WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 13 |

«На правах рукопису ШЕБАНІН ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ УДК 636.4.082:575.17 ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНЕЙ 06.02.04 – технологія ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Миколаївський національний аграрний університет

На правах рукопису

ШЕБАНІН ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ

УДК 636.4.082:575.17

ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ

ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНЕЙ

06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва

Дисертація

на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук

Науковий керівник:

Лихач Вадим Ярославович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Миколаїв – 2016 ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ…………………………………………………. 4 ВСТУП……………………………………………………………………….. 6

РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ ТА ВИБІР НАПРЯМІВ

ДОСЛІДЖЕНЬ………………………………………………………………. 12

1.1. Сучасний стан та тенденції розвитку свинарства у світі та в Україні…………………………………………………………….. 12

1.2. Основні чинники, що забезпечують формування продуктивності свиней …………………………………………………………..….. 18

1.3. Використання поліморфізму генів CTSL та MC4R для підвищення м’ясної продуктивності свиней …………………….. 28

1.4. Обґрунтування постановки власних досліджень………………… 31

РОЗДІЛ 2 ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА Й ОСНОВНІ МЕТОДИ

ДОСЛІДЖЕНЬ………………………………………………………………. 33 РОЗДІЛ 3 РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ…………………… 40

3.1. Технологічні аспекти утримання та годівлі піддослідних тварин в умовах інтенсивної технології …………………………………… 40

3.2. Вплив віку свиноматок на їх відтворювальні якості….………….. 49

3.3. Вплив типу годівниці на відгодівельні якості піддослідного молодняку…………………………………………………………... 60 3.3.1. Інтенсивність росту молодняку свиней……………………. 60 3.3.2. Відгодівельні якості піддослідного молодняку…………… 64

3.4. Вплив кормової добавки «Біо Плюс 2Б» на відгодівельні та м’ясні якості піддослідного молодняку………………………….. 66 3.4.1. Відгодівельні якості піддослідного молодняку…………… 66 3.4.2. М’ясні якості піддослідного молодняку…………………... 68 3.4.3. Органолептична та дегустаційна оцінка м’ясо-сальної продукції……………………………………………………... 73

3.5. Вплив генотипу за ге

–  –  –

ВБ – велика біла порода свиней;

ДУСС – внутрішньопородний тип свиней породи дюрок української селекції «Степовий»;

ЕІА – ентропійно-інформаційний аналіз;

Корм. од. – кормова одиниця;

Л – порода ландрас;

НААНУ – Національна академія аграрних наук України;

ОР – основний раціон;

П – порода п’єтрен;

ПЛР – полімеразна ланцюгова реакція;

ПДРФ – поліморфізм довжин рестрикційних фрагментів;

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю;

УМ – українська м’ясна порода;

ФГ – фермерське господарство;

CTSL – ген катепсину L;

df – число ступенів свободи;

F – дисперсійне відношення;

FAO – Продовольча і Сільськогосподарська організація при ООН;

MAS – маркер-залежна селекція;

MC4R – ген меланокортину;

MS – середній квадрат;

n – кількість тварин;

2 – сила впливу фактора;

OECD – Організації економічного співробітництва та розвитку;

Р – вірогідність різниці;

p – рівень значущості;

SS – сума квадратів відхилень;

Х – середня арифметична величина;

S X – похибка середньої арифметичної величини;

* – Р0,95;

** – Р0,99;

*** – Р0,999.

ВСТУП Актуальність теми. Нарощування обсягів виробництва свинини знаходиться в прямій залежності від створення стійкої кормової бази, поліпшення технології утримання свиней і раціонального використання вітчизняного та зарубіжного генофонду свиней в системах чистопородного розведення та гібридизації [1, 9, 58, 137, 160]. Висока якість і безпека продуктів харчування для здоров’я споживача є основними ланками технологічного ланцюга виробництва свинини, що складається з багатьох складових, до кожного з яких висуваються специфічні вимоги [5, 14].

Розвиток вітчизняного свинарства в сучасних умовах обумовлений удосконаленням промислових технологій, поглибленням селекційної роботи з можливістю прогнозування генетичного потенціалу тварин на основі використання ДНК-маркерів. Активізація цих процесів дозволить виробляти свинину, яка зможе конкурувати з імпортною [31, 104].

