WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«“АСАУ” – 12(32) 2008 УДК 681.3.068 В.В. Гулаков, Т.В. Ковалюк МОДЕЛЮВАННЯ ОПИСУ ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ СИНТАКСИЧНО-ОРIЄНТОВАНОЇ ТРАНСЛЯЦIЇ Вступ Об’єктно-орiєнтована ...»

“АСАУ” – 12(32) 2008

УДК 681.3.068

В.В. Гулаков, Т.В. Ковалюк

МОДЕЛЮВАННЯ ОПИСУ ПРЕДМЕТНОГО

СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ

СИНТАКСИЧНО-ОРIЄНТОВАНОЇ ТРАНСЛЯЦIЇ

Вступ

Об’єктно-орiєнтована розробка програмних систем та їх компонентiв

базується на застосуваннi об’єктно-орiєнтованих моделей, технологiй та

iнструментальних засобах, що їх пiдтримують. Об’єктно-орiєнтованi методологiї дозволяють зрозумiти рiзнi аспекти та властивостi програмної системи, що розробляється, i згодом суттєво покращити її реалiзацiю, тестування, супровiд, розробку нових версiй та модифiкацiю. До об’єктноорiєнтованої технологiї вiдносяться як до засобу подолання складностi, що властива реальним систем. Ця складнiсть обумовлена проблемами опису властивостей та поведiнки об’єктiв предметного середовища. Опис предметного середовища задається природною мовою, яку можна вважати вхiдною мовою на етапi об’єктно-орiєнтованого аналiзу. Синтаксичноорiєнтована обробка речень вхiдної мови формує на виходi модель програмної системи. Перетворення вхiдної мови у певну вихiдну зводиться до побудови деякого транслятора, який для будь-яких перетворень речень вхiдної мови використовує структуру цього речення. В коло iдей, на яких базується ця концепцiя, входять iдеї формальних граматик, та семантичних обчислень для символьних ланцюжкiв. Саме цi питання i покладенi в основу розробки, що розглядається.

Аналiз проблеми моделювання предметного середовища Проектування програмної системи починається з аналiзу вимог, яким вона має задовольняти. Етап формування вимог передбачає дослiдження бiзнес-процесiв, аналiз предметного середовища та розробку моделей цiєї системи, якi формально описують систему у виглядi об’єктiв що її складають, та вiдношень мiж ними. Об’єкти є екземплярами класiв, якi характеризуються спiльнiстю атрибутiв, властивостей та поведiнки. Визначення класiв предметного середовища найчастiше здiйснюється шляхом вербального аналiзу опису постановки прикладної задачi (технiчного завдання, анкет, iнтерв’ю тощо). Зокрема, кожному iменнику, що зустрiчається в постановцi задачi, може вiдповiдати клас певних об’єктiв. Цей етап є найбiльш вiдповiдальним в технологiї програмування та найменш формалiзованим. Усi iнструментальнi засоби, що пiдтримують процес автоматизацiї програмування, визначення класiв залишають розробнику.

Сам процес класифiкацiї включає велику кiлькiсть рутинної роботи, яку бажано звести до мiнiмуму. Одним з можливих шляхiв розв’язання цiзадачi є спроба застосувати лексичний та синтаксичний аналiз опису предметного середовища для машинного розумiння природної мови.

c В.В. Гулаков, Т.В. Ковалюк, 2008 54 ISSN 1562-9945 “АСАУ” – 12(32) 2008 Метою даної роботи є вирiшення задач з прикладного моделюванню предметного середовища, а саме розробка програмних засобiв, що дозволяють автоматизувати процес лексичного та синтаксичного аналiзу опису предметного середовища шляхом створення мови, близької до природної англiйської, яка дозволяє задати об’єктно-орiєнтовану модель предметного середовища. Результатом є створення транслятору, який аналiзує вхiднi данi, що є описом предметного середовища природною мовою, i формує оголошення класiв мовою програмування.

Розробка базується на методах i алгоритмах лексичного аналiзу iз застосуванням регулярних виразiв [1] та синтаксичного аналiзу з використанням алгоритму низхiдного синтаксичного аналiзу [2].

