WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 004.021 А.С. Василюк, Т.М. Басюк Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж АДАПТИВНИЙ СИНТЕЗ ФОРМУЛ АБСТРАКТНИХ АЛГОРИТМІВ © ...»

УДК 004.021

А.С. Василюк, Т.М. Басюк

Національний університет “Львівська політехніка”,

кафедра інформаційних систем та мереж

АДАПТИВНИЙ СИНТЕЗ ФОРМУЛ АБСТРАКТНИХ АЛГОРИТМІВ

© Василюк А.С, Басюк Т.М., 2012

Описано процеси адаптації формул алгоритмів. Наведено алґоритм комп’ютерної

адаптації формул алгоритмів. Синтезовано, мінімізовано, побудовано математичну

модель і досліджено алґоритм адаптації базового знаку операції.

Ключові слова: адаптація, адаптивний синтез, алгоритм, математична модель.

This article is about determination adaptation processes of algorithms formulas. The adaptation algorithm of formulas is resulted. Synthesized, minimized, and built mathematical model and probed adaptation algorithm of operation base sign.

Keywords: adaptation, adaptive synthesis, algorithms, mathematical model.

Вступ. Постановка проблеми Відома [1,2] алгебра алгоритмів, яка має оригінальні операції, наприклад, секвентування, елімінування, паралелення та циклічні операції, котрі позначаються спеціальними знаками, яких немає серед відомих математичних знаків. Для набору та редагування формул абстрактних алґоритмів розроблено спеціалізовану комп’ютерну підсистему МОДАЛ [3], але вона не виконує автоматично адаптацію формул абстрактних алгоритмів.

У таких графічних пакетах, як Microsoft Visio, Corel DRAW, Adobe Illustrator не реалізовано систему адаптування формул алгоритмів. Без реалізації таких функцій процеси редагування та набору формул алгоритмів значно ускладнюються.

Аналіз останніх досліджень та публікацій У роботах [5–7] описуються підходи до розв’язання описаних задач, проте за всієї різноманітності у жодному з наведених досліджень автори не проаналізували та не описали основних задач, які виникають за спроби адаптувати формули алгоритмів.

За всієї актуальності завдання сьогодні накопичено відносно невеликий досвід його вирішення, який насамперед визначається відносно новим напрямком досліджень.

Формулювання цілей статті Як відомо, за спроби набору та редагування формул алгоритмів засобами відомих інформаційних систем виникають ускладнення. Основна причина в тому, що ці системи не реалізують процес адаптації, без якого фактично не можливо коректно відтворити формулу алгоритму. Ціллю дослідження є синтез, дослідження та побудова математичного забезпечення процесу адаптації формул алгоритмів.

Аналіз отриманих наукових результатів Ілюстрація адаптації формул абстрактних алгоритмів Процес адаптації формул абстрактних алгоритмів є складовою частиною процесу набору формул. Цей процес повинен виконуватися після здійснення користувачем будь-яких змін у редакторі, тобто адаптація є автоматичним процесом, який користувач безпосередньо інструментальними засобами не викликає.

Вербальне подання алгоритму розв’язання квадратного рівняння ax2 + bx + c = 0 є таким:

знаходять дискримінант квадратного рівняння D за формулою: D = b2 - 4ac, якщо D 0, то x1,2 = (b± D )/2a, якщо D = 0, то x1 = x2 = -b/2a, якщо D 0, то дійсних коренів немає. Подання цього алгоритму блок-схемою наведено на рис. 1.1, де P = a – присвоєння p першого коефіцієнта a, Q = b – присвоєння q другого коефіцієнта b, R = c – присвоєння r третього коефіцієнта c, обчислення Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua дискримінанта квадратного рівняння D = b2 - 4ac. За виконання умови D 0 виконується обчислення коренів квадратного рівняння x1,2 = (-b± D )/2a, за виконання умови D = 0 виконується обчислення коренів квадратного рівняння x1 = x2 = -b/2a, за виконання умови D 0 квадратне рівняння дійсних коренів не має.

Рис. 1.

Блок-схема алгоритму знаходження коренів квадратного рівняння Алгоритм знаходження коренів квадратного рівняння поданий засобами алгебри алгоритмів буде мати вигляд:

(1) Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua У формулі (1) – знак операції секвентування, – знак операції елімінування, p = a, q = b, r = c, D = b – 4ac, X=-b/2a, x1=(-b+D)/2a, x2=(-b-D)/2aс, (D 0) - ?, (D 0) - ?, *Немає дійсних коренів – унітерми. Знаки операцій можуть бути різними за розмірами залежно від розмірів вкладених формул. Для коректного відображення формул абстрактних алгоритмів необхідно обчислювати ці розміри і, враховуючи їх, виконувати процес адаптації.

