WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Організація управлінської роботи з інформаційними ресурсами. Організація управлінської роботи з інформаційними ресурсами органів державної податкової служби У статті ...»

-- [ Страница 1 ] --

Трибуна дисертанта

Організація управлінської роботи з інформаційними ресурсами...

Організація

управлінської

роботи з інформаційними

ресурсами органів

державної податкової служби

У статті на підставі аналізу діяльності

органів державної податкової служби

України розглядаються основні моменти

організації роботи з інформаційними ресурсами при виявленні податкових правопорушень і злочинів, зокрема управління

цими ресурсами.

Ключові слова: управління, інформаційні ресурси, органи податкової служби України.

В статье на основании анализа деятельности органов государственной налоговой службы Украины рассматриваются основные моменты организации работы с информационными ресурсами при обнаружении налоговых правонарушений и преступлений, в частности управление этими ресурсами.

Ключевые слова: управление, информационные ресурсы, органы налоговой службы Украины.

Т. О. Рекуненко The article based on an analysis of the State здобувач Київського міжнародного університету Tax Service of Ukraine considered the main points of working with information resources in identifying tax offenses and crimes, including the management of these resources.

Keywords: management, information resources, the tax service of Ukraine.

Трибуна дисертанта Організація управлінської роботи з інформаційними ресурсами...

В умовах становлення інформаційно- нає відігравати роль одного з основних екого суспільства пріоритетного зна- номічних ресурсів.

чення набуває інформаційна сфера, Одержання інформації, її аналіз і синтез яка виступає каталізатором розви- становлять основу будь-якої людської діяльтку всіх інших сфер життєдіяльності: еко- ності. Неможливо собі уявити лікаря, ученомічної, соціальної, політичної та  ін. Зна- ного, оперативного працівника чи слідчого, чний вплив цієї сфери на  суспільний про- будь-якого іншого фахівця, що не осмислюгрес зумовлює необхідність посилення ува- вав би інформацію, необхідну йому для виги до неї з боку держави, тому особливої ак- конання своїх професійних функцій.

туальності набувають питання організації Найчастіше термін «інформація» викоуправління інформаційною сферою в  різ- ристовують у значенні первинних відомосних напрямках державної діяльності, у т. ч. тей, які  передаються людьми усно, письу функціонуванні органів Державної подат- мово або  іншим способом (за допомогою кової служби України (далі — ДПС України). умовних сигналів, технічних засобів тощо).

Метою статті є  розробка ідеології побу- Інформація є  постійним атрибутом роздови системи організації управлінської ро- витку будь-якого суспільства. Вона виникботи з  інформаційними ресурсами ДПС ла декілька мільйонів років тому разом України, яка передбачає комплекс заходів з першими прийомами спілкування (нечлеорганізаційного, науково-технічного, ка- нороздільними звуками, мімікою, жестадрового, матеріального і  фінансового ха- ми, торканнями) наших предків. При цьому рактеру, спрямованих на  вирішення про- забезпечувався лише обмін інформацією блем роботи з інформаційними ресурсами між індивідами. Разом з виникненням мови органів податкової служби України. (близько 100 тис. років потому) виникла Науково-теоретичною базою досліджен- можливість накопичення інформації, але ня є  праці вітчизняних та  зарубіжних уче- ж лише в пам’яті людини. З розвитком сусних з  теорії держави і  права, теорії управ- пільства змінювалась якість та  кількість ління та адміністративного права, теорії ін- обсягів інформації. Тому в історії розвитку формації та  інформаційного права, інших цивілізації відбулося декілька інформаційгалузевих правових наук: В.  Б.  Авер’янова, них революцій  — перетворень суспільних І.  В.  Арістової, О.  М.  Бандурки, Ю.  П.  Би- відносин через кардинальні зміни в  сфері тяка, М.  С.  Вертузаєва, Л.  В.  Коваля, обробки інформації. Наслідком подібних Н.  Р.  Нижник, В.  М.  Плішкіна, О.  П.  Ряб- перетворень було надбання людським сученко, В. М. Самсонова, Ю. О. Тихомирова, спільством нової якості.

О. Г. Фролової, В. С. Цимбалюка та ін. У традиційному розумінні інформаДля розвитку будь-якого суспільства не- ція  — це повідомлення, тобто сукупність обхідні матеріальні, інструментальні, енер- (відомостей) даних, які  використовуються гетичні та інформаційні ресурси. Сучасний або  в  принципі можуть бути використані час  — це період, що  характеризується зна- керівником у своїй діяльності.

