WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Дніпропетровський національний університет АНТИОКСИДАНТНА ДІЯ МЕЛАТОНІНУ ПРИ ЗАХИСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЩУРІВ ВІД ІНТОКСИКАЦІЇ ТОЛУЕНОМ Досліджено вплив толуену на ...»

УДК 577.156 + 612.015 + 576.311

В. С. Недзвецький2 6

Дніпропетровський національний університет

АНТИОКСИДАНТНА ДІЯ МЕЛАТОНІНУ

ПРИ ЗАХИСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЩУРІВ

ВІД ІНТОКСИКАЦІЇ ТОЛУЕНОМ

Досліджено вплив толуену на вміст і склад поліпептидних фрагментів білка гліальних

проміжних філаментів. Показано, що фармакологічні дози мелатоніну попереджають розвиток

оксидативного стресу й астрогліозу в нервовій тканині.

Influence of toluene on the content and composition of polypeptide fragments of intermediate filaments’ glial proteins was studied. Pharmacological doses of the melatonin prevent oxidative stress development and astrogliosis in the nervous system.

Вступ Сучасні промислові розчинники – хімічні суміші, що здебільшого вміщують толуен як головний компонент [9]. Неправильне використання та хронічний вплив толуенвмісних розчинників спричиняє структурні та функціональні розлади у різних органах і тканинах. Респіраторне надходження навіть невеликої кількості таких розчинників – одна з основних причин розвитку енцефалопатії, що може викликати незворотні пошкодження мозку [7]. Хронічний вплив толуенвмісних розчинників індукує перманентні зміни у структурах мозку, що може бути причиною нейрональної дисфункції [19].

Досліджені гострий і хронічний вплив толуену на нейрони. Показано, що толуенова інгаляція викликає активацію астрогліальних клітин. Астроцити, як відомо, відіграють важливу роль у виживанні нейронів у центральній нервовій системі (ЦНС), регулюють іонний баланс нейронального оточення та залучаються до специфічних нейрональних функцій [17]. Гліальні клітини здійснюють ранню клітинну відповідь на різні за природою пошкодження ЦНС. Реактивний гліоз – поширена реакція астроцитів на нейрональне пошкодження внаслідок фізичного чи хімічного інсульту. Така реакція завжди супроводжується надмірною експресією ГФКБ – специфічного маркера астроцитів [10].

Нещодавно виявлена здатність толуенової інгаляції індукувати оксидативний стрес. У той же час, відсутні дані про потенціальну протективну дію природних антиоксидантів в умовах токсичного впливу органічних толуенвмісних розчинників.

Мелатонін – гормон епіфізу, відомий як природний антиоксидант – може знижувати нейротоксичні ефекти оксидативного стресу [16].

Відсутні дані про потенціальну протективну дію мелатоніну в умовах токсичного впливу органічних толуенвмісних розчинників. Передбачається, що один із найважливіших протективних ефектів мелатоніну у ЦНС реалізується через його вплив на гліальні клітини [6]. Останні дослідження показали, що мелатонін має високий захисний ефект у нейронах і гліальних клітинах проти хімічного інсульту [3; 14].

У даній роботі досліджено вплив мелатоніну на розвиток оксидативного стресу та гліальну реактивність у ЦНС щурів при інгаляції толуенвмісного розчинника.

В. С. Недзвецький, 2006 26© Матеріал і методи досліджень Дослідження проводили на дорослих щурах лінії Вістар вагою 200±20 г. Тварини випадковим чином були розділені на три групи, утримувалися в умовах постійної температури (+24 ± 2°С) та контрольованої довжини світлового дня (12 / 12 годин). Щури двох груп (n = 15) щодня протягом 60 хвилин утримувались у скляній камері з 3000 pM випару розчинника, який містив 66 % толуену, 20 % ацетону, 10 % ізобутилацетату, 3 % бутилгліколю, 1 % ізобутанолу. Щури однієї із цих груп отримували інтраперитонеально щоденні ін’єкції розчину мелатоніну в дозі 10 мг/кг. Через 45 діб тварини експериментальних і контрольної груп були декапітовані. Із головного мозку на холоді відокремлювали тканини гіпокампа, мозочка та кори великих півкуль.

