WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 334.72 Хілуха О.А., к.е.н., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У статті визначено ...»

УДК 334.72

Хілуха О.А., к.е.н.,

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті визначено трактування корпоративного управління як систему

загальних правил, процедур та політики, за допомогою яких планується регулюється

та контролюється діяльність підприємства. Були виявлені відмінності між

категоріями «корпоративне управління» та «корпоративний менеджмент». Було

виявлено, що структура корпоративного управління складається з явних і неявних контрактів між компанією та зацікавленими сторонами де розподіляються права та обов'язки, а також порядок узгодження суперечностей зацікавлених сторін відповідно до їх цілей та інтересів. Корпоративне управління забезпечує основу для досягнення цілей компанії, охоплює практично всі сфери управління, від планування до контролювання та вимірювання ефективності діяльності підприємства.

Ключові слова: корпоративне управління, корпоративний менеджмент, зацікавлені сторони, акціонери, рада директорів, продуктивність компанії.

В статье определено трактовка корпоративного управления как систему общих правил, процедур и политики, с помощью которых планируется регулируется и контролируется деятельность предприятия. Были выявлены различия между категориями «корпоративное управление» и «корпоративный менеджмент». Было обнаружено, что структура корпоративного управления состоит из явных и неявных контрактов между компанией и заинтересованными сторонами где распределяются права и обязанности, а также порядок согласования разногласий заинтересованных сторон в соответствии с их целями и интересами. Корпоративное управление обеспечивает основу для достижения целей компании, охватывает практически все сферы управления, от планирования до контроля и измерения эффективности деятельности предприятия.

Ключевые слова: корпоративное управление, корпоративный менеджмент, заинтересованные стороны, акционеры, совет директоров, производительность компании.

In the article there was determined interpretation of сorporate governance as the rules, processes, or laws by which businesses are operated, regulated, and controlled. There were explained differences between categories «corporate governance» and «corporate management.

There was defined that corporate governance framework consists of explicit and implicit contracts between the company and the stakeholders for distribution of responsibilities, rights, and rewards, procedures for reconciling the sometimes conflicting interests of stakeholders in accordance with their goals and roles. Since corporate governance also provides the framework for attaining a company's objectives, it encompasses practically every sphere of management, from action plans and internal controls to сompany performance.

Keywords: corporate governance, corporate management, stakeholders, shareholders, board of directors, сompany performance.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язко з важливими науковими та практичними завданнями. Поточна економічна криза вітчизняної економіки відкинула питання корпоративного управління промислових підприємтв на другий план, що є необгрунтованим оскільки якісне корпоративне управління підтримує довіру інвесторів, в результаті чого, компанія може знижувати капітальні витрати, забезпечує спонукання менеджерів досягнення цілей, що є в інтересах акціонерів та організації, знижує корупованість та ризиковість діяльності підприємства, допомагає у формуванні бренду. Корпоративному управлінню присвячено роботи таких учених як Д.О.

Баюри, А. Берлі, Г. Ванга, Х. Девірста, А Демба, А. Кедбері, Г. Мінза, П. Моерланда, Ф. Нойбауера, О.С. Поважного. Проте незважаючи на численні праці учених не має спільної думки щодо визначення категорії, що зумовлює потребу у додаткових досліджень її еволюції та виокремлення відмінностей від інших дотичних категорій.

Цілями статті є визначення сутнісних характеристик в управлінні корпоративною культурою підприємства, що потребує розв’язання таких завдань:

- уточнення визначення поняття «корпоративне управління»;

- дослідження еволюції формування корпоративного управління підприємств;

- визначення відмінностей між категоріями «корпоративне управління» та «корпоративний менеджмент».

Починаючи з 60-х рр. ХХ століття проблеми корпоративного управління (corporate governance) активно вивчаються в економічній літературі.