чним зростанням обсягу інформаційних Нові загрози національній безпеці, у тому потоків як  у  державній, так і  в суспільній числі в  інформаційній сфері, умови жорсферах. Значущість проблем, пов’язаних сткої конкуренції на світовій арені, глобаліз  дослідженням інформаційних ресурсів, заційні процеси, перетворення інформаційобумовлюється тим, що  в  останні десяти- ної сфери на один із найважливіших напряріччя світ переживає перехід від  «індустрі- мів міждержавної боротьби за світове та реального суспільства» до  «суспільства ін- гіональне лідерство потребують рішень і дій, формаційного», у  якому інформація почи- адекватних сучасним реаліям. Отже, йдетьТрибуна дисертанта Організація управлінської роботи з інформаційними ресурсами...

ся про  організацію ефективної системи за- жавної податкової служби націлена на  дохисту національних інтересів у сфері інфор- сягнення головної мети управління й успішмаційних ресурсів України як важливого на- не виконання основних службових завдань пряму проведення державою незалежної ін- усіма структурними елементами, підроздіформаційної політики [6, с. 134]. лами органів податкової служби України.

Сучасне управління в  ДПС України ба- Систему управління інформаційзується на цілодобовому оперативному по- ними ресурсами можна визначити як шуку, отриманні, переробці, упорядкуван- взаємопов’язану сукупність таких частин:

ні, аналізі, осмисленні та  використанні ве- – суб’єкт управління  — це структурно ликих масивів статистичних даних і інфор- окреслені спільноти людей, що утворюють мації, що швидко та якісно зробити ручним органи управління різноманітних організаспособом неможливо. ційних структур (інформаційних підроздіЗгідно з  концепцією адміністративної лів, органів та служб);

реформи підвищення ефективності управ- – об’єкт управління  — інформаційні релінської роботи з  інформаційними ресур- сурси  — тобто документи та  масиви докусами органів державної податкової служ- ментів в інформаційних системах;

би залежить від якісно нового рівня інфор- – прямі та зворотні зв’язки між об’єктом маційного забезпечення органів виконав- та  суб’єктом управління, що  реалізуютьчої влади, у  тому числі й  податкових орга- ся, зокрема за допомогою техніки управліннів, а  проведення адміністративної рефор- ня — технічних засобів пошуку, опрацюванми має супроводжуватися цілеспрямова- ня, зберігання інформації тощо [10, с. 47].

ним застосуванням нових інформаційних Узагальнення досвіду США та  Німеччитехнологій у сфері управління, які передба- ни у  сфері організації управління формачають якісне інформаційно-методичне, ка- ційними ресурсами дає змогу визначити, дрове і  технічне переоснащення всіх орга- що  його використання в  Україні можливе нів виконавчої влади [3, с. 34]. в напрямку:

Разом з тим теорія сучасного управління 1) створення та  визначення правового інформаційними ресурсами в  органах по- статусу відповідних інформаційно-аналідаткової служби України та  його організа- тичних структур;

ційно-правові основи до цього часу в Укра- 2) правового закріплення обов’язку підні ще не розроблені. приємств, установ, організацій та  громаЯк і  будь-якою сферою держави, інфор- дян  — суб’єктів підприємницької діяльмаційною сферою треба управляти. Необ- ності надавати органам податкової служби хідність управління інформаційною сфе- України необхідну інформацію, пов’язану рою випливає з того, що інформаційна сфе- з обчисленням та сплатою податків й встара інтегрована фактично до  будь-якої сфе- новленням заходів відповідальності за його ри держави. На сьогодні інформаційні по- невиконання;

токи в  державі зростають до  небачених 3) створення сучасної інформаційної розмірів, тому для ефективного управління системи податкових органів.

іншими сферами держави постає необхід- У зв’язку з цим органи податкової служність управління інформаційною сферою, би України відчули значні труднощі при виоскільки ефективність будь-якого управ- рішенні поставлених перед ними завдань ління прямо залежить від стану управління через слабку оснащеність засобами обчиспотоками інформації [9, c. 55]. лювальної техніки і  зв’язку; через відсутОрганізація управлінської роботи з  ін- ність комп’ютеризованих методик вибоформаційними ресурсами в  органах дер- ру суб’єктів оподаткування для  наступної Трибуна дисертанта Організація управлінської роботи з інформаційними ресурсами...