З цією метою знаходять застосування, з одного боку – технологічні методи поліпшення м’ясності свиней, засновані на елементах селекції, годівлі та утримання [35, 74, 96, 131, 169, 177, 200]. З іншого боку – молекулярногенетичні методи виявлення тварин з «бажаними» генотипами за ДНКмаркерам показників м’ясної продуктивності [21, 57, 80, 98, 211].

Зокрема, проблема трансформації поживних речовин корму у продукцію повинна постійно вирішуватись завдяки комплексному застосуванню кормових добавок різного напряму їх дії на обмін речовин у свиней [41, 64, 77], а ефективність згодовування комбікормів повинна вирішуватися шляхом використання різного типу самогодівниць, уникаючи перевитрат вартісних складових раціону під час роздавання та споживання його тваринами [28, 85, 86].

Виходячи з цих передумов та відсутності системного підходу у вирішенні вищенаведених завдань, в рамках наукового забезпечення ефективної реалізації програми щодо забезпечення населення якісною м’ясною сировиною, а також забезпечення подальшого прогресу вітчизняного свинарства актуальним є вивчення впливу комплексу технологічних і селекційно-генетичних факторів на підвищення показників м’ясної продуктивності свиней різних породних поєднань.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота є складовою частиною бюджетної наукової тематики прикладних досліджень Миколаївського національного аграрного університету «Впровадження інноваційних технологій виробництва свинини на основі перспективного генофонду вітчизняного та зарубіжного походження»

(№ державної реєстрації 0116U004760; 2016-2017 рр.) та науково-дослідних робіт кафедри технології виробництва продукції тваринництва Миколаївського національного аграрного університету на 2014-2016 рр., і виконана згідно з темами: «Удосконалення та впровадження інноваційних технологічних рішень підвищення виробництва продукції свинарства» (№ державної реєстрації 0112U007742; 2012-2015 рр.) та «Технологічні та генетичні фактори підвищення кількісних і якісних показників м’ясної продуктивності свиней»

(№ державної реєстрації 0114U001965; 2014-2016 рр.).

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у розробці заходів щодо підвищення продуктивності свиней на основі спрямованого впливу технологічних та селекційно-генетичних факторів.

Для досягнення поставленої мети ставилися наступні завдання:

проаналізувати технологічні аспекти утримання та годівлі свиней в умовах інтенсивної технології;

– визначити вплив віку двохпородних свиноматок на їх відтворювальні якості та встановити ступінь їх детермінованості;

– оцінити вплив типу годівниці на інтенсивність росту та відгодівельні якості молодняку свиней за різних вагових кондицій;

– вивчити вплив пробіотичної кормової добавки «Біо Плюс 2Б» на відгодівельні та м’ясні якості піддослідного молодняку свиней за різних вагових кондицій;

– встановити асоціацію генотипів молодняку за генами CTSL та MC4R з їх відгодівельними та м’ясними якостями;

– оцінити економічну ефективність проведених досліджень.

Об’єкт дослідження – формування продуктивності свиней під впливом комплексу технологічних та селекційно-генетичних факторів.

Предмет дослідження – елементи інтенсивної технології виробництва свинини, відтворювальні якості свиноматок різного віку та походження та їх детермінованість, відгодівельні та м’ясні якості, генотипи тварин за локусами CTSL та MC4R, гістологічна будова найдовшого м’яза спини молодняку свиней, фізико-хімічні та технологічні показники якості м’яса свиней різних поєднань та вагових кондицій.

Методи дослідження. У роботі використовували такі методи:

технологічні (особливості утримання та годівлі піддослідних тварин);

зоотехнічні (постановка дослідів, оцінка продуктивності свиней різних технологічних груп); морфологічні, біохімічні та органолептичні (морфологічний склад туш, фізико-хімічний склад м’язової тканини, дегустація м’яса та бульйону); гістологічні (гістологічна будова найдовшого м’яза спини), молекулярно-генетичні (ПЛР-ПДРФ аналіз), статистичні та економікоматематичні (ентропійно-інформаційний аналіз, біометрична обробка отриманих даних і встановлення достовірності різниць між середніми показниками по групах із застосуванням сучасних комп’ютерних програм, економічна ефективність проведених досліджень), аналітичні (огляд літератури, аналіз і узагальнення результатів досліджень).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному, вперше:

– доведено позитивний вплив використання кормового автомату на показники відгодівельних якостей молодняку свиней, отриманого в результаті поєднань двохпородних свиноматок (українська м’ясна ландрас) та (велика біла ландрас) з кнурами спеціалізованих м’ясних порід дюрок та п’єтрен;

– встановлено позитивний вплив генотипу CTSLCC на відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней досліджуваних поєднань;

– виявлено ступінь асоційованості генотипів за генами CTSL та MC4R з діаметром м’язових волокон свиней досліджуваних поєднань.