Основнi положення теорiї синтаксично-орiєнтованої трансляцiї Трансляцiя включає кiлька фаз: лексичний, синтаксичний i семантичний аналiз. У результатi трансляцiї отримується певна структура даних, яка потiм використовується для виконання конкретних завдань.

Розглянемо основнi термiни, що застосовуються в теорiї трансляцiї [1,2]. Пiд алфавiтом розумiємо скiнченну множина символiв. Послiдовнiсть символiв з алфавiту складає ланцюжок w мови. Множина ланцюжкiв над певним алфавiтом означує формальну мову L. Формальна граматика є сукупнiстю правил, що застосовуються для завдання формальної мови. Контекстно вiльною формальною граматикою G називається множина {N, T, S, P }, де N – скiнченна непорожня множина нетермiнальних символiв (нетермiналiв), кожний з яких задає множину слiв формальної мови; T – скiнченна непорожня множина термiнальних символiв (термiналiв), кожний елемент котрої задає слово формальної мови на множинi T ; S N – початковий символ, P – скiнченна непорожня множина продукцiй (або правил перетворення) вигляду A, A N, N T.

Якщо двi та бiльше продукцiй мають однакову лiву частину, то вони можуть бути об’єднанi за допомогою символу | (операцiї “або”). Послiдовнiсть крокiв для отримання ланцюжка n з 0 називається виведенням.

У мовах, породжених контекстно вiльними граматиками, виведення можна зображати графiчно за допомогою орiєнтованих кореневих дерев, якi називаються деревами виведення або деревами синтаксичного розбору.

Трансляцiя починається з лексичного аналiзу програми. Лексика мови – це правила правопису слiв, таких, як iдентифiкатори, константи, службовi слова, коментарi тощо. Лексичний аналiз (lexical analysis) – це лiнiйне сканування вхiдної програми, при якому символи групуються в лексеми (lexemes) – послiдовностi, що мають певне сукупне значення. На основi лексем генеруються токени (tokens), найменшi лексичнi одиницi, якi характеризуються класом (наприклад, iдентифiкатори, константи, ключовi слова тощо) та атрибутами (якi можуть бути вiдсутнiми), що формують значення токена.

ISSN 1562-9945 55 “АСАУ” – 12(32) 2008 Синтаксис мови – це правила складання речень мови з окремих слiв.

Синтаксичним аналiзом або розбором (parsing) називається групування токенiв у граматичнi фрази. Синтаксису притаманний принцип рекурсивностi правил побудови. Тому граматичну структуру виразу можна представити у виглядi дерева синтаксичного розбору.

Семантика мови – це змiст, який закладається в кожну конструкцiю мови. Зокрема, у цьому випадку семантичний аналiз полягає у побудовi об’єктної моделi.

Процес трансляцiї зображено на рисунку 1:

Рис. 1 – Процес трансляцiї природної мови

Усунення лiвої рекурсiї Граматика називається лiворекурсивною, якщо у неї є продукцiї виду A A, A N, A N {}, де – пустий ланцюжок символiв.

Якщо є правила виду A A|, вони створюють явну лiву рекурсiю.

Позбавитися вiд неї можна замiнивши кожне iз таких правил на A |A, де A |A |.

В загальному випадку правила виду A A1 |A2 |... |An |1 |2 |... |m слiд замiнити на A 1 A |2 A |... |m A, де A 1 A |2 A |... |m A |. Однак така замiна не усуває лiву рекурсiю, викликану кiлькома породженнями. Її можна усунути за допомогою наступного алгоритму.

Алгоритм усунення лiвої рекурсiї Вхiднi данi представленi граматикою G без циклiв, тобто породжень + виду A A та без продукцiй, тобто продукцiй виду A. Вихiдними даними є еквiвалентна граматика G без лiвої рекурсiї. Сам алгоритм складається з таких крокiв. Нехай заданий A1, A2,..., An – набiр усiх нетермiналiв граматики G. Для усiх нетермiналiв Ai, i = 1, 2,..., n та Aj, j = 1, 2,..., i 1, j i замiнимо продукцiї виду Ai Aj продукцiями Ai 1 |2 |....|k, де Aj 1 |2 |....|k. Дiї повторюватимуться доти, поки iснують продукцiї виду Ai Aj.