Фракції цитоскелетних білків отримували з тканини відповідних відділів мозку, як описано раніше [2]. Білки обох фракцій розділяли методом електрофорезу у градієнті поліакриламідного гелю (7–18 %) з 0,1 % додецилсульфатом натрію [12].

Визначення поліпептидного складу гліальних філаментів проводили за допомогою імуноблотингу з використанням поліклональної моноспецифічної антисироватки у розведенні 1 : 1500, як описано раніше [4]. Кількісний аналіз ГФКБ проводили за допомогою комп’ютерної обробки сканованих результатів імуноблотингу (LabWork 4.0). Рівень перекисного окислення ліпідів вимірювали з використанням тест-набору LPO-586 (Oxis, Int. Inc., USA). Вміст загального білка визначали за методом Лоурі в модифікації Міллера [15].

Обробку отриманих даних проводили методами математичної статистики для малих вибірок [1]. Відносний вміст ГФКБ виражали у вигляді середньої величини та стандартної похибки середньої. Достовірну різницю між групами оцінювали із застосуванням t-критерію Стьюдента (р 0,05) після перевірки гіпотез про нормальність розподілу та різницю між генеральними дисперсіями.

Результати та їх обговорення У мозку групи щурів, які отримували інгаляцію розчинника з толуеном, рівень ТБК-реактивних продуктів значно вищий порівняно з контролем (рис. 1). Значних змін вмісту GSH у цій групі тварин не виявлено. В мозку тварин, які отримували курсові ін’єкції мелатоніну, рівень глутатіону відновленого був значно вищим порівняно з контрольною групою та групою тварин, які дихали випарами розчинника.

Значне підвищення вмісту ГФКБ виявлене в усіх досліджених відділах мозку при впливі толуену (рис. 2). Підвищення вмісту ГФКБ супроводжувалось не лише зростанням вмісту інтактного поліпептиду 49 кДа та появою фрагментів ГФКБ з меншою Mr. Рівень цих деградованих поліпептидів ГФКБ вищий у гіпокампі, ніж у мозочку та корі великих півкуль.

У мозку групи щурів, які отримували ін’єкції мелатоніну протягом 45 діб за умов інтоксикації толуеном, вміст ГФКБ значно нижчий порівняно з мозком інтоксикованих щурів. Найбільші відмінності виявлені у гіпокампі (р 0,001). Достовірні, але не такі значні, відмінності виявлені також у корі (р 0,01) та мозочку (р 0,05).

Швидка реакція астроцитів – важлива частина клітинної відповіді ЦНС на різні за природою пошкодження. Ця відповідь характеризується надмірним рівнем експресії ГФКБ, проліферацією та диференціацією астроцитів.

Отримані результати показують, що інгаляція толуенвмісного розчинника сприяє підвищенню експресії ГФКБ і активації цитоскелетних перебудов. Надмірна експресія ГФКБ, яка відображає реактивний гліоз, була нещодавно показана в мозку щурів після інгаляції випару органічних розчинників. У цій роботі визначений надмірний рівень вмісту ГФКБ, зокрема, у гіпокампі. Толуен-індукований реактивний гліоз, передбачається, може бути наслідком підвищення генерації РСК [10].

** ** ** Рівень перекисного окислення ліпідів Рівень перекисного окислення ^ ^^ ^ ліпідів (нмоль/мг білка) (нмоль/мг білку)

–  –  –

Рис. 1.

Вміст ТБК-реактивних продуктів у мозку щурів контрольної (1), інтоксикованої толуеном (2) і групи щурів, які отримували ін’єкції мелатоніну за умов інтоксикації (3):

** – p 0,01 – достовірність різниці відносно контрольної групи;

^ – p 0,05, ^^ – p 0,01 – відносно групи 2.

