WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ЯК ЗАСІБ ПЕРЕВІРКИ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ У КРОСНАЦІОНАЛЬНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Національна академія наук

України

Інститут соціології

ЖУЛЕНЬОВА ОКСАНА ВАДИМІВНА

УДК 303.214

ВИЗНАЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ІНВАРІАНТНОСТІ ЯК ЗАСІБ

ПЕРЕВІРКИ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ У КРОСНАЦІОНАЛЬНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

22.00.02 методологія та методи соціологічних досліджень

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата соціологічних наук

Київ – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті соціології Національної академії наук України.

Науковий керівник – доктор філософських наук, професор Головаха Євгеній Іванович, Інститут соціології НАН України, заступник директора з наукової роботи Інституту соціології НАН України, головний науковий співробітник доктор соціологічних наук

Офіційні опоненти:

Устич Сергій Іванович, Ужгородська міська громадська організація «Інститут транскордонного співробітництва», директор кандидат соціологічних наук Нікітіна Тетяна Євгенівна, телеканал «Україна», начальник відділу стратегічної аналітики Захист відбудеться «23» жовтня 2015 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.229.01 в Інституті соціології Національної академії наук України за адресою: вул. Шовковична, 12, м. Київ, 01021.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту соціології Національної академії наук України за адресою: вул. Шовковична, 12, м. Київ, 01021.

Автореферат розіслано «15» вересня 2015 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Н. І. Соболєва.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. З середини ХХ століття в соціології активізується застосування крос-національних досліджень для вивчення соціальних процесів, феноменів, пояснення міждержавних подібностей і розбіжностей. Розвиток і поширення крос-національних досліджень у сучасній соціології обумовлені глобалізаційними процесами, потребою отримувати і порівнювати інформацію про соціальні процеси і зрушення в різних країнах. Застосування крос-національного дослідження дозволяє обґрунтовувати соціологічні теорії, дослідницькі гіпотези та конструкти. За останні десятиліття у цьому напрямку соціологічних досліджень накопичений значний досвід.

Здійснюються багаторічні крос-національні проекти: Європейське соціальне дослідження (European Social Survey), Європейське дослідження ценностей (European Value Surve), Світове дослідження цінностей (World Values Surve), Міжнародна програма соціального дослідження (International Social Survey Programme), Євробарометр (Eurobarometer), Афробарометр (Afrobarometer), Латінобарометр (Latinobarometer), Європейське дослідження господарської панелі (European Community Household Panel Survey), Європейське дослідження доходів і умов життя (EU Statistics on Income and Living Conditions).

Методологічним особливостям реалізації крос-національних досліджень присвячені роботи багатьох зарубіжних дослідників: Л. Хентрейса (L. Hantrais), С. Менгена (S. Mangen), Дж. Харкнесса (J. Harkness), Ф. Ван де Вейвера (F. Van de Vijver), Е. Оєна (E. Oyen), В. Парка (W. Park), Р. Джовелла (R. Jowell), В. Саріса (W. Saris), Е. Давідова (Е. Davidov), Б. Мьолемана (В. Meuleman), Ж. Білльє (J. Billiet), С. Верби (S. Verba), Р. Сінга (R. Singh), К. Льонга (K. Leung), Ф. Дразгоу (F. Drasgow), М. Кона (М. Kohn), І. Пуртінга (Y. Poortinga) та інших.

До вивчення теоретико-методологічних засад крос-національних досліджень звертались такі вітчизняні науковці, як О. Балакірєва, Є. Головаха, А. Горбачик, О. Куценко, С. Макеєв, Н. Паніна, О. Стегній, В. Паніотто, С. Устич, В. Хмелько, М. Чурилов, О. Шестаковський. Однак, залишається чимало проблем, пов’язаних з визначенням можливостей і обмежень у крос-національних порівняннях.

Проведення крос-національного дослідження в соціології означає перехід від розгляду варіативності всередині однієї групи (країни) до подвійної варіативності крос-національного порівняння. Навіть, якщо соціальні феномени мають однакову назву в різних країнах, даний феномен може мати різне значення для різних груп населення та відрізнятися за функціональною складовою, що може вплинути на точність вимірювання феномену.