Суть процесу адаптації формул алгоритмів Адаптацією називатимемо процес зміни розмірів знаків операцій залежно від розмірів, розташування (згори/знизу), орієнтації (вертикальна/горизонтальна), кегля, верхніх та нижніх індексів унітермів, а також знаків операцій алгебри алгоритмів.

Задачі адаптації:

а) залежно від розмірів шрифту де l0 – довжина формули до адаптації; la – довжина вкладеної формули; l1 – довжина формули після адаптації; la’ – довжина вкладеної формули після зміни кегля; 10, 20, 30, 40 – точки побудови знака операції до зміни розмірів знака, 11, 21, 31, 41 – точки побудови знака операції після зміни розмірів знака;

б) з врахуванням індексів

–  –  –

На рис. 2,а наведено три складові формули алгоритму: 1 – базовий знак операції секвентування; 2 – перший вкладений унітерм А; 3 – другий вкладений унітерм F(x, y).

Процес адаптації складається з таких етапів:

1. Набір трьох складових формули алгоритму (базового знака операції та вкладених формул);

2. Переміщення першої вкладеної формули (2) під базовий знак операції (1);

3. Введення розділювача (“, ” або “ ; ”);

4. Переміщення другої вкладеної формули (3) під базовий знак операції (1);

5. Зміна розмірів базового знаку операції (1) залежно від геометричних параметрів вкладених формул (2) і (3). Схематично ці процеси показано на рис. 3,а,б.

Зміна розмірів знака операції залежно від геометричних параметрів унітермів, своєю чергою, складається з таких процесів (рис.

3):

1. Ідентифікація базової формули;

2. Зчитування поточних початкових і кінцевих точок знака операції;

3. Адаптація базового знака операції залежно від типу ідентифікованого знака операції (секвентування, елімінування, паралелення та циклічних операцій).

Рис. 3. Структурна схема етапів процесу зміни розмірів знаків операції залежно від геометричних параметрів унітермів Процес адаптації формул абстрактних алгоритмів є складовою частиною процесу набору формул. Цей процес повинен виконуватися після здійснення користувачем будь-яких змін у редакторі, тобто адаптація є автоматичним процесом, який користувач безпосередньо інструментальними засобами не викликає. Процес адаптації базового знака операції секвентування враховує нелінійне співвідношення його довжини і ширини та залежить від розмірів шрифту унітермів, наявності чи відсутності індексів, типу орієнтації знаків операцій та від розташування вкладених формул.

На рис. 4 зображено адаптацію базового знака операції секвентування із врахуванням геометричних параметрів вкладених унітермів, де x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 – абсциси і ординати першої, другої, третьої та четвертої точок побудови знака операції секвентування до адаптації, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 – абсциси і ординати першої, другої, третьої та четвертої точок побудови знака операції секвентування після адаптації, l – довжина знаку операції секвентування до адаптації, la – довжина знака операції секвентування після адаптації.

Загальний абстрактний алгоритм процесу адаптації формул алгоритмів Синтез секвенцій.

Секвенція, яка описує процес адаптації за горизонтальної орієнтації формули алгоритму і за наявності першої вкладеної формули має такий вигляд:

, де Z1 – позначення алгоритму зміни адаптованих геометричних розмірів за наявності першої вкладеної формули і горизонтальної орієнтації базового знака операції; F1 – алгоритм адаптації будь-якої базової формули до вкладеної, F2 – алгоритм переміщення вкладеної формули до базової.

Процес адаптації за горизонтальній орієнтації формули алгоритму і за наявності другої вкладеної формули описується такою секвенцією:

, де Z2 – позначення алгоритму зміни адаптованих геометричних розмірів за наявності другої вкладеної формули і горизонтальної орієнтації базового знака операції.

Секвенція, яка описує процес адаптації за вертикальної орієнтації формули алгоритму і за наявності першої вкладеної формули має такий вигляд:

, де Z3 – позначення алгоритму зміни адаптованих геометричних розмірів за наявності першої вкладеної формули і вертикальної орієнтації базового знака операції.

