WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в ...»

-- [ Страница 1 ] --

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття

в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор Коробко Сергiй Iллiч

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 10.04.2012 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Iмтокс"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22611939

1.4. Місцезнаходження емітента 61023 Харкiвська область - м.Харкiв вул. Пушкiнська 109

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (057) 718-86-60 д/н

1.6. Електронна поштова адреса емітента 22611939@sodruzhestvo.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.04.2012 Дата

2.2. Річна інформація опублікована у 66 Бюлетень. Цiннi папери України. 10.04.2012 номер та найменування офіційного друкованого видання Дата

2.3. Повідомлення 06.04.2012 http://freeinfo.pp.ua/pat-imtoks/ розміщено на сторінці (адреса сторінки в мережі Інтернет) Дата Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X б) інформація про державну реєстрацію емітента; X

в) банки, що обслуговують емітента; X

г) основні види діяльності; X ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

е) інформація про рейтингове агентство;

є) інформація про органи управління емітента.

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X 4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. X 6. Інформація про загальні збори акціонерів. X 7. Інформація про дивіденди.

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента; X б) інформація про облігації емітента;

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

г) інформація про похідні цінні папери ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

10. Опис бізнесу. X 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X в) інформація про зобов'язання емітента. X г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного X 14. Інформація про стан корпоративного управління. X 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

20. Основні відомості про ФОН.

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

24. Правила ФОН.

25. Річна фінансова звітність. X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X

27. Аудиторський висновок. X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

30. Примітки: Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:

Рейтингування не проводилось.

Товариство не має лiцензiй чи дозволiв на окремi види дiяльностi Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.

Товариство не розкриває iнформацiї про склад акцiонерiв (учасникiв) у зв'язку з тим, що це не передбачено п.3 статтi 40 Закона України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та порушує вимоги Статтi 42 цього ж Закону.

Засновникiв юридичних осiб немає Юридичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента - немає.

Iнформацiя про дату внесення до реєстру не наводиться у зв'язку iз переведенням випуску у бездокументарну форму.

Дивiденди не нараховувались та не сплачувались.

Iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй товариство не випускало.

Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.

Сертифiкати акцiй погашенi у зв'язку iз переведенням випуску у бездокументарну форму.

Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться.

Боргових цiнних паперiв товариство не випускало.

Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдоповiдно до Мiжнародних стандартiв.

Станом на 31.12.2011р. Директором товариства був Печериця Максим Геннадiйович. Рiшенням наглядової ради товарситва вiд 21.03.2012р. директором призначено Коробко Сергiя Iллiча.

3. Основні відомості про емітента

–  –  –

70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна 28.11.0 Виробництво будівельних металевий конструкцій 45.21.1 Будівництво будівель 4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акціій ( розміру часток, паїв )

–  –  –

Середньооблiкова чисельностi працiвникiв облiкового складу (осiб) - 3 Середня численнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0 чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня)(осiб)

-0 Фонд оплати працi - 38 тис.грн.

В порiвняннi з 2010 роком фонд оплати працi збiльшено на 12,2 тис.грн. у зв'язку iз збiльшенням мiнiмальної заробiтної плати.

Кадрової програми немає.

6. Інформація про посадових осіб емітента 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб 6.1.1. Посада Директор 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові Печериця Максим Геннадійович фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи ММ 611439 27.07.2009 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в (серія, номер, дата видачі, орган, Харківській обл.

який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 1984 6.1.5. Освіта вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 4 6.1.7. Найменування підприємства та ТОВ "МК СКСМ", заступник директора по фінансовим питанням попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Посадову особу звільненоь з посади голови правління та призначено директором на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол вiд 21.04.2011р).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Стаж керівної роботи - 4 роки.

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди.

Іших посад на будь яких інших підприємствах не займає.

Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада Головний бухгалтер 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові Головкіна Валентина Петрівна фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи МН 459556 20.08.2002 Фрунзенським РВ ХМУ УМВСУ в Хар.обл.

(серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 1942 6.1.5. Освіта вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 22 6.1.7. Найменування підприємства та ВАТ "Імтокс", головний бухгалтер попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначену законодавством України.

Змін посади у звітному році не було.

Судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди.

Попередні посади - бухгалтер.

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не займає.

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові Денисенко Анатолій Петрович фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи МК 716281 03.02.1998 Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській (серія, номер, дата видачі, орган, обл.