2,5

–  –  –

* 1,5 ^^ ^ ^^ 0,5

–  –  –

Рис. 2.

Відносний вміст ГФКБ у мозку щурів контрольної (1), інтоксикованої толуеном (2) і групи щурів, які отримували ін’єкції мелатоніну за умов інтоксикації (3):

* – p 0,05, ** – p 0,01 – достовірність різниці відносно контрольної групи;

^ – p 0,05, ^^ – p 0,01 – відносно групи 2.

Результати свідчать про те, що курсові ін’єкції мелатоніну щурам, які отримували інгаляції толуенового розчинника, значно знижують рівень продуктів перекисного окислення ліпідів у всіх досліджених відділах мозку. У недавніх роботах показана здатність мелатоніну знижувати нейротоксичну дію різних чинників [16]. Більшість авторів передбачають, що нейропротекторні ефекти мелатоніну можуть бути пов’язані з його властивістю поглинати надлишок вільних радикалів. Згідно з цими даними, толуен-індуковане зростання генерації вільних радикалів і розвиток реактивного гліозу в нашому дослідженні свідчить на користь того, що саме вільні радикали викликають реактивну гліальну відповідь.

Введення антиоксидантів гальмує розвиток гліозу через нейтралізацію вільних радикалів і зниження пошкодженнь біомембран шляхом пригнічення перекисного окислення ліпідів. Отримані результати вперше показали, що введення фармакологічних доз мелатоніну попереджає підвищення вмісту ГФКБ і кількості його деградованих продуктів, які викликаються інгаляцією толуен-вмісного розчинника.

Оскільки вільні радикали відіграють важливу роль у розвитку реактивного гліозу, введення мелатоніну може попереджати гліоз двома головними шляхами: через пригнічення генерації вільних радикалів, активацію антиоксидантних ферментів і за рахунок безпосередньої нейтралізації.

У ЦНС глутатіон сконцентрований переважно в гліальних клітинах. Висока внутришньоклітинна концентрація GSH у них необхідна для захисту нейронів від нейротоксичних інсультів [17]. Результати даної роботи показують, що мелатонін підвищує загальний нейрональний рівень GSH. Попередні роботи демонструють також, що введення мелатоніну сприяє зростанню активності ферментів метаболізму GSH [13]. Нещодавно отримані дані свідчать про те, що мелатонін у нормальних умовах стимулює активність стримуючого ферменту, такого як -глутамілцистеїн синтази, продукції GSH [19]. Це підтверджує, що важлива частина протективної дії мелатоніну проти вільних радикалів може бути пов’язана із здатністю підтримувати рівень GSH і його рециклінг.

Астроцити грають життєво важливу роль у регуляції мікрооточення нейронів і взаємодії між нейронами та капілярами мозку. Гліальні клітини більш вразливі, ніж нейрони, до нейротоксичних інсультів і більш чутливі до нейропротекторних заходів.

Отримані дані показують, що мелатонін може захищати нейрони від дії токсичних сполук, таких як толуен, через підвищення виживання гліальних клітин. Разом із корисним ефектом прямої дії антиоксидантної підтримки нейронів мелатонін може підсилювати нейропротекторну дію проти толуенової токсичності через сприяння виживанню гліальних клітин шляхом підвищення їх антиоксидантної спроможності.

Висновок Фармакологічні дози мелатоніну проявляють нейропротекторний ефект на рівні молекулярних окисних ушкоджень і реактивної клітинної відповіді астроцитів, що сприяє виживанню клітин нервової тканини за умов токсичного впливу толуену.

Бібліографічні посилання

1. Кокунин В. А. Статистическая обработка данных при малом числе опытов // Укр. биохим. ж. – 1975. – Т. 47, № 6. – С. 776–790.