Дослідження з корпоративного управління відображають еволюцію великих інтегрованих структур. У 1967 р виходить книга А. Берлі і Г. Мінза «Сучасна корпорація і приватна власність», де відокремлення власників від управлінців призвело до появи нового соціального прошарку професійних менеджерів і розвитку фондового ринку [1]. Одним з перших хто сформулював визначення корпоративного управління є А. Кедбері: «Корпоративне управління - це система керівництва і контролю за діяльністю компаній» [2]. Корпоративне управління визначається як набір механізмів, в рамках яких функціонує компанія, коли у власників підприємства відчужують функцію управління підприємством. В більш пізніх своїх роботах Кедбері відзначає головне призначення корпоративного управління є «підтримання балансу між економічними і соціальними, особистісними суспільними цілями» [2]. Тобто інтереси суспільства, держави, компаній та їх власників повинні бути максимально взаємопов'язані, але самі механізми, через які і буде налагоджена дана взаємозв'язок, не розкриваються.

П. Моерланд в дослідженні поняття «корпоративне управління» відділяє його важливий елемент - наявність ради директорів. Хоча А. Демба і Ф. Нойбауер відзначають значущість ради директорів як компоненти корпоративного управління, проте вважають, що рада директорів, важливий, насамперед, для ведення звітності корпорації перед акціонерами та підпорядкування її діяльності сучасним етичним та економічним стандартам. Деякі автори, наприклад, Г. Ванг і X. Девірст проголошують рада директорів найбільшою інновацією у сфері корпоративного управління.

Різне розуміння ролі ради директорів у корпоративному управлінні зумовлено значною кількістю визначень самого корпоративного управління. Рада директорів розглядають також як механізм, який полегшує агентську проблему, пов'язану з класической дилемою А. Берла і Дж. Мінса, і вчені допускають, що розуміння акціонерів про корпоративне управління ґрунтується на розумінні того, що корпорації - це приватна власність, а внутрішні і зовнішні директора - це захисники акціонерів корпорації.

Еволюцію корпоративного управління представлено на рис. 1. З рисунку видно, що в перспективі власник компанії втрачає над нею контроль і стає лише учасником розподілу прибутку.

Так формуються два управлінських інститути:

інститут менеджерів, що відповідає за поточне управління; інститут незалежних директорів, що відповідає за стратегічне управління.

Рис. 1 Еволюція корпоративного управління За визначенням фахівців Світового банку, корпоративне управління - це «система виборних та призначених органів, які здійснюють управління діяльністю відкритих акціонерних товариств, яка відображає баланс інтересів менеджерів і спрямована на забезпечення максимально можливого прибутку від усіх видів діяльності відкритого акціонерного товариства в межах норм чинного законодавства» [4].

Інші автори визначають корпоративне управління і як сукупність правил, нормативного регулювання та відповідної добровільної практики підприємств для максимізації довгострокових економічних інтересів акціонерів (А-М.

Міллстейн), і як взаємовідношення між менеджментом компанії і зацікавленими особами (ОЕСР), або як «концепцію, що включає в себе структуру управління і контролю компанії, а також правила розподілу повноважень між власниками компанії, її радою директорів, виконавчим органом і співробітниками, постачальниками, замовниками і суспільством в цілому» (Н. Р. Мерфі) [3]. На думку професора Школи менеджменту Гарвардського університетц, експерта з питань внутрішнього і зовнішнього контролю за діяльністю корпорацій К.

Мейєра, система корпоративного управління являє собою «Організаційну модель, за допомогою якої компанія представляє і захищає інтереси своїх інвесторів ».

Таким чином, усі визначення даного поняття можна розділити на дві групи.

У першій групі визначень розглядається фактичне поведінка корпорацій: їх діяльність, ефективність, зростання, фінансова структура і взаємовідносини з акціонерами та іншими учасниками. У другій групі визначень розглядається нормативна база, тобто правила, за якими працюють компанії. Таким чином, кожне з визначень охоплює лише одну з багатьох сторін корпоративного управління. Якщо об'єднати дані визначення в одне, то виходить, що корпоративне управління - це концепція, яка включає в себе організаційні структури управління компанією, інструменти контролю, законодавчу базу, регламентацію прав і відповідальності акціонерів, ради директорів і керуючих, що використовуються для підтримки балансу між економічними і соціальними, особистими і суспільними цілями заінтересованих осіб у процесі створення та розподілу доданої вартості.

