WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«“ 23 ” березня 2010 р. № 170 м. Київ Про затвердження Положення про експертну раду Вищої атестаційної комісії України Відповідно до пункту 10 Положення про Вищу атестаційну ...»

-- [ Страница 1 ] --

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

“ 23 ” березня 2010 р. № 170

м. Київ

Про затвердження Положення

про експертну раду Вищої

атестаційної комісії України

Відповідно до пункту 10 Положення про Вищу атестаційну

комісію України, затвердженого Указом Президента України від 25

лютого 1999 року № 216/99, та пункту 29 Порядку присудження

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового

співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 року № 423, а також з урахуванням рекомендацій Наукової громадської ради при ВАК України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про експертну раду Вищої атестаційної комісії України, що додається.

2. Начальникам структурних підрозділів ВАК України забезпечити ознайомлення співробітників апарату ВАК України та членів експертних рад з Положенням про експертну раду Вищої атестаційної комісії України.

3. Скасувати накази ВАК України від 14 липня 1997 року № 488 «Про запровадження Положення про спеціалізовані вчені ради та Положення про експертні ради ВАК України» та від 21 січня 2000 року № 36 в частині запровадження Положення про експертну раду Вищої атестаційної комісії України.

Голова ВАК України В.Ф. Мачулін

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови В.Д. Бондаренко ВАК України Заступник Голови Л.Є. Шкляр ВАК України Вчений секретар М.С. Держалюк ВАК України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Вищої атестаційної комісії України 23.03.2010 № 170 Положення про експертну раду Вищої атестаційної комісії України

1. Експертна рада - дорадчий орган Вищої атестаційної комісії України (далі - ВАК), який разом з відділами ВАК здійснює контроль за науковим рівнем дисертацій, їх науковою та практичною цінністю, роботою спеціалізованих вчених рад, готує рекомендації президії ВАК України щодо присудження наукового ступеня доктора наук, кандидата наук та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.

2. Експертна рада забезпечує єдність вимог при атестації здобувачів наукових ступенів і вченого звання старшого наукового співробітника на основі дотримання вимог «Положення про Вищу атестаційну комісію України», «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань атестації, а також цього Положення.

Експертна рада відповідає за об’єктивність та повноту аргументації підготовлених нею проектів атестаційних висновків щодо відповідності дисертаційних робіт вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», та рівня підготовки здобувачів, що відповідає рівню наукового ступеня доктора або кандидата наук.

3. Експертна рада формується з провідних учених певної галузі наук, які мають досвід з підготовки дисертантів, за поданням Національної та державних галузевих академій наук, центральних органів державної влади, які мають у своєму підпорядкуванні наукові установи та організації, а також вищі навчальні заклади.

Експертна рада працює під контролем відділів ВАК і є відповідальною перед Головою ВАК, його заступниками та вченим секретарем ВАК (далі - керівництво ВАК) за виконання покладених на неї завдань.

У складі експертної ради за рішенням президії ВАК можуть створюватися секції з відповідних спеціальностей.

Робота членів експертної ради є важливою складовою їхньої наукової та науково-педагогічної діяльності.

Адміністрація установи, яка подала клопотання про внесення кандидатури свого співробітника до складу експертної ради, бере на себе відповідальність за забезпечення повноцінної роботи експерта.

До складу експертної ради входять тільки доктори наук, які захистили дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук не менше п’яти років тому та брали активну участь в процесі атестації наукових кадрів.

Ученим секретарем ради може бути кандидат наук.

Чисельність експертної ради не повинна перевищувати тридцяти осіб.

4. Персональний склад експертної ради формується відділом ВАК України за погодженням з керівництвом ВАК і затверджується президією ВАК.

Кандидатури голів експертних рад подають на затвердження президії ВАК заступники Голови ВАК або, за погодженням з ними, начальники відділів.

Голова експертної ради і його заступники не можуть бути співробітниками однієї і тієї ж установи чи її відокремленого підрозділу.

Голова експертної ради не може бути одночасно головою спеціалізованої вченої ради.

Член експертної ради (експерт) не може бути головою спеціалізованої вченої ради. Експерт може бути членом тільки однієї спеціалізованої вченої ради, як правило, за місцем основної роботи. Одна особа не може входити до складу двох чи більше експертних рад.

