WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |

«На правах рукопису ГОЦКО ОКСАНА СТЕПАНІВНА УДК: 616.5-006.81.04-073.96:004 ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ МЕЛАНОМИ ШКІРИ І МЕЛАНОМОНЕБЕЗПЕЧНИХ НЕВУСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦИФРОВОЇ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»

На правах рукопису

ГОЦКО ОКСАНА СТЕПАНІВНА

УДК: 616.5-006.81.04-073.96:004

ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ МЕЛАНОМИ ШКІРИ

І МЕЛАНОМОНЕБЕЗПЕЧНИХ НЕВУСІВ

З ВИКОРИСТАННЯМ ЦИФРОВОЇ ФОТОМЕТРІЇ

14.01.07 – онкологія Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Науковий керівник:

І. Й. Галайчук доктор медичних наук, професор Тернопіль – 2016 ЗМІСТ Перелік умовних позначень

ВСТУП

Розділ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Захворюваність на меланому шкіри в Україні та світі

1.1 Меланомонебезпечні невуси та їх значення в розвитку 1.2 меланоми шкіри

Сучасні можливості діагностики меланоцитарних невусів 1.3 та меланоми шкіри

Фізичні основи спектрофотометрії.

1.4 RGB – модель цифрового зображення пухлин шкіри

Розділ 2 МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1 Загальна характеристика клінічних спостережень

Алгоритм діагностики пігментних пухлин шкіри…

2.2 Спектрофотометричне дослідження цифрових зображень 2.3 пігментних пухлин шкіри

Розділ 3 ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ МЕЛАНОМИ ШКІРИ І МЕЛАНОМОНЕБЕЗПЕЧНИХ НЕВУСІВ

СФМ цифрових зображень шкіри

3.1 СФМ цифрових зображень меланоми шкіри

3.2 СФМ цифрових зображень меланомонебезпечних невусів..............77 3.3 СФМ цифрових зображень пігментних невусів шкіри

3.4 Результати дерматоскопії пігментних пухлин шкіри

3.5 Результати статистичної обробки отриманих даних

3.6 Розділ 4 ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

ВИСНОВКИ

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ,

ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ МШ – меланома шкіри

ABCD – спосіб візуальної оцінки пігментної пухлини шкіри:

asymmetry (А), border irregularity (B), color (C), diameter (D) СФМ – спектрофотометрія ДН – диспластичний невус ЗДІ – загальний дерматоскопічний індекс МГц – мегагерц УЗД – ультразвукова діагностика RGB – red, green, blue (спектри червоного, зеленого і синього кольорів) SIA – spectrophotometric intracutaneous analysis (спектрофотометричний внутрішньодермальний аналіз) TNM – класифікація злоякісних пухлин ВСТУП Актуальність. Проблема ранньої діагностики меланоми шкіри (МШ) в Україні продовжує залишатись актуальною, що обумовлено високими показниками смертності пацієнтів від цієї патології. В Україні, за даними Національного канцер-реєстру, у 2013 році було зареєстровано 3330 нових хворих на МШ, причому загальна кількість померлих у цей рік становила 1068 осіб [58]. Індекс відношення смертності до захворюваності становив 0,32, у той час як у США – 0,13.

Незважаючи на візуальність локалізації, у третини хворих діагностують МШ на пізніх та інкурабельних стадіях, коли ефект від лікування мінімальний.

Пізня діагностика МШ пов’язана із недооцінкою ознак, які характерні для фонових передмеланомних захворювань; труднощами проведення диференційної діагностики з іншими пігментними пухлинами; відсутністю онкологічної настороженості як у лікарів, так і в пацієнтів [71].

Рання діагностика та своєчасне видалення первинної меланоми шкіри є основними складовими успішного лікування хворого. Якщо діагноз меланоми встановлений на стадії «in situ», то вірогідність вилікування досягає 100 % [25].

Впровадження сучасних методів діагностики в Австралії дозволило підвищити частоту виявлення ранніх форм МШ на 9,4 % в рік [130].

Згідно даних ВООЗ, МШ частіше розвивається на фоні меланоцитарних невусів, у 20–40 % випадків – на фоні диспластичних невусів [45]. До меланомонебезпечних невусів відносяться диспластичний, вроджені пігментні невуси, в т.ч. гігантські, граничний та голубий невуси [41, 113].

