WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ Методичні рекомендації Чернівці “Рута” ББК 60.550.325.1я7 С 693 УДК 316.346.32–053.6(07) Друкується за ухвалою редакційно-видавничої ради Чернівецького ...»

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

СОЦІОЛОГІЯ

МОЛОДІ

Методичні рекомендації

Чернівці

“Рута”

ББК 60.550.325.1я7

С 693

УДК 316.346.32–053.6(07)

Друкується за ухвалою редакційно-видавничої ради

Чернівецького національного універсистету

імені Юрія Федьковича

С 693 Соціологія молоді: методичні рекомендації /

Укл. Т.В.Медіна. – Чернівці: Рута, 2008. – 40 с.

Методичні рекомендації систематизують зміст і конкретизують завдання при вивченні курсу “Соціологія молоді”, визначають напрями самостійної роботи студентів над основними поняттями та проблемами означеного курсу.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “Соціологія”.

УДК 316.346.32–053.6(07) ББК 60.550.325.1я7 © “Рута”, 2008 Передмова Україна є достатньо динамічним суспільством, що тривалий час переживає значні трансформації. За таких умов молоді люди, так само як і представники інших соціальних груп, отримали найважливіше право – право вибору життєвого шляху. Цей вибір є дуже складним і малопрогнозованим. В суспільстві з’явилися проблеми, які раніше не існували: безробіття, величезні масштаби міграції населення, проблеми безпритульних дітей, високий рівень злочинності, політична нестабільність, наркоманія, алкоголізм, епідемія суїцидів.

Існують проблеми молоді в освіті, професійній підготовці, зайнятості, стані здоров’я, трансляції соціального досвіду від старших поколінь до молодших, а також довіри молоді до влади, політичних партій, рухів, різних соціальних інститутів. Всі проблеми сучасного сус в тій чи іншій мірі стосуються молоді і позначаються на ній. Саме тому соціологію молоді можна вважати надзвичайно актуальним курсом в системі соціологічних дисциплін.

Соціологія молоді вивчає молодь як особливу соціальну групу, її роль і місце у відтворенні суспільства, вікові межі, потреби і способи діяльності, процес соціалізації молодих людей, соціально-професійну орієнтацію і адаптацію в колективі, неформальні молодіжні об’єднання і рухи з врахуванням класових, гендерних, етнічних, державних і регіональних особливостей.

Соціологія молоді цікавиться тими проблемами соціального життя, які є загальносоціологічними і в той же час стосуються молоді (освіта, сім’я, шлюб, політика, дозвілля), або своєрідно відбиваються в молодіжному середовищі (особливості виховання, ефективність його форм, засобів і методів, розвиток соціальної і політичної активності).

Мета курсу: ознайомити студентів з історією становлення соціології молоді як галузевої соціологічної теорії, її предметом, особливостями соціального портрету молоді як специфічної демографічної групи.

Завдання курсу:

познайомити слухачів з основними методологічними, методичними підходами вивчення молоді як соціального феномена;

описати дослідницькі стратегії в західній і вітчизняній соціології молоді;

проаналізувати соціальні проблеми молоді в суспільстві, що трансформується;

розкрити напрями молодіжної політики і соціальної роботи з молоддю;

показати можливості соціології молоді в дослідженні молоді як особливої соціальнодемографічної групи, а також межі застосування отриманих даних у формуванні молодіжної політики;

розкрити зміст і значення соціології молоді як наукової дисципліни і навчального предмета, показати її місце в системі суспільних і гуманітарних наук.

Методи викладу матеріалу:

Освоєння курсу “Соціологія молоді” вимагає активного використання у навчанні різноманітних форм занять. Поряд з лекціями, в яких викладач дає глибоке, логічне пояснення головного змісту теми, можуть проводитись додаткові заняття чи консультації щодо наукових джерел з даної проблематики та семінарські заняття, де на основі раніше отриманих знань, опрацювання навчальної та додаткової літератури, власного досвіду студентів під керівництвом викладача обговорюються найважливіші питання з теми. Проводяться також практичні заняття, в процесі яких на основі застосування теоретичних знань виконуються практичні завдання, пов’язані із змістом курсу “Соціологія молоді”.