Процес адаптації за вертикальної орієнтації формули алгоритму і за наявності другої вкладеної формули описується такою секвенцією:

, де Z4 – позначення алгоритму зміни адаптованих геометричних розмірів за наявності другої вкладеної формули і вертикальній орієнтації базового знака операції.

Синтез елімінувань. Секвенції S1 і S2 елімінуються за умовою перевірки на наявність першої вкладеної формули (u2).

Отримаємо такий вираз:

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua За умовою перевірки на наявність першої вкладеної формули (u2) елімінуємо секвенції S3 і S4.

Отримаємо таку формулу алгоритму:

Елімінування L1 і L2 елімінуємо за умовою перевірки на тип орієнтації, в результаті чого отримаємо таку формулу:

Після підстановки секвенцій у відповідні елімінування отримаємо такий абстрактний алгоритм загального алгоритму адаптації формул:

На підставі властивості дистрибутивності знака операції елімінування алгебри алгоритмів виносимо унітерми F1 і F2 за знак операції елімінування.

Отримаємо таку формулу:

Інтерфейс користувача редактора АбстрактАл Інтерфейс користувача редактора формул абстрактних алгоритмів містить: головне меню (“Алгоритм”, “Редагувати”, “Зображення”, “Вікно” та “?”), кожне з яких розгалужується на свої підменю. Меню “Алгоритм” має такі підменю: “Новий”, “Відкрити”, “Зберегти”, “Зберегти як...”, “Закрити”, “Експорт”, “Параметри”, “Параметри друку”, “На друк” та “Вихід”. Меню “Редагувати” має такі підменю: “Хід назад”, “Хід вперед”, “Вирізати”, “Копіювати”, “Вставити”, “Вставити із заміною”, “Знищити”, “Мінімізувати модуль алгоритму”, “Мінімізувати модель”, “Спрощення із використанням допоміжної змінної”, “Генерувати математичну модель”, “Секвенційний (лінійний) алгоритм” та “Покрокове згортання”. Меню “Зображення” має такі підменю: “Шрифт”, “Колір”, “Товщина лінії” та “Адаптація”. Меню “Вікно” має такі підменю: “Панель інструментів”, “Параметри алгоритму”, “Впорядкувати вікна”, “Обчислювач формул”, “Структура алгоритму” та “КоБА (Комп’ютерна бібліотека абстрактних алгоритмів)”.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Меню “?” має такі підменю: “Про...”, “Швидкі клавіші” та “Допомога”.

Панель інструментів являє собою набір інструментальних засобів для набору та редагування формул абстрактних алгоритмів. Вона містить 25 елементів типу “кнопка”, кожна з яких відповідає за певну операцію чи дію. Важливу роль відіграють діалогові вікна набору та редагування знаків операцій та унітермів. Загалом редактор абстрактних алгоритмів налічує 14 вікон, кожне з яких несе своє функціональне навантаження. Нижче показано головне вікно редактора разом з допоміжними вікнами. Робочою поверхнею редактора буде об’єкт класу TCanvas, що автоматично створюється для всіх видимих компонентів, зокрема і для PaintBox. На “канві” можна рисувати такими засобами, як: Pen, Brush чи Font, вона також володіє численними методами, які будуть необхідні для подальшого розроблення.

Дослідження процесів набору та адаптації формул абстрактних алгоритмів Після запуску редактора абстрактних алгоритмів “АбстрактАл” на екрані монітора з’явиться головне вікно редактора.

Нехай необхідно набрати засобами редактора таку формулу:

Дії, які необхідно здійснити для набору заданої формули:

1. Для набору унітермів вибираємо інструмент “Вставити унітерм”;

2. Засобами діалогового вікна “Вставити унітерм” набрати необхідні унітерми;

3. Вибрати інструмент “Елімінування” і в будь-якому місці робочої зони цокнути лівою клавішею миші. На екрані відобразиться знак операції елімінування;

4. Ідентифікувати знак операції елімінування та за допомогою інструментів “Перший вкладений унітерм” та “Другий вкладений унітерм” адаптувати формулу абстрактного алгоритму.

5. Вибрати інструмент “Секвентування” і в будь-якому місці робочої зони клацнути лівою клавішею миші. На екрані відобразиться знак операції секвентування;

6. Ідентифікувати знак операції секвентування та за допомогою інструментів “Перший вкладений унітерм” та “Другий вкладений унітерм” адаптувати формулу абстрактного алгоритму.