2. Недзвецкий В. С. Влияние мелатонина на познавательную способность и экспрессию молекулы адгезии нервных клеток NCAM при стрептозотоцин-индуцированном диабете / В. С. Недзвецкий, П. А. Неруш, С. В. Кириченко // Neurophysiology / Нейрофизиология. – 2003. – Т. 35, № 6. – С. 463–469.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3. A novel role for melatonin: regulation of the expression of cell adhesion molecules in the rat hippocampus and cortex / G. Baydas, V. S. Nedzvetsky, P. A. Nerush et al. // Neurosci Lett. – 2002. – Vol. 326, N 2. – P. 109–112.

4. Altered expression of NCAM in hippocampus and cortex may underlie memory and learning deficits in rats with streptozotocin-induced diabetes mellitus / G. Baydas, V. S. Nedzvetskii, P. A. Nerush et al. // Life Sci. – 2003. – Vol. 73. – P. 1907–1916.

5. Altered glial acidic protein content and its degradation in the hippocampus, cortex and cerebellum of rats exposed to constant light: reversal by melatonin / G. Baydas, R. J. Reiter, V. S. Nedzvetskii et al. // J. Pineal Res. – 2002. – Vol. 33. – P. 1–6.

6. Cuzzocrea S. Pharmacological action of melatonin in shock, inflammation and ischemia/reperfusion injury / S. Cuzzocrea, R. J. Reiter // Eur. J. Pharmacol. – 2001. – Vol. 426. – P. 1–10.

7. Developmental neurotoxicity of toluene: in vivo and in vitro effects on astroglial cells M. Burry, M. Guizzetti, J. Oberdoerster, L. G. Costa // Dev. Neurosci. – 2003. – Vol. 25, N 1. – P. 14–19.

8. Effect of chronic inhalation of toluene and dioxane on activity of free radical processes in rat ovaries and brain / S. O. Burmistrov, A. V. Arutyunyan, M. G. Stepanov et al. // Bull. Exp. Biol.

Med. – 2001. – Vol. 3, N 2. – P. 832–836.

9. Effect of toluene inhalation on astrocytes and neurotrophic factor in rat brain / T. Gotohda, I. Tokunaga, S. Kubo et al. // Forensic Sci. Int. – 2000. – Vol. 11, N 2. – P. 233–238.

10. Free radical-mediated molecular damage. Mechanisms for the protective actions of melatonin in central nervous system / R. J. Reiter, D. Acuna-Castroviejo, D. X. Tan, S. Burkhardt // Ann.

of the N.-Y. Acad. of Sci. – 2001. – Vol. 939. – P. 200–215.

11. Glutathione is present in high concentrations in cultured astrocytes but not in cultured neurons / S. P. Raps, J. C. Lai, L. Hertz, A. J. Cooper // Brain Res. – 1989. – Vol. 593, N 1. – P. 398–401.

12. Laemmli O. H. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4 // Nature. – 1970. – Vol. 227, N 1. – P. 243–246.

13. Melatonin induces gglutamylcysteine synthase mediated by activator protein-1 in human vascular endothelial cells / Y. Urata, S. Honma, S. Goto et al. // Free Rad. Biol. Med. – 1999. – Vol. 27, N 1. – P. 838–847.

14. Melatonin protects the central nervous system of rats against toluene-containing thinner intoxication by reducing reactive gliosis / G. Baydas, R. J. Reiter, V. S. Nedzvetskii et al. // Toxicol.

Lett. – 2003. – Vol. 137, N 3. – P. 169–174.

15. Miller G. L. Protein determination for large numbers of samples // Anal. Chem. – 1959. – Vol. 31, N 5. – P. 964–966.

16. Reactive astrocytes: cellular and molecular cues to biological function / J. L. Ridet, S. K. Malhotra, A. A. Privat, F. H. Gage // Trends Neurosci. – 1997. – Vol. 20, N 12. – Р. 570–577.