Членом експертної ради не може бути особа, яка у минулому займала посади Голови ВАК, його заступників, вченого секретаря ВАК та начальників відділів.

5. Термін повноважень експертної ради становить два роки. Після цього її склад оновлюється не менш як на третину. ВАК може вносити часткові зміни до складу експертної ради протягом дворічного терміну її роботи. Загальний період безперервної роботи експерта у цій ролі не повинен перевищувати трьох термінів, а для голови ради - двох термінів.

6. Головні завдання експертної ради:

- внесення пропозицій щодо формування мережі спеціалізованих вчених рад;

- підготовка рекомендацій щодо утворення спеціалізованих вчених рад та мотивованих пропозицій щодо відмови у їх утворенні;

- участь у формуванні персонального складу спеціалізованих вчених рад;

- контроль за діяльністю спеціалізованих вчених рад;

- аналіз діяльності спеціалізованих вчених рад;

- проведення експертизи захищених дисертацій і аналіз атестаційних справ та підготовка проектів відповідних атестаційних висновків президії ВАК;

- розгляд атестаційних справ здобувачів вченого звання старшого наукового співробітника і підготовка відповідних рекомендацій президії ВАК;

- аналіз, узагальнення досвіду роботи спеціалізованих вчених рад і вчених (науково-технічних) рад щодо підготовки наукових кадрів;

- аналіз тематики і значущості захищених дисертаційних досліджень з огляду на потреби науково-технічного та суспільного прогресу;

- підготовка рекомендацій щодо вдосконалення переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань;

- підготовка рекомендацій щодо вдосконалення паспортів наукових спеціальностей;

- розгляд за дорученням керівництва ВАК індивідуальних заяв і пропозицій, пов'язаних з атестацією наукових кадрів;

- підготовка рекомендацій щодо переатестації вчених, які, отримали документи державного зразка про присудження наукових ступенів в інших країнах;

- підготовка рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань атестації наукових кадрів;

- підготовка рекомендацій про внесення друкованих (електронних) наукових видань до переліку наукових фахових видань України, публікації в яких зараховуються до числа основних публікацій за темою дисертації;

- підготовка аналітичних оглядів та оприлюднення їх у засобах масової інформації.

7. Експертній раді надається право:

- вносити пропозиції керівництву ВАК щодо проведення додаткової експертизи дисертації чи перевірки атестаційної справи;

- вносити пропозиції керівництву ВАК про повернення до спеціалізованої вченої ради на доопрацювання недостатньо аргументовані висновки;

- вносити пропозиції керівництву ВАК про витребування від спеціалізованої вченої ради додаткових матеріалів, необхідні для проведення експертизи дисертацій та атестаційних справ;

- вносити пропозиції керівництву ВАК щодо запрошення на свої засідання здобувачів, керівників спеціалізованих вчених рад, де відбувся захист дисертацій або здійснювалося їх колективне рецензування, офіційних опонентів, наукових керівників і наукових консультантів;

- заслуховувати на своїх засіданнях керівників спеціалізованих вчених рад і вчених (науково-технічних) рад;

- запрошувати на свої засідання представників міністерств і відомств для обговорення проблем атестації наукових і науково-педагогічних кадрів;

- вносити пропозиції щодо функціонування спеціалізованих вчених рад;

- за дорученням керівництва ВАК рекомендувати для призначення офіційних опонентів;

- разом із співробітниками відділів перевіряти роботу спеціалізованих вчених рад;

- за узгодженням з керівництвом ВАК проводити виїзні засідання;

- за узгодженням з керівництвом ВАК залучати до своєї роботи з числа докторів наук фахівців з відповідних спеціальностей;

- готувати перелік спеціалізованих вчених рад, з числа яких керівництво ВАК визначає спеціалізовану вчену раду для проведення додаткового рецензування дисертації, переатестації вченого, який має документ державного зразка про науковий ступень або вчене звання, виданий йому в інший країні;

- делегувати зі свого числа експертів для співпраці з координаційними радами.

8. Засідання експертної ради проводиться під керівництвом голови або його заступника, а у разі їх відсутності – уповноваженого на це експерта.

Засідання вважається правомочним, якщо в його проведенні взяла участь щонайменше половина її складу.

Начальник відділу або уповноважений ним працівник відділу, присутній на засіданні експертної ради, стежить за дотриманням вимог «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» у процесі розгляду кожної справи.

