, Донецьк) ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ТА ЯКОСТІ МАШИН ДЛЯ НАРІЗАННЯ ГАСТРОНОМІЇ У статті наведено результати оцінки одиничних і комплексних показників якості машин для нарізання гастрономічних продуктів. Ключові слова: технічний рівень, одиничний, комплексний показник якості,...»

«ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УДК 330.101:338.47 Марина Аджавенко ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ Поставте монополіста в позицію «хлопчика для биття» (в економічному розумінні), і ви побачите, як швидко здібні підприємці знову знайдуть смак конкуренції. Фрідріх Август фон Хайєк У даній статті розглядаються трансформаційні процеси сучасних економічних систем та питання формування нової парадигми політичної економіки. Зокрема розглядається дана...»

«ТЕХНІЧІ НАУКИ УДК 624.014 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНОДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СИЛОСУ ЄМНІСТЮ 50 Т В.Г. Богза, кандидат технічних наук, доцент В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор Л.П. Шебаніна, кандидат технічних наук, доцент Миколаївський національний аграрний університет У статті розглянуто результати експериментальних досліджень пружно-деформованого стану силосу ємністю 50 т. Ключові слова: силос, пружно-деформований стан, несуча здатність Вступ. Сiльське господарство та...»

«Металургія Оптимізація технології виплавки сталі дозволяє стабілізувати хід продувки, зменшити кількість викидів і виносів, підвищити стійкість кисневих фурм і вихід придатного. ЛІТЕРАТУРА 1. Яновский И.Л. Разработка и опробование алгоритма управления шлакообразованием при кислородно-конвертерном процессе / И.Л.Яновский, С.И.Кушнарёв, В.П.Полетаев // Металлургия и коксохимия: респ. межвед. науч.-техн. сб. – К.: Техника. – 1985. – Вып. 7. – С.13-16.2. Организация реакционной зоны в кислородном...»

«УДК 631.338.434 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ Ф. Міколяш, к. е. н., О. Романів, к. е. н., В. Бондарчук, к. е. н. Львівський національний аграрний університет Постановка проблеми. Проблема залучення інвестицій в аграрний сектор економіки була і залишається однією з найактуальніших. Незважаючи на позитивні тенденції в інвестиційних процесах останніх років, сучасні обсяги як національних, так і іноземних інвестицій у сільське господарство недостатні...»

«А. В. Лапін1 УДК 658:681.518 здобувач* Житомирській національний агроекологічний університет ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРУКТУРОУТВОРЮЮЧИХ ПРОЦЕСІВ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Розглянуто погляди науковців щодо визначення інформаційної концепції інтегрованих структур. Визначено основні напрями та мотиви процесу вертикальної інтеграції. Запропоновано визначення структуроутворюючого процесу вертикальної інтеграції. Проаналізовано стан автоматизованого обміну даними між різними суб’єктами економічного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»