17. Safavi-Abbasi S. Rapid morphological changes in astrocytes are accompanied by redistribution but not by quantitative changes of cytoskeletal proteins / S. Safavi-Abbasi, J. R. Wolff, M. Missler // Glia. – 2001. – Vol. 36, N 1. – P. 102–115.

18. Vitamin E, ascorbate, glutathione disulfide and enzymes of glutathione metabolism in cultures of chick astrocytes and neurons: evidence that astrocytes play an important role in antioxidative processes in the brain / T. K. Makar, M. Nedergaard, A. Preuss et al. // J. Neurochem. – 1994. – Vol. 62, N 2. – P. 45–53.

19. Yamaguchi H. Toluene at environmentally relevant low levels disrupts differentiation of astrocyte precursor cells / H. Yamaguchi, Y. Kidachi, K. Ryoyama // Arch. Environ. Health. – 2002. – Vol. 57, N 3. – P. 232–238.

Надійшла до редколегії 15.01.06.Похожие работы:

«Science. LNCS 1665. – Springer-Verlag, 1999. – P. 122–134. 7. Stein В., Meyer zu Eissen S., Wibrock F. On Cluster Validity and the Information Need of Users // Proceedings of the 3rd IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications (AIA’03). – Benalmadena, Spain: September 8-10, 2003. – P. 216–221. 8. Wassenberg J., Middelmann W., Sanders P. An Efficient Parallel Algorithm for Graph-Based Image Segmentation // Proceedings of the 13th International Conference on...»

«УДК 621.373 В.Б.Дудикевич, І.С.Собчук, В.О.Ракобовчук Національний університет Львівська політехніка, кафедра захисту інформації ПАСИВНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ЛАЗЕРНОГО ЗОНДУВАННЯ © Дудикевич В.Б., Собчук І.С., Ракобовчук В.О.,2013 Для захисту приміщення від витоків по оптико-електронному каналові використовуються як активні так і пасивні методи захисту. Активні методи включають різні генератори шуму і датчики, які здатні генерувати завади. Тим не менше, використання цих засобів не завжди...»

«Котляревський О.В. Вплив конкурентного середовища в банківській системі України на ціноутворення в банках УДК 339.137.2:338.5:336.71 Котляревський О.В., аспірант, ДВНЗ «УАБС НБУ» ВПЛИВ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ В БАНКАХ У статті досліджено рівень концентрації та конкуренції на ринку банківських послуг України, проведено розрахунок основних показників визначення конкурентної ситуації на ринку та визначено вплив рівня конкуренції у банківській системі...»

«системи, забезпечуючи її цілісність, стійкий розвиток, і зв’язність між її елементами.Використані джерела інформації: 1.Карлоф Б. Деловая стратегия / Б.Карлоф; пер. с англ; науч. ред. и авт. послесл. В.А.Приписнов. – М.: Экономика, 1991. – 239 с.2.Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем / А.И.Уемов. М.: «Мысль», 1978. – 272 с.3.Садовский В.Н. Основания общей теории систем / В.Н.Садовский. – М.: Наука, 1974. – 277 с. 4.Акофф Р. Акофф о менеджменте / Рассел Л. Акофф; пер. с англ. под...»

«Одеська національна академія харчових технологій За прискореного способу приготування тіста кращу якість хлібобулочних виробів за об’ємом і пористістю забезпечують дріжджі ТМ «Екстра» і «Ефек+15», на 9,6 % менший об’єм мав хліб, виготовлений на дріжджах ТМ «Преміум». Решта дріжджів забезпечують нижчу якість виробів за цього способу приготування тіста. Висновок Порівняно з показниками якості за ГОСТ 171-81 пресовані дріжджі сучасних торгових марок мають вищі показники якості. З досліджуваних...»