9. Для розгляду кожної справи, що надходить до ВАК, керівництво експертної ради за погодженням з відділом призначає експерта (експертів).

Експертами не можуть призначатися:

- співавтори наукових праць здобувача;

- співробітники одного й того ж підрозділу однієї установи (кафедри, сектора, лабораторії, відділу тощо);

- особи, які перебувають зі здобувачем у родинних зв'язках,

- члени спеціалізованої вченої ради, в якій розглядалася дисертація здобувача,

- офіційні опоненти здобувача,

- науковий керівник чи консультант здобувача.

Призначені експерти отримують дисертацію або її електронну копію та атестаційну справу на попередньому засіданні експертної ради або у робочому порядку.

10. Аналіз рівня експертизи під час захисту дисертації в спеціалізованій вченій раді, контроль за науковим рівнем дисертації здійснюється шляхом проведення експертизи всієї атестаційної справи та дисертації. Для цього відділом та призначеним для експертизи дисертації експертом проводиться аналіз якості:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


документів атестаційної справи - відгуків опонентів, відгуків на автореферат, глибини обговорення дисертації під час захисту, висновку спеціалізованої вченої ради, якості публікацій;

дисертаційної роботи та автореферату стосовно відповідності змісту роботи вимогам до кваліфікаційних робіт рівня доктора наук чи кандидата наук, відповідності паспорту спеціальності, за якою захищено дисертацію, оцінки наукової та практичної цінності роботи, а також ступеня новизни отриманих результатів, достовірності висновків та рекомендацій дисертації.

На підставі такого аналізу та з урахуванням інформації відділу експерт готує проект атестаційного висновку експертної ради.

Коли встановлено, що експертизу під час захисту дисертаційної роботи у спеціалізованій вченій раді проведено неякісно, висновок зазначеної ради недостатньо аргументований, експертна рада відповідно до єдиного стандарту проведення експертизи вносить пропозиції керівництву ВАК щодо надсилання дисертації та атестаційної справи здобувача на додаткову експертизу чи запрошення на засідання експертної ради здобувача, керівника спеціалізованої вченої ради, де відбувся захист дисертації, а також наукового керівника чи консультанта здобувача наукового ступеня.

11. При розгляді докторської дисертації експерти зобов'язані, в разі необхідності, визначити, якою мірою в ній використані матеріали кандидатської дисертації здобувача. Вони можуть використовуватися лише в оглядовій частині дисертації.

При розгляді атестаційних справ здобувачів вченого звання старшого наукового співробітника експерти враховують стаж наукової роботи, наукові досягнення та наявність у них опублікованих наукових праць згідно з вимогами ВАК.

12. Проекти атестаційних висновків експертної ради щодо дисертаційних робіт, атестаційних справ старших наукових співробітників, клопотання про утворення спеціалізованих вчених рад приймаються відкритим голосуванням і більшістю голосів. За необхідності чи за пропозицією хоча б одного з членів експертної ради проводять таємне голосування.

13. Якщо засідання експертної ради при розгляді дисертації та атестаційної справи проведено з порушенням встановленої процедури або після розгляду дисертації на засіданні експертної ради до ВАК надійшла додаткова інформація, яка не була врахована експертною радою, то відділ за погодженням з керівництвом ВАК пропонує експертній раді повторно розглянути атестаційну справу та дисертацію або надсилає атестаційну справу та дисертацію на додаткову експертизу до однієї зі спеціалізованих вчених рад або провідним ученим, фахівцям відповідного наукового напрямку.

На підставі всіх висновків щодо атестаційної справи та дисертації президія ВАК визначає процедуру її подальшого розгляду.

14. Експертиза докторських дисертацій, виконаних за двома спеціальностями, проводиться за кожною з них.

15. У роботі експертної ради мають право брати участь Голова ВАК України, його заступники, вчений секретар ВАК, начальники відділів або уповноважені ними працівники відділів без права голосу.

16. В обговоренні дисертаційної роботи і в голосуванні не можуть брати участь члени експертної ради, які є офіційними опонентами здобувача, а також науковий керівник (консультант) й співавтори здобувача.

17. Голова та вчений секретар експертної ради відповідають за зберігання атестаційних справ, переданих на розгляд експертної ради, вчасний їх розгляд, ведуть облік роботи експертів.