Серед сучасних ефективних неінвазивних методів своєчасної діагностики меланоми шкіри розрізняють: епілюмінесцентну мікроскопію (дерматоскопія), спектрофотометричний інтрадермальний аналіз (SIA-скопія), конфокальну лазерну мікроскопію, високочастотне ультразвукове дослідження шкіри, оптичну когерентну томографію, термографію та ін. [46, 90, 143, 173, 189].

Впровадження сучасних методів діагностики з використанням телемедичних технологій дозволило підвищити частоту виявлення ранніх форм МШ на 10 % [94].

Незважаючи на існуючі можливості своєчасної діагностики, у лікарів виникають труднощі у проведенні диференційної діагностики МШ та меланомонебезпечних невусів через відсутність чітких макроскопічних ознак та алгоритмів клінічного виявлення цих пухлин. Тому проводиться постійний пошук нових методів дослідження, які б використовувались для скринінгової експрес-діагностики пігментних пухлин шкіри, зокрема, з використанням телемедичних консультацій. Застосування телемедицини в дерматоонкології є перспективним напрямом, який розширює можливості спеціалізованої онкологічної допомоги населенню, незважаючи на віддаленість пацієнтів від онкологічних закладів [86, 130. 139, 175]. Можливість дистанційного виявлення МШ дозволила б уникнути діагностичних помилок в обстеженні пацієнтів, скоротити час надання спеціалізованої онкологічної допомоги, й цим самим зберегти життя багатьом хворим. Удосконалити можливості своєчасного виявлення МШ можливо із застосуванням комп’ютерних технологій для обробки зображення пігментного новоутворення. Виходячи з цього, вважаємо, що розробка методики дистанційної діагностики пігментних пухлин шкіри в системі телемедичних послуг є доцільним та перспективним напрямом дерматоонкології.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Робота виконана на кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» на базі Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру і є фрагментом планової наукової тематики «Використання телекомунікаційно-інформаційної технології скринінгового обстеження населення для своєчасного виявлення, ефективного лікування та профілактики меланоми і раку шкіри» (реєстраційний № 0109U002899, 2013 – 2016 рр.).

Мета дослідження. Покращити діагностику меланоми і меланомонебезпечних невусів шляхом застосування нового методу діагностики

– спектрофотометрії цифрових зображень пігментних пухлин шкіри.

Задачі дослідження.

- Розробити методику дистанційної спектрофотометричної діагностики пігментних новоутворень шкіри.

Розробити та обґрунтувати етапи алгоритму дистанційної спектрофотометричної діагностики меланоми і меланомонебезпечних невусів шкіри: отримання зображення пігментного новоутворення – передача інформації – обробка цифрового зображення – диференційна діагностика – зворотна відповідь пацієнту з рекомендаціями онколога.

- Розробити комп’ютеризований алгоритм автоматизованої обробки цифрових зображень з фотокамери, для дистанційної iPhone спектрофотометричної диференційної діагностики меланоми шкіри і диспластичних невусів.

Визначити чутливість і специфічність дистанційної спектрофотометричної діагностики меланоми шкіри та меланомонебезпечних невусів і зіставити їх із результатами морфологічних досліджень пігментних новоутворень.

Методи дослідження: спектрофотометричні, дерматоскопічні, ультразвукові, морфологічні, комп’ютеризована обробка цифрових зображень, математичні, статистичні.

Об’єкт дослідження: пігментні пухлини шкіри.

Предмет дослідження: диференційна діагностика та цифрові зображення пігментних новоутворень шкіри.

Явища, що вивчаються: спектрофотометрія цифрових зображень пігментних новоутворень шкіри.

Наукова новизна результатів дослідження.

У дисертаційній роботі розроблено та обґрунтовано новий підхід до ранньої і диференційної діагностики меланоми та меланомонебезпечних невусів шкіри, який оснований на телемедичній діагностиці з використанням дистанційної спектрофотометрії (СФМ) цифрових зображень пігментних пухлин шкіри.

Вперше доведена інформативність та клінічна значимість методики дистанційної СФМ цифрових зображень меланоми шкіри, меланомонебезпечних невусів та звичайних пігментних невусів.

Розроблено комп’ютеризований алгоритм обробки цифрових зображень пігментних новоутворень шкіри з використанням спеціального програмного забезпечення (ImageJ), який складається із: виділення контурів та сегментації зображення пігментної пухлини; виділення основних колірних каналів (червоний, зелений, синій) та представлення їх у вигляді числових значень із побудовою гістограм; гістографічної оцінки спектрів кольорів (червоного, зеленого, синього) за абсолютними і відносними показниками з побудовою відповідних графіків у програмі Microsoft Excel.