Зміст курсу поділено на два навчальних модулі.

Навчальний процес з курсу “Соціологія молоді” має базуватись на формах, методах та засобах навчання, які забезпечують високу пізнавальну активність і самостійність студентів.

Необхідною умовою освоєння курсу “Соціологія молоді” є активне усвідомлення ідей системного, узагальненого характеру, яке виникає на основі усієї сукупності соціологічних, психологічних, статистичних, демографічних та інших знань. Високий рівень знань з курсу “Соціологія молоді” можна забезпечити лише тоді, коли студент самостійно визначає теоретичні засади, центральні поняття та похідні категорії, з’ясовує основні базові положення соціології молоді як спеціальної соціологічної теорії і зможе самостійно розробити програму емпіричного дослідження соціальних проблем молоді.

Така реалізація є можливою тільки на основі переходу від методики, типовою рисою якої є пояснювально-ілюстративний характер викладання у поєднанні з наступною перевіркою результатів запам’ятовування студентом чергової теми, до методики, основним змістом якої є організація активної самостійної роботи студентів, у процесі якої вони вчаться глибоко осмислювати та обґрунтовувати висновки, яких доходять при вивченні проблем молоді як соціологією, так і демографією, політологією, економічними та іншими науками, критично ставитися до фактів реальної дійсності, переробляючи раніше отримані знання й наукові положення у свої власні погляди на молодіжні проблеми, на своє місце в суспільстві відповідно до власних потреб та інтересів.

Однією з найважливіших умов засвоєння курсу та бази соціологічних даних є робота з підручниками, яка повинна поєднуватися із зверненням до цілого ряду довідкових джерел. Ця робота здійснюється під керівництвом викладача, який спрямовує студента на глибоке опрацювання найголовніших положень цього курсу, на ґрунтовні роздуми щодо його основних аспектів та ідей, на широке їх залучення для розв’язання молодіжних проблем, на застосування положень інших навчальних предметів, а також фактів з реального життя.

До головних складових навчального процесу потрібно віднести розв’язання завдань пізнавального плану, а також виконання практичних робіт, які мають бути спрямовані на розвиток у студентів самостійного мислення, формування необхідних вмінь, перш за все застосовувати отримані знання в житті.

Основні напрямки застосування знань, отриманих в курсі “Соціологія молоді”:

дослідження ролі молоді та її місця в соціальному розвитку суспільства;

вивчення тенденцій зміни соціального портрету, норм, цінностей, інтересів та потреб молоді;

виявлення і прогнозування напрямів розвитку проблем молоді і розробка соціальної політики стосовно різних груп молоді.

Тематичний план курсу

–  –  –

Cемінарське заняття № 1. Соціологія молоді як галузева соціологія Питання для обговорення 1. Історія формування поняття «молодь». Принципи виділення молоді в структурі суспільства.

2. Предмет і об’єкт науки про молодь.

3. Функції соціології молоді, її взаємодія з іншими науками.

4. Основні підходи до вивчення молоді.

Питання для самоконтролю

1. Яка різниця і які критерії соціального і біологічного віку?

2. Чим зумовлене зростання ролі молоді в сучасному світі?

3. Порівняйте психоаналітичний та структурно-функціональний напрями соціологічного вивчення молоді.

4. Чому, на думку представників психоаналізу, молоді люди збираються в групи подібних до себе?

5. Охарактеризуйте культурологічну традицію соціології молоді.

6. Визначте основні проблеми становлення соціології молоді в Україні.

7. Чому поняття “молодь” є конкретно-історичним?

8. В чому полягає специфіка молоді як соціальної групи?

9. Як Ви розумієте вислів П.Пікассо “треба прожити достатньо багато років, щоб відчути себе достатньо молодим”?

10. Коли сформувалась соціологія молоді і в чому полягає необхідність такої науки?

11. Перерахуйте найважливіші соціальні проблеми молоді в сучасному українському суспільстві.

12. Які підстави були в режисера назвати свій фільм “Чи легко бути молодим”?

Тематика есе1. Чи легко бути молодим в сучасному українському суспільстві?

Індивідуальні навчально-дослідні завдання

1. Соціологія молоді: історія становлення, напрями досліджень.

2. Основні підходи до визначення поняття “молодь” в соціології.