Вчений секретар експертної ради веде протокол засідання експертної ради.

18. Голова експертної ради, його заступник і вчений секретар не можуть бути офіційними опонентами.

Призначення члена експертної ради офіційним опонентом можливе лише з дозволу ВАК.

19. Протокол, проекти атестаційних висновків експертної ради встановленого зразка, підписані головуючим на засіданні, експертом і вченим секретарем експертної ради, протягом 5 днів після засідання передаються у відповідний відділ ВАК.

20. Строк розгляду в експертній раді:

клопотання про утворення спеціалізованих вчених рад не повинен перевищувати 2-х місяців;

атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора наук не повинен перевищувати 4-х місяців;

атестаційної справи здобувача наукового ступеня кандидата наук, а також вченого звання старшого наукового співробітника не повинен перевищувати 3-х місяців.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 338:005.21 Гліненко Лариса Костянтинівна, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електронних засобів інформаційно-комп`ютерних технологій Національного університету «Львівська політехніка» МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО РИЗИКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Запропоновано методологічний підхід до кількісної оцінки еволюційного ризику інноваційного проекту на основі порівняння значень індикаторів еволюційної коректності та ефективності з їхніми апріорними значеннями та перерахунку...»

«УДК 378.146.1:004.9 © Бондаренко М. А. МЕТОДИКА РОЗРОБКИ КЛАСУ «ТЕСТ» ДЛЯ ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕСТОВИМИ ЗАВДАННЯМИ Постановка проблеми. Підготовка бакалаврів спеціальності 6.010104.36 «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» включає в себе розробку нового класу «Тест» у середовищі об’єктно орієнтованого програмування (ООП) Delphi. Цей клас може бути використаний при створенні автоматизованих систем контролю якості знань. Істотною особливістю системи Delphi є...»

«Журнал обчислювальної та 2013, №4(114) Journal of Computational прикладної математики & Applied Mathematics УДК 517.977 НАБЛИЖЕНИЙ МЕТОД ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ В ЗАДАЧАХ НЕСТАЦIОНАРНОГО ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ М. П. Коцур Резюме. Запропоновано спосiб розв’язування задачi оптимального керування об’єктом з розподiленими параметрами, що описується системою нелiнiйних диференцiйних рiвнянь з нестандартними крайовими умовами. Варiацiйним методом отримано загальний вигляд необхiдних умов...»

«Topical issues of law: theory and practice. №26. 2013 УДК 342.922 А.В. Микитась, заступник начальника – начальник відділу кадрового забезпечення Харківського міського управління ГУМВС України в Харківській області, здобувач ХНУВС ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ З’ясовується зміст процедури створення, реорганізації та ліквідації органів внутрішніх справ. Аналізуються нормативно-правові акти з досліджуваного питання. Визначаються недоліки...»

«ПОСІБНИК «ЯК РОЗРОБИТИ ПЛАН ДІЙ ДЛЯ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ» (ПДСЕР) ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ Угода мерів Працюємо над раціональним використанням енергії на місцевому рівні ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ ЧАСТИНА 1 ПРОЦЕС ПДСЕР, ПОСТУПОВО ЗМЕНШИМО РІВЕНЬ ВИКИДІВ НА 20% ДО 2020 РОКУ 2/66 ЗМІСТ РОЗДІЛ 1: ПДСЕР– ШЛЯХ ПЕРЕВИЩИТИ ЦІЛІ ЄС 4 РОЗДІЛ 2: ПОЛІТИЧНІ ЗОБОВ‘ЯЗАННЯ 9 РОЗДІЛ 3: АДАПТУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТРУКТУР МІСТА 11 РОЗДІЛ 4: ПОШУКИ ПІДТРИМКИ ВІД ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ТА КОМУНІКАЦІЯ 15 РОЗДІЛ 5:...»

«3Ю УДК 004.934 О.А. Юхименко, В.В. Пилипенко, Р.А. Селюх Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, м. Київ, Україна Україна, 03680, м. Київ, просп. Акад. Глушкова, 40 Адаптація до голосу нового диктора на прикладі спонтанного мовлення з корпусу АКУЕМ O.A. Yukhymenko, V.V. Pylypenko, R.A. Selyukh International Research/Training Centre for Information Technologies and Systems, Kyiv, Ukraine Ukraine, 03680, Kyiv, prosp. Akad. Hlushkova, 40 Adaptation to New Announcer...»