Корпоративне управління, насамперед як управління корпоративними правами.

При цьому, якщо брати корпоративні права як найбільш загальний об'єкт корпоративного управління, то його можна охарактеризувати так:

корпоративне управління являє собою процес регулювання власником його корпоративних прав з метою отримання прибутку, управління корпоративним підприємством, відшкодування витрат шляхом отримання частки майна при його ліквідаціі.

Досить часто під корпоративним управлінням розуміють корпоративний менеджмент. Разом з тим, важливо виокремлювати поняття корпоративний менеджмент і корпоративне управління. Під першим терміном мається на увазі професійних фахівців в ході проведення ділових операцій. Іншими словами, менеджмент зосереджений на механізмах ведення бізнесу. Друге поняття набагато ширше: воно означає взаємодію безлічі осіб і організацій, які мають відношення до найрізноманітніших аспектів функціонування фірми.

Термін «менеджмент» в країнах з розвиненою ринковою економікою використовується стосовно корпоративно-господарському, виробничому управлінню. Менеджмент компанії - це інструменти, якими користуються менеджери корпоративних структур та їх підрозділів. Він охоплює такі питання, як інструментарій наукового управління організацією, формування системи управління в корпоративній структурі і управлінська діагностика, створення системи управління виробничо-господарською діяльністю в компанії, корпоративні інформаційні системи управління в організації та деякі інші.

Таким чином, корпоративний менеджмент в своїй основі займається питаннями ефективного управління корпоративною структурою та її підрозділами.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Корпоративне управління як система взаємовідносин у відомому трикутнику «акціонери - рада директорів - менеджмент» є основою як для забезпечення ефективної діяльності компанії в середньостроковій перспективі, так і для успішного стратегічного розвитку. Сформована система взаємовідносин між акціонерами та менеджментом далеко не завжди прозора, ефективна і захищає права інвесторів. Тому численні законодавчі вимоги і правила, так само як і передові принципи корпоративного управління, націлені не стільки на поліпшення результатів діяльності компанії, скільки на забезпечення максимального ступеня захисту вкладень інвесторів.

Однак компанія існує не тільки заради збереження вкладених у неї коштів, а й для зростання її капіталізації. Для ради директорів, поряд із завданням контролю дій виконавчого керівництва, не менш важливим є завдання вироблення та узгодження стратегії розвитку компанії. По-перше, вибір неправильної стратегії може також негативно вплинути на компанію, як недостатній контроль ради директорів за діями менеджменту компанії. Подруге, велика ймовірність, що відсутність стратегії серйозним чином вплине на діяльність компанії і в підсумку призведе до викривлення фінансової звітності.

Звідси випливає, що корпоративне управління - це, в першу чергу, набір механізмів, використовуваних для підтримки адекватного балансу між правами акціонерів і потребами ради директорів і менеджменту в процесі управління компанією. Отже, для корпоративного управління головне - це процедури, які покликані забезпечити сумлінне, відповідальне, прозоре корпоративне поведінку і підзвітність.

В той же час говорячи про менеджмент, маються на увазі механізми, необхідні для управління діяльністю компанії. Основні відмінності понять корпоративного управління і корпоративного менеджменту наведені в табл. 1.

–  –  –

Параметри Ефективне корпоративне Ефективний менеджмент ефективності управління полягає в полягає в досягненні підвищенні вартості поставлених стратегічних цілей компанії та відсутності Нормативна Корпоративне управління Менеджмент більшою мірою конфліктів інтересів у основа грунтується на ряді грунтується на рішеннях зацікавлених сторін.