Навчально-методична література Головатий М.Ф. Соціологія молоді: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2006. – 304 с.

Кон И.С. Социология молодежи. В кн.: Краткий словарь по социологии. – М., 1988.

Лисовский В. Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России: Уч. пособие. - СПб., 2000. – 356 с.

Павловский В.В. Ювенология: становление науки о молодежи / Краснояр. Гос. Ун-т. – Красноярск, 1997. – 188 с.

Социология молодежи. Учебник. /Отв. ред. В.Т.Лисовский. - СПб., 1996.

Социология молодежи: Учебное пособие / Под ред. проф. Ю.Г. Волкова. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2001.

Соціологія молоді // Соціологія культури: Навч. посібник. // О.М.Семашко, В.М.Піча, О.І.Погорілий та ін.- К.: „Каравела”, Львів: „Новий світ-2000”, 2002. – 334 с.

Додаткова література Пирожков С.І. Молодь у стратегії людського розвитку України // Вивчення молоді на сучасному етапі: питання методології та методики. – К., 1996.

Головенько В.А. Молоде покоління України в алгоритмі суспільних процесів // Український соціум. – 2006. - № 2. – С. 20-34.

Социальное развитие молоджи: методологические проблемы и региональные особенности. - М., 1986.

Чупров В.И. Социология молодежи на рубеже своего тридцатилетия // Социологические исследования. -1994. - № 6.

Шевчук М.В., Савчук П.О. Проблеми молоді в сучасному суспільстві // Актуальні питання культурології. – 2006. – С. 52.Похожие работы:

«УДК 316.7 Франченко Л. Аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка СПОЖИВАННЯ ЯК ЧИННИК ГРУПОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ Здійснено виокремлення та систематизацію символів споживання як інструментів, за допомогою яких відбувається конструювання соціальної ідентичності статусних груп. Розглядаються тенденції сучасного суспільного розвитку, масового споживання. Виокремлюються риси суспільства споживання, яке породжує масову потребу в індивідуалізації. Ключові слова: суспільство...»

«Денисенко І.Д. 205 РОЗДІЛ ІІІ. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ УДК 141.7: 316.614 МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОНТЕКСТАХ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ І.Д. Денисенко, доктор філософських наук, професор У статті розглядаються методологічні засади і перспективи моделювання поведінки особистості в сучасних соціокультурних контекстах. Акцент робиться на моменті відповідності процесів соціалізації та індивідуалізації особистості сучасним умовам розвитку суспільства....»

«Соціологія УДК 316:347.96-045.28 В. Л. Погрібна, доктор соціологічних наук, професор; І. В. Підкуркова, кандидат соціологічних наук, доцент РоЛь пРоФІЛьноГо вУЗУ в попЕРЕдЖЕннІ пРоФЕсІйноГо мАРГІнАЛІЗмУ ЮРисТІв У статті крізь призму теорії зони найближчого розвитку Л. С. Виготського ...»

«ISSN 0130-9188 КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ Літопис журнальних статей Державний бібліографічний покажчик України №7 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА IVAN FEDOROV КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ BOOK CHAMBER OF UKRAINE, імені ІВАНА ФЕДОРОВА STATE RESEARCH INSTITUTІON Національна National бібліографія України bibliography of Ukraine ЛІТОПИС JOURNAL ЖУРНАЛЬНИХ ARTICLES СТАТЕЙ CHRONICLE Державний бібліографічний State bibliographic index покажчик України of Ukraine Виходить 2 рази на місяць Issued semimonthly...»

«Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки 5 Розділ І. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ УДК 324:070 Ю. С. Прокопчук СИМВОЛІЧНА ВЛАДА ТА СИМВОЛІЧНА ПОЛІТИКА ЯК КОНСТИТУТИВНІ ЗАСАДИ КОНСТРУЮВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ПОЛЯ Розглядаються питання, пов’язані з аналізом впливу символічного виробництва та символічної політики на процеси конструювання політичного поля. Обґрунтовується здатність символічних політичних практик впливати на процеси легітимації політичного устрою. Ключові слова: політичне поле,...»