У зв’язку з цим особливого значення в крос-національних дослідженнях набуває досягнення еквівалентності вимірювання як необхідної умови співвимірюваності соціальних феноменів, явищ та процесів. Незважаючи на те що еквівалентність вимірювання є предметом дослідження багатьох зарубіжних соціологів і представників суміжних наук (Г. Тріандіса (Н. Triandis), Г. Хофстеде (G. Hofstede), Ф. Ван де Вев’єра (F. Van de Vijver), К. Льонга (K. Leung), Д. Мацумото (D. Matsumoto) та інших), у вітчизняній соціології еквівалентність вимірювання та критерії її перевірки залишаються недостатньо вивченими в умовах, коли тотожні соціальні феномени в західній та пострадянській дійсності можуть істотно відрізнятися (наприклад, розуміння демократії та ринкових реформ, довіра до окремих соціальних інститутів тощо).

Таким чином, сутність наукової проблеми, на розв’язання якої спрямоване дослідження, полягає у необхідності визначення засобу перевірки еквівалентності вимірювання, який враховував би соціокультурну специфічність та варіативність соціальних реалій, в яких спостерігається певний феномен. Таким засобом є перевірка інваріантності вимірювання.

З теоретико-методологічної точки зору інваріант у сучасній соціології виконує роль системотворчого фактора і є властивістю постійного і незмінного в прояві того чи іншого соціального феномену. Вивчення інваріантності тісно пов’язане з необхідністю виявлення в структурі динамічних суспільних відносин стійких параметрів, незалежних від зовнішніх факторів та соціокультурного контексту. Саме такі параметри слугують досліднику доказом наявності або відсутності спільних характеристик соціального у різних країнах. Особливого значення визначення інваріантності має під час дослідження конструктів, які у крос-національному соціологічному дослідженні являють собою набір індикаторів для вивчення певного соціального феномена.

Складність застосування конструктів у крос-національному дослідженні полягає в тому, що індикатори можуть бути сприйняті по-різному в різних країнах.

Навіть якщо була доведена конструктна валідність в одній країні, даний конструкт може не піходити для вимірювання в іншій. Саме тому необхідно здійснювати аналіз структурної усталеності вимірювального конструкту в усіх досліджуваних країнах (перевіряти ступінь інваріантності конструкту). Перевірка інваріантності є необхідним, базовим критерієм досягнення процедурної еквівалентності (тобто, чи можна вважати індикатори конструкту рівнозначними у кількох групах) та інтерпретативної еквівалентності (чи можна вважати концептуальний зміст конструкту рівнозначним в кількох групах). Необхідність визначення статистичної інваріантності пов’язана зі складністю і варіативністю дослідницького конструкту, що робить релевантний аналіз подібностей і відмінностей лише на основі порівняння кількісних показників достатньо проблематичним і часто некоректним.

Тому статистична інваріантність розглядається в роботі як критерій еквівалентності вимірювання, що свідчить про досягнення структурної рівнозначності конструкту. До визначення статистичної інваріантності звертались Е. Давідов (Е. Davidov), Ф. Ван де Вейвер (F. Van de Vijver), В. Саріс (W. Saris), М. Фрайтаг (М. Freitag), П. Бауер (Р. Bauer), Б. Мьолеман (В. Meuleman), С. Орег (S. Oreg), Ж. Білльє (J. Billiet). Серед вітчизняних дослідників, які використовували визначення статистичної інваріантності під час перевірки конструктів, можна зазначити Т. Любиву. Однак, у даному аналізі не було наголошено на можливості застосування статистичної інваріантності як засобу перевірки еквівалентності вимірювання конструкту в кількох країнах.

Задля емпіричної демонстрації особливостей перевірки статистичної інваріантності у роботі обраний конструкт соціальної і політичної довіри та перевірена структурна подібність досліджуваного конструкту для України, Росії та Польщі. Для визначення його структурної подібності застосовується метод моделей лінійних структурних рівнянь (зокрема, конфірматорний факторний аналіз).

Метод моделей структурних рівнянь був запропонований С. Райтом (S. Wright).

У соціальних науках цей метод застосовується завдяки роботам Х. Блейлока (H. Blalock), К. Йорескога (К. Jreskog) А. Голдбергера (A. Goldberger), О. Дункана (O. Duncan), В. Саріса (W. Saris), Ж. Білльє (J. Billiet) та інших. Серед українських вчених до методу структурних рівнянь звертались В. Паніотто, В. Хмелько, А. Горбачик, І. Лизогуб та Т. Любива.

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами відділу. Тематика і ракурс роботи пов’язані з науково-дослідною темою відділу методології і методів соціології Інституту соціології НАН України «Методологія порівняльно-культурних досліджень сучасних суспільств» (№ держреєстрації 0113U004389).