«Б О Т А Н ІК А соответственно), тогда как с виргинильных она резко снижается и не превышает 2,9%. Черенки с имматурных маточников образовывали до 10 корней 1-3 порядка ветвления. На результаты укоренения J. communis возраст маточника влияет меньше; черенки растений генеративного онтогенетического состояния сохраняют регенерационную способность. Результативность укоренения интродуцированных можжевельников при использовании имматурных маточников следующая: J. foetidissima 50,0%, J. scopulorum...»

«ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ КОНФЕДЕРАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ №10 (51) ЛИСТОП АД 2011 р. ЛИСТОП АД 2011 р. _ ЗМІСТ ЗМІСТ Новини Об’’єдна вчого руху роботодавціів Н о ви н и О б є д н а вч о г о р ух у р о б о т о д а вц в 4 Дмитро Фірташ: Об’єднання руху роботодавців посилить Україну Президія Ради Федерації роботодавців України рекомендувала кандидатуру Дмитра Фірташа на пост Голови Ради ФРУ Дмитро Фірташ: Україна є однією з найбільш перспективних у світі країн для інвестування У Києві пройшов...»

«Права людини в Ісламі Абд ар-Рахман аш-Шеха переклад EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (E.I.R.C) & Мухаммада аль-Гарбі Права людини в Ісламі Права людини в Ісламі Абдур-Рахман аш-Шиха Абдурашпереклад: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (E.I.R.C) & Мухаммада аль-Гарбі Перевірка: Lustikova Anna Aleksandrovna Юлия Коляденко © Усі права на книгу належать автору. Автор дозволяє передруковувати або перевидавати цю роботу, якщо метою вищевказаних дій є безкоштовне розповсюдження книги. При цьому...»

«УДК 519.2 В.К. ГУСЕЛЬНІКОВ, канд. техн. наук, проф. НТУ «ХПІ»; Т.С. ДЕМЕНТ’ЄВА, студентка НТУ «ХПІ» ЦИФРОВИЙ ВИМІРЮВАЧ ТЕМПЕРАТУРИ У статті розглянуті питання побудови цифрового вимірювача температури. Було обґрунтовано підхід до вибору датчика температури, також була проведена оцінка похибок даного приладу. Ключові слова: вимірювання, температура, датчики температури, мікроконтролер, інтерфейс RS 485, похибка. Вступ. Вимірювання, контроль і регулювання температури є одним з невід'ємних і...»

«544343-TEMPUS-1-2013-1LT-TEMPUS-SMHES Number of the Grant Agreement 2013-4580/001-001 Роль університету у розвитку лідерського потенціалу суспільства: концептуальні засади Київ 2014 УДК 378.015.311 ББК 74.58 Р68 Дослідження здійснено у межах Проекту Програми TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (ELITE – Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging). Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту вищої освіти НАПН України (протокол № 9 від 24...»

«3. Карибаев К.К. Поверхностно-активные вещества в производстве вяжущих материалов. – Алма-Ата: Наука. – 1980. – 336 с.4. Пащенко A.A., Свидерский В.А. Кремнийорганические покрытия для защиты от биокоррозии. – Киев: Техника. – 1988. – 136 с.5. Дорошенко О.Ю., Гасан Ю.Г., Старинська H.H. Патент на винахід України № 10207 А. – Гіпсове в’яжуче. -Бюл. № 6 від 25.12.97 6. Защепин А.Н., Янбых H.H. Рекомендации по применению кремнийорганических добавок при строительстве цементобетонных покрытий дорог и...»

«Сумський державний університет На правах рукопису Говорун Тетяна Павлівна УДК 539.216.2 РОЗМІРНИЙ ЕФЕКТ В ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЯХ ПЛІВОК Сu, Ni ТА Co З ТОНКИМ МЕТАЛЕВИМ АБО ДІЕЛЕКТРИЧНИМ ПОКРИТТЯМ 01.04.07 – фізика твердого тіла ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Чорноус Анатолій Миколайович СУМИ 2009 ЗМІСТ стор. ВСТУП.. 4 РОЗДІЛ 1 РОЗМІРНІ ЕФЕКТИ В ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЯХ ТОНКИХ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»