який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження д/н 6.1.5. Освіта вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) дн 6.1.7. Найменування підприємства та голова СТ "ЖБК"Авантаж", президент ВАТ "IБК"Авантаж" попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Посадову особу призначено рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол вiд 21.04.2011р).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо року народження, розміру винагороди, стажу керівної роботи.

Попередні посади - голова підприємства, президент підприємства.

Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада Член Наглядової ради 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові Кривочупрін Леонід Захарович фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи МК 132637 21.02.1996 Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй (серія, номер, дата видачі, орган, обл.

який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження д/н 6.1.5. Освіта вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) дн 6.1.7. Найменування підприємства та Попереднi посади особи - генеральний директор, голова ради директорів.

попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Посадову особу призначено рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол вiд 21.04.2011р).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо року народження, розміру винагороди, стажу керівної роботи.

Попередні посади - голова підприємства, президент підприємства.

Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада Член Наглядової ради 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові Вєткін Сергій Семенович фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи МК 618753 04.12.1997 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в (серія, номер, дата видачі, орган, Харкiвськiй обл.

який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження д/н 6.1.5. Освіта вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) дн 6.1.7. Найменування підприємства та приватний підприємець попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Посадову особу призначено рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол вiд 21.04.2011р).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо року народження, розміру винагороди, стажу керівної роботи.

Попередні посади - приватний підприємець.

Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада Голова Ревізійної комісії 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові Києвець Станіслав Вікторович фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи МН 888661 13.03.2007 Ленiнським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй (серія, номер, дата видачі, орган, обл.

який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження д/н 6.1.5. Освіта вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) дн 6.1.7. Найменування підприємства та д/н попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Посадову особу призначено рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол вiд 21.04.2011р).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо року народження, розміру винагороди, стажу керівної роботи, попередньої посади.

Попередні посади - приватний підприємець, фінансовий директор.

Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові Санін Арсеній Олександрович фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи МК 838614 06.05.1998 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в (серія, номер, дата видачі, орган, Харкiвськiй обл.

який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження д/н 6.1.5. Освіта вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) дн 6.1.7. Найменування підприємства та адвокат попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Посадову особу призначено рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол вiд 21.04.2011р).

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо року народження, розміру винагороди, стажу керівної роботи.

Попередні посади - заступник Голови Правління, адвокат.

Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«ВІДІМЕННИКОВА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ Ірина Анатоліївна Мельник к.філол.н., доц. кафедри української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки, Україна В статье определено разновидности и степень глагольной трансляции, выяснено особенности отсубстантивной вербализации, описано синтаксический и морфологический переход имени существительного в сферу глагола. Ключевые слова: трансляция, транслируемое, транслированное, транслятив, вербализация, отсубстантивная вербализация,...»

«УДК 691.51.:666.946/968+66.08 С.Г. Гузій Київський національний університет будівництва і архітектури, Науково-дослідний інститут в’яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського ВОГНЕЗАХИСТ БЕТОНУ ГЕОЦЕМЕНТНИМИ ПОКРИТТЯМИ © Гузій С.Г., 2013 Показано можливість підвищення нормованої межі вогнестійкості бетонних конструкцій тунельних споруд до 120 хв за допомогою використання тонкошарових геоцементних покриттів, що спучуються в умовах температурного режиму вуглеводної пожежі. Встановлено, що...»

«УДК 338.242.2:339.138 Н.І. Горбаль, С.Б. Романишин Національний університет “Львівська політехніка” ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РЕКЛАМНИХ РИНКІВ © Горбаль Н.І., Романишин С.Б., 2013 Досліджено тенденції та подано прогнози розвитку світового та вітчизняного ринків реклами, що відновлюються після кризового періоду швидкими темпами. За прогнозами обсяг світового ринку ймовірно виросте на 3,5 % в 2013 р., а вітчизняного – на 10,9 %. Найбільшими рекламними ринками визнано США,...»

«УДК 621.317.73 Т.Г. Бойко, Б.Ю. Гриневич Національний університет “Львівська політехніка” кафедра метрології, стандартизації та сертифікації ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯКОСТІ КВАЛІМЕТРИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ТА КОЕФІЦІЄНТИ ВАГОМОСТІ НА ЇХ ОСНОВІ © Бойко Т.Г. Гриневич Б.Ю., 2012 Досліджено причини непевності, що супроводжує процес кваліметричного оцінювання, та експериментального стандартного відхилення кількісної оцінки якості виробів. В сумарному кваліметричному стандартному відхиленні виділено...»