–  –  –

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Висновки

1. Синтезована, мінімізована і досліджена математична модель алґоритму адаптації формул абстрактних алґоритмів описує ідентифікації підалґоритмів адаптації базових операцій до вкладених формул і вкладених формул до базових, реалізація якої забезпечує більшу наочність подання алґоритмів у вигляді формул теорії абстрактних алгоритмів.

2. Дослідження математичної моделі ще до її практичної реалізації і апробації забезпечило виявлення помилок, допущених у процесі її синтезу та доводить, що вона описує необхідні процеси.

3. Абстрактним алгоритмом адаптації формул абстрактних алґоритмів описано процеси адаптивного синтезу формул алґоритмів.

1. Овсяк В., Бритковський В., Овсяк О., Овсяк Ю. Синтез і дослідження алґоритмів комп’ютерних систем. – Львів, 2004. – 276 с. 2. Овсяк В.: методи побудови, оптимізації, дослідження вірогідності. – Львів: Світ, 2001. – 160 с. 3. Бритковський В. М. Моделювання редактора формул секвенційних алґоритмів. Автореф. дис. … канд. техн. наук. – Львів: видавничополіграфічний відділ ЛвЦНТЕІ. – 18 с. 4. Математическая энциклопедия: Гл. ред. И. М. Виноградов.

Т.3 – М.: “Советская энциклопедия”, 1982. – 1184 с. 5. Овсяк В., Василюк А. Принцип побудови підсистеми редагування формул абстрактних алґоритмів // Комп’ютерні технології друкарства – 2004. – №12. – С. 137–146. 6. Василюк А. Абстрактний алгоритм редактора формул абстрактних алгоритмів “АбстрактАл” / А. Василюк // Комп’ютерні технології друкарства : Збірник наукових праць. – Львів: УАД, 2006. – №16. – С. 99–108. 7. Овсяк В., Василюк А. // Комп’ютерні технології друкарства. – 2004. – №12. – С. 137–145.

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.uaПохожие работы:

«ЦИФРОВА ФОТОКАМЕРА Докладний посібник користувача Ua Дякуємо за те, що придбали цифрову дзеркальну фотокамеру Nikon з одним об'єктивом. Щоб задіяти максимальний потенціал фотокамери, уважно прочитайте всі інструкції та збережіть їх для інших користувачів цього виробу. Символи та умовні позначення Щоб полегшити пошук потрібної інформації, використовуються такі символи та умовні позначення: Цією піктограмою позначені застереження — інформація, яку слід прочитати до D використання фотокамери, щоб...»

«УДК 32-027.21 Сичова А. О. ФРЕЙМ ДОВІРИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИКУМІ У статті проаналізовано структуру фрейму довіри у контексті сучасних політичних процесів в Україні. Автор пропонує відповідні довірчі практики, що використовуються владними фігурантами як у внутрішній політиці, так і на міжнародній арені, задля отримання масової підтримки власним позиціям. Ключові слова: довіра, фрейм, публічна політика, перфоманс, довірчі практики ФРЕЙМ ДОВЕРИЯ В УКРАИНСКОМ ПОЛИТИКУМЕ В статье проанализирована...»

«УДК 655.5:004.942 АЛГОРИТМ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ СПУСКІВ В. М. Сеньківський, І. В. Піх, О. В. Литовченко, Т. С. Голубник, Ю. І. Петрів Українська академія друкарства, вул. Підголоско, 19, Львів, 79020, Україна Визначено доцільність застосування засобів нечіткої логіки, лінгвістичних змінних і функцій належності факторів для встановлення міри їх впливу на якість формування монтажних спусків книжкових видань та побудови алгоритму імітаційної моделі...»

«1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства Запоріжсклофлюс (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства Запоріжсклофлюс (далі Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі загальних зборів), а також прийняття ними рішень....»

«Левко Лук’яненко НЕЗНИЩЕННІСТЬ Видання 3 є доповнене Київ 2008 ББК 63.(4УКР)6 Л84 Видано за сприянням Всеукраїнської Асоціації Афганці Чорнобиля та Всеукраїнського громадського об'єднання ім. Н. Махна Гуляй Поле до 80-річчя автора, з глибокою повагою Лук’яненко, Левко. Л84 Незнищенність. ISBN 966-608-422-8 У книжці автор розмірковує про незнищенність української національної ідеї, стверджує віру в непереможність українського народу, щиросердно висловлює думки націоналіста, який інтереси України...»