За результатами теми здобувачем підготовлені аналітичні матеріали та визначені критерії релевантності інтерпретації даних порівняльних соціологічних досліджень.

Мета та основні завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є визначення статистичної інваріантності як засобу перевірки еквівалентності вимірювання у крос-національних соціологічних дослідженнях.

Для досягнення поставленої мети визначено такі дослідницькі завдання:

виокремити типи та рівні еквівалентності вимірювання у крос-національних соціологічних дослідженнях;

обґрунтувати критерії та засоби визначення еквівалентності вимірювання;

розкрити зміст поняття «інваріантність», генезис та особливості його тлумачення;

визначити поняття «статистична інваріантність» як критерій еквівалентності вимірювання;

перевірити можливість обґрунтування інваріантності у крос-національних дослідженнях на прикладі конструкту соціальної і політичної довіри «Європейського соціального дослідження».

Об’єкт дослідження – еквівалентність вимірювання у крос-національних соціологічних дослідженнях.

Предмет дослідження – статистична інваріантність як засіб перевірки еквівалентності вимірювання у крос-національних соціологічних дослідженнях.

Теоретико-методологічна база дисертації: загальні принципи співвимірюваності соціальних об’єктів, системний аналіз, основні онтологічні засади структурного функціоналізму, структуралістського підходу та теорії загальних систем; основні засади, методологічні принципи та понятійний апарат природничих наук, крос-культурної психології та психометричної теорії, а також понятійний апарат методу моделей лінійних структурних рівнянь.

Емпірична база дисертації: третя (2007), четверта (2009), п’ята (2011), шоста (2013) хвилі Європейського соціального дослідження (European Social Survey).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Методи дослідження. У межах дисертаційної роботи для вирішення поставлених дослідницьких завдань використовувався комплекс загальнонаукових методів: системний метод, методи історико-порівняльного аналізу і синтезу (для окреслення теоретичних основ понять «еквівалентність» і «інваріантність», які розроблялися у межах психологічних, соціально-психологічних, культурологічних, антропологічних, соціологічних підходів), метод моделей лінійних структурних рівнянь. Комп’ютерне опрацювання масивів емпіричних даних реалізовано за допомогою прикладних програм AMOS та SPSS.

Наукова новизна одержаних результатів.

На основі вирішення дослідницьких завдань була визначена статистична інваріантність як засіб перевірки еквівалентності вимірювання у крос-національних соціологічних дослідженнях та отримані наступні наукові результати, що мають наукову новизну:

вперше виокремлена статистична інваріантність як засіб визначення еквівалентності вимірювання; підтвердження інваріантності вимірювання в кроснаціональних дослідженнях свідчить про структурну подібність і стійкість досліджуваного конструкту;

вперше на основі типологізації еквівалентності вимірювання виокремлені рівні статистичної інваріантності, які відповідають кожному з визначених типів еквівалентності: для підтвердження структурної еквівалентності необхідним є конфігуральний рівень інваріантності, для функціональної та метричної еквівалентності – метрична інваріантність, для скалярної еквівалентності, – відповідно, скалярна статистична інваріантність;

вперше у вітчизняній соціології на даних емпіричних досліджень здійснена процедура визначення еквівалентності вимірювання з використанням конфірматорного факторного аналізу для перевірки еквівалентності вимірювання конструкту соціальної та політичної довіри в Україні, Росії та Польщі;

отримало подальшого розвитку обґрунтування стійкості конструкту соціальної та політичної довіри (порівнювались дані чотирьох хвиль Европейського соціального дослідження) та рівнозначність індикаторів для всіх країн-учасниць;

висновки були зроблені в результаті підтвердження конфігуральної і метричної інваріантності;

отримали подальший розвиток і систематизовані структурні передумови досягнення співвимірюваності соціальних феноменів; було зроблено висновок, що передумовою для подальшого порівняння та інтерпретації отриманих даних є дотримання структурної стійкості та рівнозначності конструкту, який вимірює даний феномен; структурна подібність конструкту підтверджує його стійкість до зміни умов, що є необхідною і першочерговою умовою досягнення еквівалентності вимірювання.

Практичне значення одержаних результатів. Запропонований засіб визначення еквівалентності вимірювання може бути застосований науковцямисоціологами на етапі аналізу даних крос-національних досліджень для досягнення релевантного порівняння і коректної інтерпретації даних. Зокрема, йдеться про перевірку структурної подібності та стійкості дослідницьких конструктів, перш ніж робити висновки про подібності та відмінності на основі порінюванності оцінок.