Доповнено наукові дані про опосередкований зв’язок між пігментацією пухлини шкіри та спектральним графіком червоного каналу її цифрового зображення. Проведена диференційна оцінка спектрофотограм червоного каналу для меланоми, меланомонебезпечних невусів та звичайних пігментних невусів шкіри, яка базується на визначенні наступних параметрів гістограм червоного кольору: початкова інтенсивність (Іпоч.), інтенсивність, за якої спостерігається максимальна амплітуда гістограми (Імакс), площа під кривою до межі інтенсивності, рівній 128 одиниць на осі абсцис (AUC128).

Вперше встановлені спектрофотометричні критерії диференційної діагностики для меланоми шкіри – Іпоч. 18,5 од., Імакс. 115,5 од., AUC128 5442,1, меланомонебезпечних невусів – Іпоч. 18,5 од., Імакс. 115,5 од., AUC128 5442,1, та звичайних пігментних невусів – Іпоч. 56,5 од., Імакс. 125,5 од., AUC128 3706,8.

Практичне значення отриманих результатів.

Розроблено дистанційну СФМ діагностику пігментних пухлин шкіри. На підставі комплексного аналізу даних дослідження створено алгоритм практичних заходів для дистанційної експрес-діагностики меланоми шкіри, меланомонебезпечних та звичайних пігментних невусів. Запропонований метод є неінвазивним, безпечним та дозволяє встановити діагноз на догоспітальному етапі без присутності пацієнта, для чого у консультаційний центр необхідно надіслати чітке зображення пігментного новоутворення шляхом використання цифрової фотокамери або іншої цифрової техніки з роздільною здатністю не менше 8 мегапікселів (Мп). Консультацію спеціаліста у вигляді зворотньої відповіді пацієнт може отримати електронним листом із можливістю, за необхідності, пройти додатковий огляд в онкологічному диспансері. Результати аналізу спектрофотограм цифрового зображення незміненої шкіри осіб білої раси, меланоми шкіри, диспластичного невуса, внутрішньодермального невуса можуть бути використані у практичній роботі і є доповненням до дерматоскопічної характеристики пігментних новоутворень.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Висока інформативність спектрофотометричних критеріїв (Іпоч, Імакс, AUC128) покращує діагностику пігментних пухлин шкіри порівняно з ABCD тестом, про що свідчить чутливість (AUC128 – 93,3%) і специфічність (AUC128 – 86,8%, р 0,05) СФМ, що переважає специфічність візуальної ABC діагностики і дерматоскопії.

Дистанційну діагностику пігментних новоутворень шкіри можуть використовувати лікарі загальної практики, косметологи, дерматологи, онкологи, що дозволить оптимізувати диференційну діагностику пігментних пухлин шкіри, виявляти ранні форми меланоми шкіри. Це сприятиме своєчасному лікуванню хворих та покращенню прогнозу захворювання. Крім того, своєчасне виявлення та видалення меланомонебезпечних невусів шкіри є основою профілактики меланоми шкіри.

Методику СФМ діагностики меланоми і меланомонебезпечних невусів впроваджено у практичну діяльність Тернопільського обласного онкологічного диспансеру. Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини, у роботі тренінгових центрів первинної медико-санітарної допомоги Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є закінченим дослідженням, виконаним безпосередньо здобувачем. Автором дисертації самостійно проаналізовано наукову літературу за темою дисертаційної роботи, проведено спектрофотометричну діагностику, аналіз та статистичну обробку первинного матеріалу, диференційну діагностику, оформлення результатів дослідження.

Формулювання мети і задач дослідження проводились спільно з науковим керівником, обговорення та інтерпретація результатів здійснювалась самостійно. Друковані праці підготовлені за безпосередньої участі автора. У роботі не використані ідеї та розробки співавторів наукових публікацій.

Можлива область застосування: онкологія, дерматологія, сімейна медицина.