Лiва факторизацiя Лiвою факторизацiєю (left factoring) називається таке перетворення граматики, що вона може бути використана для предикативного аналiзу. Суть лiвої факторизацiї полягає в можливостi змiни продукцiй та їх 56 ISSN 1562-9945 “АСАУ” – 12(32) 2008 застосування до нетермiнала A в момент однозначного вирiшення питання щодо виду продукцiї. Опишемо основнi кроки алгоритму виконання лiвої факторизацiї вхiдної граматики G. Для кожного нетермiнала A знаходимо найдовший префiкс, спiльний для двох або бiльше альтернатив. Замiнюємо всi продукцiї виду A 1 |2 |... |n |1 |2 |... |m на A A |1 |2 |....|m та A 1 |2 |... |n. Дiї повторюватимемо, поки iснують альтернативи, що мають спiльний префiкс. Вихiдними даними є еквiвалентна лiвофакторизована граматика G.

Нерекурсивний предикативний аналiз Схематично нерекурсивний предикативний аналiзатор зображено на рисунку 2. Вхiдний буфер мiстить вхiдний ланцюжок та маркер його кiнця $. У стеку знаходяться данi, що визначають обранi правила перетворення. На початку стек мiстить символ $ на днi та стартовий символ S на верхiвцi. Таблиця розбору M встановлює вiдношення для будь-якої пари символiв нетермiнал A та термiнал. Елемент M [A, ] будується на основi граматики та може мiстити або правило, або повiдомлення про помилку.

Рис. 2 – Структура нерекурсивного предикативного аналiзатору Вхiднi данi представленi вхiдним ланцюжком w та таблицею предикативного розбору M для граматики G. Вихiдними даними є лiве породження w, якщо w L(G), або повiдомлення про помилку. Одна iтерацiя алгоритму має такi кроки. У стеку розмiщуємо $S, де S – стартовий символ граматики, $ – маркер завершення, в результатi чого S знаходитиметься на вершинi стеку. У вхiдному буферi розмiщуємо ланцюжок символiв w$. Нехай X – символ на вершинi стеку, – поточний символ у вхiдному буферi. Поки стек не пустий, перевiряємо, чи його символ X є термiналом, чи маркером завершення $. Якщо X – термiнал i дорiвнюватиме, X вибирається iз стеку та стає доступним наступний символ. Якщо X – нетермiнал, генеруватиметься повiдомлення про помилку та завершуватиметься робота. Якщо у таблицi розбору елемент M [X, ] мiстить продукцiю виду X Y1 Y2... Yk, зi стеку вибирається X та додаться у стек Yk Yk1... Y1 з Y1 на верхiвцi стеку. Отримуємо та виводимо продукцiю X Y1 Y2... Yk.

ISSN 1562-9945 57 “АСАУ” – 12(32) 2008 Цей алгоритм може бути застосований для будь-якої граматики, однак таблицю предикативного аналiзу за допомогою алгоритму, наведеного нижче, можна отримати лише на основi граматики класу LL(1).

Граматики LL(1) повиннi бути однозначними та не можуть бути лiворекурсивними. В позначеннi LL(k). значення k визначає кiлькiсть необхiдних для прийняття рiшень символiв, що переглядаються. За замовчуванням приймається значення 1. Саме LL(1) граматики найчастiше застосовують на практицi.

Розглянемо двi множини символiв [5]. Позначимо через F IRST () множину всiх термiнальних символiв, з яких починається ланцюжки, виведенi з. Тут –множина термiнальних символiв, що формують ланцюжки в деякiй мовi L = {|S, a T }.

Побудувати F irst() можна, використовуючи правила:

1. F IRST () = {a}, якщо перший символ термiнальний iз значенням a.

2. До F irst() додаватиметься пустий ланцюжок, якщо iснує продукцiя.

3. До F irst() додаватиметься F IRST (Yj ), j = 1,..., k, якщо iснує продукцiя X Y1 Y2... Yk та Y1 Y2... Yj1.