Запропоновані інструменти визначення еквівалентності є результатом теоретикометологічного аналізу проблем співвимірюваності в порівняльній методології, а також результатом емпіричного аналізу, і можуть бути використані для різного роду порівнянь і методологічних обговорень. Результати дисертації можуть бути використані для підготовки та викладання курсів з методології і практики проведення крос-національних соціологічних досліджень.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею. Усі статті за темою дисертації написано здобувачкою без співавторів.

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи обговорювалися на конференціях: міжнародній науково-практичній конференції «Наукова дискусія: питання соціології, політології, філософії та історії» (м. Одеса, 2015 р.), міжнародній науково-практичній конференції «Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності» (м. Дніпропетровськ, 2015 р.), міжнародній науково-практичній конференції «Війни та трансформації» (м. Київ, 2014 р.), міжнародній науково-практичній конференції «Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів» (м. Київ, 2013 р.), міжнародній науково-практичній конференції «Социальное знание и современные проблемы развития белорусского общества» (м. Мінськ, 2013 р.), на VI Міжнародних соціологічних читаннях пам’яті Наталії Паніної «Сучасні методи збору і аналізу даних в соціології» (м. Київ, 2012 р.).

Публікації. Зміст основних положень дослідження викладено у 5 статтях, опублікованих у провідних наукових виданнях, і 5 тезах у збірниках праць за матеріалами конференцій.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Наукове життя ЛІТЕРАТУРА 1. Требін М. П. Формування правової культури в Україні / М. П. Требін // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Правова культура і громадянське суспільство в Україні», 12 жовтня 2007 року, НДІ держ. буд-ва та місцев. самовряд., Акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Х. : Право, 2007. 214 с.2. http://www.bbc.co.uk/ukrainian/ukraine_in_russian/2013/03/130312_ru_s_ukraine_ invest_climate.shtml. 3. Загальна теорія держави і...»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ФІЛОСОФІЯ, КУЛЬТУРОЛОГІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, 2011, ВИП. 2 С. Є. Орєхова НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В КЕРІВНИЦТВІ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ КОМПАНІЇ Відданість співробітників важливий фактор рентабельності компанії, тому головною цінністю компанії є її персонал. У зв'язку з цим керівництво успішної компанії зобов'язано приділяти увагу питанням, пов'язаним з ефективною організацією роботи персоналу і підвищенням рівня задоволеності нею. У даній...»

«СОЦІОЛОГІЯ УДК 316.34 Н.В. Коваліcко, д-р. соціол. наук Львівський національний університет імені Івана Франка СТРАТИФІКАЦІЙНІ ПОРЯДКИ СУСПІЛЬСТВА:МЕТОДИКИ ТА ЕМПІРИЧНІ РОЗВІДКИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ За результатами емпіричних досліджень у статті з’ясовано характер стратифікаційних процесів у м. Львові та м. Донецьку. Виділено основні соціальні страти, встановлено ступінь консистентності/неконсистентності статусних позицій у різних соціальних стратах. Проаналізовано самоідентифікаційні...»

«Соболевська М.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, кандидат соціологічних наук, доцент, докторант ДИСКУРСНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ТЕОРЕТИЗУВАННЯ Стаття присвячена визначенню перспектив і можливостей дискурсивного підходу в аналізі сучасної соціологічної теорії. Дискурсивний підхід до аналізу соціології та сучасної соціологічної теорії дозволяє представити останню як динамічне утворення, що знаходиться в ситуації постійних змін і...»

«Пилинський Ярослав кандидат філологічних наук, директор Київського офісу Інституту Кеннана ОСВІТА ІММІГРАНТІВ ТА ПРОБЛЕМА ЇХНЬОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ (ДОСВІД США) Жодна людина не може повноцінно реалізувати свої ані станові, ані культурні чи майнові переваги, якщо вона не має належної освіти, саме освіта і є її головним капіталом, єдиною перепусткою до повноцінної життєдіяльності. Особливо це стосується іммігрантів як першого, так і другого покоління: саме освіта може стати тим основним капіталом,...»

«УДК 316.6 О. В. Волянська, кандидат соціологічних наук, доцент Індикатори антикорупційного потенціалу громадянського суспільства в Україні: соціологічний аналіз На основі аналізу індикаторів, що характеризують антикорупційну активність різних його суб’єктів, оцінено антикорупційний потенціал громадянського суспільства в Україні. Проаналізовано такі показники, як сприйняття корупції, рівень протестної активності населення, ефективність ЗМІ та громадських організацій в протидії корупції тощо....»