«Роз’яснення щодо заповнення та подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру держслужбовцями та особами, які претендують на зайняття цих посад Відповідно до вимог статті 12 ”Фінансовий контроль” Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції” (далі Закон), суб'єкти декларування зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі декларація) за минулий...»

«Наукові записки Національного університету «Острозька академія» УДК 811.112.2’367.335.2 А. В. Олексієнко, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ ІДЕНТИФІКАЦІЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ З ДЕТЕРМІНАТИВНИМ ПІДРЯДНИМ СЕРЕД ІНШИХ ТИПІВ ГІПОТАКСИСУ Стаття присвячена ідентифікації детермінативного підрядного речення в сучасній німецькій мові. Автор спирається при дослідженні на трансформаційний метод з процедурами субституції, пермутації та інтраполяції. Для першої...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № (), 2013_ УДК 003.083 = 111(045) І. А. Гонта АВІАЦІЙНІ ПОЛІКОМПОНЕНТНІ ТЕРМІНИ З АГЕНТИВНИМИ ФОРМАНТАМИ -ER, OR, -ANT, -IST Актуальність дослідження зумовлюється його спрямованістю на інтеграцію функціонального підходу до аналізу номінативних одиниць із формантами -er, or, -ant, -ist, як найпоширеніших агентивних суфіксів в англійській мові. Це в свою чергу дозволить визначити шляхи перекладу цього об‘ємного пласту лексики. Метою дослідження є дослідження...»

«ВСТУП Програма вступних фахових іспитів і тестові завдання розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.07.1998 року №285 «Про розробку складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою» і рекомендацій Наукового методичного центру аграрної освіти та Навчально-методичної комісії з галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» і призначена для оцінювання рівня професійної компетенції випускників з...»

«Посилання на статтю Квашук В.П. Формалізація оптимального розподілу ресурсів в проектах офісного управління цивільним захистом / В.П. Квашук, Ю.П. Рак // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013 №1(45).С. 100-108. УДК 005+69.03+004.424 В.П. Квашук, Ю.П. Рак ФОРМАЛІЗАЦІЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ В ПРОЕКТАХ ОФІСНОГО УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНИМ ЗАХИСТОМ Виконано формалізацію математичної постановки та розроблено метод вирішення задач...»

«Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского Серия «География». Том 26 (65). 2013 г. № 1, С. 77-85. УДК 004.942 МОДЕЛЮВАННЯ РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ АНАЛІТИЧНИХ ЗАСОБІВ ESRI Ковгар В. Б., Пінчук О. О. Приватне акціонерне товариство «ECOMM Co» E-mail: info@ecomm.kiev.ua У статті розглянуто моделі, методи та засоби автоматизації Esri для моделювання розміщення об’єктів роздрібної торгівлі, та основні аспекти їх використання. Ключові...»

«156 Як бачимо, словотвірні гнізда з вершинами на -cт(ий) позначені неоднаковою словотвірною активністю. Їх аналіз у дериваційно-морфонологічному аспекті допоміг з’ясувати морфонологічні умови сполучуваності морфів та закономірності їх трансформації, що можуть бути застосовані при творенні нових одиниць лексикону. ЛІТЕРАТУРА 1. Федурко М. Ю. Морфонологія відіменникового словотворення / Марія Федурко. – Київ Дрогобич: Вимір, 2003. – 271 с.2. Карпіловська Є. А. Кореневий гніздовий словник...»

«PCO2 = 2,026 МПа, то для їхнього осмислення й пояснення необхідне залучення методів фізико-хімічного аналізу для уточнення фазового складу зразків карбонізованих флюсів. У цілому, як показали результати аналізів, карбонізацію флюсів, як за підвищеними тисками, так і за тиском діоксиду вуглецю 0,1013 МПа, варто визнати ефективним шляхом зниження їх вологопоглинальної здатності. Список літератури: 1. Новохатский И.А. Водород в процессах электрошлакового переплава сталей: [монографія] / [И.А....»

«МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ УДК 629.113 Ю.Ф. Гутаревич, професор, д-р техн. наук, В.В. Славін, аспірант Національний транспортний університет, вул. Суворова 1, м. Київ, Україна, 01101 ПОЛІПШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ З КАРБЮРАТОРНИМИ ДВИГУНАМИ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ В статті наведено результати експериментальних і розрахункових досліджень двигуна з іскровим запалюванням і автомобіля з різними системами живлення. Ключові слова: показники роботи, карбюраторна система живлення,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»