«Національна академія наук України Інститут соціології ЖУЛЕНЬОВА ОКСАНА ВАДИМІВНА УДК 303.214 ВИЗНАЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ІНВАРІАНТНОСТІ ЯК ЗАСІБ ПЕРЕВІРКИ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ У КРОСНАЦІОНАЛЬНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 22.00.02 методологія та методи соціологічних досліджень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті соціології Національної академії наук України. Науковий керівник – доктор...»

«74 Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки УДК 316.1 В.Л. Пасісниченко, Ю.В. Пасісниченко КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «УЯВИ» В СОЦІАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ: В ПОШУКАХ «СОЦІОЛОГІЧНОЇ УЯВИ» Аналізуючи на прикладі робіт Ч.Р. Міллза, П. Штомпки та К. Касторіадіса моделі концептуалізації поняття «уяви» в соціальній теорії та «соціологічної уяви», зокрема, дана робота розкриває складність формування концепту уяви та його легітимації у науковому обігу. В той же час цей...»

«Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна ‘2013, № 1053 УДК 316: 330.544.2 ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СПОЖИВЧИЙ ВИБІР Вакуленко Світлана Миколаївна – кандидат соціологічних наук, докторант кафедри прикладної соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна У статті розглядаються можливості застосування соціально-комунікативних технологій для впливу на вибір споживачів. Зазначається, що в сучасному суспільстві найбільш ефективними...»

«УДК 316.74 Мраморнова О. аспірантка Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОВЛЕННЄВА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ ПРО ГЕНДЕРНУ СТЕРЕОТИПІЗАЦІЮ У статті розглядаються особливості проявів гендерних стереотипів, які діють як механізм трансляції і закріплення гендерних ролей у щоденних мовних практиках. Автор виокремлює гендерні стереотипи на рівні структурної організації мови, на рівні гендерно маркованих висловлювань, а також зображує їх прояви у межах загальної структури...»

«Наукові записки...7. Гессен Ю. Евреи в польско-литовском государстве// История еврейского народа в России. – МоскваИерусалим. – 3-е изд. – 1993. С. 22-46.8. Очерк истории еврейского народа. – Ч. 1-2. // под ред. Ш. Эттингера. –Иерусалим. – 1979.9. Бершадский С. Литовские евреи. – Спб., – 1883.10. TekstyzrodlowedonaukihistoriiZydowwPolsceiwewschodniejEuropie. Opr. E. Ringelbaum, R. Mahler. – Warszawa. – 1930. 11. Дубнов С. Новейшая история еврейского народа. – Т. V. – СПб. – 1914. 12. Регесты и...»

«ISSN 0130-9188 КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ імені ІВАНА ФЕДОРОВА Літопис журнальних статей Державний бібліографічний покажчик України № 14 КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ IVAN FEDOROV імені ІВАНА ФЕДОРОВА BOOK CHAMBER OF UKRAINE Національна National бібліографія України Bibliography of Ukraine ЛІТОПИС THE MAGAZINE ЖУРНАЛЬНИХ ARTICLES СТАТЕЙ CHRONICLE Державний бібліографічний State Bibliographic Index покажчик України of Ukraine № 14 № 14 Липень, 2005 July, 2005 (14509—15612) (14509—15612) Виходить 2 рази...»

«1 СІГОВ КОСТЯНТИН (бібліографія) Сігов К. Вигнання та свобода: Шлях Миколи Бердяєва: [Рубрика “Київське коло”] // Філософська і соціологічна думка. – 1989. – №11. – С. 78-85. Сігов К. Людина поза грою і людина, яка грає: Вступ до філософії гри: [Скорочено. Стаття перша та друга. Фрагмент майбутньої книги з філософії гри] // Філософська і соціологічна думка. – 1990. – №№ 4, Konstantin Sigov. L’homme hors-jeu et l’homme qui joue: Introduction la philosophie du jeu: Introduction la philosophi du...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 27 (66). № 1. Ч.1 – С. 66-59 УДК 811 Колористика у творчості Т. Г. Шевченка Діброва С.М., Ларіна Г.А. Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, м. Сімферополь, Республіка Крим У статті проаналізовано вживання кольоропозначень Т. Г. Шевченка, виявлено частоту використання, здійснено класифікацію колірних одиниць і встановлення їх особливостей. Ключові...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»