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи представлені та обговорені на: обласній науково-практичній конференції «Меланома шкіри: своєчасне лікування – запорука якості життя» (Тернопіль, травень 2013 р.); науково-практичній конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (Тернопіль, червень 2013 р., Тернопіль, травень 2014 р.); XIX міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (Тернопіль, квітень 2015 р.), 11th EADO Congress and 8th Meeting Interdisciplinary Melanoma/Skin Cancer Centers (28 – 31 жовтня 2015 р., Марсель, Франція).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 17 наукових праць, з них 5 статей, рекомендованих МОН України, зокрема 1 – в наукометричному виданні, 10 тез у матеріалах вітчизняних і міжнародних конференцій та конгресів. Отримано два патенти Державного департаменту інтелектуальної власності України на корисну модель.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, розділу результатів власних досліджень (6 підрозділів), розділу узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел.

Дисертація написана українською мовою, викладена на 138 сторінках комп’ютерного набору, ілюстрована 59 рисунками, 31 таблицею. Список літератури складається із 190 джерел, з них 70 слов’яномовних, 120 – зарубіжних.

РОЗДІЛ 1

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1. 1 Захворюваність на меланому шкіри в Україні та світі

Не дивлячись на те, що на меланому припадає лише 10 % від всіх злоякісних пухлин шкіри, вона відноситься до категорії найбільш агресивних пухлин, оскільки найчастіше серед усіх онкологічних патологій шкіри призводить до смертності через високий метастатичний потенціал [29].

Протягом останніх років в статистиці МШ відбулись значні зміни. З одного боку, різко зріс темп захворюваності на цю патологію пухлини у більшості країн світу і продовжує надалі зростати з тенденцією до розвитку цього захворювання у молодому віці [29]. З протилежного боку, відмічається зниження смертності від МШ. Таку зміну ситуації можна пояснити покращенням якості діагностики початкових форм МШ, активним використанням інформаційних технологій, підвищенням рівня знань населення про пігментні пухлини шкіри [12, 24].

Меланома шкіри в Україні займає 16-у рейтингову позицію серед всіх видів онкопатології, при цьому щорічний приріст за останні 25 років складає 5 %. Захворюваність на меланому має стійку тенденцію до зростання: у 1999 році вона становила 4,2 випадків на 100 тисяч населення, у 2004 р. – 5,3, у 2009 р. – 6,16, у 2012 р. – 6,8, у 2013 р. – 7,2. Кожного року виявляють 2700 – 2800 (у 2013 р. – 3278) нових хворих, і щороку меланома шкіри стає причиною смерті понад 1100 пацієнтів (у 2013 р. – 1117, смертність – 2,5 на 100 тис. населення).Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |
Похожие работы:

«ЗАКОН УКРАЇНИ Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні Закон введено в дію з дня опублікування — 8 грудня 1992 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 16 листопада 1992 року № 2783-XII) Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11 листопада 1993 року № 3582-XII, від 14 лютого 1997 року № 70/97-ВР, від 15 травня 2003 року № 744-IV, від 15 травня 2003 року № 762-IV, від 10 липня 2003 року № 1107-IV, від 18 листопада 2003 року № 1268-IV, від 3 лютого...»

«УДК 631.445:631.47:631.471 ДОСВІД АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ЧИСЛОВОЇ ТАКСОНОМІЇ ДАНИХ КОСМІЧНОЇ ЗЙОМКИ ДЛЯ ВЕЛИКОМАСШТАБНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ҐРУНТІВ Т.Ю. Биндич ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» Опрацьовано методи перевірки результатів кластерного аналізу багатоспектрального космічного зображення для великомасштабного картографування ґрунтів. Застосування методу К-середніх під час класифікації космічного зображення дозволило визначити ґрунтові виділи чорнозему...»

«140 Український інформаційний простір. Число 2 УДК 007:808.2:075.8 Дефініція в освітньому Надія пАсІК, канд. філол. н. виданні: логічний аспект У статті розглянуті основні логічні вимоги до дефініцій в освітніх виданнях, причини відхилень від норм, принципи й методи редакторської обробки визначень наукових понять. Проаналізовані типові помилки. Ключові слова: визначення, дефініція, термін, поняття, судження, умовивід, логічна помилка, алогізм. В статье рассмотрены основные логические требования...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Марценюк Володимир Вiталiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2012 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Спiльне пiдприємство Ромгаз 1.2....»

«Сборник научных трудов. Выпуск 36, 2014 УДК 355. 424 Г.Б. Гишко, к.військ.н., доцент, ХУПС, І.О. Толкунов, к.т.н., нач. кафедри, НУЦЗУ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАСОВИХ ПОЖЕЖ У РАЙОНАХ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПІДРОЗДІЛАМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (представлено д-ром техн. наук Тарасенком О.А.) Запропоновано математичний апарат для визначення кількісних характеристик масових пожеж, а також для визначення можливої кількості осередків займання в осередках надзвичайних...»

««МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, ПОЛІМЕРНІ, КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТА ХІМІЧНІ ВОЛОКНА» УДК : 677.074-026.7 ВПЛИВ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛУ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛІНГІВ Защепкіна Н.М. Київський національний університет технологій та дизайну Кутова А.П. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка У даній статті на основі експертної оцінки визначені найбільш вагомі показники матеріалу для виготовлення слінгів, що впливають на експлуатаційні характеристики. Отже найбільш вагомими...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.12 Висновки. На території парків ім. Леніна зростає 21 вид дерев та чагарників, у парку ім. Л. Глоби – 23, що належать до 13 родин. Домінантними видами рослин парку ім. Леніна є Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Ulmus laevis, Ulmus glabra, парку ім. Л. Глоби – Robinia pseudoacacia, Acer platanoides, Ulmus laevis та Populus pyramidalis. Встановлено, що деревні рослини, які зростають у парку ім. Л. Глоби, характеризуються високим та середнім...»

«УДК 352.07 АБРАМЕНКО Юлія Юріївна, аспірант ДРІДУ НАДУ ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ Розглядаються зміст та види публічних послуг. Аналізується проблематика категорій державних, адміністративних, соціальних послуг. Пропонується авторське розуміння поняття «публічні послуги». Ключові слова: публічні послуги, адміністративні послуги, соціальні послуги, управління якістю. Абраменко Ю. Ю. Публичные услуги и их роль в обеспечении качества управления Рассматривается...»

«1 УДК 37.044.5 Л.П. Перхун ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПЛАНУВАННЯ АУДИТОРНОГО НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ СТУДЕНТІВ Актуальність. Підтримка Україною інтеграційних процесів у системах освіти країн Європи, загальновідомих як Болонський процес, сприяла підвищенню ролі самонавчання у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів освіти. Зростання обсягу годин на самостійну роботу студентів посилює роль аудиторних занять лекцій, семінарів, практичних та лабораторних робіт. Це, в свою чергу, потребує...»

«УДК 658.8.012.2:659.113 Скригун Н.П., к.е.н., доцент Розумей С.Б., старший викладач Семененко К.Ю., асистент Національний університет харчових технологій ПЛАНУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОГО МІКСУ ЯК СКЛАДОВОЇ МАРКЕТИНГУ Розглянуто сутність планування комунікаційного міксу як складової маркетингу. Уточнено та систематизовано етапи планування маркетингових комунікацій. Конкретизовано дії на кожному етапі планування просування продукції. Ключові слова: маркетинг, планування, просування, маркетингові...»

«УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ ВВНЗ ОПЕР АТОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ НА ЕТАПІ ПЕРВИННОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ ГИРЬОВОГО СПОРТУ Пронтенко К.В. Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова Національного авіаційного університету Анотація. В статті обґрунтовано методику удосконалення фізичної підготовленості курсантів ВВНЗ операторського профілю на етапі первинного навчання засобами гирьового спорту, а також висвітлено результати її експериментальної перевірки. Визначено, що...»

«МІЖНАРОдНЕ уСИНОвЛЕННя —ПОСІБНИК ІЗ НАЛЕЖНОЇ ПРАКТИКИ № 1 Імплементація та застосування Гаазької конвенції 1993 року про міждержавне усиновлення ПОСІБНИК ІЗ НАЛЕЖНОЇ ПРАКТИКИ Посібник № 1 Міністерство України Організація з безпеки та у справах сім’ї, співробітництва в Європі молоді та спорту Координатор проектів ОБСЄ в Україні ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ГААЗЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ 1993 РОКУ ПРО МІЖДЕРЖАВНЕ УСИНОВЛЕННЯ: ПОСІБНИК З НАЛЕЖНОЇ ПРАКТИКИ ПОСІБНИК № 1 Посібник № 1 із практики застосування...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 15 травня 2008 р., четвер ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Рада выдерживает блоковый статус Сергей Головнев, Сергей Сидоренко, КоммерсантЪ (Украина) Вчера состоялась встреча Президента В.Ющенко, Премьер-министра Ю.Тимошенко, спикера А.Яценюка и лидеров парламентских фракций. Стороны обсуждали пути выхода из политического кризиса, возникшего в...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»