перевірки, оцінки бюджетних втрат від не- – невстановленого характеру (проживансплати податків; через відсутність інформа- ня за однією адресою).

ційної системи, що  забезпечує вирішення ІСПМ повинна мати можливість гнучкокомплексу завдань збору, накопичення, об- го внесення необхідних доповнень й  кореробки й аналізу великих обсягів необхідних гувань та  збереження при цьому інформавідомостей, а також інформаційної взаємо- ційної цілісності банків даних [5, с. 45].

дії з банками даних інших правоохоронних Також гострою є  проблема створення органів і  установ кредитно-фінансової сис- адекватних моделей об’єктів управління інтеми [2, с.123]. формаційної роботи, особливо прогностичТому виявлення податкових правопо- ного характеру, адаптації і  розробки меторушень і  злочинів здійснюється в  умовах дів і засобів вирішення аналітичних задач.

дуже не  визначених. Відсутність чи  непо- Надзвичайно складним науковим завданвнота офіційних електронних обліків відо- ням є розробка ідеології побудови системи мостей про  платників податків, їх  госпо- організації управління інформаційними редарську і  фінансову діяльність призводить сурсами органів податкової служби України.

до  необхідності використання безлічі до- Розробка і  впровадження такої системи даткових джерел непрямої інформації, а та- передбачає комплекс заходів організаційкож застосування спеціальних інформацій- ного, науково-технічного, кадрового, мано-аналітичних методик [8, с. 88]. теріального і  фінансового характеру, спряАле в  той же час необхідно зазначити, мованих на вирішення проблем організації що  на сьогоднішній день у  системі органів управлінської роботи з інформаційними редержавної податкової служби України вже сурсами органів податкової служби України.

створена та  активно використовується ін- У контексті вищесказаного можна погоформаційно-пошукова система, яка міс- дитись з тим, що техніку організації управтить інформацію відносно великої кількос- лінської роботи з  інформаційними ресурті платників податків. Тому, можливо, не- сами можна умовно поділити на  три грумає сенсу створювати відокремлену інфор- пи: матеріальні носії інформації; засоби пемаційну систему податкової міліції. Ця сис- ретворення інформації; засоби оснащення тема може бути окремим додатком вже іс- процесів інформаційних перетворень (обнуючої інформаційно-пошукової системи ладнання, службові та  підсобні приміщенз  додатковими аналітичними можливостя- ня і т. ін.) [11, с. 222].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ми, джерелами інформації та  обмеженим З метою ефективної розробки системи ордоступом [4, с. 124]. ганізації управлінської роботи з інформаційТака інформаційна система обов’язково ними ресурсами органів податкової служби повинна мати можливість видачі інтегро- України доцільно було б прийняти відповідну ваної інформації щодо встановлених взає- державну програму інформатизації, яка б тамовідносин різноманітного характеру між кож забезпечувала можливість колективної фізичними, юридичними особами, подіями роботи групи виконавців над одним (чи кільта явищами: кома) об’єктом обробки [7, с. 67].

– виробничо-економічного та фінансово- Для забезпечення ефективності управгосподарського характеру (договірні відно- ління інформаційними ресурсами органів сини, співзасновництво, спільна робота); податкової служби України необхідно прородинного характеру; вести масштабні роботи за такими взаємокримінального характеру (участь у зло- залежними напрямками:

чинному угрупованні, співучасть у злочині, – створення програмно-технічної платзв’язок зі злочинцем); форми інформаційної системи;

Трибуна дисертанта Організація управлінської роботи з інформаційними ресурсами...

– розробка прикладного програмно-ма- но і як об’єкт пізнання, і як предмет дослітематичного забезпечення; дження, змінюється разом з  ними, набуварозгортання системи передачі даних ючи нового значення.

і забезпечення інформаційної безпеки; Без наявності інформаційних зв’язків

– організація інформаційної взаємодії у системі не можна говорити про будь-яку з правоохоронними органами. спільну діяльність.

Також доцільно зазначити, що  управлін- Робота з  інформаційними ресурсами суня інформаційними ресурсами органів по- проводжує весь процес управління, особлидаткової служби України є  обов’язковою во під час прийняття управлінських рішень.