Через F OLLOW (A) позначимо об’єднання всiх множин початкових термiнальних символiв, якi можуть з’являтися в ланцюжках, що стоять справа вiд нетермiнала A у виведеннi S Aa, де S – стартовий символ.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Побудувати множину F OLLOW (A) можна, використовуючи такi правила:

1. Кiнцевий символ $ додаватиметься до F OLLOW (S), якщо справа вiд нетермiналу A не з’являються ланцюжки символiв.

2. Для всiх продукцiй виду B A всi елементи F IRST () додаватимуться до F OLLOW (A) за винятком пустого ланцюжка.

3. Для всiх продукцiй виду B A та для продукцiй B A, де всi елементи iз F OLLOW (B) додаватимуться до F OLLOW (A).

На основi введених множин F IRST (), F OLLOW (A) побудуємо алгоритм створення таблицi предикативного аналiзу. Вхiдними даними вважатимемо граматику G. Вихiдними даними буде таблиця предикативного аналiзу M. Основнi кроки алгоритму такi. Визначити M [A, ] {A } для кожної продукцiї A граматики G та кожного термiнала iз F IRST (). Якщо F IRST (), до всiх термiналiв b F OLLOW (A), визначити M [A, b] = {A }. Якщо F IRST (), $ F OLLOW (A), визначити M [A, $] = {A }.

Складнiсть алгоритму нерекурсивного предикативного низхiдного синтаксичного аналiзу контекстно вiльної граматики класу LL(1) дорiвнює O(n), де n – довжина ланцюжка символiв граматики. Отже, алгоритм працює з лiнiйною складнiстю, оскiльки побудова допомiжних таблиць вiдбувається лише один раз i не береться до уваги.

58 ISSN 1562-9945 “АСАУ” – 12(32) 2008 Граматика, що застосовується Засоби реалiзацiї Для реалiзацiї задач синтаксичного аналiзу опису предметного середовища з метою автоматизацiя створення програмного коду, було розроблено програмний комплекс OOP_GEN мовою C++. Для зберiгання даних застосовувалися контейнери STL. При програмуваннi логiки задiянi алгоритми iз бiблiотеки boost. Програмний код не залежить вiд платформи:

вiн може бути скомпiльований для роботи пiд будь-якою операцiйною системою. Програма OOP_GEN спроектована вiдповiдно до концепцiї Unix way. Для реалiзацiї лексичного та синтаксичного аналiзу використовуться бiблiотека boost::spirit. Синтаксичний аналiзатор побудований на базi алгоритму низхiдного синтаксичного аналiзу. Тобто для визначення мови використовується лiворекурсивна граматика. Граматика задаться прямо у вихiдному кодi програми в форматi, подiбному до EBNF (Extended Backus-Naur Form). Причому визначення граматики є правомiрним кодом на C++: для цього використовуються шаблоннi вирази (Expression Templates). Отже, код програми цiлком вiдповiдає стандарту ISO/IEC 14882. Варто вiдзначити, що бiблiотека сумiсна iз STL.

Опис контрольного прикладу Програма отримує вхiднi данi iз стандартного потоку введення рядкiв тексту, що описують бiзнес процеси предметного середовища. Зчитанi данi записуються у файл формату Xml. На виходi у вказаному каталозi генерується каркас програми мовою програмування С++. Каркас програми мiстить оголошення класiв, що є описом об’єктiв предметного середовища.

Пiдтримуються конструкцiя додавання методу класу:

–  –  –

Наприклад, речення “Machine can ride by using wheel and motor” матиме вигляд “Machine has color” пiсля додавання атрибута

Формат операцiї успадкування:

У результатi операцiї успадкування отримуємо речення “Car is machinе”.

Висновки В результатi об’єктно-орiєнтованого аналiзу та об’єктно-орiєнтованого моделювання була побудована об’єктно-орiєнтована модель, що вiдображає сутнiсть задачi. Розроблений синтаксично-орiєнтований транслятор, який виконує аналiзує опис предметного середовища, поданого мовою, близької до природної. Особливу увагу придiлено технiчному документуванню програмного забезпечення: всi класи, методи та атрибути детально задокументованi та, iз використанням doxygen, згенерована технiчна документацiя у форматi HTML.