основоположних принципів, загальних зборів акціонерів і загальновизнаних кодексах, ради директорів, нормативних «кращої практики» та документах компанії та законодавстві. законодавстві.

На практиці корпоративні органи управління найчастіше націлені на розробку довгострокової стратегії розвитку основного бізнесу і контроль над її реалізацією. При цьому підвищена увага приділяється досягненню запланованих кількісних показників, а методи та інструменти для їх досягнення залишаються на розсуд виконавчих органів (менеджменту) Таким чином, корпоративне управління об'єктивно знаходиться на більш високому рівні в системі управління компанією, включаючи в себе широкий спектр відносин, який стосується не лише структури органів управління, а й усіх зацікавлених сторін, і забезпечує управління корпорацією в інтересах її акціонерів. З певною часткою умовності можна відзначити, що в ідеальної моделі управління компанією корпоративне управління і менеджмент - це два самостійних напрямки в управлінні організацією, чиї функції перетинаються при розробці стратегії розвитку компанії та управління ризиками. перетин функцій залежить від механізму розподілу повноважень за рівнями управління компанією між радою директорів і одноосібним виконавчим органом, закріпленого в статуті компанії.

Отже, розглянуте тлумачення поняття корпоративного управління підприємства у взаємодії з механізмом його реалізації забезпечить довгострокові конкурентні переваги, високу інвестиційну привабливість та стабільний розвиток підприємства.

Список використаних джерел

1. A. A. Berle and G. C. Means The Modern Corporation and Private Property 2nd edn Harcourt, Brace and World, New York 1967

2. Сэр А. Кэдбери «Отчет по финансовым аспектам корпоративного управления в Великобритании», 1992 г.

3. Баюра Д.О. Система корпоративного управління в Україні - стан та перспективи розвитку : монографія / Д.О. Баюра. – Київ : К.: Видавничополіграфічний центр «Київський університет», 2009. – 288 с.

4. Світовий банк - [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://www.worldbank.org/uk/country/ukraineПохожие работы:

«УДК 621.1 Б. І. Кіндрацький, О. Ю. Пелещишин Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БУДОВИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛЕКТРОННО КЕРОВАНОЇ МУФТИ “ХАЛДЕКС” П’ЯТОГО ПОКОЛІННЯ © Кіндрацький Б. І., Пелещишин О. Ю., 2014 Проведено порівняльний аналіз сучасних конструкцій розподілу потужності у повнопривідних автомобілях. На прикладі порівняння електронно керованих муфт “Халдекс” п’ятого і четвертого поколінь...»

«Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 16 № 3 (60) Частина 3, 2014 УДК 636 Бєлозьорова Н. О., здобувач (net_bel@mail.ru), Гречка Ю. М., здобувач, Бєлозьоров О. С., студент © ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ОПТИМАЛЬНО ПОКРАЩЕНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ У МІКРОКЛІМАТІ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОЩУВАННЯ КУРЧАТ В ПРИМІЩЕННЯХ ПТАХО ГОСПОДАРСТВ ЗА ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕЗИСТЕНТНОСТІ МОЛОДНЯКА Ця стаття розглядає можливість підвищення резистентності у молодняка свійської птиці, курчат. На основі вивчених...»

«Кам’янецьПодільський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Основи медичних знань і допомоги» Лекція Перша допомога при кровотечах. Лікар-педіатра першої категорії Гудзяк С.В 1.Загальні поняття про першу медичну допомогу Невідкладна медична допомога може бути різною; у залежності від того, хто її надає, розрізняють: першу медичну некваліфіковану допомогу, яка здійснюється немедичним працівником, який часто не має необхідних засобів та медикаментів; першу медичну кваліфіковану...»

«При этом, срок окупаемости капитальных затрат, связанных с созданием и функционированием УВС составляет около четырех лет, что обеспечивает экономическую эффективность данного проекта. Отметим также, что, внедрение УВС в систему управления обеспечивает оперативное операционное обслуживание системы управления, сокращение информационных потоков на основе их централизации и автоматизации, повышение степени использования информации, освобождение управленческого персонала от трудоемких счетных...»