Дістало подальшого розвитку:

вивчення впливу віку свиноматок на рівень їх відтворювальних якостей та її детермінованість;

встановлення залежності продуктивних якостей свиней від використання пробіотичного препарату «Біо Плюс 2Б».

Отримано нові дані щодо м’ясних та відгодівельних якостей, фізикохімічних властивостей та гістологічної будови м’язової тканини молодняку свиней різного походження, залежності відгодівельних, забійних та м’ясних якостей свиней від їх генотипу за генами CTSL та MC4R.

Практичне значення одержаних результатів. Доведено, що використання кормових автоматів, на відміну від бункерних самогодівниць, при відгодівлі молодняку свиней до живої маси 100 кг зумовлює підвищення рентабельності виробництва на 3,47%.

Використання пробіотичного препарату «Біо Плюс 2Б» при відгодівлі молодняку свиней сприяло збільшенню показників відгодівельних якостей, що зумовило підвищення рентабельності виробництва на 3,79%.

Застосування плану підбору, спрямованого на отримання молодняку з генотипом CTSLСС сприяло скороченню терміну відгодівлі на 3,2-5,8 діб, що забезпечило зниження собівартості продукції на 7,8%.

Результати експериментальних досліджень автора використані при розробці Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках «Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року» (протокол № 9 від 16.04.2015 р.).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Наукові розробки дисертаційної роботи впроваджені в умовах технологічного процесу з виробництва свинини господарств: ПАТ «Племзавод «Степной» Запорізької області (акт від 26.01.2016 р.); ТОВ «Таврійські свині»

Херсонської області (акт від 15.01.2016 р.).

Розроблені теоретичні положення та одержані під час виконання роботи результати прикладних досліджень включено до навчального процесу Миколаївського національного аграрного університету (довідка від 09.02.2016 р.).

Особистий внесок здобувача. Здобувач брав участь в розробці методики, засвоїв необхідні методи досліджень, виконав експериментальну частину роботи, провів обробку отриманих даних, сформулював висновки та пропозиції виробництву, підготував до друку наукові праці. Уточнення методичних підходів і теоретичних положень, аналіз та узагальнення результатів досліджень проведено спільно з науковим керівником.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 4 роботи доповідалися, обговорювалися і отримали позитивну оцінку на науковопрактичних конференціях різного рівня: конференціях професорськовикладацького складу Миколаївського національного аграрного університету (2014-2016); Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченої 30річчу Миколаївського національного аграрного університету «Аграрна наука – освіта – виробництво: сучасний стан, проблеми та перспективи інтеграції»

(Миколаїв, 2014); Міжнародній науково-практичній конференції «Селекційногенетичні та технологічні засади підвищення ефективності галузі свинарства», присвяченої 75-річчю від дня народження і 45-річчю наукової і науковопедагогічної діяльності Заслуженого працівника сільського господарства України, доктора с.-г. наук, професора Миколаївського національного аграрного університету В. С. Топіхи (Миколаїв, 2015); Міжнародній науковопрактичній конференції «Фундаментальные и прикладные проблемы повышения продуктивности животных и конкурентоспособности продукции животноводства в современных экономических условиях АПК РФ» (Російська Федерація, Ульяновськ, 2015); ХХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Научный фактор в стратегии инновационного развития свиноводства» (Республіка Білорусь, Гродно, 2015).

Крім того, основні положення дисертації доповідалися на семінарах Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації щодо підвищення кваліфікації головних спеціалістів галузі тваринництва (Миколаїв, 2015-2016).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано сім наукових праць, у тому числі чотири – у фахових виданнях. Одну статтю опубліковано у зарубіжному виданні.