Планується i надалi розвивати проект. Зокрема необхiдно розширювати граматику. Планується реалiзувати можливiсть генерувати вихiднi данi в iнших форматах.

Лiтература

1. Ахо А., Сети Р., Ульман Дж. Компиляторы: принципы, технологии и инструменты. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 768 с.

2. Рейуорд-Смит В. Дж. Теория формальных языков. Вводный курс. – М.: Радио и связь, 1988. – 128 с.

3. Ларман К. Применение UML и шаблонов проектирования. – М.:

Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 496 с. INTERNATIONAL STANDARD. ISO/IEC FDIS 14882. Programming languages – C++.

4. Вирт Н. Алгоритмы+структуры данных =программы. – М.: Мир, 1985. – 406 с.

–  –  –Похожие работы:

«10 КРОКІВ ДО ЗАПОЧАТКУВАННЯ ВлАсНОгО АгРОТУРисТиЧНОгО бІЗНесУ 2011 р. 10 КРОКІВ ДО ЗАПОЧАТКУВАННЯ ВлАсНОгО АгРОТУРисТиЧНОгО бІЗНесУ Матеріали публікації опрацьовано в рамках проекту: «Почни свій бізнес на селі. Позааграрна підприємницька діяльність задля добробуту українських селян (агротуризм)». Проект MSZ nr 77/2011/PR/2011 Координатор проекту: Вітослава Васільовска Асистенти координатора проекту: Вікторія Апостолова, Наталія Гасюк, Уляна Бережницька Редакційний колектив: Вікторія Апостолова,...»

«Міністерство ОСвіш і науки України К и їв с ь к и й міським п е д а г о г іч н и й унінерсігісі імені И Д. Г р ін ч е н к а УКРАЇНСЬКА МОВА: ПРАКТИКУМ З ОРФОГРАФІЇ ТА ПУНКТУАЦІЇ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Київ ЗМІСТ Передмова Розділ І: О РФ О ГРА Ф ІЯ Модуль № 1 Графіка Гі орфографія. 4 1. Вживання великої букви.7 2. Правила переносу 3. Правопис дзвінких і глухих приголосних. Позначення м’якості приголосних на письмі.10 4. Правопис приголосних у кінці префіксів 5. Чергування та зміни приголосних...»

«Сучасні проблеми селекції, Збірник наукових № 5 (45) розведення та гігієни тварин праць ВНАУ 2010 УДК : 631.223.69.059.7 Польовий Л.В., доктор с.-г. наук Романенко Т.Д., старший викладач Шумиловcька О.С., магістрант Вінницький національний аграрний університет РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕЛЯТНИКА З ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ ЗА ЕНЕРГООЩАДНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ Представлені дослідження показали, що для утримання надремонтного молодняку до 6-місячного, 6-10 і 10-16-місячного віку у будівлі розміром 12х72 м можливо...»

«УДК 342.95 С.І. Соха здобувач Львського державного університету внутрішніх справ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН ЯК СУБ’ЄКТИ ПРОТИДІЇ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ Порушуються питання протидії адміністративним правопорушенням у сфері охорони громадського порядку як важливого елемента боротьби зі злочинністю. Розглядаються форми та методи охорони громадського порядку і громадської безпеки, боротьби з правопорушеннями. Ключові слова: протидія адміністративним правопорушенням,...»

«УДК 004.9 П.І. Жежнич, О.О. Сопрунюк Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У СФЕРІ ТУРИЗМУ © Жежнич П.І., Сопрунюк О.О., 2013 Описано важливість використання електронної документації в туристичних установах, необхідність автоматизованої її обробки для забезпечення швидкої взаємодії між споживачем туристичного продукту та туристичною фірмою, виділено принципи управління якістю в процесах формування...»

«Міністерство охорони здоров’я України Український центр з профілактики та боротьби зі СНІД МОЗ України Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України АНАЛІЗ ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ЩОДО ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІД ЗА СТАТИСТИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ (методичні рекомендації для лікарів-епідеміологів центрів з профілактики та боротьби зі СНІД ) Київ – 2006 Міністерство охорони здоров’я України Український центр з профілактики та боротьби зі СНІД МОЗ України Національна медична...»