«74 Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки УДК 316.1 В.Л. Пасісниченко, Ю.В. Пасісниченко КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «УЯВИ» В СОЦІАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ: В ПОШУКАХ «СОЦІОЛОГІЧНОЇ УЯВИ» Аналізуючи на прикладі робіт Ч.Р. Міллза, П. Штомпки та К. Касторіадіса моделі концептуалізації поняття «уяви» в соціальній теорії та «соціологічної уяви», зокрема, дана робота розкриває складність формування концепту уяви та його легітимації у науковому обігу. В той же час цей...»

«СУЧАСНІСТЬ ЧЕРВЕН Ь 1984 Ч. 6(278) БО Г Д А Н Н И Ж А Н К ІВ С Ь К И Й -БА БА Й М. Шкандрій: Х У Д О Ж Н Я Л ІТЕРА ТУ РА В. Маркаде: ВАСИЛЬ Є РМ И Л О В Б. Певний: С ЕЛ ЕК ТИ ВН И М ОКОМ І. Коропецький: ЕК О Н О М ІКА У К РА ЇН И П Е РЕ Д ПЕРШОЮ СВІТОВОЮ ВІЙОЮ В. Ісаїв: П О Л ІТИ Ч Н А СОЦІОЛОГІЯ ВЯ Ч ЕС Л А ВА Л И П И Н С Ь К О ГО Н А Й Н О В ІШ І В И Д АН НЯ «СУЧАСНОСТИ» Емма Андієвська К АВАРНЯ З б ір ка С онетів. «Сучасність», 1983, 126 стор. О ф орм лення, заставки і п р о ф іл ь а вторки...»

«свідомість. Вплив на пацієнта здійснюється через повчання, навіювання,команди. Пацієнт має право ставити питання, які хвилюють його і, без сумніву, має право очікувати відповіді від лікаря, яка і буде тією альтернативою, з якої повстане його вибір. У цьому, власне, і полягає гуманістичний підхід до процесу взаємодії на суб’єкт-суб’єктному рівні у структурі мовленнєвого спілкування лікаря з пацієнтом. Звідси мовиться про вищу форму соціальнопсихологічного контакту – співробітництво, що полягає у...»

«Bilyk N., student Institute of Philology, Taras Shevchenko National University of Kyiv Symbolic details in the short story“Ах, Xiangxue” («») by Tie Ning (, 1957-) The article deals with peculiarities of artistic symbolic details in modern Chinese writer Tie Ning’s (, 1957-) short story “Ах, Xiangxue” («») and establishes the role of such details therein. Key words: detail, symbolic detail, Tie Ning. УДК 82-92:82’06 Бітківська Г.В., к.пед.н, доц., Київський університет імені Бориса Грінченка...»

«О.О. Якименко УДК 811.161.2:004.738.5 БЛОНДИНКИ І ДОМОГОСПОДАРКИ ЯК СТЕРЕОТИПИ ЧИТАЧА В ІНТЕРНЕТ-ОБГОВОРЕННЯХ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ У статті розглянуто стереотипи блондинки і домогосподарки як види конкретизації концепту читач із негативним оцінним значенням. Відзначається розширення кола денотатів цих лексем на концептуальному рівні та використання прецедентних імен для позначення апеляції до цього рівня. Ключові слова: стереотип, прецедентне ім’я, оцінка, інтернет-дискурс. Якименко Е.А....»

«Соціологія УДК 316:347.96-045.28 В. Л. Погрібна, доктор соціологічних наук, професор; І. В. Підкуркова, кандидат соціологічних наук, доцент РоЛь пРоФІЛьноГо вУЗУ в попЕРЕдЖЕннІ пРоФЕсІйноГо мАРГІнАЛІЗмУ ЮРисТІв У статті крізь призму теорії зони найближчого розвитку Л. С. Виготського ...»

«Експресивно-комунікативні особливості сучасного мас-медійного дискурсу у контексті естетики Б.Кроче /Свінціцька О.І. //Гілея : науковий вісник : зб. наук. праць / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН. – 2011. – Випуск 44.– С. 429-441. (13 с., 0,9 д.а.) – фахова стаття у ВАКУ визнаному виданні. УДК 18+111.852+130.122 Свінціцька О. І. ЕКСПРЕСИВНО-КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО МАС-МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ У КОНТЕКСТІ ЕСТЕТИКИ Б. КРОЧЕ Проаналізовано експресивні характеристики мас-медійних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»