«НОВИНИ СПІВПРАЦІ З ЄС № 48 25 березня, Бюлетень Представництва Європейського Союзу в Україні ЄС ТА ПРООН ДОПОМАГАЮТЬ УКРАЇНСЬКИМ ГРОМАДАМ В ПОКРАЩАННІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ Спільний проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» є унікальною ініціативою Європейського Союзу. Наразі вона охоплює всі регіони України та спрямована на підтримку більш як 1100 громад кожної області держави. Проект сприяє консолідації зусиль громад, місцевих органів влади, інституцій громадянського суспільства,...»

«НІЧОГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС Посібник з інклюзивного прийняття рішень ДЛЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Київ – 2015 УДК 061.2 056.26:005.53](477:100)(083.132) ББК 66.79(4Укр)+66.79(0) Н 70 Посібник «Нічого для нас без нас» видано в рамках проекту «Інклюзивні рішення для рівноправного та відповідального суспільства» (IDEAS) за фінансової підтримки Європейської Комісії та Британської Ради. Упорядники висловлюють щиру подяку всім організаціям та особам, матеріали яких було використано під час підготовки...»

«Annotation «Кулінарні фіґлі» – це оновлене видання «Фуршету від Марії Матіос». Це здоровий гумор і міні-енциклопедія сімейного життя самодостатньої жінки, яка знає, що сміх і смачна кухня уміють підтримати здоровий дух у тілі людини так само, як нехитрі знання неписаних законів і народних звичаїв, свого і чужого минулого. Кулінарні фіґлі ГІРША ЛЮБОВ ВІД НЕДУГИ НІХТО В ЖИТТІ НЕ МАЄ ДВОЄ ЩАСТЬ ЯК НЕМАЄ ЩАСТЯ, ХАЙ НЕ БУДЕ ДНІВ....»

«АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Овруцьке автотранспортне підприємство 11847» за 2014 рік м. Житомир, 2015 Адресовано: Загальним зборам акціонерів, найвищому управлінському персоналу ПАТ «Овруцьке АТП 11847», Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 1. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Вступ Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Овруцьке автотранспортне підприємство...»

«4. Doktr K. (1998): „Czy reforma pastwa wymaga reformy sportu?” W: Sport w procesie integracji europejskiej, Z. Krawczyk, J. Kosiewicz, K. Piat (red.): AWF, Warszawa.5. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 6. White Paper on Sport [Text] / European Commission. Luxembourg. – Режим доступу. : http://ec.europa.eu/sport/documents/wp_on_sport_pl.pdf 7. yko J. (2008): Zmiany we wspczesnych systemach zarzdzania sportem wyczynowym w wybranych krajach europejskich, wydawnictwo AWF Warszawa...»

«УДК: 613.73:616-003.96:796.015]-057.65-056.2(477.87) О.А. Дуло ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, факультет фізичного виховання і спорту, кафедра фізичної реабілітації, Ужгород ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЖИТЕЛІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ АЕРОБНОЇ ТА АНАЕРОБНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ В оглядовій статті показана доцільність вивчення рівня фізичного здоров’я за показниками аеробної та анаеробної продуктивності організму з урахуванням соматотипу. Ключові...»

«Переяславські Сковородинівські студії. Випуск 2, 2013. Григорій Данилевський ГРИГОРІЙ САВОВИЧ СКОВОРОДА (Із 1722 до 1794 р.)1 Сковорода як особистість мало відомий в російській літературі. Про нього наявні до цього часу невеликі згадки в давно забутих збірниках і часописах; але ще ніхто не присвятив йому працю, в якій би були зібрані й перевірені якнайповніші відомості про життя цієї прекрасної людини, зведені в загальному огляді окремі друковані відомості про нього. Г.Сковорода, як і Г.Квітка...»

«Мирослав Ярославович Лазарук Микола Вінграновський Серия «Знамениті українці» Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5317856 Микола Вінграновський: Фоліо; Харків; 2009 ISBN 978-966-03-4789-2 Аннотация Микола Степанович Вінграновський (1936—2004) – видатний український поет, прозаїк, актор і кінорежисер, один з кращих учнів Олександра Довженка, автор поетичних збірок і повістей (Державна премія УРСР ім. Т. Г. Шевченка 1984 року) – у далекі шістдесяті...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»