«Марія Самчук Улас Олексійович Матерям, що загинули голодною смертю на Україні в роках 1932-1933 КНИГА ПРО НАРОДЖЕННЯ МАРІЇ I Коли не рахувати останніх трьох, то Марія зустріла й провела двадцять шість тисяч двісті п’ятдесят вісім днів. Стільки разів сходило для неї сонце, стільки разів переживала насолоду буття, стільки разів бачила або відчувала небо, запах сонячного тепла й землі. Тих пару днів, що прожила з заплющеними очима по народженню, не входять у рахунок. Це не значить, що вона не...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ ІМ. М.М.БОГОЛЮБОВА Якубовський Дмитро Анатолійович УДК 524.8 + 539.12 АСТРОФІЗИЧНІ ОБМЕЖЕННЯ НА ПАРАМЕТРИ СТЕРИЛЬНИХ НЕЙТРИНО В РАМКАХ ТЕОРІЇ МІНІМАЛЬНОГО РОЗШИРЕННЯ СТАНДАРТНОЇ МОДЕЛІ 01.04.02 – Теоретична фізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ. Науковий...»

«УДК 359.09 Смирнов І. Г. Київський національний університет імені Тараса Шевченка ТУРИСТИЧНИЙ КЛАСТЕР ЯК КОНСОРЦІУМ ТУРИСТИЧНИХ МІСТ (З ДОСВІДУ СЛОВАЧЧИНИ) Розкрито досвід нашого західного сусіда – Словацької республіки в створенні та успішному функціонуванні регіонального туристичного кластеру у формі консорціуму «Словацькі королівські міста», який об’єднав чотири міста півночі цієї країни – Бардейов, Кежмарок, Левочу, Стару Любовню. Ключові слова: Словаччина, туристичний кластер, консорціум,...»

«УДК 811.161.2’282.2 Наталія ХОБЗЕЙ ДІЄСЛОВА З ПРЕФІКСОМ ВИВ ГОВІРКАХ ПІВНІЧНОГО ТА ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО НАРІЧ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ДО ПОШУКУ ПАРАЛЕЛЕЙ У статті проаналізовано дієслова із префіксом ви-, які зафіксовано в лексикографічних працях, що репрезентують говірки північного та південно-західного наріч української мови. Ключові слова: дієслово, префікс ви, говірка, південно-західне наріччя, північне наріччя. Упродовж останніх десятиліть у славістиці зросло зацікавлення префіксальними...»

«ТРЕНІНГСЕМІНАР «Належна клінічна практика (GCP). Законодавчі, нормативні вимоги й етичні аспекти проведення клінічного випробувань» Проведення клінічних випробувань 29 листопада 2014 року в м. Харкові на базі Національного фармацевтичного університету за участю Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України» відбувся тренінг-семінар «Належна клінічна практика (GCP). Законодавчі, нормативні вимоги й етичні аспекти проведення клінічного випробувань».На даному тренінг-семінарі...»

«Методичні рекомендації стосовно державної реєстрації права користування чужим майном (сервітуту), право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису) та право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) 1. Загальні положення про право користування чужим майном 1.1. Цивільне законодавство поряд з правом власності на майно виділяє інші речові права на нього. Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до...»

«Книга Генри Олди. Шлях меча скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Шлях меча Генри Олди Книга Генри Олди. Шлях меча скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Книга Генри Олди. Шлях меча скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Генрі Лайон Олді Шлях меча Книга Генри Олди. Шлях меча скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Книга I Кабір – Ось людина стоїть на розпутті поміж життям і смертю. Як їй...»

«УДК 657.471.122:616-036.86 Я.В. Нікітіна Львівський національний університет імені Івана Франка ОСОБЛИВОСТІ ОБЧИСЛЕННЯ СЕРЕДНЬОДЕННОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗА ЛИСТКОМ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ © Нікітіна Я.В., 2014 Розглянуто процес розрахунку середньоденної заробітної плати для нарахування матеріального забезпечення за тимчасової втрати працездатності та відображення в системі бухгалтерського обліку розрахунків з відшкодування працівникам втраченого заробітку. Досліджено методику розрахунку...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»