«Вступ Пропонована вашій увазі книга допоможе вам за короткий термін і без особливих зусиль оволодіти програмою Excel 2003. Це стислий курс, який містить усі необхідні відомості для того, щоб швидко навчитися створювати ефективні електронні таблиці для вирішення різних повсякденних задач. Прочитавши цю книгу, ви дізнаєтесь, як формувати, редагува ти й друкувати робочі таблиці, створювати формули різного сту пеня складності та використовувати функції Excel, а також буду вати на основі даних...»

«УДК 619:615.33:637.11 ОЦІНКА ПРИДАТНОСТІ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКІВ СУЛЬФАНІЛАМІДІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СКРИНІНГОВИХ ВИПРОБУВАНЬ Д. В. Янович, Г. Л. Мисько Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок У статті висвітлено питання щодо придатності скринінг-методу імуноферментного аналізу для визначення залишкових кількостей сульфаніламідів (сульфагуанідину, сульфадіазину, сульфатіазолу, сульфамеразину, сульфаметазину, сульфаметоксипіридазину,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА” На правах рукопису БЄЛОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УДК 911.5:504.05:631.95:504.062 (477.8) АГРОЛАНДШАФТИ ПЕРЕДКАРПАТТЯ, ЇХ ГЕОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Науковий керівник: ОЛІЙНИК ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ, доктор...»

«Таврійський державний агротехнологічний університет 2. Статистичний збірник «Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України» за 2011 рік. Під редакцією Ю.М. Остапчука.3. Статистичний збірник «Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України» за 2011 рік. Під редакцією Ю.М.Остапчука.4. Постанова Кабінету Міністрів України Деякі питання продовольчої безпеки від 05.12.2007 № 1379. Аннотация. В статье рассмотрена проблема обеспечения отечественной...»

«ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ” ГАВРИЛЕНКО Марина Аркадіївна УДК 616-093.002.614+658.382.2+616.314-002:613.954 ЗАСТОСУВАННЯ СИНБІОТИКІВ У КОМПЛЕКСІ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ДОШКІЛЬНЯТ З КАРІЄСОМ ЗУБІВ 14.01.22 – стоматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Державній установі “Інститут стоматології Академії медичних наук України”, м. Одеса. Науковий...»

«Положення про конкурс на отримання грантів ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС НА ОТРИМАННЯ ГРАНТІВ В МЕЖАХ ПРОГРАМИ «ШКОЛА ФОНДІВ ГРОМАД» ІСАР «Єднання» оголошує конкурс на отримання грантів в межах програми «Школа фондів громад», що впроваджується за фінансування від Фонду Чарльза Стюарта Мотта, США. Мета конкурсу – сприяння розвитку місцевої філантропії через посилення спроможності фондів громад (ФГ) в Україні. Пріоритетні напрямки конкурсу: 1. Стартові гранти Підтримка організацій, які прагнуть працювати...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Науменко Олександр Дмитрович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 14.05.2012 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2 0 1 1 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АЗОВЗАГАЛЬМАШ 1.2....»

«Книга скачана с сайта http://e kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків «Видавнича група “Основа”» УДК 373.2 ББК 74.102 Л38 Серія «Дошкільний навчальний заклад. Вихователю» Заснована 2007 року Левченко Т. Г. Л38 Рідна природа. Матеріали до занять. — Х. : Вид. група «Основа», 2010. — 224, [0] с. — (Серія «Дошкільний навчальний заклад. Вихователю») ISBN 978-611-00-0083-3. Посібник містить різноманітний за змістом та структурою дидактичний матеріал, що допоможе...»

«Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 17 квітня 2006 року N 298/227 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 травня 2006 р. за N 523/12397 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 N 1591 Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах з метою підвищення якості та ефективності організації харчування дітей у...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»