РОЗДІЛ 1

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ ТА ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1. Сучасний стан та тенденції розвитку свинарства у світі та в Україні

Свинарство це одна з провідних галузей продуктивного тваринництва, без якої майже неможливо вирішити питання забезпечення населення м’ясом.

Починаючи з моменту одомашнення, свині мали важливе значення в усьому світі в якості джерела їжі для виживання людини. Сьогодні свинина продовжує грати важливу роль в раціоні людини, як одного з головних джерел енергії та високоцінного білку тваринного походження [37, 45, 54, 59, 63, 71, 166, 200].

Свинина є одним з найпоширеніших видів тваринницької продукції у всьому світі. Це підтверджують дані, згідно з якими у світі нараховується понад 950 млн гол. свиней, в загальному виробництві м’яса частка свинини складає 110 млн тонн, або 36,6% від загального виробництва м’яса. Разом з тим частка свинини в балансі м’яса у більшості країн Європи становить понад 50%, а в Китаї – навіть 80% [118, 161, 162, 165, 172].

Варто зазначити, що на даний час найбільше поголів’я свиней мають:

Китай – 473 млн, США – 66,9 млн, Бразилія – 33 млн, Німеччина – 26 млн, Іспанія – 24 млн, В’єтнам – 23 млн, Польща і Мексика – по 18 млн, Росія – 16 млн голів, Україна – 7,3 млн, Білорусь – 3,3 млн голів. В свою чергу кількісні характеристики продукції галузі свинарства на різних континентах значно варіюють: в Азії – 53,2%, Європі – 49,3%, Північній Америці – 25,4%, Південній Америці – 14,3%, Океанії – 10,3%, Африці – 7,2% [72, 79, 115, 119, 168, 245].Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 13 |
Похожие работы:

«УДК [027.021+004.7]:001.891 НОВА ТЕХНОЛОГІЧНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРОЕКТУ «НАУКОВА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ» Д.В. Соловяненко, Т.В. Симоненко У с т ро лядают я питання ре тат і зг ьс алізації друг с ої тадії ро іт з інф мат б ор изації с е виро ницт та о іг ф ри б ва бу науко пе дики України. Охаракт риз ване ко завдань щ до нароще т хно ічної по ужно т плат ор вої ріо ео ло о ння е лог т сі ф ми «Науко пе дика України» та ро ортання по ф ва ріо зг вно ункціональног науко -інф маційног с ре вища. Вис ле о...»

«Зіґмунд Фройд ВСТУП ДО ПСИХОАНАЛІЗУ Sigmund Freud EINFHRUNG IN DIE PSYCHOANALYSE Vorlesungen zur Einfhrung in die Psychoanalyse Und Neue Folge Зіґмунд Фройд ВСТУП ДО ПСИХОАНАЛІЗУ Лекції зі вступу до психоаналізу з новими висновками Переклав з німецької Петро Таращук Київ ОСНОВИ ЗМІСТ Передмова Частина перша ХИБНІ ДІЇ Лекція 1. Вступ Лекція 2. Хибні дії Лекція 3. Хибні дії (дальший виклад) Лекція 4. Хибні дії (закінчення) Частина друга СНОВИДДЯ (1916 [1915—1916] р.) Лекція 5. Труднощі і перші...»

«ВСТУП Програма вступних фахових іспитів і тестові завдання розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.07.1998 року №285 «Про розробку складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою» і рекомендацій Наукового методичного центру аграрної освіти та Навчально-методичної комісії з галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» і призначена для оцінювання рівня професійної компетенції випускників з...»

«УДК 519.2 В.К. ГУСЕЛЬНІКОВ, канд. техн. наук, проф. НТУ «ХПІ»; Т.С. ДЕМЕНТ’ЄВА, студентка НТУ «ХПІ» ЦИФРОВИЙ ВИМІРЮВАЧ ТЕМПЕРАТУРИ У статті розглянуті питання побудови цифрового вимірювача температури. Було обґрунтовано підхід до вибору датчика температури, також була проведена оцінка похибок даного приладу. Ключові слова: вимірювання, температура, датчики температури, мікроконтролер, інтерфейс RS 485, похибка. Вступ. Вимірювання, контроль і регулювання температури є одним з невід'ємних і...»