«Посібник користувача Nokia 1280 Видання 2 2 Зміст Зміст Техніка безпеки 3 Початок роботи 4 Встановлення SIM-картки й акумулятора 4 Видалення SIM-картки 4 Зарядження акумулятора 4 Увімкнення та вимкнення 5 Ваш телефон 6 Клавіші та частини 6 Головні функції 6 Дзвінки 7 Введення тексту 7 Повідомлення 8 Контакти 9 Мультителефонна книга 9 FM-радіо 9 Клавіші швидкого доступу для керування ліхтариком у режимі очікування 10 Інформація щодо виробу та техніки безпеки 10 Техніка безпеки 3 Техніка безпеки...»

«УКРАЇНСЬКИЙ БОЙОВИК Святослав Добровольський Тераріум Хроніка психотронної війни та краху світової закуліси У двох частинах Частина перша ТЕРНОПІЛЬ БОГДАН УДК 82-31 ББК 84-44Укр Д 56 Серію «Український бойовик» засновано 2012 року Добровольський С. Д 56 Тераріум. Хроніка психотронної війни та краху світової закуліси : роман : у 2 ч. Ч. 1 / С. Добровольський. — Тернопіль : Богдан, 2012. — 696 с. — (Український бойовик). ІSBN 978-966-10-2696-3 (серія) ІSBN 978-966-10-1824-1 Цього ви не знайдете в...»

«УДК 544.344 В. В. Сергеєв, Чан Ван Тхань, Ю. Я. Ван-Чин-Сян Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фізичної та колоїдної хімії РІВНОВАГА РІДИНА – ПАРА В СИСТЕМІ АЦЕТОНІТРИЛ – ІЗОБУТИЛМЕТАКРИЛАТ ЗА АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ © Сергеєв В. В., Чан Ван Тхань, Ван-Чин-Сян Ю. Я., 2014 На модифікованому ебуліометрі Свентославського, за атмосферного тиску, досліджено рівновагу між рідиною та парою в бінарній системі ацетонітрил – ізобутилметакрилат. На основі експериментальних даних...»

«ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗБІРНИК ПРАЦЬ V Міжнародної науково-практичної конференції «ІННОВАЦІЙНІ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ» ОДЕСА УДК 663 / 664 Публікуються доповіді, представлені на V Міжнародній науковопрактичній конференції «Інноваційні енерготехнології» (7 – 11 вересня 2015 р.) і присвячені актуальним проблемам підвищення енергоефективності в сфері АПК, харчових та хімічних виробництвах, розробки та впровадження ресурсо-та енергоефективних технологій та обладнання,...»

«Харчування поза домом із впевненістю Посібник для пацієнтів із захворюваннями нирок Більшість людей полюбляє їсти поза домом. Цей посібник містить ідеї, які зроблять враження від їжі приємними – навіть з Вашою спеціальною дієтою. Почніть з того, що гарно вивчіть свою дієту та спитайте будь-яких порад або рекомендацій у свого дієтолога. Якщо для Вас існують обмеження по кількості натрію, калію, фосфору або протеїну, цей буклет допоможе приймати правильні рішення на основі Ваших специфічних...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 2 квітня 2013 р., вівторок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Володимир Рибак: «Щоб законопроекти були підготовлені фахово, попередньо їх мають розглядати комітети» Голос України Глава парламенту В.Рибак підрахував, що під час погоджувальної ради було запропоновано додатково включити до порядку денного близько 50 проектів законів і постанов, тож закликав...»

«Участь громадськості у законодавчому процесі: проблеми та шляхи підвищення ефективності Підготовлено експертами Лабораторії законодавчих ініціатив Київ – 2009 Участь громадськості у законодавчому процесі ЗМІСТ ВСТУП СИСТЕМНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ «ДЕМОКРАТІЇ УЧАСТІ» НАЛЕЖНЕ ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЗОВИХ ФОРМ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ Референдуми Звернення громадян Лобіювання Публічні акції Громадські обговорення та консультації Консультативно-дорадчі органи Вивчення громадської думки та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»