умовою ефективності діяльності будь-якої А тому питання організації управлінсоціальної системи, у  тому числі системи ської роботи з  інформаційними ресурсакримінального судочинства. ми, зокрема органів державної податкоОтже, інформація є завжди. Вона або ре- вої служби України, є актуальним у наш час зультат уже існуючого, або  є  початком но- та відіграє вагому роль в організації управвого: досліджень, формувань, визначень. лінської діяльності органів виконавчої вланформація не  зникає, вона існує одночас- ди загалом.

Список використаної літератури

1. Авдонин В. С., Карпов Е. А., Науменко А. Б. Правоохранительные органы. Сборник схем : учеб. пособие для юридических вузов / Отв. ред. Г. В. Дроздов.– М. : Новый юрист, 1997. – 112 с.

2. Аверьянов В. Б. Аппарат государственного управления: содержание деятельности и организационные структуры / АН УССР. Ин-т государства и права ; отв. ред.

В. В. Цвєтков. – Киев : Наук. думка, 1990. – 148 с.

3. Базы данных и компьютерные сети в практике работы ОВД : уч. пособ. / Г. М. Бирюков, А. А. Михно, Д. И. Никифорчук, В. И. Лебеденко ; ЛИВД. – Луганск : РИОЛИВД

МВДУ, 2003. – 74с.; Пал Л. Аналіз державної політики / Пер. з англ. І. Дзюби. – К. :

Основи, 1999. – 422 с.

4. Панченко Г., Савостенко О. Інформатизація – невід’ємна складова ефективного управління. Регіональний аспект // Вісник УАДУ. – 2001. – №4. – С. 410-416.

5. Петров Г. И. Основы социалистического управления. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1974. – 292 с.

6. Питання державних податкових адміністрацій : Указ Президента України // О. М. Бандурка, М. К. Вишневська, В. Р. Жвалюк, Т. В. Сараскіна. Податкова міліція : коментарі та роз’яснення чинного законодавства. – Харків : Університет внутрішніх справ, 1999. – С. 18.

7. Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади: Указ Президента України від 14 липня 2000 р. №887/2000 // Зб. Указів Президента України – 2000.

8. Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків : Наказ Державної податкової адміністрації України //Офіційний вісник України. – 1998. – № 11. – Ст. 431.

9. Сировой О. В. Організаційно-правові засади управління інформаційними ресурсами органів внутрішніх справ України. – Автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. – Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2006. – 218с.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УДК 616.24-002.5-036.87-085.28:612.015.11 М.М. Кужко1, Д.О. Бутов2, І.М. Кузнєцова3 1 ДУ «Національний інститут фтизіатрії i пульмонології iмені Ф.Г. Яновського НАМН України», Київ 2 Харківський національний медичний університет 3 Обласна туберкульозна лікарня № 1, Харків Зміни стану прооксидантно-антиоксидантної системи у хворих з рецидивом туберкульозу легень на тлі стандартної протитуберкульозної хіміотерапії Мета дослідження — вивчити зміни стану...»

«Надруковано: Ярошенко А. С. Теоретические основы формирования банками конкурентных преимуществ / А. С. Ярошенко // БИЗНЕС ИНФОРМ. – 2010. – № 10 (390). УДК 336.717.061.2 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БАНКАМИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ У статті розглянуто різні підходи до класифікації конкурентних переваг комерційних банків. Автором систематизовано трактування конкурентоспроможності в залежності від розуміння сутності даного поняття різними науковцями. Ключові слова: конкурентні переваги, нецінові...»

«УДК 802.0-087 ЧУМАК Л. М. (Житомирський державний університет імені Івана Франка) РОЛЬ ДЕРИВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ФОРМУВАННІ АНГЛОМОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ У статті розглядаються основні принципи реалізації сучасного англійського словотвору з лінгвокогнітивної точки зору; з’ясовується взаємозв’язок між поняттями «когнітивна модель», «концептуальна модель», «мовна модель». Окрему увагу приділено ролі аналогії в дериваційних процесах. Ключові слова: словотвір, когнітивна модель, концептуальна модель,...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Писаренко Михайло Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.2013 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Кролевецький завод...»