«110 повинно здійснюватись оголошення про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік, не встановлення періоду, який повинен передувати висновку про те, що об’єкт нерухомості є безхазяйним, не визначення ЦПК заінтересованих за даною категорією справ осіб та некоректність назви самої категорії справ. Усі ці недоліки потребують усунення шляхом внесення в цивільне та цивільне процесуальне законодавство відповідних змін. ЛІТЕРАТУРА Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав...»

«УДК 004.5, 537.5 НИЗЬКОФОНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ҐРУНТІВ ТА НАМУЛІВ РІК КАРПАТ: ТЕХНОГЕННІ ТА ПРИРОДНІ ФАКТОРИ © 2010 p. В. А. Грабовський1, О. С. Дзендзелюк1, А. В. Трофімук1, М. В. Фронтасьєва2, Н. І. Сватюк3, В. Т. Маслюк3 Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів Об’єднаний інститут ядерних досліджень, Дубна, Росія Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород Представлено результати дослідження гамма-активності ґрунтів Карпатського регіону та намулів з трьох його найбільших...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Серія «Наукові доповіді» Випуск 3 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД УДОСКОНАЛЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Харків «Оберіг» УДК 340.11.5:352 ББК 67.9 (4УКР) 300.5 Є 24 Серія заснована у 2012 р. Видання рекомендовано до друку вченою радою Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України (протокол № 10 від 24.10.2012 р.) Р е ц е н з е н т и: В. П....»

«ISSN 1607–2855 Том 8 • № 2 • 2012 C. 175 – 181 УДК 523.34–3 Спостереження нестацiонарної атмосфери Мiсяця та деякi її параметри К.I. Чурюмов1, О.О. Бережний2, В.О. Пономаренко1, О.Р. Баранський1, Т.К. Чурюмова1, В.В. Клещонок1, А.М. Мозгова1, Н.С. Коваленко1, В.В. Шевченко2, Е.А. Козлова2, Ю.В. Пахомов3, Ю.I. Велiкодський4 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка Московський державний унiверситет Iнститут астрономiї Росiйської академiї наук Iнститут астрономiї...»

«Актуальнi проблеми права: теорiя i практика. №26. 2013 Іsakov M.G. There is classification of subjects of government control activity in the field of economic. – Article. The article is sanctified to research of organizational structure of state control in an economic sphere that includes the circle of supervisory subjects. The system of supervisory subjects is certain in the field of economics, suggestions are brought in on her perfection with the aim of providing of efficiency and control...»

«Т.О. Письменкова, В.О. Салов, В.О. Салова (Національний гірничий університет) ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ В ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСВІТНІ СТАНДАРТИ Постановка задачі. Входження України до Європейського співтовариства зумовило значні зміни у багатьох сферах діяльності, в тому числі і в освітній. В Україні виникла необхідність створення Національної Рамки Кваліфікацій (НРК) узгодженою з Європейською Рамкою Кваліфікацій (ЄРК). Робочою групою МОНмолодьспорту України за участю...»

«І.П.ЮЩУК ПРАКТИКУМ З ПРАВОПИСУ І ГРАМАТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Посібник Схвалено для використання у загальноосвітніх навчаьних закладах комісією з української мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 28.05.2012 р. № Г-107) ЮЩУК І. П. Практикум з правопису і граматики української мови.— К.: Освіта, 2012.— 270 с. Посібник оптимально поєднує теоретичні положення й практичні завдання,...»

«УДК 625.7/.8 Гамеляк І.П., д-р техн. наук., Карафізі Л.М. ПОПЕРЕДЖЕННЯ РУЙНУВАНЬ ТА ДЕФОРМАЦІЙ БРУКОВАНИХ ПОКРИТТІВ Анотація. В статті розглянуто питання причин виникнення деформацій та руйнувань брукованих покриттів на етапі виготовлення, будівництва та експлуатації. Запропоновано шляхи попередження, усунення та ремонту брукованих покриттів. Наведено принципи контролю якості виготовлення елементів брукування та виконання робіт при будівництві. Ключові слова: бетонні елементи брукування,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ Українець А.І. ‘‘‘‘ _ 2009 р. ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розділу ‘‘Використання сонячної енергії в бродильній промисловості ‘‘ для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.091704 ‘‘Технологія бродильних виробництв і виноробства‘‘ напряму підготовки 0917 “Харчова технологія та інженерія” Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»