«КОНВЕНЦІЯ 188 Конвенція про працю в рибальському секторі Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці та зібралася 30 травня 2007 року на свою 96-у сесію, визнаючи, що глобалізація істотно впливає на рибальський сектор, відзначаючи Декларацію МОП основних принципів і прав у світі праці 1998 року, беручи до уваги основні права, закріплені в наступних міжнародних трудових конвенціях: Конвенції 1930 року про примусову...»

«УДК-947.7(=411.16):2-283]п1 5 /1 Т Видавці: Леонід Фінберг, Костянтин Сігов Науковий редактор перекладу й автор коментарів: Наталя Яковенко Коректор: Валерія Богуславська Верстка: Світлана Невдащенко ГЛИБОКИЙ МУЛ. ХРОНІКА НАТАНА ГАНОВЕРА. K.: ДУХ І ЛІТЕРА, 20Ю. і8о с. ISBN 978-966-378-154-9 Праця Натана Гановера одна з найвідоміших єврейських хронік, присвячених подіям 1648-1949 рр. в Україні. Оповідь про розгром єврейських громад поєднана з особистими спога­ дами та враженнями автора,...»

«0 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА БАШТА БОГДАНА БОГДАНІВНА УДК 678.67+66.091.3 ХІМІЧНА МОДИФІКАЦІЯ КАРБОКСИЛВМІСНИХ ОЛІГОЕСТЕРІВ ЕПОКСИДНИМИ СПОЛУКАМИ 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Львів – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному університеті Львівська політехніка Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник доктор хімічних...»

«УДК 004.9 Н. Б. Шаховська, В. А. Висоцька, Л. В. Чирун Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ЗАОХОЧЕННЯ І ЗАЛУЧЕННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ДО САМОСТІЙНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ © Шаховська Н. Б., Висоцька В. А., Чирун Л. В., 2015 Нові інформаційні телекомунікаційні технології сприяють оптимізації управління навчальним процесом. Запропоновано інноваційні підходи до поліпшення навчальної програми вищої освіти у сфері...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 5 (288), Ч. ІІ, 2014 Bader S. A., Milokost Y. O. The Criteria, Indicators and levels of Practical Readiness of the Future Teachers to Socialize Preschool Age Children in Terms of Preschool Educational Institutions Article is devoted to the problem of training future specialists of preschool education to the socialization of preschool children in terms of preschool educational institutions. The criteria of practical readiness of future professionals to...»

«77 УДК 330.341.2 МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОГО ПОКАЗНИКА РІВНЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ Дем’яненко Ю.В., асистент Запорізький національний університет У статті досліджено особливості функціонування підприємств сфери будівельних послуг. Виділено особливості формування соціального капіталу в сфері будівельних послуг. Визначені чинники, що впливають на формування соціального капіталу підприємства сфери будівельних послуг. Побудована модель для визначення...»

«УДК 63111.1336 ХАХУЛА В.С., канд. с.-г. наук Білоцерківський національний аграрний університет ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЧАСУ ВІДНОВЛЕННЯ ВЕСНЯНОЇ ВЕГЕТАЦІЇ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Представлено результати досліджень впливу екологічного чинника часу відновлення весняної вегетації рослин пшениці озимої мякої на ріст і розвиток рослин та продуктивність посівів і реакція на них сучасних сортів. Встановлено, що в умовах центрального Лісостепу України...»

«173 УДК 581.55 (477.60:477. 64:477.72:477.75:470.61:470.62) СИНТАКСОНОМІЯ РОСЛИННОСТІ ЗСУВНИХ БЕРЕГІВ АЗОВСЬКОГО МОРЯ Коломійчук В. П., Мележик О. В. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління 03035, Україна, Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35 vkolomiychuk@ukr.net Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 03115,Україна, Київ вул. Львівська, 23 o_melezhyk@bigmir.net У статті, на основі власних досліджень, проведених з 2008 по 2013 рр.,...»

«СОЮЗ УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ АВСТРАЛІЇ ЗВІТ ДІЯЛЬНОCТI (2011 – 2012 рр.) Звіт Союзу Українських Організацій Австралії (СУОА) Протягом звітного періоду управа CУОA старалася координувати працю громади в Австралії, підтримувати різні акції в Україні та унапрямлювати нашу діяльність, щоб спільнота була об’єднана, в якій були б жваві й різнопланові дискусії та бачення, що сприяють розвитку спільноти. Стратегічне планування роботи управи робилося на підставі рішень та резолюцій 25 З’їзду CУОA, а...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»